Przedmiot zamówienia obejmuje remont dróg szutrowych z wydzielonymi ścieżkami rowerowymi o łącznej długości 27 604 m

Extended TitleRemont dróg szutrowych z wydzielonymi ścieżkami rowerowymi w ramach Mazurskiej Pętli Rowerowej
Extended Description

a) Przedmiotowa część Inwestycji została zlokalizowana w gminie Miłki (województwo warmińsko - mazurskie, powiat giżycki), na odcinku drogi gminnej, od km 106+660 do km 108+769 wg pikietażu całkowitego Mazurskiej Pętli Rowerowej dla etapu I i IV.UWAGA! Na stronie tytułowej dokumentacji projektowej podano błędnie początek pikietażu całkowitego Mazurskiej Pętli Rowerowej dla etapu I i IV jest „107+660” a powinno być „106+660”.

b) W ramach niniejszego opracowania zaprojektowano przebudowę istniejących odcinków drógszutrowych/gruntowych do szerokości 4,5 m (w pasie o szerokości 1,5 m wykorzystywanym przez rowerzystów i pozostałych 3 m tworzących jeden pas ruchu przeznaczony do ruchu w obu kierunkach. Przebudowę istniejących dróg szutrowych/gruntowych przewidziano bez zmian w przebiegu niwelety, z uwzględnieniem podniesienia jej na całej długości o grubość projektowanej nowej warstwy ścieralnej z kruszywa (+10 cm). Przekrój poprzeczny projektowanych elementów drogowych został zaprojektowany tak, aby zapewnić właściwy spływ powierzchniowy wody opadowej w kierunku istniejących, bądź projektowanych lub odtwarzanych odbiorników, np. rowów przydrożnych, skarp, kanalizacji itp.

c) Na wszystkich odcinkach podlegających opracowaniu zastosowano pochylenia daszkowe (lub jednostronne) o wartości 2 %. Zaprojektowano przebudowę istniejących dróg gruntowych / szutrowych z doprowadzeniem ich do szerokości 4,5 metra oraz dogęszczeniem istniejących poboczy gruntowych.

d) W ramach przebudowy dróg gruntowych / szutrowych przewidziano:

• wykonanie podbudowy poprzez stabilizację cementem (na miejscu) istniejącej nawierzchni gruntowej (lub z kruszywa);

• wykonanie warstwy ścieralnej o grubości 10 cm, z kruszywa łamanego, na zastabilizowanej istn. nawierzchni stanowiącej podbudowę;

e) Projektowana konstrukcja nawierzchni została przedstawiona w części rysunkowej opracowania (Rys. nr 3 – Konstrukcja Nawierzchni).

f) W przypadku braku technologicznej możliwości wykonania stabilizacji na miejscu lub gdy istniejące w terenie grunty nie pozwolą na osiągnięcie wskazanych parametrów wytrzymałościowych, należy wykonać stabilizację do wskazanych parametrów wytrzymałościowych kruszywa dowiezionego z wytwórni.

g) Szczegółowy opis zamówienia przedstawiono w załączonej dokumentacji projektowej.

Deadline Date2019-11-25
Publication Date2019-10-22
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationStowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie 2020
Attention OfAnna Bogdanowicz
Addressul. Kolejowa 6
TownMikołajki
Postal Code11-730
Class Code45111000
Class DescriptionDemolition, site preparation and clearance work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Dec 13, 2019
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 114 przy ul. Milionowej 64, 92-310 Łódź.:3.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr...
View more
Deadline: Dec 16, 2019
Przedmiotem zamówienia jest „Dokończenie robót budowlanych w ramach zadania pn.: Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły CKZiU, zlokalizowanego przy ul. Kilińskiego 31 w Sosnowcu”
View more
Deadline: Dec 13, 2019
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 101 przy ul. Wspólnej 5/7 w Łodzi realizowanych w ramach projektu pn. „Racjonalizacja zużycia energii – termomodernizacja...
View more