Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstałych i zebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych wytwarzających odpady na terenie Miasta i Gminy Świątniki Górne w 2020 r. w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz wyposażenie nieruchomości zamieszkałych w pojemniki o pojemności 120 litrów – 240 litrów i worki do selektywnej zbiórki odpadów.

Extended TitleŚwiadczenie usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu miasta i gminy Świątniki Górne w 2020 r.
Extended Description

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstałych i zebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych wytwarzających odpady na terenie Miasta i Gminy Świątniki Górne w 2020 r. w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz wyposażenie nieruchomości zamieszkałych w pojemniki o pojemności 120 litrów – 240 litrów i worki do selektywnej zbiórki odpadów. Szacowana ilość zamykanych plastikowych pojemników z kołami o pojemności: 120 l: 1890 sztuk, 240 l: 1159 sztuk.

Wykonawca zobowiązany jest do odbioru i zagospodarowania całej ilości wytworzonych w gospodarstwach domowych następujących frakcji odpadów komunalnych:

1). niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (kod: 20 03 01),

2). papier i tektura (kody: 15 01 01, 20 01 01),

3). zmieszane odpady opakowaniowe (kod: 15 01 06),

4). tworzywa sztuczne i metal oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe (kody: 15 01 02, 20 01 39, 20 01 40, 15 01 05),

5). szkło (kod: 15 01 07, 20 01 02),

6). bioodpady, w tym odpady zielone (kody: 20 02 01, 20 01 08),

7). meble i inne odpady wielkogabarytowe (kod: 20 03 07)

8). zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (kody: 20 01 21*, 20 01 23*, 20 01 35*, 20 01 36)

9). odpady z remontów prowadzonych we własnym zakresie, niewymagających uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia organowi administracji architektoniczno-budowlanej (dot. grupy 17 odpadów powstających w gospodarstwach domowych

10). zużyte opony od samochodów osobowych niepochodzące z działalności w zakresie mechaniki pojazdowej i/lub działalności wulkanizacyjnej (kod: 16 01 03),

11). zużyte baterie i akumulatory (kody: 20 01 33*, 20 01 34),

12). przeterminowane leki (kody: 20 01 31*, 20 01 32),

13). inne odpady niebezpieczne tzw. odpady problematyczne (tj. żarówki, świetlówki, resztki farb, lakierów, rozpuszczalników, środków do impregnacji drewna, środków ochrony roślin i nawozów, pojemniki po aerozolach, olejach mineralnych i syntetycznych, tłuszczach, benzynie, środkach chemicznych, stare kosmetyki, tusze do drukarek i tonery, taśmy wideo, kasety magnetofonowe, materiały fotograficzne, taśmy barwiące itp.),

14). odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki (20 03 99).

15). odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach (20 03 99), np. popiół pochodzący z palenisk domowych.

Częstotliwość odbioru odpadów z terenu nieruchomości zamieszkałych:

1). niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie,

W okresie od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku zgodnie z harmonogramem stanowiącym zał. nr 6 do SIWZ,

2). odpady segregowane zawierające frakcje papier i tektura, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, tworzywa sztuczne, metal, szkło, bioodpady, w tym odpady zielone gromadzone w odpowiednich workach do selektywnej zbiórki – nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, – w okresie od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku zgodnie z harmonogramem stanowiącym zał. nr 6 do SIWZ,

3). meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, zużyty sprzęt elektryczny

I elektroniczny 1 raz w sezonie wiosennym i jesiennym – w okresie od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku zgodnie z harmonogramem stanowiącym zał. nr 6 do SIWZ.

Wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania stacjonarnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminnym wskazanym przez Zamawiającego.

Wykonawca w terminie do 1.01.2020 roku jest zobowiązany do wyposażenia zamieszkałych nieruchomości w worki do selektywnej zbiórki odpadów w ilości po 3 worki każdego rodzaju na każdą nieruchomość zamieszkałą oraz zamykane plastikowe pojemniki.

Deadline Date2019-11-25
Publication Date2019-10-18
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeServices
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationGmina Świątniki Górne
Attention OfAnna Fatyga
Addressul. Bruchnalskiego 36
TownŚwiątniki Górne
Postal Code32-040
Phone+48 122704030
Fax+48 122704132
Class Code90500000
Class DescriptionRefuse and waste related services
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Dec 18, 2019
Rozbudowa drogi wojewódzkiej: poszerzenie jezdni, przebudowa poboczy, rozbudowa i przebudowa skrzyżowań, przebudowa oraz budowa urządzeń i elementów związanych z bezpieczeństwem ruchu (zatoki autobusowe, wyspy kanalizujące ruch, przejścia dla pieszych, azyle,...
View more
Deadline: Dec 20, 2019
Pełna nazwa postępowania:— zadanie 1: budowa węzła przesiadkowego przy ul. Żeglarskiej w Lublinie,— zadanie 2: budowa węzła przesiadkowego przy ul. Józefa Franczaka „Lalka” w Lublinie,— zadanie 6: budowa węzła przesiadkowego...
View more
Deadline: Nov 21, 2019
Termomodernizacja budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (dawne ZSP nr 19), budynek B przy ul. Żeromskiego 115, Łódź 90-542, POLSKA, która obejmuje m.in. zakres:1) Docieplenie ścian zewnętrznych.2) Docieplenie ścian piwnic.3)...
View more