Modernizacja sieci radarów meteorologicznych Polrad (nr OVFMP 4A.3.1)

Postępowanie przetargowe zostanie przeprowadzone według procedur międzynarodowego przetargu konkurencyjnego (ICB) określonych w „Instrukcji Banku Światowego: Zamówienia towarów, robót i usług nie konsultingowych w ramach pożyczek IBRD oraz kredytów i dotacji IDA realizowane przez pożyczkobiorców Banku Światowego ze stycznia 2011 r., zmienione w lipcu 2014 r. („Instrukcja Banku Światowego dotycząca zamówień”) i jest ono otwarte dla wszystkich kwalifikujących się oferentów, zgodnie z ich definicją w Instrukcji Banku Światowego dotyczącej zamówień. Ponadto prosimy zapoznać się z punktami 1.6 i 1.7, które przedstawiają politykę Banku Światowego dotyczącą konfliktu interesów.

Extended TitleModernizacja sieci radarów meteorologicznych Polrad
Changes
Section:
II.2.5
Previous text:

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

New text:

Cena - 100 %

Section:
II.2.13
Previous text:

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak

New text:

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

Deadline Date2020-01-08
Publication Date2019-11-04
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationInstytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy
Attention OfMarcin Olchowy
AddressPodleśna 61
TownWarsaw
Postal Code01-673
Phone+48 225694171
Class Code45223400
Class DescriptionRadar station construction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2019-10-30

Radar apparatus

Modernizacja sieci radarów meteorologicznych Polrad (nr OVFMP 4A.3.1)

Postępowanie przetargowe zostanie przeprowadzone według procedur międzynarodowego przetargu konkurencyjnego (ICB) określonych w „Instrukcji Banku Światowego: Zamówienia towarów, robót i usług nie konsultingowych w ramach pożyczek IBRD oraz kredytów i dotacji IDA realizowane przez pożyczkobiorców Banku Światowego ze stycznia 2011 r., zmienione w lipcu 2014 r. („Instrukcja Banku Światowego dotycząca zamówień”) i jest ono otwarte dla wszystkich kwalifikujących się oferentów, zgodnie z ich definicją w Instrukcji Banku Światowego dotyczącej zamówień. Ponadto prosimy zapoznać się z punktami 1.6 i 1.7, które przedstawiają politykę Banku Światowego dotyczącą konfliktu interesów.

Extended TitleModernizacja sieci radarów meteorologicznych Polrad
Changes
Section:
II.1.4)
Previous text:

Postępowanie przetargowe jest prowadzone według procedur międzynarodowego przetargu konkurencyjnego (International Competitive Bidding – ICB) jednoetapowego bez prekwalifikacji określonych w Instrukcji Banku Światowego pt. „Zamówienia towarów, robót i usług niekonsultingowych realizowane przez pożyczkobiorców Banku Światowego w ramach pożyczek Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (MBOiR) oraz kredytów i grantów Międzynarodowego Stowarzyszenia Rozwoju (MSR)” [Guidelines: Procurement of Goods, Works and Non-Consulting Services under IBRD Loans and IDA Credits & Grants by World Bank Borrowers], wydanie ze stycznia 2011, ze zmianami z lipca 2014 r. (Instrukcja Banku Światowego dotycząca zamówień) i jest ono otwarte dla wszystkich kwalifikujących się oferentów, zgodnie z ich definicją w Instrukcji Banku Światowego dotyczącej zamówień.

New text:

Postępowanie przetargowe zostanie przeprowadzone według procedur międzynarodowego przetargu konkurencyjnego (ICB) określonych w „Instrukcji Banku Światowego: Zamówienia towarów, robót i usług nie konsultingowych w ramach pożyczek IBRD oraz kredytów i dotacji IDA realizowane przez pożyczkobiorców Banku Światowego ze stycznia 2011 r., zmienione w lipcu 2014 r. („Instrukcja Banku Światowego dotycząca zamówień”) i jest ono otwarte dla wszystkich kwalifikujących się oferentów, zgodnie z ich definicją w Instrukcji Banku Światowego dotyczącej zamówień. Ponadto prosimy zapoznać się z punktami 1.6 i 1.7, które przedstawiają politykę Banku Światowego dotyczącą konfliktu interesów.

Section:
VI.3)
Previous text:
New text:

Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Do wszystkich ofert musi być dołączona gwarancja przetargowa na kwotę 1 500 000,00 PLN.

Deadline Date2020-01-08
Publication Date2019-10-30
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationInstytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy
Attention OfMarcin Olchowy
AddressPodleśna 61
TownWarsaw
Postal Code01-673
Phone+48 225694171
Class Code45223400
Class DescriptionRadar station construction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2019-10-28

Radar apparatus

Modernizacja sieci radarów meteorologicznych Polrad (nr OVFMP 4A.3.1).

