1. Przedmiotem zamówienia niniejszego postępowania przetargowego są roboty budowlane obejmujące a zmiana przeznaczenia pomieszczeń w budynku A2 dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – w tym adaptacja pomieszczeń dla centrum Big Data w ramach projektu „BRaIn – Badania Rozwój Innowacje w łódzkim kampusie biomedycyny i farmacji.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa obejmująca: Projekt architektoniczno-budowlany zamienny Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251 w zakresie uzupełnienia dachu w osiach 2-3, F-H, oraz zmiany przeznaczenia pomieszczeń na poziomie 2 piętra w budynku A2-2 w ramach projektu BRaIn, kosztorysy nakładcze,pozwolenia na budowę,

Extended Title„Zmiana przeznaczenia pomieszczeń w budynku A2 dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – w tym adaptacja pomieszczeń dla centrum Big Data w ramach projektu „BRaIn – Bada...
Extended Description

1. Przedmiotem zamówienia niniejszego postępowania przetargowego są roboty budowlane obejmujące a zmiana przeznaczenia pomieszczeń w budynku A2 dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – w tym adaptacja pomieszczeń dla centrum Big Data w ramach projektu „BRaIn – Badania Rozwój Innowacje w łódzkim kampusie biomedycyny i farmacji.

3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa obejmująca:

a) Projekt Architektoniczno - budowlany zamienny Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251 w zakresie uzupełnienia dachu w osiach 2-3, F-H, oraz zmiany przeznaczenia pomieszczeń na poziomie 2 piętra w budynku A2-2 w ramach projektu BRAIN obejmujący branże:

— architekturę i konstrukcję,

— instalacje elektryczne,

— instalacje teletechniczne,

— instalacje wod. – kan.,

— instalacje c.o,

— instalacje wentylacji i klimatyzacji,

— instalacje chłodnicze,

— pocztę pneumatyczną,

— gazy medyczne,

— Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.

b) Kosztorysy nakładcze;

c) Decyzję zamienną Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 18 kwietnia 2017r. nr DAR-UA-II.759.2017 o zmianie decyzji Prezydenta Miasta Łodzi nr 343/80 z dnia 12.10.1980 zatwierdzającą projekt budowlany i udzielający pozwolenia na budowę Centrum Kliniczno-Dydaktycznego;

d) Decyzję zamienną Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 18 marca 2019r. nr DAR-UA-II.617.2019 o zmianie decyzji Prezydenta Miasta Łodzi nr 343/80 z dnia 12.10.1980 zatwierdzającą projekt budowlany i udzielający pozwolenia na budowę Centrum Kliniczno-Dydaktycznego;

3. W zakresie adaptacji pomieszczeń dla centrum Big Data inwestycja realizowana i finansowana będzie przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego w ramach projektu „BRaIn – Badania Rozwój Innowacje w łódzkim kampusie biomedycyny i farmacji” (RPLD.01.01.00-10-0003/17).

4. Zamawiający informuje, iż w przypadku zastosowania w SIWZ określenia przedmiotu zamówienia przez wskazanie nazw własnych, znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu lub norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, ma ono na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia.

5. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych do opisanych poprzez wskazanie nazw własnych, znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, pod warunkiem, że zaproponowane rozwiązania będą miały, co najmniej te same cechy/parametry funkcjonalne, co wskazane w SIWZ, oraz których jakość nie jest gorsza, od jakości określonej w specyfikacji produktu.

6. W przypadku zastosowania w opisie przedmiotu zamówienia norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.

7. W przypadku wskazania przez Zamawiającego w SIWZ znaków towarowych, patentów lub świadectw pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu a także norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych dopisuje się każdorazowo wyrazy „lub równoważne”.

8. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania, że oferowane przez niego rozwiązania są równoważne w stosunku do opisanych przez Zamawiającego.

9. Prace będą wykonywane w czynnym obiekcie, na terenie Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, w związku z tym:

a) Wykonawca zobowiązuje się zorganizować je tak, aby nie narażać pracowników, pacjentów i studentów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi na niebezpieczeństwo i uciążliwości wynikające z prowadzonych robót;

b) Teren prowadzenia robót zostanie przez Wykonawcę wydzielony i wyraźnie oznakowany. W miejscach niebezpiecznych Wykonawca umieści znaki informujące o rodzaju zagrożenia oraz o stosowaniu innych środków zabezpieczających przed skutkami zagrożeń zgodnie z obowiązującymi przepisami;

Deadline Date2019-12-24
Publication Date2019-11-22
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationUniwersytet Medyczny w Łodzi
Attention OfJarosław Wyszomirski
Addressal. Kościuszki 4
TownŁódź
Postal Code90-419
Phone+49 422725945
Fax+49 422725948
Class Code45000000
Class DescriptionConstruction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Jan 8, 2020
Rozbudowa drogi S3/A6 odc. w. Kijewo / z węzłem/ – w. Rzęśnica / bez węzła/ – Rozbudowa węzła Kijewo – dokończenie budowy wiaduktu WD-1L w ciągu drogi DK10.
View more
Deadline: Jan 15, 2020
Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 zadania (części zamówienia) i obejmuje wykonanie robót budowlanych na zadaniu:– zadanie nr 1 – Modernizacja zbiorników Leśnictwo Kąty Wrocławskie 1 (13-17-1.1-06),– zadanie nr 2...
View more
Deadline: Jan 8, 2020
Zakres robót:a) prace przygotowawcze,b) branża drogowa,c) branża sanitarna.d) branża elektroenergetyczna,e) branża telekomunikacyjna,f) prace towarzyszące.
View more