Przedmiotem zamówienia jest budowa drogi S1 Kosztowy – Bielsko-Biała. Odcinek III Dankowice – węzeł „Suchy Potok” (z węzłem).

Zamówienie obejmuje zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S1 na odcinku od miejscowości Dankowice do węzła „Suchy Potok” (z węzłem) w Bielsku-Białej od km 28+030 do km 40+000 (dowiązanie się do istniejącej drogi ekspresowej S1).

Przedmiotowy odcinek zlokalizowany jest na terenie województwa śląskiego w powiatach: bielskim, miejskim Bielsko-Biała, na terenie gmin: Wilamowice, Bestwina.

Zamówienie będzie realizowane w formule „Projektuj i buduj”.

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie wszystkich niezbędnych prac do prawidłowego funkcjonowania drogi ekspresowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zarządzeniami Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

Extended TitleBudowa drogi S1 Kosztowy – Bielsko-Biała. Odcinek III Dankowice – węzeł „Suchy Potok” (z węzłem)
Extended Description

1. Wykonawca wykona wszystkie niezbędne opracowania projektowe, uzyska w imieniu i na rzecz Zamawiającego konieczne opinie, warunki techniczne, wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody niezbędne dla wykonania kontraktu zgodnie z wymaganiami Zamawiającego i warunkami kontraktu, wykona roboty budowlane i uzyska w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzje o pozwoleniu na użytkowanie.

Szczegółowy zakres rzeczowy robót przewidzianych do wykonania przez Wykonawcę został przedstawiony w programie funkcjonalno-użytkowym („PFU”).

Dokumenty zawarte w PFU stanowią opis przedmiotu zamówienia zgodnie z art. 31 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zgodnie z powyższym w ramach kontraktu Wykonawca będzie miał obowiązek zaprojektować i wykonać w szczególności:

1) drogę ekspresową S1;

2) węzły drogowe: Stara Wieś i Suchy Potok;

3) miejsca obsługi podróżnych: MOP III Dankowice Wschód i MOP II Dankowice Zachód;

4) obwód utrzymania drogowego (OD) z budynkiem administracyjno-socjalnym i budynkami towarzyszącymi zlokalizowany w obszarze węzła Stara Wieś;

5) przebudowę istniejących dróg w zakresie kolizji z drogą S1;

6) drogi inne niż droga S1, w tym: zmiana przebiegu istniejących dróg, w celu przywrócenia naruszonych połączeń drogowych lub zapewnienia dojazdu do nieruchomości, dodatkowe jezdnie zlokalizowane w pasie drogowym drogi S1;

7) budowę lub przebudowę infrastruktury dla pieszych i rowerzystów, skrzyżowań drogi krajowej z linią kolejową;

8) przejazdy awaryjne oraz wjazdy awaryjne na drogę S1;

9) obiekty inżynierskie w ciągu drogi S1 i w ciągu dróg krzyżujących się z drogą S1;

10) system odwodnienia terenu;

11) urządzenia ochrony środowiska;

12) infrastrukturę dla potrzeb obiektów przy drodze S1 w tym: sieci energetyczne zasilające i oświetleniowe, sieci wodociągowe, sieci i urządzenia oczyszczające ścieki sanitarne, kanalizacja deszczowa wraz z urządzeniami podczyszczającymi i inne;

13) przebudowę kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury pod i nadziemnej: urządzeń teletechnicznych i energetycznych, sieci wodociągowych, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, sieci gazowych, urządzeń melioracyjnych i hydrologicznych, urządzeń kolejowych i innych;

14) wyburzenia budynków i obiektów budowlanych, rozbiórkę elementów dróg, przepustów i innych;

15) sieć teletechniczną na potrzeby Zamawiającego;

16) oświetlenie drogowe;

17) organizację ruchu i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego;

18) oczyszczenie i udrożnienie istniejących urządzeń melioracyjnych i odbiorników wody z pasa drogowego;

19) po zakończeniu pełną rekultywację terenów zajętych przez zaplecza techniczne i socjalne, plac budowy, drogi tymczasowe oraz wszelkie inne tereny przekształcone przez Wykonawcę;

20) wykonanie napraw w zakresie przywrócenia dróg, nieruchomości lub budynków użytkowanych lub uszkodzonych w skutek działań Wykonawcy;

21) wznowienie/ustalenie/wydzielenie granic pasów drogowych dróg budowanych w ramach inwestycji, znajdujących się w liniach rozgraniczających inwestycji, z uwzględnieniem ich projektowanej kategorii i opracowanie szkicu przebiegu granic tych pasów drogowych;

22) wszelkie roboty wynikające z konieczności podłączenia odcinka do istniejącego układu komunikacyjnego wraz z jego ewentualną przebudową i zmianą organizacji ruchu wynikającą z przyjętych rozwiązań;

23) system zarządzania ruchem;

24) wzmocnienie podłoża gruntowego i zapewnienie stateczności skarp wykopów i nasypów w zakresie dostosowanym do warunków gruntowo-wodnych, z uwzględnieniem właściwości gruntów, skał i materiałów, przewidywanych oddziaływań, które mogą być przyłożonymi obciążeniami lub zadanymi przemieszczeniami; wartości granicznych odkształceń; wymagań określonych w polskich normach;

25) wykonanie nowej sieci wodociągowej Dn300, zapewniającej dostawę wody z sieci będącej własnością Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. w Katowicach do sieci w Dankowicach zarządzanej przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach.

Publication Date2020-08-07
CountryPoland
Procurement StatusAwarded
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationGeneralna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa, prowadzący postępowanie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Katowicach
Attention OfAgnieszka Koczy
Addressul. Myśliwska 5
TownKatowice
Postal Code40-017
Phone+48 322086225
Fax+48 322598710
Class Code45000000
Class DescriptionConstruction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Sep 16, 2020
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:1) wymianę stolarki okiennej,2) wymianę drzwi wejściowych do budynku,3) roboty w piwnicy budynku – budowa pomieszczenia węzła cieplnego wraz z niezbędnymi instalacjami,4) remont i przebudowę instalacji elektrycznych,5)...
View more
Deadline: Sep 17, 2020
1. Przedmiotem zamówienia jest: „Modernizacja systemu zasilania oraz oczyszczania wody w zbiornikach wodnych wraz z dostosowaniem niecki oraz technologią fontanny w Parku Bródnowskim”.2. Przedmiot zamówienia, w tym w szczególności opis...
View more
Deadline: Sep 16, 2020
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku, z likwidacją niskiej emisji budynku mieszkalnego przy ul. Dworcowa 19 w Knurowie w ramach zadania inwestycyjnego: Termomodernizacja zabytkowych budynków Starego...
View more