Předmětem projektu je výstavba nového sídla úřadu jako administrativní budovy ve vlastnictví státu. Součástí stavby budou i prostory pro knihovnu a archiv Poslanecké sněmovny parlamentu ČR.

Charakteristiky projektu:

- Zadavatel odpovídá za projektovou dokumentaci (PD) do stupně dokumentace pro stavební povolení (DSP) s požadavky na funkci a výkon,

- Zadavatel v řízení na zhotovitele stavby nepředkládá výkaz výměr pro stavební objekty a provozní soubory, podkladem pro nabídku zhotovitele je BIM model stavby ve stupni DSP a další „neBIMová“ část dokumentace,

- Stavba bude v souladu s principy udržitelné výstavby navrhovaná v souladu s komplexním hodnocením kvality vlastností budovy při použití českého certifikačního nástroje SBToolCZ,

- Smluvní vztahy budou řešeny mezinárodním standardem FIDIC, který zvyšuje úroveň řízení projektů (obsahuje i procedury proj. řízení) v souladu s best practice ve stavebnictví,

- Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je personálem objednatele.

Extended TitleVýstavba sídla Nejvyššího kontrolního úřadu
Extended Description

SO1 – Administrativní objekty G a H

Jedná se o 2 budovy (sekce) propojené společným podzemním podlažím (1PP) a spojovacím krčkem v úrovni 4. a 5.NP. Hmota celku respektuje limity platné ZÚR z roku 2018 (tedy i okolní zástavbu) výškou i počtem pater.

Podobjekt G navazuje na uliční čáru v ulici Komunardů. Podobjekt má tvar pravoúhlého lichoběžníku a má 2 PP a 7 NP. Základní maximální půdorysné rozměry podobjektu jsou šířka cca 25 m délka delší strany do ulice Komunardů cca 73,5 m a délka kratší strany do dvora areálu cca 58,3 m. Z důvodů oslunění objektů Komunardů 53 a 55 a výškové návaznosti na okolní zástavbu jsou šesté a sedmé podlaží ustoupeny o 5,5 m z ulice Komunardů a o 4,5 m z jižní části budovy. Ustoupení v 6.NP je částečně využito jako pochozí terasa a částečně jako pohledová extenzivní střecha. Hlavní vstupy do podobjektu G jsou, z důvodů zvýšené úrovně pozemku oproti chodníku, ze dvora areálu.

Podobjekt H je o cca 15,5 m odskočen od uliční čáry v ulici U Uránie. Podobjekt má tvar kosodélníku a má 1 PP a 6 NP. Základní max. půdorysné rozměry podobjektu jsou šířka cca 16 m a délka strany do ulice U Uranie cca 88 m. Z důvodů odhlučnění techniky umístěné na střeše budovy je na střeše vybudována clonící stěny. Hlavní vstup do podobjektu H je ze dvora areálu naproti severní fasádě podobjektu G.

Garáže jsou pro obě budovy společné, vjezd do garáží je ze dvora do podobjektu G.

V budovách se budou nacházet především kancelářské provozy NKÚ. V budově G bude v části 1NP umístěn gastro provoz sloužící pro veřejnost i zaměstnance NKÚ v kapacitě cca 400 jídel. V budově H budou 2., 3. a část 4. podlaží vyhrazeny prostorám Archivu a knihovny Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Dále se v budově H nachází prostory dětské skupiny sloužící zaměstnancům NKÚ.

SO2 – Parter

Na zbylé ploše řešeného pozemku vzniknou parterové úpravy skládající se z několika odlišných celků.

Plocha sevřená půdorysem budov G a H slouží jako vnitřní dvůr, na kterém je umístěno 20 parkovacích stání (1 z nich pro OOSPO), stojany na kola (včetně sloupku pro nabíjení elektrokol), základ pro usazení vánočního stromu, letní zahrádka gastro provozu a zeleň. Celá plocha (s výjimkou zeleně) je řešena s odlišeným materiálem povrchů určených pro chodce a pro vozy. Do této části má přístup pěší veřejnost, ovšem vjezd je povolen zaměstnancům a návštěvám NKÚ, Kanceláře Poslanecké sněmovny (KPS) a jiné dopravní obsluze (svoz odpadu, zásobování...). Vjezdu jiných vozidel zabraňují pevné i mobilní sloupky a závory ve východní části pozemku.

Plocha západně od budovy H směrem k ulici Komunardů slouží jako předprostor s reprezentativním nástupem ke vchodu do vnitřního dvora. Dominantními prvky této části parteru jsou tři vlajkové žerdi vysoké cca 10 m a plastika ve formě velkých písmen NKU/PSP vysokých cca 3 m. Tento prostor bude rovněž vydlážděn.

V severozápadním rohu řešeného pozemku leží veřejnosti přístupný park s figurální plastikou Strážce od akademického sochaře J. Sozanského a dále základovým kamenem stavby. Pochozí část parku je dlážděna, zbytek plochy je ponechán zeleni.

Severně od objektu H se dále nalézá zahrada dětské skupiny. Zde jsou osazeny herní prvky: dětská prolézací sestava, dětská houpačka – hnízdo, skluzavka, venkovní herna a zahradní altán. Část povrchu je zpevněná a část je ponechána zeleni.

SO3 – Vjezd z ulice Komunardů

Tento jednopruhový obousměrný vjezd se nalézá mezi budovami G a H a umožňuje vjezd do vnitřního dvora a odtud přístupných podzemních garáží. Vjezd výškou plynule navazuje na ul. Komunardů a výškový rozdíl oproti úrovni dvora vyrovnává rampou. Povrch je materiálově a barevně odlišen od přilehlých ploch pro pěší. Dopravní obsluha je uvažována ze stávajícího vjezdu z ul. U Uránie stejně jako příjezdy na venkovní parkovací stání.

SO4 – Ochrana kabelů DPP-JDCT

Tento stavební objekt je spíše technického charakteru a jeho předmětem je určení způsobu ochrany kabelů DPP-JDCT v místě chodníkového přejezdu z ul. Komunardů do vnitřního dvora.

Publication Date2019-11-13
CountryCzechia
Procurement StatusFuture
TypeNot applicable
Contract TypeWorks
Award CriteriaNot applicable
Value723800000.00
OrganisationČeská republika - Nejvyšší kontrolní úřad
Attention OfMgr. Lukáš Kohout, advokát
AddressJankovcova 1518/2, Praha 7
TownPrague
Postal Code170 04
Phone+420 226521300
Class Code45000000
Class DescriptionConstruction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Aug 24, 2020
Předmětem veřejné zakázky je vybudování energetického centra, které bude využívat materiálů, resp. druhotných surovin biologického charakteru k výrobě koncentrovaného organického hnojiva a bioplynu anaerobním procesem - fermentací. Energetické centrum je...
View more
Deadline: Sep 9, 2020
Provedení demolice stávajících objektů a výstavba nových objektů v areálu teoretických ústavů 2. LF UK, 4. etapa, včetně úpravy vnějších zpevněných ploch.
View more
Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce stávajících objektů v areálu kostela sv. Bartoloměje, tj. zvonice, staré školy, kostnice, části hradební zdi, parkánu, parkánové hradby a přilehlého parteru v rozsahu a...
View more