Przedmiot zamówienia:

Część 1: odbiór, transport i zagospodarowanie:

— niesegregowanych odpadów komunalnych i odpadów zbieranych selektywnie z nieruchomości na terenie gminy i miasta Witkowo, na których: zamieszkują mieszkańcy; znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe (działki letniskowe w m. Gaj, Ostrowite Prymasowskie, Skorzęcin i Wiekowo),

— selektywnie zebranych odpadów komunalnych z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego w m. Małachowo-Wierzbiczany,

— selektywnie zebranych odpadów komunalnych z terenów przeznaczonych do użytku publicznego,

— odpadów wielkogabarytowych z terenu gminy i miasta Witkowo oraz

— zapewnienie odpowiedniej ilości i jakości pojemników oraz worków do selektywnej zbiórki odpadów.

Część 2: odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie o pow. 40,41.73 ha wraz z zabezpieczeniem niezbędnej ilości pojemników na odpady.

Extended TitleOdbiór, transport i zagospodarowanie odpadów
Changes
Section:
III.1.1
Previous text:

Wykaz i krótki opis warunków:

1) posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,

W celu spełnienia warunku wykonawca musi posiadać:

a) aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy i Miasta Witkowo.

— w celu spełnienia warunku należy dostarczyć na wezwanie zamawiającego oświadczenie, że Wykonawca posiada aktualny wpis do w/w rejestru. Dotyczy części 1 i 2;

b) wpis do Rejestru BDO – z wykazu musi wynikać, że wykonawca może transportować odpady określone w opisie przedmiotu zamówienia w zakresie części, na którą składa ofertę.

— w celu spełnienia warunku wykonawca na odrębne wezwanie zamawiającego wskaże adres strony internetowej, na której znajduje się aktywny dla zamawiającego wpis oraz poda numer rejestrowy nadany przez odpowiedni organ. Dotyczy części 1 i 2;

c) aktualne zezwolenie na zbieranie odpadów wydane przez właściwy organ w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia.

— w celu spełnienia warunku należy dostarczyć na wezwanie zamawiającego kopię dokumentu potwierdzoną za zgodność z oryginałem. Dotyczy części 2 postępowania.

New text:

Wykaz i krótki opis warunków:

1) posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej.

W celu spełnienia warunku wykonawca musi posiadać:

a) aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy i miasta Witkowo. Dotyczy części 1 i 2;

b) wpis do rejestru BDO – z wykazu musi wynikać, że wykonawca może transportować odpady określone w opisie przedmiotu zamówienia w zakresie części, na którą składa ofertę;

c) aktualne zezwolenie na zbieranie odpadów wydane przez właściwy organ w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia.

Deadline Date2019-11-25
Publication Date2019-11-12
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeServices
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationGmina i Miasto Witkowo
Attention OfHanna Rakowska, Sylwia Krysiak
Addressul. Gnieźnieńska 1
TownWitkowo
Postal Code62-230
Phone+48 614778194
Fax+48 614778855
Class Code90511300
Class DescriptionLitter collection services
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2019-10-22

Sewage, refuse, cleaning and environmental services

Przedmiot zamówienia:

Część 1: odbiór, transport i zagospodarowanie:

— niesegregowanych odpadów komunalnych i odpadów zbieranych selektywnie z nieruchomości na terenie Gminy i Miasta Witkowo, na których: zamieszkują mieszkańcy; znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe (działki letniskowe w m. Gaj, Ostrowite Prymasowskie, Skorzęcin i Wiekowo),

— selektywnie zebranych odpadów komunalnych z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego w m. Małachowo-Wierzbiczany,

— selektywnie zebranych odpadów komunalnych z terenów przeznaczonych do użytku publicznego,

— odpadów wielkogabarytowych z terenu Gminy i Miasta Witkowo oraz

— zapewnienie odpowiedniej ilości i jakości pojemników oraz worków do selektywnej zbiórki odpadów.

Część 2: odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie o pow. 40,41.73 ha wraz z zabezpieczeniem niezbędnej ilości pojemników na odpady.

Extended TitleOdbiór, transport i zagospodarowanie odpadów
Changes
Section:
II.2.4
Previous text:

1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie (teren niezamieszkały) o pow. 40,41.73 ha wraz z zabezpieczeniem niezbędnej ilości pojemników na odpady komunalne.

Na terenie Ośrodka znajduje się około 8 000 stałych miejsc noclegowych.

