Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowych robót budowlanych wraz z dostawą materiałów i urządzeń, których rezultatem jest zrealizowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa budynku dla Sądu Rejonowego w Płocku, ul. 8 Pułku Artylerii Lekkiej (dawniej ul. Strzelecka)” w zakresie umożliwiającym uzyskanie, zgodnie z przepisami Pr. bud. pozwolenia na użytkowanie oraz użytkowanie budynku zgodnie z jego przeznaczeniem wraz z zagospodarowaniem terenu działki wykonaniem przyłączy, z niezbędną infrastrukturą techniczną, przeprowadzenie praktycznego przeszkolenia 5 pracowników wskazanych przez Zamawiającego w zakresie niezbędnym do użytkowania budynku

a) kubatura projektowanego budynku – 43 238 m3,

b) pow. netto budynku – 8 292 m2,

c) pow. zabudowy – 2 626 m2,

d) wysokość budynku – 19 m,

e) kondygnacji nadziemnych – 4,

f) kondygnacji podziemnych - 1

g) miejsc postojowych – 162 szt.

h) pow. chodników dróg, parkingów – 5 763 m2,

i) powierzchnia zieleni – 3 310 m2.

Extended TitleBudowa budynku dla Sądu Rejonowego w Płocku przy ul. 8 Pułku Artylerii Lekkiej (dawniej ul. Strzelecka)
Extended Description

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowych robót budowlanych wraz z dostawą materiałów i urządzeń, których rezultatem jest zrealizowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa budynku dla Sądu Rejonowego w Płocku, ul. 8 Pułku Artylerii Lekkiej (dawniej ul. Strzelecka)” w zakresie umożliwiającym uzyskanie, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, pozwolenia na użytkowanie oraz użytkowanie budynku zgodnie z jego przeznaczeniem wraz z zagospodarowaniem terenu działki oraz wykonaniem przyłączy, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, jak również przeprowadzenie praktycznego przeszkolenia 5 pracowników wskazanych przez Zamawiającego w zakresie niezbędnym do użytkowania budynku powstałego w ramach Zadania inwestycyjnego. W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać m.in. roboty ogólnobudowlane, instalacji sanitarnych, instalacji elektrycznych, instalacji telekomunikacyjnych i elektrycznych nn, wykonanie przyłączy, roboty drogowe, roboty w zakresie zagospodarowania terenu inwestycji, częściowo wyposażenie. Wykonawca zobowiązany będzie do sporządzenia:

a) instrukcji bezpieczeństwa pożarowego budynku;

b) świadectwa charakterystyki energetycznej budynku oraz uzyskania w imieniu inwestora pozwolenia na użytkowanie obiektu. Zakres realizacji przedmiotu zamówienia nie obejmuje wyposażenia: mebli biurowych i sądowych, mebli w aneksach socjalnych, sprzętu komputerowego, informacji wizualnej - tablic i oznaczeń na ścianach i drzwiach, urządzeń SWOR (serwer + infopanele LCD), aparatów telefonicznych IP, wyposażenia sanitariatów (tj. podajników, koszy, dozowników, pojemników na papier, szczotek, wieszaków, poręczy dla NPS, luster uchylnych dla NPS), wieszaków w szatni, godeł, zegarów, sprzętu agd, wertikali, sprzętu biurowego), dostawy urządzeń aktywnych dla systemu rejestracji rozpraw.

W ramach realizacji przedmiotowej inwestycji wykonano część robót. Stan zaawansowania robót jest następujący:

7.1. roboty ogólnobudowlane:

a) segment 7.1 – ściany żelbetowe wykonane do i na poziomie 2 piętra + stropy do i nad 2 piętrem; wykonano część zbrojenia ścian 3 piętra; dach nierozpoczęty;

b) segment 7.2 – ściany żelbetowe wykonane do i na poziomie 3 piętra + stropy do 2 piętra; ułożono płyty stropowe Filigran nad 3 piętrem (dach), ale strop niezazbrojony i niezabetonowany;

c) segment 7.4 – ściany żelbetowe wykonane do i na poziomie 2 piętra + stropy do i nad 2 piętrem; wykonano w żelbecie ściany środkowe korytarzowe, część ścian wykonana w zbrojeniu; dach nierozpoczęty;

d) segment 7.3 – ściany żelbetowe wykonane do i na poziomie 1 piętra + stropy do i nad 1 piętrem;

e) roboty murowe-ściany z pustaków gazobetonowych i bloków silikatowych: w podpiwniczeniu 100 %, na parterze oraz I i II piętrze częściowo pomurowane;

f) część podziemna wykonana w całości w żelbecie.

Pozostawiony otwór w stropach do wprowadzenia agregatów wody lodowej. Budynek zaizolowany przeciwwodnie w całości, izolacja termiczna do poziomu okładzin elewacyjnych podpiwniczenia;

7.2. roboty sanitarne: zewnętrzne roboty sanitarne (kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa i wodociąg) wykonane w ok. 80 %, niezakończone. Kanalizacja deszczowa wpięta do sieci w ul. 8 Pułku Artylerii Lekkiej zaś wodociąg wpięty do sieci w ul. Strzeleckiej. Kanalizacja sanitarna zakończona studnią na terenie budowy. Sieć sanitarna w ul. Strzeleckiej zostanie wybudowana przez firmę Wodociągi Płockie;

7.3. sieć ciepłownicza: wykonano docelowe przyłącze cieplne do budynku;

7.4. energia (zasilanie placu budowy): zgodnie z wydanymi nowymi warunkami technicznymi energia elektryczna dla potrzeb budowy jest doprowadzona z nowej, docelowej stacji transformatorowej powstałej na terenie nowego sądu. W dniu 8.6.2018 r. zgodnie z zawartą umową z dn. 16.3.2018 r. pomiędzy Sądem Okręgowym w Płocku i Energa-Operator SA, dokonano odbioru technicznego docelowego przyłącza do budynku Sądu.

. 3. Szczegółowy zakres robót budowlanych określony jest w dokumentacji projektowej, STWOiR stanowiących załączniki do SIWZ.

Deadline Date2019-11-20
Publication Date2019-10-18
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationSąd Okręgowy w Płocku
Attention OfMarta Kujawa
Addresspl. Narutowicza 4
TownPłock
Postal Code09-404
Phone+48 242697219
Fax+48 243603938
Class Code45000000
Class DescriptionConstruction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Dec 23, 2019
Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie ronda u zbiegu ulic Wygody i Olszynowej w miejscowości Podolszyn Nowy na terenie gminy Raszyn. Zadanie realizowane jest w ramach projektu...
View more
Deadline: Dec 30, 2019
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa zbiorników retencyjnych w leśnictwach Opaka i Budomierz”
View more
Deadline: Dec 23, 2019
Przebudowa drogi krajowej nr 22 na odcinku granica województwa wielkopolskiego – Jastrowie od km 178+852 do km 193+498 (kilometraż lokalny od km 0+000 do km 14+646)
View more