Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana obejmująca realizację zadania pn:. „Rozbudowa centrum przesiadkowego wraz z budową infrastruktury rowerowej w mieście Tarnowskie Góry” w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Zamówienie zostało podzielone na 6 części. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej (dla każdej części zamówienia osobny projekt) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego projektanta nad realizacją robót budowlanych, wykonanie prac budowlano-montażowych.

Uwaga: Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej w terenie (na własny koszt) i zdobyć wszelkie informacje, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny wartości zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają:

1) program funkcjonalno-użytkowy (dalej PFU) wraz z częścią rysunkową – stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ;

2) opis przedmiotu zamówienia wraz z mapą wszystkich odcinków do realizacji – stanowiący Załącznik nr 3 do SIWZ;

3) szacunkowe przedmiary (Załącznik nr 4 do SIW) dla wszystkich części.

Extended Title„Rozbudowa centrum przesiadkowego wraz z budową infrastruktury rowerowej w mieście Tarnowskie Góry”
Changes
Section:
III.1.3
Previous text:

Dla Części nr 1, 2, 3, 4, 5 i 6:

(...)

5)Kierownikiem robót drogowych - 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej w zakresie dróg oraz min.10 lat doświadczenia zawodowego licząc od daty decyzji o uzyskaniu uprawnień.6)Kierownikiem robót sanitarnych – 1 osobą posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz min.10 lat doświadczenia zawodowego licząc od daty decyzji o uzyskaniu uprawnień.7)Kierownikiem robót elektrycznych i elektroenergetycznych – 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz min.10 lat doświadczenia zawodowego licząc od daty decyzji o uzyskaniu uprawnień.

"8)Kierownikiem robót telekomunikacyjnych – 1 osobą posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych oraz min.10 lat doświadczenia zawodowego licząc od daty decyzji o uzyskaniu uprawnień.Dla Cz nr 1,2:1)Kierownikiem robót konstrukcyjno-budowlanych – 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz min. 10 lat doświadczenia zawodowego licząc od daty decyzji o uzyskaniu uprawnień.2)Kierownikiem robót mostowych – 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej mostowej oraz min. 10 lat doświadczenia zawodowego licząc od daty decyzji o uzyskaniu uprawnień.

New text:

Dla części nr 1, 2, 3, 4, 5 i 6:

(...)

5) kierownikiem robót drogowych – 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej w zakresie dróg oraz min. 5 lat doświadczenia zawodowego licząc od daty decyzji o uzyskaniu uprawnień;

6) kierownikiem robót sanitarnych – 1 osobą posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz min. 5 lat doświadczenia zawodowego licząc od daty decyzji o uzyskaniu uprawnień;

7) kierownikiem robót elektrycznych i elektroenergetycznych – 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz min. 5 lat doświadczenia zawodowego licząc od daty decyzji o uzyskaniu uprawnień;

8) kierownikiem robót telekomunikacyjnych – 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych oraz min. 5 lat doświadczenia zawodowego licząc od daty decyzji o uzyskaniu uprawnień.

Dla części nr 1, 2:

1) kierownikiem robót konstrukcyjno-budowlanych – 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz min. 5 lat doświadczenia zawodowego licząc od daty decyzji o uzyskaniu uprawnień;

2) kierownikiem robót mostowych – 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej mostowej oraz min. 5 lat doświadczenia zawodowego licząc od daty decyzji o uzyskaniu uprawnień.

Deadline Date2019-12-16
Publication Date2019-11-25
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationGmina Tarnowskie Góry
Attention OfBiuro Zamówień Publicznych
AddressRynek 4
TownTarnowskie Góry
Postal Code42-600
Phone+48 323933856
Fax+48 323933855
Class Code45233162
Class DescriptionCycle path construction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2019-11-18

Roadworks

Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana obejmująca realizację zadania pn:. „Rozbudowa centrum przesiadkowego wraz z budową infrastruktury rowerowej w mieście Tarnowskie Góry” w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Zamówienie zostało podzielone na 6 części. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej (dla każdej części zamówienia osobny projekt) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego projektanta nad realizacją robót budowlanych, wykonanie prac budowlano-montażowych.

Uwaga: Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej w terenie (na własny koszt) i zdobyć wszelkie informacje, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny wartości zamówienia.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają:

1) program funkcjonalno-użytkowy (dalej PFU) wraz z częścią rysunkową – stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ;

2) opis przedmiotu zamówienia wraz z mapą wszystkich odcinków do realizacji – stanowiący Załącznik nr 3 do SIWZ;

3) szacunkowe przedmiary (Załącznik nr 4 do SIWZ) dla wszystkich części.