W weekendy, w czerwcu do Ośrodka przybywa znaczna ilość turystów z pobytem jednodniowym /w letnie upalne weekendy, niekiedy do Ośrodka przybywa ok. 20 000 turystów/.

W Ośrodku znajduje się 50 stałych punktów gastronomiczno-handlowych i ok. 20 sezonowych punktów handlowych.

Z Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie w ciągu roku wywozi się ok. 700 Mg odpadów zmieszanych. Od września 2018 r. do sierpnia 2019 r. wywieziono ok. 676,76 Mg odpadów zmieszanych oraz ok. 19,84 Mg odpadów wielkogabarytowych.

2. Na ww. terenie, szczególnie przy ciągach pieszo jezdnych w centralnej części Ośrodka, przy plaży oraz miejscach najbardziej uczęszczanych przez turystów /po uzgodnieniu z właściwym Organem – Zarządcą - Ośrodka/ należy rozstawić pojemniki o mniejszej pojemności np. 240 l. w ilości min. 200 szt.

Do przedmiotu zamówienia należy także opróżnianie pojemników, które Wykonawca rozstawi w różnych częściach Ośrodka, min. w 20 punktach wskazanych przez Zarządcę Ośrodka, w liczbie pojemników niezbędnych do składowania odpadów przy stosownej, codziennej częstotliwości ich opróżniania.

Zalecane pojemniki o poj. 1 100 l. w ilości około 2-5 szt. w każdym punkcie.

Określona liczba pojemników niezbędna jest w miesiącach czerwcu, lipcu i sierpniu.

W pozostałym okresie w zmniejszonej ilości, lecz niezbędnej, umożliwiającej składowanie śmieci w każdej części Ośrodka.

Wykonawca ma za zadanie opróżniać również do 70 pojemników. o poj. 110 l ustawionych na plaży należących do OKSiR-u oraz ok. 100 koszy ulicznych należących do Zamawiającego.

3. Opróżnianie pojemników winno odbywać się na bieżąco, tak by nie zalegały śmieci i nie stanowiły zagrożenia epidemiologicznego, natomiast w czerwcu, lipcu i sierpniu codziennie, a w razie potrzeby nawet kilka razy dziennie ze szczególnym uwzględnieniem sobót i niedziel.

4. Zabrania się sortowania śmieci na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie.

5. Do obowiązku Wykonawcy należy utrzymanie czystości wokół pojemników rozstawionych na terenie Ośrodka Wypoczynkowego oraz utrzymanie odpowiedniego stanu sanitarnego pojemników.

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zniszczone pojemniki będące własnością Wykonawcy.

6. Wykonawca jest odpowiedzialny za zagospodarowanie odpadów komunalnych zebranych z terenu Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie.

Zagospodarowaniem zostaną objęte następujące odpady:

— Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - kod odpadu 20 03 01 w ilości szacunkowej 676,76 Mg,

— Odpady wielkogabarytowe – kod odpadu 20 03 07 w ilości szacunkowej 19,84 Mg.

Wykonawca wskaże w ofercie instalacje komunalne, do których zamierza przekazywać odpady. Przekazanie odpadów zostanie udokumentowane na podstawie kart przekazania odpadów (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 25.4.2019 r.

W sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów), które Wykonawca dostarczy Zamawiającemu do 15 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, wraz z kopiami kwitów wagowych, potwierdzających czas i wagę odpadów komunalnych przyjętych do instalacji.

Wykonawca zapewni, by zgodnie z art. 20 ustawy o odpadach (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 807), miejsca operacji odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych spełniały kryteria technologiczne – odpowiadały wymaganiom określonym w art. 143 ustawy z dnia 27.4.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2019 r. poz. 1396 ze zm.) i innym właściwym przepisom.

New text:

1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie (teren niezamieszkały) o pow. 40,41.73 ha wraz z zabezpieczeniem niezbędnej ilości pojemników na odpady komunalne.

Na terenie Ośrodka znajduje się około 8.000 stałych miejsc noclegowych.

W weekendy, w czerwcu do Ośrodka przybywa znaczna ilość turystów z pobytem jednodniowym /w letnie upalne weekendy, niekiedy do Ośrodka przybywa ok. 20 000 turystów/.

W Ośrodku znajduje się 50 stałych punktów gastronomiczno-handlowych i ok. 20 sezonowych punktów handlowych.

