Przedmiotem zamówienia jest: Zaprojektowanie i budowa drogi S3 Troszyn – Świnoujście Odcinek 2. Dargobądz (z węzłem) – Troszyn. Przedmiotem przedsięwzięcia jest zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S-3 na odcinku od km 17+050 od km 32+953,26. Zadanie polega na zaprojektowaniu, uzyskaniu wszelkich niezbędnych opinii, uzgodnień, pozwoleń i prawomocnych decyzji administracyjnych, w tym decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, budowie w/w odcinków oraz uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Jest to zamówienie powyżej 20 000 000,00 EUR.

Extended TitleZaprojektowanie i budowa drogi S3 Troszyn – Świnoujście Odcinek 2. Dargobądz (z węzłem) – Troszyn
Extended Description

Bud.drogi ekspres. S3 o dł. ok. 16 km, węzły drogowe: Dargobądz, Wolin Zachów, Wolin Wschód, Miejsca Obsł. Podróż. (MOP): Dargobądz (lewy, prawy), Obwód Utrz. Drog. (OD) z budynkiem adm.-socj. i budynk. towarzyszącymi,przebudowę istniejących dróg w zakresie kolizji z drogą ekspr., bud. dróg innych niż droga ekspr. (w tym zmiana przebiegu istniejących dróg, w celu przywrócenia naruszonych połączeń dróg lub zapewnienia dojazdu do nieruch.), bud. dodatk. jezdni, zlok. w pasie drog. dr. ekspr., budowę lub przebud. infrastruktury dla pieszych i rowerzystów, w przypadku skrzyżowania drogi kraj. j z linią kolejową-skrzyżowania należy wykonać zgodnie z obowiązującym rozporządz. w sprawie warunków techn. jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie, przejazdy awaryjne oraz wjazdy awaryjne na dr. ekspr., utwardzenie terenu na potrzeby utrzymania,obiekty inżynier. w ciągu drogi ekspr. i w ciągu dróg krzyżujących się z drogą ekspr., system odwodnienia terenu, w tym urz. odwadniające korpus drogowy: rowy drog., kanaliz. deszczową, urządz. podczyszczające, zbiorniki retencyjne, retencyjno-infiltracyjne i inne, przepompownie, urządz. ochrony środow., w szczeg.: zabezp. akustyczne,przejścia dla zwierząt, przepusty ekologiczne wraz z ogrodz. ochronno-naprowadzającym, zieleń i ogrodz. drogi ekspr., ekrany przeciwolśnieniowe, infrastr. dla potrzeb obiektów przy drodze ekspr. zlokal. w ciągu drogi ekspresowej w tym: sieci energet. zasilające i oświetleniowe, sieci wodociągowe, sieci i urządz. oczyszczające ścieki sanitarne, sieci gazowe, kanal. deszczową wraz z urządzeniami podczyszczającymi i inne, przebud. kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastr. pod i nadziemnej: urządzeń teletechn. i energetycznych, sieci wodociągowych, kanal. deszcz. i sanit., sieci gazowych, urządz. melioracyjnych i hydrotechnicznych, urządz. kolejowych i innych,wyburzenia bud. i obiektów budowlanych,rozbiórkę el. dróg, przepustów i innych, w szczegól. wyburzenia następujących obiekt. mostowych: wiadukt, km 12+636 (km istniejący) konstrukcja: beton. sprężony, belki Kujan. wiadukt, km 14+715 (km istniejący), konstrukcja: beton sprężony, płytowo-belkowy, wiadukt, km 16+079 (km istniejący), konstrukcja: beton. sprężony, belki Kujan.– wiadukt, km 18+521 (km istniejący), konstrukcja: beton. sprężony, belki Kujan. – wiadukt w ciągu drogi lokalnej, km 1+405 (km lokalny obwod. Dargobądza), konstrukcja: beton. sprężony, belki Kujan. – wiadukt, km 1+778 (km lokalny obw. Dargobądza), konstr.: beton. sprężony, belki Kujan – wiadukt, km 1+654 (km lokalny obwodnicy Wolina), konstr.: beton. sprężony, belki Kujan – most w ciągu S3 na rzece Grzybnica, km 33+832 długość całkowita obiektu: 26,00 m, konstr.: monolityczna rama żelbetowa, wiadukt drog.– Troszyn, km 0+000 (km lokalny obw. Parłówka,Troszyna i Ostromic), JNI: 35002737, obiekt nad drogą S3, dł. całk. obiektu: 22,78 m, konstrukcja: ramownicowy. kładka dla pieszych – Troszyn, km 0+194 (km lokalny obw. Parłówka,Troszyna i Ostromic), JNI:35002738, obiekt nad dr. S3, dł. całk. obiektu: 39,23 m, konstr.: ramownicowy ze wspornikami. sieć teletechniczną na potrzeby Zamaw., oświetlenie drog., organizacje ruchu i urządz. bezp. ruchu drog., oczyszczenie i udrożnienie istniejących urządzeń melioracyjnych i odbiorników dla skutecznego odprowadzenia wody z pasa drogowego, po zakończeniu robót wykonać pełną rekultywację terenów zajętych przez zaplecza techn. i socj., pl. bud., drogi tymcz. wykonane na potrzeby Wykon. i budowy oraz wszelkich innych terenów przekształconych przez Wykon., wykonanie napraw w zakresie przywrócenia dróg, nieruch. użytk. przez Wyk., lub bud. uszkodzonych w skutek działań Wykonaw. do stanu techn. nie gorszego niż przed rozpoczęciem bud. Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do treści ogłoszenia, pozostałe informacje zawarto w SIWZ dostępnej wraz z niniejszym ogłoszeniem na stronie internetowej Zamawiającego.

Deadline Date2020-01-31
Publication Date2019-12-02
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationGeneralna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Attention OfProwadzący postępowanie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie, al. Boh. Warszawy 33, Szczecin
Addressul. Wronia 53
TownWarsaw
Postal Code00-874
Phone+48 914325320
Class Code45220000
Class DescriptionEngineering works and construction works
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Jan 13, 2020
Zadanie inwestycyjne polega na rewitalizacji nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Północnej 23 w Łodzi.Zamówienie obejmie: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej inwestycji, uzyskanie uzgodnień i pozwoleń oraz realizację robót budowlanych związanych z przebudową istniejącej...
View more
Deadline: Jan 14, 2020
1. Przedmiotem Zamówienia Podstawowego jest opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robot budowlanych w trybie „zaprojektuj i zbuduj” (P+B) dla zadania pod nazwą: „Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego wraz z parkingiem P&R...
View more
Deadline: Jan 13, 2020
Przedmiotem zamówienia jest:— budowa drogi gminnej publicznej oznaczonej w MPZP jako KDL.4 przy ul. Miłej, klasy drogi L, długości ok. 434,50 m, szerokości jezdni 6,0 m wraz z chodnikiem i...
View more