1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na zaprojektowaniu i budowie instalacji fermentacji oraz wiaty i boksów magazynowych na terenie ZUOK „Orli Staw”.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia opisany jest za pomocą Programu funkcjonalno-użytkowego stanowiącego II część SIWZ.

3. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych

4. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej wyłącznie za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/pn/czystemiasto

Korespondencja kierowana do Zamawiającego w sposób inny niż na adres podany powyżej nie będzie rozpatrywana.

Extended TitleZaprojektowanie i budowa instalacji fermentacji oraz wiaty i boksów magazynowych w ZUOK „Orli Staw”
Changes
Section:
IV.2.2)
Previous text:
2019-12-16
New text:
2019-12-20
Section:
IV.2.6)
Previous text:
2020-02-13
New text:
2020-02-17
Section:
IV.2.7)
Previous text:
2019-12-16
New text:
2019-12-20
Deadline Date2019-12-20
Publication Date2019-11-13
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationZwiązek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”
Attention OfDaria Pietrzak
Addresspl. Św. Józefa 5
TownKalisz
Postal Code62-800
Phone+48 627635654
Fax+48 627635651
Class Code45300000
Class DescriptionBuilding installation work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2019-11-07

Construction work

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na zaprojektowaniu i budowie instalacji fermentacji oraz wiaty i boksów magazynowych na terenie ZUOK „Orli Staw".

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia opisany jest za pomocą programu funkcjonalno-użytkowego stanowiącego II część SIWZ.

3. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych

4. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej wyłącznie za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/pn/czystemiasto

Korespondencja kierowana do Zamawiającego w sposób inny niż na adres podany powyżej nie będzie rozpatrywana.

Extended TitleZaprojektowanie i budowa instalacji fermentacji oraz wiaty i boksów magazynowych w ZUOK „Orli Staw”
Changes
Section:
III.1.1
Previous text:

UWAGA: Kontynuacja z pkt. III.1.3)1.2):

h) Specjalistę ds. montażu i rozruchu linii technologicznej fermentacji metanowej suchej posiadającego następujące wykształcenie i kwalifikacje: wykształcenie inżynierskie oraz doświadczenie zawodowe w sektorze gospodarki odpadami, w tym udział samodzielnie lub w zespole w montażu i rozruchu co najmniej jednej inwestycji polegającej na budowie instalacji fermentacji metanowej dla biofrakcji pochodzącej z odpadów komunalnych o wydajności minimum 15.000 Mg/rok zakończonej uzyskaniem prawomocnego pozwolenie na użytkowanie, jeśli było wymagane (Zamawiający zaleca skomentowanie czy pozwolenie na użytkowanie było wymagane).

Okres posiadania doświadczenia zawodowego liczy się od dnia uzyskania uprawnień do dnia składania ofert.

Osoby, o których mowa w pkt III.1.3)1.2)b)-g) niniejszego ogłoszenia powinny posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2272 ze zm.) lub zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz.U z 2019 r., poz. 1117)

UWAGA: Spełnienie warunku w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej opisanego w pkt III.1.3) oraz w pkt. III.1.1) niniejszego ogłoszenia nastąpi po wykazaniu łącznego spełnienia warunków opisanych w pkt III.1.3)1.1)a)-d), w pkt. III.1.3)1.2)a)-g) oraz w pkt. III.1.1)h) niniejszego ogłoszenia, zastrzeżeniem pkt 14.2 IDW - I części SIWZ. Zamawiający dopuszcza aby w celu wykazania spełnienia ww. warunku Wykonawca wskazał to samo zamówienie w odpowiednim zakresie (tj. w obrębie poszczególnych liter, w których zawarto treść warunku w zakresie zdolności technicznej i zawodowej).

UWAGA: Z uwagi na ograniczenia w ilości znaków w innych częściach tego ogłoszenia, Zamawiający informuje w niniejszej sekcji że:

Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia na wezwanie Zamawiającego w odniesieniu do tych podmiotów oświadczeń lub dokumentów wymienionych w pkt. III.1.2)3.1)-7) niniejszego ogłoszenia.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy z Wykonawców zobowiązany jest do złożenia na wezwanie Zamawiającego dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w pkt. III.1.2)3.1)-7) niniejszego ogłoszenia dotyczących każdego z nich.

W przypadku Wykonawców lub innych podmiotów, o których mowa wyżej prowadzących działalność w formie spółki cywilnej zaświadczenia, o których mowa w pkt. III.1.2)3.5)-6) niniejszego ogłoszenia należy przedstawić w odniesieniu do wszystkich wspólników z osobna.