Extended Title„Rozbudowa centrum przesiadkowego wraz z budową infrastruktury rowerowej w mieście Tarnowskie Góry”
Changes
Section:
II.2.13
Previous text:

Numer identyfikacyjny projektu:

Zamówienie finansowane jest w 85 % ze środków Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, w ramach projektu pn. „Rozbudowa centrum przesiadkowego wraz z budową infrastruktury rowerowej w mieście Tarnowskie Góry”

New text:

Numer identyfikacyjny projektu:

Zamówienie finansowane jest w 85 % ze środków Unii Europejskiej, w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa śląskiego na lata 2014–2020, w ramach projektu pn. „Rozbudowa centrum przesiadkowego wraz z budową infrastruktury rowerowej w mieście Tarnowskie Góry”.

Uwaga! Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia.

Deadline Date2019-12-16
Publication Date2019-11-18
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationGmina Tarnowskie Góry
Attention OfBiuro Zamówień Publicznych
AddressRynek 4
TownTarnowskie Góry
Postal Code42-600
Phone+48 323933856
Fax+48 323933855
Class Code45233162
Class DescriptionCycle path construction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2019-11-13

Roadworks

Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana obejmująca realizację zadania pn:. „Rozbudowa centrum przesiadkowego wraz z budową infrastruktury rowerowej w mieście Tarnowskie Góry” w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Zamówienie zostało podzielone na 6 części. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej (dla każdej części zamówienia osobny projekt) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego projektanta nad realizacją robót budowlanych, wykonanie prac budowlano-montażowych.UWAGA: Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej w terenie (na własny koszt) i zdobyć wszelkie informacje, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny wartości zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają:1)Program Funkcjonalno-Użytkowy (dalej PFU) wraz z częścią rysunkową - stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ;2)Opis przedmiotu zamówienia wraz z mapą wszystkich odcinków do realizacji - stanowiący Załącznik Nr 3 do SIWZ;3)Szacunkowe przedmiary(Załącznik nr 4 do SIW)dla wszystkich części.

Extended Title„Rozbudowa centrum przesiadkowego wraz z budową infrastruktury rowerowej w mieście Tarnowskie Góry”
Extended Description

Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana obejmująca realizację zadania pn.„Rozbudowa centrum przesiadkowego wraz z budową infrastruktury rowerowej w mieście Tarnowskie Góry” w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.Część nr 1:Rozbudowa i zagospodarowanie centrum przesiadkowego na terenie od dworca kolejowego w kierunku ul. Oświęcimskiej wraz towarzyszącą infrastrukturą rowerową w zakresie XIII.02 oraz kontraruchu rowerowego w ciągu ul. Częstochowskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. 9-Maja do skrzyżowania z ul. Pokoju (skrzyżowanie w rejonie tunelu pod linią kolejową).Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej (dla każdej części zamówienia osobny projekt) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego projektanta nad realizacją robót budowlanych, wykonanie prac budowlano-montażowych.UWAGA: Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej w terenie (na własny koszt) i zdobyć wszelkie informacje, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny wartości zamówienia.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają:

1) Program Funkcjonalno-Użytkowy (dalej PFU) wraz z częścią rysunkową - stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ;

2) Opis przedmiotu zamówienia wraz z mapą wszystkich odcinków do realizacji - stanowiący Załącznik Nr 3 do SIWZ;

3) Szacunkowy przedmiar (Załącznik nr 4 do SIW) dla części:

•1 - Przedmiar_szacunkowy_parking_cz.1 oraz Przedmiar_szacunkowy_parking_cz.2;

•2 - Przedmiar_szacunkowy_tunel (należy uwzględnić technologię wykonania metodą przecisku);

•3, 4, 5, 6 - Szacunkowy_przedmiar_trasy - zawarty opis konstrukcji nawierzchni znajduje się w PFU. Zakres uspokojenia ruchu należy wykonać zgodnie z minimalnymi wymogami opisanymi dla opracowania szczegółowej koncepcji przestrzennej zagospodarowania pasa drogowego w celu zastosowania uspokojenia ruchu dla ciągów drogowych ujętych w zakresie zadania.

Deadline Date2019-12-16
Publication Date2019-11-13
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
Value7669596.48
OrganisationGmina Tarnowskie Góry
Attention OfBiuro Zamówień Publicznych
AddressRynek 4
TownTarnowskie Góry
Postal Code42-600
Phone+48 323933856
Fax+48 323933855
Class Code45233140
Class DescriptionRoadworks
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Jan 7, 2020
1. Przedmiotem zamówienia jest „dostawa wyposażenia pracowni anatomicznej, aparatury medycznej i informatyki medycznej”.2. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pn.: „Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego szkół policealnych o zasięgu regionalnym”,...
View more
Deadline: Jan 13, 2020
Miał węglowy typ 32.1, klasy 24-18-0,8.Wielkość zamówienia – 400 ton, loco plac kotłowni ZD Pawłowice, Robczysko 24c, 64-130 Rydzyna, POLSKA, rozładunek od poniedziałku do piątku od godz. 7:00–14:30.Dziennie możemy przyjąć...
View more
Deadline: Jan 8, 2020
1. Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie subskrypcji oprogramowania na potrzeby pracowników, studentów i doktorantów Politechniki Wrocławskiej na lata 2020–2022.Kod CPV: 48900000-7 Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje...
View more