Z Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie w ciągu roku wywozi się ok. 700 Mg odpadów zmieszanych. Od września 2018 r. do sierpnia 2019 r. wywieziono ok. 676,76 Mg odpadów zmieszanych oraz ok. 19,84 Mg odpadów wielkogabarytowych.

2. Na w/w terenie, szczególnie przy ciągach pieszo jezdnych w centralnej części ośrodka, przy plaży oraz miejscach najbardziej uczęszczanych przez turystów /po uzgodnieniu z właściwym organem – zarządcą ośrodka/ należy rozstawić pojemniki o mniejszej pojemności np. 240 l. w ilości min. 200 szt. oraz dostawić w 5 punktach ośrodka pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów – po 4 szt. w każdym miejscu przeznaczone do papieru, tworzyw sztucznych, szkła i bioodpadów.

Do przedmiotu zamówienia należy także opróżnianie pojemników, które Wykonawca rozstawi w różnych częściach ośrodka, min. w 20 punktach wskazanych przez zarządcę ośrodka, w liczbie pojemników niezbędnych do składowania odpadów przy stosownej, codziennej częstotliwości ich opróżniania.

Zalecane pojemniki o poj. 1100 l. w ilości około 2–5 szt. w każdym punkcie.

Określona liczba pojemników niezbędna jest w miesiącach czerwcu, lipcu i sierpniu.

W pozostałym okresie w zmniejszonej ilości, lecz niezbędnej, umożliwiającej składowanie śmieci w każdej części ośrodka. Pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów powinny znajdować się na terenie ośrodka przez cały rok.

Wykonawca ma za zadanie opróżniać również do 70 pojemników. o poj. 110 l. ustawionych na plaży należących do OKSiR-u oraz ok. 100 koszy ulicznych należących

Do Zamawiającego.

3. Opróżnianie pojemników winno odbywać się na bieżąco, tak by nie zalegały śmieci i nie stanowiły zagrożenia epidemiologicznego, natomiast w czerwcu, lipcu i sierpniu codziennie, a w razie potrzeby nawet kilka razy dziennie ze szczególnym uwzględnieniem sobót i niedziel.

4. Zabrania się sortowania śmieci na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie.

5. Do obowiązku Wykonawcy należy utrzymanie czystości wokół pojemników rozstawionych na terenie Ośrodka Wypoczynkowego oraz utrzymanie odpowiedniego stanu sanitarnego pojemników.

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zniszczone pojemniki będące własnością Wykonawcy.

6. Wykonawca jest odpowiedzialny za zagospodarowanie odpadów komunalnych zebranych z terenu Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie.

Zagospodarowaniem zostaną objęte następujące odpady:

— Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – w ilości szacunkowej 600 Mg,

— Odpady wielkogabarytowe – w ilości szacunkowej 20 Mg,

— Odpady zbierane selektywnie (papier, tworzywa sztuczne, szkło oraz bioodpady) – w ilości 80 Mg.

Wykonawca wskaże w ofercie instalacje komunalne, do których zamierza przekazywać odpady – zgodnie z art. 38b ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14.12.2012 roku o odpadach. Przekazanie odpadów zostanie udokumentowane na podstawie kart przekazania odpadów (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 25.4.2019 r.

W sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów), które wykonawca dostarczy zamawiającemu do 15 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, wraz z kopiami kwitów wagowych, potwierdzających czas i wagę odpadów komunalnych przyjętych do instalacji.

Ciąg dalszy w Istotnych postanowieniach umowy § 2. ust. 5–8.

Section:
III.1.3
Previous text:

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

a) Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje:

— Dla części 1 – w okresie 12 miesięcy odebrał i wywiózł min. 3.800 ton odpadów komunalnych od jednego zamawiającego,

— Dla części 2 – w okresie 12 miesięcy odebrał i wywiózł min 650 ton odpadów komunalnych od jednego zamawiającego.

W celu spełnienia warunku należy dostarczyć na wezwanie zamawiającego:

— wykaz dostaw lub usług wykonanych,

— referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

b) Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował pojazdami przystosowanymi do obsługi pojemników wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia, które muszą być zarejestrowane i dopuszczone do ruchu oraz posiadać aktualne badania techniczne i świadectwa dopuszczenia do ruchu zgodnie z przepisami o ruchu drogowym:

W części 1:

— co najmniej 2 pojazdami specjalistycznymi przystosowanymi do odbioru zmieszanych odpadów komunalnych,

— co najmniej 2 pojazdami przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych,

— co najmniej 1 pojazdem do odbioru odpadów bez funkcji kompaktującej.

