1. Pełna nazwa zamówienia, która ze względu na ograniczoną liczbę znaków nie zmieściła się w sekcji II.1.1: „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 (IV Liceum Ogólnokształcącego) przy ul. Na Zaspę 31A w Gdańsku w ramach projektu „G1 – Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska – w latach 2017–2020” wraz z dostosowaniem budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych, przebudową sekretariatu i portierni”.

2. Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do treści ogłoszenia, zamawiający realizuje obowiązki, o których mowa w art. 13 ust. 1–2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych poprzez zamieszczenie informacji dot. danych osobowych w SIWZ zamieszczonej na stronie internetowej zamawiającego.

Extended TitleTermomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 (IV Liceum Ogólnokształcącego) przy ul. Na Zaspę 31A w Gdańsku
Extended Description

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 (IV Liceum Ogólnokształcącego) przy ul. Na Zaspę 31A w Gdańsku w ramach projektu „G1 – Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska – w latach 2017–2020” wraz z dostosowaniem budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych, przebudową sekretariatu i portierni”. Przedmiotowe zadanie obejmuje 2 zakresy robót w budynku szkolnym w Gdańsku Nowym Porcie przy ulicy Na Zaspę 31 A, stanowiące 2 odrębne przedmioty odbioru, dalej zwane zakresem zamówienia nr 1 i zakresem zamówienia nr 2.

2. Zakres zamówienia nr 1 (I przedmiot odbioru) obejmuje:

1) roboty rozbiórkowe, demontażowe i przygotowawcze;

2) roboty izolacyjne;

3) roboty budowlano-montażowe;

4) roboty instalacyjne: sanitarne;

5) roboty instalacyjne: elektryczne.

3. Zakres zamówienia nr 2 (II przedmiot odbioru) obejmuje:

1) przebudowę klatek schodowych poprzez dostosowanie ich do obowiązujących przepisów ppoż. Zaplanowany jest montaż ścianek oraz drzwi szklanych oraz wymiana grzejników, szafek hydrantowych i stolarki drzwiowej oraz okiennej na nową o odpowiedniej odporności ogniowej, wyburzenie otworu w istniejącej ścianie klatki schodowej i montaż nadproża prefabrykowanego;

2) zmianę funkcji obecnej szatni oraz sklepiku szkolnego na pomieszczenia administracyjne szkoły wraz z utworzeniem WC dla personelu. Przebudową będą objęte też pomieszczenia obecnej części biurowej z przeznaczeniem na portiernie oraz powiększony sekretariat. Uwaga: Zakres zamówienia nie obejmuje wykonania przebudowy wejścia głównego szkoły (zakres wykonanej przebudowy wskazuje załącznik nr 14 do OPZ).

Deadline Date2020-01-03
Publication Date2019-11-19
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationDyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska
Attention OfKrzysztof Małkowski
Addressul. Żaglowa 11
TownGdansk
Postal Code80-560
Phone+48 583205100
Class Code45000000
Class DescriptionConstruction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Jan 15, 2020
Budowa węzłów indywidualnych w ramach likwidacji węzła grupowego Rapperswilska 9/11 (nr rej. 30). W ramach zadania: Budowa 144 węzłów indywidualnych w ramach likwidacji 25 węzłów grupowych. W ramach projektu: „Likwidacja...
View more
Deadline: Dec 23, 2019
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa i przebudowa kanalizacji deszczowej z budową zbiorników retencyjnych i infrastrukturą towarzyszącą (kontrakt V) – „Zagospodarowanie wód opadowych na...
View more
Deadline: Jan 30, 2020
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i budowa trasy N-S na odcinku od ul. Żeromskiego do ul. Energetyków w Radomiu – etap III.Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.
View more