Podmiot trzeci nie może podlegać wykluczeniu na podstawie którejkolwiek z okoliczności określonych w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 ustawy Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 1, 4 i 8 ustawy Pzp.

New text:

Uwaga: Kontynuacja z pkt III.1.3)1.2):

h) Specjalistę ds. montażu i rozruchu linii technologicznej fermentacji metanowej suchej posiadającego następujące wykształcenie i kwalifikacje: wykształcenie inżynierskie oraz doświadczenie zawodowe w sektorze gospodarki odpadami, w tym udział samodzielnie lub w zespole w montażu i rozruchu co najmniej jednej inwestycji polegającej na budowie instalacji fermentacji metanowej dla biofrakcji pochodzącej z odpadów komunalnych o wydajności minimum 15.000 mg/rok zakończonej uzyskaniem prawomocnego pozwolenie na użytkowanie, jeśli było wymagane (Zamawiający zaleca skomentowanie czy pozwolenie na użytkowanie było wymagane).

Okres posiadania doświadczenia zawodowego liczy się od dnia uzyskania uprawnień do dnia składania ofert.

Osoby, o których mowa w pkt III.1.3)1.2)b)-g) niniejszego ogłoszenia powinny posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1186 ze zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2272 ze zm.) lub zgodnie z ustawą z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz.U z 2019 r., poz. 1117).

Uwaga: Spełnienie warunku w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej opisanego w pkt III.1.3) oraz w pkt III.1.1) niniejszego ogłoszenia nastąpi po wykazaniu łącznego spełnienia warunków opisanych w pkt III.1.3)1.1)a)-d), w pkt III.1.3)1.2)a)-g) oraz w pkt III.1.1)h) niniejszego ogłoszenia, zastrzeżeniem pkt 14.2 IDW- I części SIWZ. Zamawiający dopuszcza aby w celu wykazania spełnienia ww. warunku Wykonawca wskazał to samo zamówienie w odpowiednim zakresie (tj. w obrębie poszczególnych liter, w których zawarto treść warunku w zakresie zdolności technicznej i zawodowej).

Dodać odbiór końcowy

Uwaga: Z uwagi na ograniczenia w ilości znaków w innych częściach tego ogłoszenia, Zamawiający informuje w niniejszej sekcji że:

Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia na wezwanie Zamawiającego w odniesieniu do tych podmiotów oświadczeń lub dokumentów wymienionych w pkt III.1.2)3.1)-7) niniejszego ogłoszenia.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy z Wykonawców zobowiązany jest do złożenia na wezwanie Zamawiającego dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w pkt III.1.2)3.1)-7) niniejszego ogłoszenia dotyczących każdego z nich.

W przypadku Wykonawców lub innych podmiotów, o których mowa wyżej prowadzących działalność w formie spółki cywilnej zaświadczenia, o których mowa w pkt III.1.2)3.5)-6) niniejszego ogłoszenia należy przedstawić w odniesieniu do wszystkich wspólników z osobna.

Podmiot trzeci nie może podlegać wykluczeniu na podstawie którejkolwiek z okoliczności określonych w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 ustawy Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 1, 4 i 8 ustawy Pzp.

Section:
III.1.3
Previous text:

1. Za spełniającego warunki udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej i zawodowej Zamawiający uzna Wykonawcę, który:

1) wykaże wykonanie w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:

a) dwóch zamówień polegających na wykonaniu pełnobranżowej dokumentacji projektowej dotyczącej budowy instalacji fermentacji metanowej suchej odpadów pochodzenia komunalnego o przepustowości minimum 15.000 Mg/rok każda, w tym co najmniej jednej dotyczącej inwestycji budowy instalacji fermentacji metanowej suchej bioodpadów pochodzenia komunalnego zbieranych selektywnie, na podstawie których zostały wydane prawomocne i ostateczne decyzje o pozwoleniu na budowę. Na instalację fermentacji metanowej suchej składa się wyposażenie oraz system sterowania dla: przygotowania wsadu, komory fermentacyjnej, wyładunku, odwadniania pofermentatu;

ORAZ

b) dwóch zamówień polegających na budowie i rozruchu instalacji fermentacji metanowej suchej bioodpadów lub biofrakcji wydzielonej z odpadów komunalnych zmieszanych o przepustowości minimum 15.000 Mg/rok każda, w tym co najmniej jednej dotyczącej budowy instalacji fermentacji metanowej suchej bioodpadów pochodzenia komunalnego zbieranych selektywnie wraz z uzyskaniem ostatecznego pozwolenia na użytkowanie dla każdej z nich. Na instalację fermentacji metanowej suchej składa się wyposażenie oraz system sterowania dla: przygotowania wsadu, komory fermentacyjnej, wyładunku, odwadniania pofermentatu;

