Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i przebudowa części technologicznej oczyszczalni ścieków Hajdów obejmującej osadniki wtórne oraz towarzyszącą infrastrukturę. Kontrakt I/1b jest częścią kontraktu nr I/1 – Przebudowa OŚ Hajdów – część technologiczna.

Niniejsze zamówienie w formule „projektuj i buduj” stanowi część projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w Lublinie – etap III”, realizowanego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o. przy współudziale środków finansowych z Funduszu Spójności, w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Extended TitleZaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych objętych kontraktem I/1b „Przebudowa OŚ Hajdów – przebudowa osadników wtórnych i pozostałe działania poprawiające pracę oczyszczalni”, wchodzącym w zakres
Extended Description

Zakres prac objętych zamówieniem stanowi:

1. Osadniki wtórne:

a) przebudowa układu technologicznego osadników wtórnych (wyposażenie osadników wtórnych w kompletne zgarniacze osadu i części flotujących z modernizacją układu jezdnego zgarniacza polegającą na rezygnacji z torowiska i dodatkowym układem przeciwpoślizgowym, system odprowadzania flotatu, rozbudowa systemu sterowania i regulacji SCADA);

b) przebudowa części konstrukcyjnej osadników wtórnych (naprawa żelbetowych, wewnętrznych powierzchni wraz z koronami osadników wtórnych oraz dostosowanie osadników wtórnych do zamontowania nowych instalacji i urządzeń).

2. Budowa instalacji do uzdatniania ścieków oczyszczonych z przeznaczeniem na wodę technologiczną:

a) przebudowa układu sieci wody technologicznej (dobór, dostawa i montaż automatycznych filtrów wraz z instalacją dezynfekcji ścieków);

b) przebudowa układu sieci wody technologicznej (budowa nowej komory czerpalnej przed pompownią wody technologicznej);

c) bilans i modernizacja stacji uzdatniania wody technologicznej pod kątem perspektywicznego zapotrzebowania oczyszczalni w ten rodzaj medium (dodatkowe obiekty, które będą zasilane wodą technologiczną).

3. Budowa układu hydroforowego podnoszącego ciśnienie wody technologicznej w budynku krat:

a) doposażenie budynku krat w indywidualny zestaw hydroforowy, obsługujący instalację wody technologicznej oraz w zbiornik o pojemności ok. 2 m3, pozwalający na zasilenie instalacji wodą technologiczną i wodociągową.

4. Rozbudowa stacji dawkowania koagulantów:

a) rozbudowa istniejącej stacji dawkowania koagulantów o dodatkowe układy (zbiorniki, zespoły pompowe i rurociągi) do jednoczesnego dozowania preparatów chemicznych w różne miejsca oczyszczalni ścieków polegająca na wymianie kontenera stacji wraz z pompami i armaturą oraz przewodów dosyłowych wraz ze stacją rozładowczą.

5. Poprawa pracy piaskownika:

a) dobór i dostawa sprężarek do napowietrzania komór piaskownika (sprężarki w obudowach dźwiękochłonnych) wraz z budową wiaty, w której będą zainstalowane.

6. Doposażenie laboratorium:

a) analizator Kjeldahla;

b) analizator przepływowy CFA.

7. Rozbudowa systemu sterowania pracą oczyszczalni:

a) rozbudowa nadrzędnego systemu sterowania pracą oczyszczalni wyposażonego w algorytm predykcji ładunków dopływających na oczyszczalnię ścieków – włączenie do systemu osadników wtórnych i stacji dozowania chemikaliów.

Do obowiązków Wykonawcy w ramach niniejszego zamówienia należy m.in.:

a) opracowanie kompletu dokumentacji projektowej budowy, przebudowy obiektów oczyszczalni ścieków wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, opisaną w Programie funkcjonalno-użytkowym;

b) uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę oraz uzyskanie wszelkich materiałów, uzgodnień, opinii, pozwoleń i decyzji niezbędnych do uzyskania ww. pozwolenia;

c) opracowanie projektów organizacji robót z harmonogramem realizacji inwestycji z uwzględnieniem techniczno-technologicznej kolejności budowy i wyposażenia obiektów, pozwalającej zachować ciągłą pracę istniejącej oczyszczalni z utrzymaniem wymaganych parametrów ścieków oczyszczonych;

d) wykonanie badań geotechnicznych i hydrogeologicznych podłoża gruntowego w zakresie niezbędnym dla prawidłowego zaprojektowania i wykonania inwestycji;

e) przeprowadzenie robót budowlanych w zakresie wynikającym z dokumentacji projektowej;

f) udział w próbach końcowych oraz udział w szkoleniu personelu Zamawiającego;

g) uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie, wszystkich innych decyzji, uzgodnień i zgłoszeń itp. niezbędnych dla pracy i eksploatacji obiektów, urządzeń i instalacji,

h) pełnienie nadzoru w zakresie eksploatacji obiektu w okresie prób końcowych.

Wymagania Zamawiającego względem przedmiotu zamówienia oraz szczegółowy zakres prac zostały opisane w tomie 2 części opisowej Programu funkcjonalno-użytkowego (PFU).

Deadline Date2020-01-27
Publication Date2019-11-28
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationMiejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o.
Attention OfTomasz Sławek
Addressal. J. Piłsudskiego 15
TownLublin
Postal Code20-407
Phone+48 815324281
Fax+48 815321910
Class Code45000000
Class DescriptionConstruction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Jan 13, 2020
Zadanie inwestycyjne polega na rewitalizacji nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Północnej 23 w Łodzi.Zamówienie obejmie: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej inwestycji, uzyskanie uzgodnień i pozwoleń oraz realizację robót budowlanych związanych z przebudową istniejącej...
View more
Deadline: Jan 14, 2020
1. Przedmiotem Zamówienia Podstawowego jest opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robot budowlanych w trybie „zaprojektuj i zbuduj” (P+B) dla zadania pod nazwą: „Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego wraz z parkingiem P&R...
View more
Deadline: Jan 13, 2020
Przedmiotem zamówienia jest:— budowa drogi gminnej publicznej oznaczonej w MPZP jako KDL.4 przy ul. Miłej, klasy drogi L, długości ok. 434,50 m, szerokości jezdni 6,0 m wraz z chodnikiem i...
View more