Przedmiotem zamówienia jest wyk. robót budowlanych związanych z budową obiektów małej retencji w Nadleśnictwie Międzychód. Do wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca używać będzie własnych urządzeń, narzędzi i materiałów,dostarczonych własnym transportem na swój koszt i ryzyko. Wszystkie materiały budowlane wykorzystane w celu realizacji, muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodne z obowiązującymi normami i przepisami ustawy o wyrobach budowlanych oraz muszą spełniać wymagania określone w dokumentacji projektowej. Wykonawca zapewni na własny koszt pełną obsługę geodezyjną w trakcie budowy i po zakończeniu prac (m.in.wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej).Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach „Kompleksowego projektu adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych” współfinansowanego ze środków programu operacyjnego Infrastruktura i środowisko na lata 2014–2020.

Extended TitleBudowa obiektów małej retencji w Nadleśnictwie Międzychód – roboty budowlane
Extended Description

Budowa infrastruktury wodnej na ciekach w leśnictwach Kamień i Mokrzec w oddz. leśnych nr:

— 10-18-1-04-520 – polega na wybudowaniu progu,

— 10-18-1-05-583 – polega na wybudowaniu progu,

— 10-18-1-04-519 – polega na wybudowaniu progu,

— 10-18-1-04-517 – polega na wybudowaniu progu,

— 10-18-1-04-463 – polega na wybudowaniu progu,

— 10-18-1-04-574 – polega na wybudowaniu progu,

— 10-18-1-04-547 – polega na wybudowaniu progu,

— 10-18-1-04-548 – polega na wybudowaniu progu,

— 10-18-1-04-547 – polega na wybudowaniu progu.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dołączonych do SIWZ Załącznikach (8a), który zawierają:

1) projekty budowlane, projekty wykonawcze,

2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,

3) opinie geotechniczne,

4) operaty wodno-prawne.

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, aby następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia (jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z 26.6.1974 Kodeks pracy) były wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę albo podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, o ile nie będą wykonywane przez daną osobę w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej:

1) wszystkie prace ręczne związane z wykonaniem podstawowych robót budowlanych oraz prace pomocnicze,

2) czynności operatorów maszyn budowlanych.

Publication Date2020-06-10
CountryPoland
Procurement StatusAwarded
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
Value400917.91
OrganisationSkarb Państwa PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Międzychód
AddressPrzedlesie 12
TownMiędzychód
Postal Code64-400
Phone+95 7482091
Fax+95 7482092
Class Code45200000
Class DescriptionWorks for complete or part construction and civil engineering work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Sep 11, 2020
Projekt i budowa drogi S19 na odcinku węzeł Bielsk Podlaski Zachód (bez węzła) – węzeł Boćki (z węzłem).Zamówienie polega na wykonaniu prac projektowych, wykonaniu robót budowlanych w zakresie: drogi ekspresowej,...
View more
Deadline: Sep 10, 2020
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych obejmujących budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Krużlowa Wyżna, Krużlowa Niżna, Chodorowa – w zakresie szczegółowo opisanym w załączonej dokumentacji technicznej (zwana również dokumentacją projektową)...
View more
Deadline: Sep 16, 2020
Przedmiotem zamówienia jest wybór Wykonawcy na budowę obwodnicy Smolajn w ciągu drogi krajowej nr 51 na odcinku od km 56+577 do km 58+506,5 o długości 1,759 km (pikietaż projektowy od...
View more