W części 2:

— co najmniej 1 pojazdem specjalistycznym przystosowanym do odbioru zmieszanych odpadów komunalnych

W celu spełnienia warunku należy dostarczyć na wezwanie zamawiającego:

Oświadczenie o dysponowaniu pojazdami.

Zamawiający dopuszcza możliwość użycia tych samych pojazdów w części 1 i 2 zamówienia.

New text:

a) Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał,

a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje:

— Dla części 1 – w okresie 12 miesięcy odebrał i wywiózł min. 3.800 ton odpadów komunalnych od jednego zamawiającego,

— Dla części 2 – w okresie 12 miesięcy odebrał i wywiózł min. 650 ton odpadów komunalnych od jednego zamawiającego.

W celu spełnienia warunku należy dostarczyć na wezwanie zamawiającego:

— wykaz dostaw lub usług wykonanych,

— referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

b) Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował pojazdami przystosowanymi do obsługi pojemników wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia, które muszą być zarejestrowane i dopuszczone do ruchu oraz posiadać aktualne badania techniczne i świadectwa dopuszczenia do ruchu zgodnie z przepisami o ruchu drogowym:

Dla części 1 i 2:

— co najmniej 2 pojazdami specjalistycznymi przystosowanymi do odbioru zmieszanych odpadów komunalnych,

— co najmniej 2 pojazdami przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych,

— co najmniej 1 pojazdem do odbioru odpadów bez funkcji kompaktującej.

W celu spełnienia warunku należy dostarczyć na wezwanie zamawiającego:

Oświadczenie o dysponowaniu pojazdami.

Zamawiający dopuszcza możliwość użycia tych samych pojazdów w części 1 i 2 zamówienia.

Section:
III.1.1
Previous text:

Wykaz i krótki opis warunków:

1) posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej:

W celu spełnienia warunku Wykonawca musi posiadać:

a) aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy i miasta Witkowo.

— w celu spełnienia warunku należy dostarczyć na wezwanie Zamawiającego oświadczenie, że Wykonawca posiada aktualny wpis do ww. rejestru. Dotyczy części 1 i 2;

b) wpis do Rejestru BDO – z wykazu musi wynikać, że Wykonawca może transportować odpady określone w opisie przedmiotu zamówienia w zakresie części, na którą składa ofertę.

— w celu spełnienia warunku Wykonawca na odrębne wezwanie Zamawiającego wskaże adres strony internetowej, na której znajduje się aktywny dla Zamawiającego wpis oraz poda numer rejestrowy nadany przez odpowiedni organ. Dotyczy części 1 i 2;

c) aktualne zezwolenie na zbieranie odpadów wydane przez właściwy organ.

— w celu spełnienia warunku należy dostarczyć na wezwanie Zamawiającego kopię dokumentu potwierdzoną za zgodność z oryginałem. Dotyczy części 2 postępowania.

New text:

Wykaz i krótki opis warunków:

1) posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,

W celu spełnienia warunku wykonawca musi posiadać:

a) aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy i Miasta Witkowo.

— w celu spełnienia warunku należy dostarczyć na wezwanie zamawiającego oświadczenie, że Wykonawca posiada aktualny wpis do w/w rejestru. Dotyczy części 1 i 2;

b) wpis do Rejestru BDO – z wykazu musi wynikać, że wykonawca może transportować odpady określone w opisie przedmiotu zamówienia w zakresie części, na którą składa ofertę.

— w celu spełnienia warunku wykonawca na odrębne wezwanie zamawiającego wskaże adres strony internetowej, na której znajduje się aktywny dla zamawiającego wpis oraz poda numer rejestrowy nadany przez odpowiedni organ. Dotyczy części 1 i 2;

c) aktualne zezwolenie na zbieranie odpadów wydane przez właściwy organ w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia.

— w celu spełnienia warunku należy dostarczyć na wezwanie zamawiającego kopię dokumentu potwierdzoną za zgodność z oryginałem. Dotyczy części 2 postępowania.

