Επαναληπτικός, ηλεκτρονικός ανοικτός διεθνής διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές, για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια υγρών καυσίμων, για τον Δήμο Δίου Ολύμπου και των νομικών προσώπων του, ετών 2020 και 2021, με δικαίωμα προαίρεσης για 1 επιπλέον έτος (έτος 2022), για τα τμήματα 1, 2, 3 και 6, της 10/2019 μελέτης.

Κριτήριο κατακύρωσης είναι το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης στη μέση τιμή λιανικής πώλησης ανά τμήμα ξεχωριστά, όπως αυτή διαμορφώνεται από το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, για τον Νομό Πιερίας ή τον αρμόδιο φορέα, όπως ισχύει κάθε φορά, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 848 691,96 EUR (με τον Φ.Π.Α.) [282 897,32 EUR για το 2020, 282 897,32 EUR για το 2021 και 282 897,32 EUR για το 2022(δικαίωμα προαίρεσης)].

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

Extended TitleΕπαναληπτικός διαγωνισμός προμήθειας υγρών καυσίμων, για τον Δήμο Δίου Ολύμπου και των νομικών προσώπων, ετών 2020 - 2021, με δικαίωμα προαίρεσης για το έτος 2022, για τα τμημ. 1, 2, 3 και 6, της 10/2019 μελέτης.
Extended Description

α) πετρέλαιο θέρμανσης 125.000 λίτρα, προϋπολογισμού 107 500,00 EUR χωρίς ΦΠΑ, για το έτος 2020·

β) πετρέλαιο θέρμανσης 125.000 λίτρα, προϋπολογισμού 107 500,00 EUR χωρίς ΦΠΑ, για το έτος 2021 και

γ) πετρέλαιο θέρμανσης 125.000 λίτρα, προϋπολογισμού 107 500,00 EUR χωρίς ΦΠΑ, για το έτος 2022 (δικαίωμα προαίρεσης).

Deadline Date2019-12-11
Publication Date2019-11-12
CountryGreece
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaLowest price
Value322500.00
OrganisationΔήμος Δίου - Ολύμπου
Attention OfΝικόλαος Χονδρόπουλος, Θεόδωρος Γεωργαντάς
AddressΑγίου Νικολάου 15
TownLitochoro
Postal Code602 00
Phone+30 2352350155/+30 2352350148
Fax+30 2352350167/+30 2352350128/+30 2352084723
Class Code09000000
Class DescriptionPetroleum products, fuel, electricity and other sources of energy
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Jan 13, 2020
ENISA seeks to contract the services of a minimum of 3 and maximum of 6 service providers which can provide support for ENISA’s work on emerging technologies in Cybersecurity, throughout...
View more
Deadline: Jan 31, 2020
Ηλεκτρονικός, διεθνής διαγωνισμός ανοικτής διαδικασίας, για την προμήθεια με αγορά 28 οχημάτων, για τις ανάγκες του Πυροσβεστικού Σώματος, συνολικής εκτιμώμενης αξίας τριών εκατομμυρίων οκτακοσίων τριάντα τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα επτά...
View more
Deadline: Jan 14, 2020
Ηλεκτρονικός, διεθνής ανοικτός διαγωνισμός με αριθμό διακήρυξης 34019/2019(Α/Α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 80943), μεικτής σύμβασης, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 243 820,00 EUR με ΦΠΑ και δικαιωμάτων προαίρεσης, για την:1) «Προμήθεια λαπαροσκοπικού συστήματος πλήρους, τεμάχια...
View more