Przedmiotem zamówienia jest budowa drogi S1 Kosztowy – Bielsko-Biała. Odcinek III Dankowice – węzeł „Suchy Potok” (z węzłem).

Zamówienie obejmuje zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S1 na odcinku od miejscowości Dankowice do węzła „Suchy Potok” (z węzłem) w Bielsku Białej od km 28+030 do km 40+000 (dowiązanie się do istniejącej drogi ekspresowej S1).

Przedmiotowy odcinek zlokalizowany jest na terenie województwa śląskiego w powiatach: bielskim, miejskim Bielsko-Biała, na terenie gmin: Wilamowice, Bestwina.

Zamówienie będzie realizowane w formule „Projektuj i Buduj”.

Zakres przedmiotu zamówienia, obejmuje wykonanie wszystkich niezbędnych prac do prawidłowego funkcjonowania drogi ekspresowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz Zarządzeniami Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

Extended TitleBudowa drogi S1 Kosztowy – Bielsko-Biała. Odcinek III Dankowice – węzeł „Suchy Potok” (z węzłem)
Changes
Section:
III.2.2
Previous text:

1. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane, ustawie z dnia 23.4.1964 r. Kodeks cywilny i ustawie z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych.

2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, osobiste wykonanie kluczowych części zamówienia określonych w SIWZ, powinno być zrealizowane przez tego członka konsorcjum, który wykazuje się wiedzą i doświadczeniem opisanym w pkt III.1.3) ogłoszenia.

3. Warunki realizacji umowy, dopuszczalne zmiany umowy oraz określenie warunków zmian, zostało zawarte w SIWZ.

4. Wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia zostały określone w Tomie II i Tomie III SIWZ.

New text:

1. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane, ustawie z dnia 23.4.1964 r. Kodeks cywilny i ustawie z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych.

2. Warunki realizacji umowy, dopuszczalne zmiany umowy oraz określenie warunków zmian, zostało zawarte w SIWZ.

3. Wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia zostały określone w Tomie II i Tomie III SIWZ.

Deadline Date2020-01-28
Publication Date2019-11-26
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationGeneralna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa, Prowadzący postępowanie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach
Attention OfAgnieszka Koczy
Addressul. Myśliwska 5
TownKatowice
Postal Code40-017
Phone+48 322086220
Fax+48 322598710
Class Code45230000
Class DescriptionConstruction work for pipelines, communication and power lines, for highways, roads, airfields and railways; flatwork
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2019-10-16

Construction work

Przedmiotem zamówienia jest budowa drogi S1 Kosztowy–Bielsko-Biała. Odcinek III Dankowice – węzeł „Suchy Potok” (z węzłem).

Zamówienie obejmuje zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S1 na odcinku od miejscowości Dankowice do węzła „Suchy Potok” (z węzłem) w Bielsku Białej od km 28+030 do km 40+000 (dowiązanie się do istniejącej drogi ekspresowej S1).

Przedmiotowy odcinek zlokalizowany jest na terenie województwa śląskiego w powiatach: bielskim, miejskim Bielsko-Biała, na terenie gmin: Wilamowice, Bestwina.

Zamówienie będzie realizowane w formule „Projektuj i buduj”.

Zakres przedmiotu zamówienia, obejmuje wykonanie wszystkich niezbędnych prac do prawidłowego funkcjonowania drogi ekspresowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz Zarządzeniami Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

Extended TitleBudowa drogi S1 Kosztowy—Bielsko-Biała. Odcinek III Dankowice – węzeł „Suchy Potok” (z węzłem)
Extended Description

1. Wykonawca wykona wszystkie niezbędne opracowania projektowe, uzyska w imieniu i na rzecz Zamawiającego konieczne opinie, warunki techniczne, wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody niezbędne dla wykonania kontraktu zgodnie z wymaganiami Zamawiającego i warunkami kontraktu, wykona roboty budowlane i uzyska w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzje o pozwoleniu na użytkowanie.

Szczegółowy zakres rzeczowy robót przewidzianych do wykonania przez Wykonawcę został przedstawiony w Programie funkcjonalno-użytkowym („PFU”).

