1. Pełna nazwa zamówienia, która ze względu na ograniczoną liczbę znaków nie zmieściła się w sekcji II.1.1): „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 (IV Liceum Ogólnokształcącego) przy ul. Na Zaspę 31A w Gdańsku w ramach projektu „G1– Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska – w latach 2017–2020” wraz z dostosowaniem budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych, przebudową sekretariatu i portierni”.

2. Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do treści ogłoszenia, zamawiający realizuje obowiązki, o których mowa w art. 13 ust. 1–2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, poprzez zamieszczenie informacji dot. danych osobowych w SIWZ zamieszczonej na stronie internetowej zamawiającego.

Extended TitleTermomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 (IV Liceum Ogólnokształcącego) przy ul. Na Zaspę 31A w Gdańsku
Extended Description

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 (IV Liceum Ogólnokształcącego) przy ul. Na Zaspę 31A w Gdańsku w ramach projektu „G1– Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska – w latach 2017–2020” wraz z dostosowaniem budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych, przebudową sekretariatu i portierni”. Przedmiotowe zadanie obejmuje dwa zakresy robót w budynku szkolnym w Gdańsku Nowym Porcie przy ulicy Na Zaspę 31 A, stanowiące dwa odrębne przedmioty odbioru, dalej zwane Zakresem zamówienia nr 1 i Zakresem zamówienia nr 2.

2. Zakres zamówienia nr 1 (I przedmiot odbioru) obejmuje:

1) roboty rozbiórkowe, demontażowe i przygotowawcze,

2) roboty izolacyjne,

3) roboty budowlano-montażowe,

4) roboty instalacyjne: sanitarne,

5) roboty instalacyjne: elektryczne.

3. Zakres zamówienia nr 2 (II przedmiot odbioru) obejmuje:

1) przebudowę klatek schodowych poprzez dostosowanie ich do obowiązujących przepisów ppoż. Zaplanowany jest montaż ścianek oraz drzwi szklanych oraz wymiana grzejników, szafek hydrantowych i stolarki drzwiowej oraz okiennej na nową o odpowiedniej odporności ogniowej, wyburzenie otworu w istniejącej ścianie klatki schodowej i montaż nadproża prefabrykowanego,

2) zmianę funkcji obecnej szatni oraz sklepiku szkolnego na pomieszczenia administracyjne szkoły wraz z utworzeniem WC dla personelu. Przebudową będą objęte też pomieszczenia obecnej części biurowej z przeznaczeniem na portiernie oraz powiększony sekretariat. Uwaga: Zakres zamówienia nie obejmuje wykonania przebudowy wejścia głównego szkoły (zakres wykonanej przebudowy wskazuje załącznik nr 14 do OPZ).

Publication Date2020-05-25
CountryPoland
Procurement StatusAwarded
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
Value7227000.66
OrganisationDyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska
Attention OfKrzysztof Małkowski
Addressul. Żaglowa 11
TownGdansk
Postal Code80-560
Phone+48 583205100
Class Code45000000
Class DescriptionConstruction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Sep 8, 2020
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fitotronowej komory hodowlanej dla Katedry Chemii Biologicznej i Bioobrazowania Politechniki Wrocławskiej.2. Kod CPV:38000000-5 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje...
View more
Deadline: Aug 17, 2020
Zakres zamówienia obejmuje:1. demontaż starych opraw z osprzętem i okablowaniem oraz montaż nowo projektowanych opraw ledowych oświetlenia sportowego, technicznego i AW/EW;2. przebudowa istniejącej instalacji zasilania w rozdzielniach, wykonanie dodatkowych sieci...
View more
Deadline: Sep 7, 2020
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zabiegów ochronnych mających na celu przywrócenie i utrzymanie właściwego stanu siedlisk gatunków chronionych: lipiennika loesela (Liparis loeseli), sierpowca błyszczącego (Drepanocladus vernicosus) oraz rzepika szczeciniastego (Agrimonia pilosa)....
View more