ORAZ

c) dwóch zamówień polegających na zaprojektowaniu i wykonaniu instalacji do przygotowania oraz energetycznego wykorzystania biogazu, w postaci energii elektrycznej i cieplnej, pochodzącego z instalacji fermentacji o mocy minimalnej 500 kW wraz z uzyskaniem ostatecznego pozwolenia na użytkowanie, jeśli było wymagane;

ORAZ

d) jednego zamówienia polegającego na zaprojektowaniu, budowie i rozruchu instalacji fermentacji wyposażonej w system przygotowania i dozowania płynnych odpadów kuchennych lub gastronomicznych ze zbiórki selektywnej wraz z uzyskaniem ostatecznego pozwolenia na użytkowanie.

Zamawiający uznaje za wystarczające wskazanie w wykazach, o których mowa w pkt. III.1.2)2.1) niniejszego ogłoszenia tylko takich zamówień (robót budowlanych i usług),które potwierdzą spełnianie warunków postawionych przez Zamawiającego.

ORAZ

2) skieruje do realizacji zamówienia następujące osoby:

a) Projektanta technologa posiadającego następujące wykształcenie i kwalifikacje: minimum 8 lat doświadczenia w projektowaniu, wykształcenie wyższe, doświadczenie w wykonaniu co najmniej dwóch dokumentacji projektowych dotyczących budowy instalacji fermentacji metanowej suchej poziomej ciągłej odpadów pochodzenia komunalnego o wydajności minimum 15.000 Mg/rok, w tym co najmniej jednej dotyczącej budowy instalacji fermentacji metanowej suchej bioodpadów pochodzenia komunalnego zbieranych selektywnie, na podstawie których zostały wydane prawomocne i ostateczne decyzje o pozwoleniu na budowę; dane Projektanta technologa winny widnieć na przedmiotowych dokumentacjach jako autora lub współautora dokumentacji projektowych.

Uwaga! Doświadczenie Projektanta technologa jest również jednym z kryteriów oceny ofert.

ORAZ

b) Projektanta specjalności konstrukcyjno-budowlanej posiadającego następujące kwalifikacje: minimum 10 lat doświadczenia w projektowaniu jako projektant specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz opracowanie co najmniej dwóch dokumentacji projektowych budowy instalacji fermentacji metanowej suchej poziomej ciągłej dla biofrakcji pochodzącej z odpadów komunalnych o wydajności minimum 15.000 Mg/rok każda, na podstawie których zostały wydane prawomocne i ostateczne decyzje o pozwoleniu na budowę oraz posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń;

UWAGA: Dalszy ciąg w "Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów" poniżej.

New text:

1. Za spełniającego warunki udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej i zawodowej Zamawiający uzna Wykonawcę, który:

1) wykaże wykonanie w ciągu ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:

a) 2 zamówień polegających na wykonaniu pełnobranżowej dokumentacji projektowej dotyczącej budowy instalacji fermentacji metanowej suchej odpadów pochodzenia komunalnego o przepustowości minimum 15.000 mg/rok każda, w tym co najmniej 1 dotyczącej inwestycji budowy instalacji fermentacji metanowej suchej bioodpadów pochodzenia komunalnego zbieranych selektywnie, na podstawie których zostały wydane prawomocne i ostateczne decyzje o pozwoleniu na budowę. Na instalację fermentacji metanowej suchej składa się wyposażenie oraz system sterowania dla: przygotowania wsadu, komory fermentacyjnej, wyładunku, odwadniania pofermentatu;

oraz

b) 2 zamówień polegających na budowie i rozruchu instalacji fermentacji metanowej suchej bioodpadów lub biofrakcji wydzielonej z odpadów komunalnych zmieszanych o przepustowości minimum 15.000 mg/rok każda, w tym co najmniej 1 dotyczącej budowy instalacji fermentacji metanowej suchej bioodpadów pochodzenia komunalnego zbieranych selektywnie wraz z uzyskaniem ostatecznego pozwolenia na użytkowanie dla każdej z nich. Na instalację fermentacji metanowej suchej składa się wyposażenie oraz system sterowania dla: przygotowania wsadu, komory fermentacyjnej, wyładunku, odwadniania pofermentatu;