Dokumenty zawarte w PFU stanowią opis przedmiotu zamówienia zgodnie z art. 31 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zgodnie z powyższym w ramach kontraktu Wykonawca będzie miał obowiązek zaprojektować i wykonać w szczególności:

1) drogę ekspresową S1,

2) węzły drogowe: Stara Wieś i Suchy Potok,

3) miejsca obsługi podróżnych: MOP III Dankowice Wschód i MOP II Dankowice Zachód,

4) obwód utrzymania drogowego (OD) z budynkiem administracyjno-socjalnym i budynkami towarzyszącymi zlokalizowany w obszarze węzła Stara Wieś,

5) przebudowę istniejących dróg w zakresie kolizji z drogą S1,

6) drogi inne niż droga S1 w tym: zmiana przebiegu istniejących dróg, w celu przywrócenia naruszonych połączeń drogowych lub zapewnienia dojazdu do nieruchomości, dodatkowe jezdnie zlokalizowane w pasie drogowym drogi S1,

7) budowę lub przebudowę infrastruktury dla pieszych i rowerzystów, skrzyżowań drogi krajowej z linią kolejową,

8) przejazdy awaryjne oraz wjazdy awaryjne na drogę S1,

9) obiekty inżynierskie w ciągu drogi S1 i w ciągu dróg krzyżujących się z drogą S1,

10) system odwodnienia terenu,

11) urządzenia ochrony środowiska,

12) infrastrukturę dla potrzeb obiektów przy drodze S1 w tym: sieci energetyczne zasilające i oświetleniowe, sieci wodociągowe, sieci i urządzenia oczyszczające ścieki sanitarne, kanalizacja deszczowa wraz z urządzeniami podczyszczającymi i inne,

13) przebudowę kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury pod i nadziemnej: urządzeń teletechnicznych i energetycznych, sieci wodociągowych, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, sieci gazowych, urządzeń melioracyjnych i hydrologicznych, urządzeń kolejowych i innych,

14) wyburzenia budynków i obiektów budowlanych, rozbiórka elementów dróg, przepustów i innych,

15) sieć teletechniczną na potrzeby Zamawiającego,

16) oświetlenie drogowe,

17) organizację ruchu i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego,

18) oczyszczenie i udrożnienie istniejących urządzeń melioracyjnych i odbiorników wody z pasa drogowego,

19) po zakończeniu pełną rekultywację terenów zajętych przez zaplecza techniczne i socjalne, plac budowy, drogi tymczasowe oraz wszelkich innych terenów przekształconych przez Wykonawcę,

20) wykonanie napraw w zakresie przywrócenia dróg, nieruchomości lub budynków użytkowanych lub uszkodzonych w skutek działań Wykonawcy,

21) wznowienie/ustalenie/wydzielenie granic pasów drogowych dróg budowanych w ramach inwestycji, znajdujących się w liniach rozgraniczających inwestycji, z uwzględnieniem ich projektowanej kategorii i opracowanie szkicu przebiegu granic tych pasów drogowych,

22) wszelkie roboty wynikające z konieczności podłączenia odcinka do istniejącego układu komunikacyjnego wraz z jego ewentualną przebudową i zmianą organizacji ruchu wynikającą z przyjętych rozwiązań,

23) system zarządzania ruchem,

24) wzmocnienie podłoża gruntowego i zapewnienie stateczności skarp wykopów i nasypów w zakresie dostosowanym do warunków gruntowo-wodnych, z uwzględnieniem właściwości gruntów, skał i materiałów, przewidywanych oddziaływań, które mogą być przyłożonymi obciążeniami lub zadanymi przemieszczeniami; wartości granicznych odkształceń; wymagań określonych w polskich normach,

25) wykonanie nowej sieci wodociągowej Dn300, zapewniającej dostawę wody z sieci będącej własnością Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. w Katowicach do sieci w Dankowicach zarządzanej przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach.

2. Wartość szacunkowa zamówienia powyżej 20 000 000 EUR.

Deadline Date2020-01-28
Publication Date2019-10-16
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationGeneralna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa, prowadzący postępowanie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach
Attention OfAgnieszka Koczy
Addressul. Myśliwska 5
TownKatowice
Postal Code40-017
Phone+48 322086220
Fax+48 322598710
Class Code45000000
Class DescriptionConstruction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Jan 13, 2020
Zadanie inwestycyjne polega na rewitalizacji nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Północnej 23 w Łodzi.Zamówienie obejmie: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej inwestycji, uzyskanie uzgodnień i pozwoleń oraz realizację robót budowlanych związanych z przebudową istniejącej...
View more
Deadline: Jan 14, 2020
1. Przedmiotem Zamówienia Podstawowego jest opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robot budowlanych w trybie „zaprojektuj i zbuduj” (P+B) dla zadania pod nazwą: „Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego wraz z parkingiem P&R...
View more
Deadline: Jan 13, 2020
Przedmiotem zamówienia jest:— budowa drogi gminnej publicznej oznaczonej w MPZP jako KDL.4 przy ul. Miłej, klasy drogi L, długości ok. 434,50 m, szerokości jezdni 6,0 m wraz z chodnikiem i...
View more