Section:
IV.2.2
Previous text:
2019-11-25
New text:
2019-11-27
Section:
IV.2.7
Previous text:
2019-11-25
New text:
2019-11-27
Deadline Date2019-11-27
Publication Date2019-10-22
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeServices
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationGmina i Miasto Witkowo
Attention OfHanna Rakowska, Sylwia Krysiak
Addressul. Gnieźnieńska 1
TownWitkowo
Postal Code62-230
Phone+48 614778194
Fax+48 614778855
Class Code90511300
Class DescriptionLitter collection services
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2019-10-18

Sewage, refuse, cleaning and environmental services

Przedmiot zamówienia:

część 1: odbiór, transport i zagospodarowanie:

— niesegregowanych odpadów komunalnych i odpadów zbieranych selektywnie z nieruchomości na terenie gminy i miasta Witkowo, na których: zamieszkują mieszkańcy; znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe (działki letniskowe w m. Gaj, Ostrowite Prymasowskie, Skorzęcin i Wiekowo),

— selektywnie zebranych odpadów komunalnych z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego w m. Małachowo-Wierzbiczany,

— selektywnie zebranych odpadów komunalnych z terenów przeznaczonych do użytku publicznego,

— odpadów wielkogabarytowych z terenu gminy i miasta Witkowo oraz

— zapewnienie odpowiedniej ilości i jakości pojemników oraz worków do selektywnej zbiórki odpadów;

część 2: odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie o pow. 40,41.73 ha wraz z zabezpieczeniem niezbędnej ilości pojemników na odpady.

Extended TitleOdbiór, transport i zagospodarowanie odpadów
Extended Description

a) odbiór, transport i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i odpadów zbieranych selektywnie z nieruchomości na terenie gminy i miasta Witkowo, na których:

— zamieszkują mieszkańcy,

— znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe (działki letniskowe w m. Gaj, Ostrowite Prymasowskie, Skorzęcin i Wiekowo);

b) odbiór, transport i zagospodarowanie selektywnie zebranych odpadów komunalnych z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowanego w m. Małachowo-Wierzbiczany;

c) odbiór, transport i zagospodarowanie selektywnie zebranych odpadów komunalnych z terenów przeznaczonych do użytku publicznego;

d) odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych z terenu Gminy i Miasta Witkowo;

e) zapewnienie odpowiedniej ilości i jakości pojemników oraz worków do selektywnej zbiórki odpadów.

1.1. W ramach zadania Wykonawca będzie odbierał i transportował:

a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne do instalacji komunalnej;

b) odpady selektywnie zbierane od właścicieli nieruchomości, odbierane z PSZOK i z terenów przeznaczonych do użytku publicznego bezpośrednio lub za pośrednictwem innego zbierającego odpady do instalacji odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach;

c) odpady ulegające biodegradacji (bioodpady) do instalacji odzysku lub unieszkodliwiania odpadów.

Obowiązkiem Wykonawcy będzie zagospodarowanie odebranych niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz odpadów zbieranych selektywnie poprzez przekazanie ich do odzysku lub unieszkodliwienia zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

1.2. Wykonawca wyposaży nieruchomości położone na terenie Gminy Witkowo, na których zamieszkują mieszkańcy i znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, PSZOK w Małachowie-Wierzbiczany oraz tereny przeznaczone do użytku publicznego w pojemniki i worki do gromadzenia odpadów zbieranych w sposób selektywny,

Pozostała część opisu przedmiotu zamówienia znajduje się w Istotnych postanowieniach umowy - załącznik do SIWZ.

Deadline Date2019-11-25
Publication Date2019-10-18
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeServices
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationGmina i Miasto Witkowo
Attention OfHanna Rakowska, Sylwia Krysiak
Addressul. Gnieźnieńska 1
TownWitkowo
Postal Code62-230
Phone+48 614778194
Fax+48 614778855
Class Code90000000
Class DescriptionSewage, refuse, cleaning and environmental services
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Jan 3, 2020
Wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy: S.c. od komory B-6/L-8 do istniejącej sieci preizolowanej wraz z przyłączami do Bugaj 3 – etap II o numerze rejestracyjnym SC II 22. W...
View more
Deadline: Jan 3, 2020
Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci ciepłowniczej i przyłączy sieci ciepłowniczych w ramach likwidacji węzła grupowego Podchorążych 41 (nr rej. 29). W ramach zadania: budowa 3,53 km i modernizacja 4,46 km...
View more
Deadline: Dec 30, 2019
Zadanie nr 5 „Budowa kanalizacji sanitarnej – Golkowice, Gmina Wieliczka” w ramach Projektu pn. „Budowa kanalizacji w Gminie Wieliczka – etap IV” współfinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020...
View more