oraz

c) 2 zamówień polegających na zaprojektowaniu i wykonaniu instalacji do przygotowania oraz energetycznego wykorzystania biogazu, w postaci energii elektrycznej i cieplnej, o mocy minimalnej 500 Kw, w tym co najmniej 1 dla biogazu pochodzącego z instalacji fermentacji, wraz z uzyskaniem ostatecznego pozwolenia na użytkowanie, jeśli było wymagane;

oraz

d) 1 zamówienia polegającego na zaprojektowaniu, budowie i rozruchu instalacji fermentacji wyposażonej w system przygotowania i dozowania płynnych odpadów kuchennych lub gastronomicznych ze zbiórki selektywnej wraz z uzyskaniem ostatecznego pozwolenia na użytkowanie.

Zamawiający uznaje za wystarczające wskazanie w wykazach, o których mowa w pkt III.1.2)2.1) niniejszego ogłoszenia tylko takich zamówień (robót budowlanych i usług), które potwierdzą spełnianie warunków postawionych przez Zamawiającego;

oraz

2) skieruje do realizacji zamówienia następujące osoby:

a) projektanta technologa posiadającego następujące wykształcenie i kwalifikacje: minimum 8 lat doświadczenia w projektowaniu, wykształcenie wyższe, doświadczenie w wykonaniu co najmniej 2 dokumentacji projektowych dotyczących budowy instalacji fermentacji metanowej suchej poziomej ciągłej odpadów pochodzenia komunalnego o wydajności minimum 15.000 mg/rok, w tym co najmniej 1 dotyczącej budowy instalacji fermentacji metanowej suchej bioodpadów pochodzenia komunalnego zbieranych selektywnie, na podstawie których zostały wydane prawomocne i ostateczne decyzje o pozwoleniu na budowę; dane projektanta technologa winny widnieć na przedmiotowych dokumentacjach jako autora lub współautora dokumentacji projektowych.

Uwaga! Doświadczenie projektanta technologa jest również jednym z kryteriów oceny ofert;

oraz

b) projektanta specjalności konstrukcyjno-budowlanej posiadającego następujące kwalifikacje: minimum 10 lat doświadczenia w projektowaniu jako projektant specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz opracowanie co najmniej 1 dokumentacji projektowej budowy instalacji fermentacji metanowej suchej poziomej ciągłej dla biofrakcji pochodzącej z odpadów komunalnych o wydajności minimum 15.000 mg/rok, na podstawie której została wydana prawomocna i ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę oraz posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń;

Uwaga: Dalszy ciąg w „Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów" poniżej.

Section:
IV.2.2
Previous text:
2019-11-25
New text:
2019-12-16
Section:
IV.2.6
Previous text:
2020-01-23
New text:
2020-02-13
Section:
IV.2.7
Previous text:
2019-11-25
New text:
2019-12-16
Deadline Date2019-12-16
Publication Date2019-11-07
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationZwiązek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina"
Attention OfDaria Pietrzak
Addresspl. Św. Józefa 5
TownKalisz
Postal Code62-800
Phone+48 627635654
Fax+48 627635651
Class Code45300000
Class DescriptionBuilding installation work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2019-10-23

Construction work

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na zaprojektowaniu i budowie instalacji fermentacji oraz wiaty i boksów magazynowych na terenie ZUOK „Orli Staw”.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia opisany jest za pomocą programu funkcjonalno-użytkowego stanowiącego II część SIWZ.

3. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych

4. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej wyłącznie za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/pn/czystemiasto

Korespondencja kierowana do Zamawiającego w sposób inny niż na adres podany powyżej nie będzie rozpatrywana.

Extended TitleZaprojektowanie i budowa instalacji fermentacji oraz wiaty i boksów magazynowych w ZUOK „Orli Staw”
Extended Description

1. Zakres rzeczowy objęty niniejszym postępowaniem obejmuje w szczególności:

1) wykonanie Projektu Technologicznego – Odcinek I;

2) wykonanie prac przedprojektowych, projektowanie, uzyskanie pozwolenia na budowę – Odcinek II;

3) budowa instalacji fermentacji wraz z wiatą – Odcinek nr III;

4) budowa instalacji biogazu wraz z kogeneracją – Odcinek nr IV;

5) budowa boksów magazynowych – Odcinek nr V;

6) budowa sieci elektroenergetycznej wraz ze Stacją Transformatorową TR3 – Odcinek nr VI;

7) budowa sieci i infrastruktury technicznej – Odcinek nr VII;

8) budowa układu komunikacyjnego i drogowego oraz terenów zielonych – Odcinek nr VIII;

9) wykończenie i wyposażenie kotłowni w budynku socjalnym – Odcinek nr IX;

10) Próby Końcowe, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie i pozostałe dokumenty – Odcinek nr X;

11) Próby Eksploatacyjne – Odcinek nr XI.

