Het Eiland van Brienenoord in de gemeente Rotterdam wordt omgevormd naar een getijdenpark waar eb en vloed meer invloed krijgen.

Het doel van het project is zowel het vergroten van de natuurlijke dynamiek en de natuurlijke kwaliteiten als het maken van een aantrekkelijk extensief recreatielandschap waarbinnen een getijdenpark ontstaat. Om dit te kunnen bewerkstelligen, moeten o.a. de volgende werkzaamheden worden uitgevoerd:

— de zuidzijde van het eiland wordt deels afgegraven zodat er natuurlijke oevers ontstaan waar de invloed van eb en vloed zichtbaar wordt,

— het eiland krijgt een nieuwe inrichting met nieuwe wegen, wandelpaden en 2 nieuwe toegangsbruggen naar het eiland,

— ook de toegang vanaf de Stadionweg langs de Kreeksehaven naar de oostelijke brug vormt een onderdeel van het werk.

Extended Title1-W-06586-19: werkzaamheden t.b.v. (her)inrichting Eiland van Brienenoord
Extended Description

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

1) het realiseren van natuurvriendelijke oevers bestaande uit de navolgende werkzaamheden:

(a) rooien groen;

(b) grondwerk (nat en droog);

(c) aanbrengen bestortingen;

(d) baggerwerk;

(e) aanbrengen damwanden;

(f) realiseren vlonder inclusief loopbrug en ponton;

(g) aanbrengen trap, en

(h) aanbrengen loopvlonder.

2) realiseren wegen omvattend:

(a) grondwerk;

(b) opbreken bestaande verharding met fundering;

(c) aanbrengen verharding inclusief fundering, wegmarkering en straatmeubilair; en

(d) aanbrengen openbare verlichting.

3) realiseren vaste brug westelijke brug inclusief sloop bestaande brug inclusief geleidewerk;

4) realiseren beweegbare brug inclusief stalen geleide- en remmingwerk inclusief bijbehorend grondwerk en aanbrengen damwanden.

De bovenstaande opsomming van werkzaamheden zijn slechts een indicatie van de te verrichten werkzaamheden en alleen bedoeld om de interesse van potentiële Inschrijvers voor de onderhavige opdracht te wekken.Zie voor een nadere technische omschrijving en hoeveelheden van de uit te voeren werkzaamheden het bijgevoegde RAW-bestek

Deadline Date2019-12-06
Publication Date2019-10-22
CountryNetherlands
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationGemeente Rotterdam
Attention OfIng. P.G.C. de Graag
AddressWilhelminakade 179
TownRotterdam
Postal Code3002 AN
Class Code45220000
Class DescriptionEngineering works and construction works
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deze publicatie betreft een marktconsultatie vooruitlopend op een Europese aanbesteding voor de realisatie van een nieuwe (t)huisvesting voor de gemeente West Betuwe. In deze martktconsultatie worden vragen gesteld aan de...
View more
Deadline: Jan 17, 2020
Het realiseren van een aantrekkelijke wandelboulevard langs het water, het vergroten van de publieke toegankelijkheid van de watertoren en het vergroten van de recreatieveaantrekkelijkheid van het Surfeiland.
View more
Deadline: Nov 25, 2019
De bodem voor en achter de Oosterscheldekering wordt 600 tot 700 meter aan beide zijden tegen erosie beschermd door een bodembescherming van onder andere blokkenmatten. Aan beide zijden van de...
View more