1. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana, która będzie realizowana w systemie „Projektuj i buduj”.

2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych polegających na przebudowie i budowie dworców kolejowych Doliny Popradu w systemie „Projektuj i buduj” w ramach inwestycji (lokalizacji): Stary Sącz, Barcice, Rytro, Piwniczna Zdrój, Piwniczna, Wierchomla Wielka, Żegiestów, Żegiestów Zdrój, Milik, Łomnica Zdrój, Młodów i Zubrzyk.

3. Zamawiający informuje, że w ramach przedmiotowego postępowania w jednym terminie na każdą lokalizację będą zawierane oddzielne umowy.

Uwaga: Ze względu na brak możliwości zamieszczenia większej ilości informacji szczegółowe informacje zawarte są w SIWZ zamieszczonej na platformie zakupowej - „platforma” lub „system” pod adresem: https://pkp.eb2b.com.pl.

Extended TitleWykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych dla zadania Przebudowa i budowa dworców kolejowych Doliny Popradu (12 lokalizacji dworcowych) w systemie „Projektuj i Buduj”
Extended Description

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych polegających na przebudowie i budowie dworców kolejowych Doliny Popradu w systemie „Projektuj i buduj” w ramach inwestycji (lokalizacji): Stary Sącz, Barcice, Rytro, Piwniczna Zdrój, Piwniczna, Wierchomla Wielka, Żegiestów, Żegiestów Zdrój, Milik, Łomnica Zdrój, Młodów i Zubrzyk.

2. Opis przedmiotu zamówienia, zwany dalej „OPZ”, stanowi załącznik nr 2 do SIWZ – Program Funkcjonalno-Użytkowy, zwany dalej „PFU” wraz z załącznikami.

3. Wykonawca - dalej „Wyk.” jest zobowiązany do zrealizowania zamówienia na zasadach i warunkach określonych we wzorze umowy – zał. nr 9 do SIWZ - zwanym dalej „umową” oraz OPZ - zał. nr 2 do SIWZ (PFU z załącznikami).

4. Wyk. lub podwyk., jest zobowiązany do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących pracę, w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r., poz.917 ze zm.). Zobowiązanie do zatrudnienia dot. pracowników, którzy w ramach umowy, która zostanie zawarta w wyniku udzielenia przedmiotowego zamówienia będą wykonywać czynności w zakresie robót:

1) murarskich, malarskich, dekarskich, czynności wykonywanych w charakterze pomocnika murarza;

2) monterskich w zakresie instalacji sanitarnych;

3) monterskich w zakresie instalacji elektrycznych;

4) rozliczania i prowadzenia dokumentacji budowy.

5. Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę nie dot. osób wykonujących inne zakresy prac, a w szczególności: opracowujących dok. projekt., kierujących budową, wykonujących obsługę geodezyjną, dostawców mat. bud. i urządzeń.

6. W trakcie realizacji umowy Wyk. zobowiązany jest do złożenia w terminie do 5 dni od dnia zażądania przez Zamaw. oświadczeń i dokumentów, do żądania których uprawniony jest Zamaw. w związku z wykonywaniem czynności kontrolnych wobec Wyk. odnośnie spełniania przez Wyk. lub podwyk. wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 4 czynności.

7. Wyk. w związku z żądaniem Zamawiającego określonym w pkt 6 zobowiązany jest do złożenia w szczególności następujących dokumentów: oświadczenia Wyk. lub podwyk. o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności:

1) dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie;

2) datę złożenia oświadczenia;

3) wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób;

4) rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu;

5) podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wyk. lub podwyk.

8. Szczegółowe zasady, warunki oraz sankcje dot. zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, zostały określone w rozdz. III SIWZ.

9. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania wizji lokalnych obiektów budowlanych z jego udziałem, niemniej jednak zaleca się, aby Wyk. bardzo szczegółowo sprawdził w terenie warunki wykonywania przedmiotu zamówienia.

10. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom.

11. Wyk. zobowiązany jest wskazać w dokumencie JEDZ, stanowiącym zał. nr 3 do SIWZ, części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwyk. i podania przez Wyk. nazw podwyk. (o ile są znane na obecnym etapie).

12. Warunkiem udziału w postępowaniu jest skuteczne wniesienie wadium następującej wysokości 1 000 000,00 PLN (słownie: jeden milion złotych)

13. Zamawiający przewiduje udzielanie zaliczek na poczet wykonania zamówienia. Zasady oraz zakres możliwości udzielania zaliczek, w tym zabezpieczenie zaliczki, zostały określone we wzorze umowy (zał. nr 9 do SIWZ).

14. Uwaga: Ze względu na brak możliwości zamieszczenia większej ilości informacji szczegółowe informacje zawarte są w SIWZ zamieszczonej na platformie zakupowej - „platforma” lub „system” pod adresem: https://pkp.eb2b.com.pl.

Ze względu na ograniczoną ilość znaków pozostałe informacje zawarto w sekcji III.1.1) ogłoszenia, jako pkt 15 i kolejne.

Deadline Date2019-12-02
Publication Date2019-10-23
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaLowest price
Value50952442.96
OrganisationPolskie Koleje Państwowe S.A.
Attention OfPKP S.A. Centrala, Biuro Zakupów, Al. Jerozolimskie 142 A, 02-305 Warszawa
AddressAl. Jerozolimskie 142 A
TownWarsaw
Postal Code02-305
Phone+48 224749141
Class Code45000000
Class DescriptionConstruction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Jan 3, 2020
Wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy: S.c. od komory B-6/L-8 do istniejącej sieci preizolowanej wraz z przyłączami do Bugaj 3 – etap II o numerze rejestracyjnym SC II 22. W...
View more
Deadline: Jan 3, 2020
Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci ciepłowniczej i przyłączy sieci ciepłowniczych w ramach likwidacji węzła grupowego Podchorążych 41 (nr rej. 29). W ramach zadania: budowa 3,53 km i modernizacja 4,46 km...
View more
Deadline: Dec 30, 2019
Zadanie nr 5 „Budowa kanalizacji sanitarnej – Golkowice, Gmina Wieliczka” w ramach Projektu pn. „Budowa kanalizacji w Gminie Wieliczka – etap IV” współfinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020...
View more