2. Zakład jest eksploatowany w następujących godzinach::

1) poniedziałek-piątek 06:00 do 22:00

2) (sporadycznie) sobota 06:00 do 14:00

Wykonawca za zgodą Zamawiającego może pracować także poza wyżej wymienionymi godzinami pracy Zakładu. W takich przypadkach Wykonawca będzie zobowiązany pokryć wszelkie koszty z tego wynikające a poniesione przez Zamawiającego związane z wykonywaniem prac lub obowiązków przez osoby trzecie lub pracowników Zamawiającego.

3. Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zobowiązany jest również do wykonania wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, utrzymania zaplecza budowy, sporządzenia informacji i planu BIOZ, organizacji placu budowy, organizacji ruchu drogowego, zapewnienia obsługi geodezyjnej, realizacji warunków określonych w opiniach organów, uzgodnieniach, decyzjach, wykonania wszelkich badań, prób i rozruchów, po zakończeniu Robót przywrócenia terenu i nawierzchni przyległych do obiektu do stanu poprzedniego oraz innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.

UWAGA: Z uwagi na ograniczenia w ilości znaków w innych częściach tego ogłoszenia, Zamawiający informuje w niniejszej sekcji że:

1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 920 000,00 PLN (słownie: dziewięćset dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) przed upływem terminu składania Ofert.

2. Formę wniesienia wadium wybiera Wykonawca spośród przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp.

3. Wadium musi zabezpieczać złożoną Ofertę przez cały okres związania Ofertą tj. 60 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert.

4. Wykonawca składa Ofertę poprzez dołączenie do Platformy Zamawiającego:

1) wypełnionego Formularza Oferty (Załącznik nr 1 do IDW - I części SIWZ) wraz z załącznikami do Formularza Oferty oraz Ofertą Techniczną (o której mowa w pkt. 12.8. IDW - I części SIWZ),

2) wypełnionego oświadczenia (JEDZ), o którym mowa w pkt. 12.1. IDW - I części SIWZ;

3) pełnomocnictwa do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeśli dotyczy),

4) pełnomocnictwa – w przypadku gdy oferta składana jest przez pełnomocnika Wykonawcy;

5) dokumentu, o którym mowa w pkt. 13.2. IDW - I części SIWZ (jeśli dotyczy);

6) dowodu wniesienia wadium, o którym mowa w pkt. 16 IDW,

— które mają być sporządzone zgodnie z zasadami określonymi w IDW.

5. Szczegółowy opis sposobu przygotowania Oferty oraz sposób przeprowadzenia czynności badania i oceny złożonych ofert zawarto w pkt. 18 i 23 IDW - I części SIWZ.

6. Zamawiający informuje, iż w przypadku niniejszego postępowania stosuje art. 24aa ustawy Pzp.

UWAGA: Zamawiający informuje, iż w pozycjach "Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów" z uwagi na ograniczoną ilość znaków wykorzystuje tę pozycję jako kontynuację zapisów, które winny być w innych punktach niniejszego ogłoszenia.

Deadline Date2019-11-25
Publication Date2019-10-23
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationZwiązek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”
Attention OfDaria Pietrzak
Addresspl. Św. Józefa 5
TownKalisz
Postal Code62-800
Phone+48 627635654
Fax+48 627635651
Class Code45000000
Class DescriptionConstruction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Dec 19, 2019
Pełna nazwa zamówienia, która ze względu na ograniczoną liczbę znaków nie zmieściła się w sekcji II.1.1): Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 7 przy ul. Ks. Józefa Zator-Przytockiego 7 w Gdańsku w...
View more
Deadline: Dec 18, 2019
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlano-montażowych polegających na adaptacji budynków Zespołu powięziennego przy ul. Zamkowej 1 w Kielcach, obejmujących w szczególności przebudowę istniejących budynków Zespołu powięziennego, oraz opracowanie projektu wykonawczego...
View more
Deadline: Dec 18, 2019
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie systemu melioracyjnego łąk w Leśnictwie Taftowo na cele przyrodnicze.Wykonana przebudowa musi zagwarantować retencję wody na poziomie 23 078 m3/rok.Elementami systemu melioracyjnego...
View more