Przedmiotem zamówienia jest:

Zaprojektowanie i budowa drogi S3 Troszyn – Świnoujście Odcinek 1. Świnoujście – Dargobądz (bez węzła).

Opis zamówienia:

Przedmiotem przedsięwzięcia jest zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S-3 na odcinku od km 0+000 do km 17+050.

Zadanie polega na zaprojektowaniu, uzyskaniu wszelkich niezbędnych opinii, uzgodnień, pozwoleń i prawomocnych decyzji administracyjnych, w tym decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, budowie ww. odcinków oraz uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Jest to zamówienie powyżej 20 000 000,00 EUR.

Extended TitleZaprojektowanie i budowa drogi S3 Troszyn – Świnoujście Odcinek 1. Świnoujście – Dargobądz (bez węzła).
Extended Description

W ramach inwestycji przewiduje się wykonanie w szczególności następujących zasadniczych robót budowlanych: budowę drogi ekspresowej S3 o długości ok. 17 km; węzły drogowe: Świnoujście, LNG, Łunowo, Międzyzdroje; miejsca obsługi podróżnych (MOP) – nie dotyczy; obwody utrzymania drogowego (OD) z budynkiem administracyjno-socjalnym i budynkami towarzyszącymi – nie dotyczy; przebudowę istniejących dróg w zakresie kolizji z drogą ekspresową; budowę dróg innych niż droga ekspresowa (w tym zmiana przebiegu istniejących dróg, w celu przywrócenia naruszonych połączeń drogowych lub zapewnienia dojazdu do nieruchomości); budowę dodatkowych jezdni, – zlokalizowanych w pasie drogowym drogi ekspresowej; budowę lub przebudowę infrastruktury dla pieszych i rowerzystów; w przypadku skrzyżowania drogi krajowej z linią kolejową – skrzyżowania należy wykonać zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie [6]; przejazdy awaryjne oraz wjazdy awaryjne na drogę ekspresową; utwardzenie terenu na potrzeby utrzymania; obiekty inżynierskie w ciągu drogi ekspresowej i w ciągu dróg krzyżujących się z drogą ekspresową; system odwodnienia terenu, w tym urządzenia odwadniające korpus drogowy: rowy drogowe, kanalizację deszczową, urządzenia podczyszczające, zbiorniki retencyjne, retencyjno-infiltracyjne i inne, przepompownie; urządzenia ochrony środowiska, w szczególności: zabezpieczenia akustyczne, przejścia dla zwierząt, przepusty ekologiczne wraz z ogrodzeniem ochronno-naprowadzającym, zieleń, i ogrodzenie drogi ekspresowej, ekrany przeciwolśnieniowe; infrastrukturę dla potrzeb obiektów przy drodze ekspresowej zlokalizowanych w ciągu drogi ekspresowej w tym: sieci energetyczne zasilające i oświetleniowe, sieci wodociągowe, sieci i urządzenia oczyszczające ścieki sanitarne, sieci gazowe, kanalizację deszczową wraz z urządzeniami podczyszczającymi i inne; przebudowę kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury pod i nadziemnej: urządzeń teletechnicznych i energetycznych, sieci wodociągowych, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, sieci gazowych, urządzeń melioracyjnych i hydrotechnicznych, urządzeń kolejowych i innych; wyburzenia budynków i obiektów budowlanych, rozbiórkę elementów dróg, przepustów i innych; sieć teletechniczną na potrzeby Zamawiającego; oświetlenie drogowe; organizacje ruchu i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego; oczyszczenie i udrożnienie istniejących urządzeń melioracyjnych i odbiorników dla skutecznego odprowadzenia wody z pasa drogowego; po zakończeniu robót wykonać pełną rekultywację terenów zajętych przez zaplecza techniczne i socjalne, plac budowy, drogi tymczasowe – wykonane na potrzeby Wykonawcy i budowy oraz wszelkich innych terenów przekształconych przez Wykonawcę; wykonanie napraw w zakresie przywrócenia dróg, nieruchomości użytkowanych przez Wykonawcę, lub budynków uszkodzonych w skutek działań Wykonawcy do stanu technicznego nie gorszego niż przed rozpoczęciem budowy; wznowienie, ustalenie, wydzielenie granic pasów drogowych dróg budowanych w ramach inwestycji, znajdujących się w liniach rozgraniczających inwestycji, z uwzględnieniem ich projektowanej kategorii i opracować szkic przebiegu granic tych pasów drogowych; wszelkie roboty wynikające z konieczności podłączenia odcinka do istniejącego układu komunikacyjnego wraz z jego ewentualną przebudową i zmianą organizacji ruchu wynikającą z przyjętych rozwiązań; urządzenia ITS w w ramach system zarządzania ruchem zgodnie z zatwierdzoną przez Zamawiającego koncepcją SZR; wzmocnienie podłoża gruntowego (w tym podłoża pod dobudowywanym nasypem autostrady) i zapewnienie stateczności skarp wykopów i nasypów w zakresie dostosowanym do warunków gruntowo-wodnych.

Deadline Date2020-01-24
Publication Date2019-12-02
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationGeneralna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Attention Ofprowadzący postępowanie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Szczecinie, al. Boh. Warszawy 33, Szczecin
Addressul. Wronia 53
TownWarsaw
Postal Code00-874
Phone+48 914325320
Class Code45220000
Class DescriptionEngineering works and construction works
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Jan 13, 2020
Zadanie inwestycyjne polega na rewitalizacji nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Północnej 23 w Łodzi.Zamówienie obejmie: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej inwestycji, uzyskanie uzgodnień i pozwoleń oraz realizację robót budowlanych związanych z przebudową istniejącej...
View more
Deadline: Jan 14, 2020
1. Przedmiotem Zamówienia Podstawowego jest opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robot budowlanych w trybie „zaprojektuj i zbuduj” (P+B) dla zadania pod nazwą: „Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego wraz z parkingiem P&R...
View more
Deadline: Jan 13, 2020
Przedmiotem zamówienia jest:— budowa drogi gminnej publicznej oznaczonej w MPZP jako KDL.4 przy ul. Miłej, klasy drogi L, długości ok. 434,50 m, szerokości jezdni 6,0 m wraz z chodnikiem i...
View more