Postępowanie przetargowe jest prowadzone według procedur międzynarodowego przetargu konkurencyjnego (International Competitive Bidding – ICB) jednoetapowego bez prekwalifikacji określonych w Instrukcji Banku Światowego pt. „Zamówienia towarów, robót i usług niekonsultingowych realizowane przez pożyczkobiorców Banku Światowego w ramach pożyczek Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (MBOiR) oraz kredytów i grantów Międzynarodowego Stowarzyszenia Rozwoju (MSR)” [Guidelines: Procurement of Goods, Works and Non-Consulting Services under IBRD Loans and IDA Credits & Grants by World Bank Borrowers], wydanie ze stycznia 2011, ze zmianami z lipca 2014 r. (Instrukcja Banku Światowego dotycząca zamówień) i jest ono otwarte dla wszystkich kwalifikujących się oferentów, zgodnie z ich definicją w Instrukcji Banku Światowego dotyczącej zamówień.

Extended TitleModernizacja sieci radarów meteorologicznych Polrad
Extended Description

Kontrakt OVFMP 4A.3.1 obejmuje poniższy zakres prac:

— demontaż 8 istniejących systemów radarowych,

— wymianę 7 istniejących systemów radarów meteorologicznych na nowe magnetronowe z funkcjonalnością pomiarów w podwójnej polaryzacji,

— zaprojektowanie i budowę stacji radarowej w Użrankach wraz z dostawą, instalacją i uruchomieniem magnetronowego radaru z funkcjonalnością pomiarów w podwójnej polaryzacji,

— zaprojektowanie i budowę stacji radarowej na Górze Św. Anny wraz z dostawą, instalacją i uruchomieniem magnetronowego radaru z funkcjonalnością pomiarów w podwójnej polaryzacji,

— znalezienie lokalizacji, pozyskanie gruntów, zaprojektowanie i budowę stacji radarowej, która zastąpi obecną lokalizację w Gdańsku wraz z instalacją i uruchomieniem magnetronowego radaru z funkcjonalnością pomiarów w podwójnej polaryzacji. Demontaż stacji radarowej w Gdańsku,

— demontaż istniejącej stacji radarowej, zaprojektowanie i budowa nowej stacji radarowej w Brzuchani,

— modernizację 6 istniejących stacji radarowych,

— budowę hali magazynowej na stacji radarowej w Legionowie,

— kompleksowa modernizacja budynków stacji radarowej w Legionowie,

— dostawę zestawu części zamiennych,

— dostawę aparatury pomiarowej,

— dostawę narzędzi i elektronarzędzi,

— wymaga się, aby wszelkie prace projektowe uzgadniane były z Zamawiającym,

— uzyskanie wszelkich wymaganych prawem uzgodnień, zgłoszeń, pozwoleń, raportów itp. wymaganych przez polskie prawodawstwo,

— wymaga się, aby wszelkie prace wykonywane były zgodnie ze standardami i wymogami Banku Światowego, a w szczególności: Ramowym Planie Zarządzania Środowiskiem i Sprawami Społecznymi (dokument ostateczny, kwiecień 2015 z późniejszymi zmianami w kwestiach zajęć czasowych nieruchomości) i Polityce operacyjnej Banku Światowego OP 4.12 – Przesiedlenia przymusowe.

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zawarty jest w Dokumentacji Przetargowej, która zostanie udostępniona w języku polskim i/lub angielskim po złożeniu wniosku w formie elektronicznej lub formie papierowej.

Zainteresowani kwalifikujący się oferenci mogą otrzymać komplet dokumentów przetargowych w języku polskim i/lub angielskim, w tym:

— całość dokumentacji w formie elektronicznej w formacie PDF za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany przez oferenta w wniosku;

— całość dokumentacji w formie papierowej zostanie przesłana niezwłocznie po otrzymaniu wniosku na adres pocztowy wskazany przez oferenta w wniosku za pomocą przesyłki kurierskiej,

Po złożeniu wniosku w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej: BSprzetargi@IMGW.pl lub w formie papierowej na adres:

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Państwowy Instytut Badawczy, pan Marcin Olchowy, ul. Podleśna 61, 01-673 Warszawa, POLSKA, wraz z kopią papierową lub z dokumentacją tylko w wersji elektronicznej zostanie również przekazana edytowalna wersja sekcji IV – formularze ofertowe (w formacie Word doc).

W przypadku rozbieżności obowiązuje wersja papierowa. Komplet dokumentów przetargowych w wersji papierowej będzie przesłany przesyłką kurierską. Oferenci poniosą również koszt przesyłki kurierskiej (za pobraniem) na wskazany adres.

Deadline Date2020-01-08
Publication Date2019-10-28
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationInstytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy
Attention OfMarcin Olchowy
AddressPodleśna 61
TownWarsaw
Postal Code01-673
Phone+48 225694171
Class Code38115000
Class DescriptionRadar apparatus
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Dec 13, 2019
Frontex is looking to acquire aerial surveillance services by the means of Medium Altitude Long Endurance Remotely Piloted Aircraft System (MALE RPAS) for maritime purposes. The service will be delivered...
View more
Deadline: Dec 24, 2019
1. Przedmiotem zamówienia niniejszego postępowania przetargowego są roboty budowlane obejmujące a zmiana przeznaczenia pomieszczeń w budynku A2 dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – w tym adaptacja pomieszczeń...
View more
Deadline: Dec 5, 2019
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie systemu wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w skrzydłach bloków B, C1, C2, D (centralny czworobok budynku), na podstawie istniejącej dokumentacji projektowej, z zapewnieniem kierownika budowy i kierowników...
View more