1. Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa wyposażenia pracowni anatomicznej, aparatury medycznej i informatyki medycznej”.

2. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pn.: „Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego szkół policealnych o zasięgu regionalnym”, realizowanego w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa lubelskiego na lata 2014–2020, Oś priorytetowa 13 Infrastruktura społeczna, działanie 13.6 Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego.

3. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia pracowni anatomicznej, aparatury medycznej i informatyki medycznej, zgodnie z poniższym zestawieniem:

1) projektor – 9 szt.,

2) tablica interaktywna - 9 szt.,

3) zestaw komputerowy PC All in one z drukarką - 9 szt.,

4) stół laboratoryjny niskonapięciowy – 4 szt.,

5) aplikacja do wizualizacji danych medycznych - 4 szt.,

6) diadynamik – 4 szt.,

7) oscyloskop dwukanałowy – 8 szt.,

8) pulsatronik – 4 szt.,

9) pulsoksymetr - 4 szt.

Szczegółowy opis zawiera zał. nr 1 do SIWZ.

Extended TitleDostawa wyposażenia pracowni anatomicznej, aparatury medycznej i informatyki medycznej
Changes
Section:
VI.3
Previous text:

5. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert, tj. do 7.1.2020 r. do godz. 10:00 (w przypadku wadium wniesionego w pieniądzu liczy się data wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego).

New text:

5. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert, tj. do 15.1.2020 r. do godz. 10:00 (w przypadku wadium wniesionego w pieniądzu liczy się data wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego).

Section:
IV.2.2
Previous text:
2020-01-07
New text:
2020-01-15
Section:
IV.2.6
Previous text:
2020-03-06
New text:
2020-03-13
Section:
IV.2.7
Previous text:
2020-01-07
New text:
2020-01-15
Deadline Date2020-01-15
Publication Date2020-01-07
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationKolegium Pracowników Służb Społecznych w Lublinie
Attention OfMonika Przybyś
Addressul. Sulisławicka 7
TownLublin
Postal Code20-360
Class Code33100000
Class DescriptionMedical equipments
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2019-12-05

Medical equipments

1. Przedmiotem zamówienia jest „dostawa wyposażenia pracowni anatomicznej, aparatury medycznej i informatyki medycznej”.

2. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pn.: „Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego szkół policealnych o zasięgu regionalnym”, realizowanego w ramach regionalnego Programu operacyjnego województwa lubelskiego na lata 2014–2020, oś priorytetowa 13 Infrastruktura społeczna, działanie 13.6 Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego.

3. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia pracowni anatomicznej, aparatury medycznej i informatyki medycznej, zgodnie z poniższym zestawieniem:

1) projektor – 9 szt.,

2) tablica interaktywna – 9 szt.,

3) zestaw komputerowy PC All in one z drukarką – 9 szt.,

4) stół laboratoryjny niskonapięciowy – 4 szt.,

5) aplikacja do wizualizacji danych medycznych – 4 szt.,

6) diadynamik – 4 szt.,

7) oscyloskop dwukanałowy – 8 szt.,

8) pulsatronik – 4 szt.,

9) pulsoksymetr – 4 szt.

Szczegółowy opis zawiera zał. nr 1 do SIWZ.

Extended TitleDostawa wyposażenia pracowni anatomicznej, aparatury medycznej i informatyki medycznej
Extended Description

1. 1. Przedmiotem zamówienia jest „dostawa wyposażenia pracowni anatomicznej, aparatury medycznej i informatyki medycznej”.

2. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pn.: „Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego szkół policealnych o zasięgu regionalnym”, realizowanego w ramach regionalnego Programu operacyjnego województwa lubelskiego na lata 2014–2020, oś priorytetowa 13 Infrastruktura społeczna, działanie 13.6 Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego.

3. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia pracowni anatomicznej, aparatury medycznej i informatyki medycznej, zgodnie z poniższym zestawieniem:

1) projektor – 9 szt.,

2) tablica interaktywna – 9 szt.,

3) zestaw komputerowy PC All in one z drukarką – 9 szt.,

4) stół laboratoryjny niskonapięciowy – 4 szt.,

5) aplikacja do wizualizacji danych medycznych – 4 szt.,

6) diadynamik – 4 szt.,

7) oscyloskop dwukanałowy – 8 szt.,

8) pulsatronik – 4 szt.,

9) pulsoksymetr – 4 szt.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.

4. Zamawiający wymaga, aby dostarczone wyposażenie stanowiące przedmiot zamówienia było fabrycznie nowe, nieużywane, posiadało wymagane parametry techniczne, określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do SIWZ), znajdowało się w stanie nieuszkodzonym, technicznie sprawnym, kompletne i gotowe do użytkowania oraz spełniało wymagane polskim prawem normy i było wolne od wad prawnych. Zamawiający wyklucza dostawę wyposażenia powystawowego.

5. Wyposażenie należy dostarczyć w miejsca wskazane w załączniku nr 7 do SIWZ.

6. Wykonawca, na co najmniej 2 dni przed planowaną dostawą, poinformuje o niej Zamawiającego wskazując datę oraz przewidywaną godzinę dostawy wyposażenia do danej szkoły.

7. Dostawa przedmiotu umowy nastąpi w dniu roboczym, tj. poniedziałek–piątek,

w godzinach od 9:00 do 14:00. Zamawiający nie wyraża zgody na dostarczenie towaru w godzinach popołudniowych.

8. Wykonawca ma obowiązek dostarczyć wyposażenie do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego, należy zamontować urządzenia, które tego wymagają.

9. Jeżeli opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 SIWZ) wskazywałby, w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie – Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe, cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez Wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem „minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe” Zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach.

10. W każdym przypadku, gdy Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia poprzez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.

Deadline Date2020-01-07
Publication Date2019-12-05
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaThe most economic tender
Value201250.25
OrganisationKolegium Pracowników Służb Społecznych w Lublinie
Attention OfMonika Przybyś
Addressul. Sulisławicka 7
TownLublin
Postal Code20-360
Class Code33100000
Class DescriptionMedical equipments
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Feb 19, 2020
Przebudowa sanitariatów dziecięcych w budynku PM Nr 19, ul. Ostrogórska 19 – etap II.
View more
Deadline: Feb 25, 2020
1. Budowa zachodniej obwodnicy Grodziska Mazowieckiego w ciągu DW nr 579 odcinek od km 2+209,60 do km 9+560,51” – przewidziane do dofinansowania ze środków EFRR w ramach RPO WM na...
View more
Deadline: Feb 20, 2020
1. Przedmiotem zamówienia jest remont wnętrza Sali koncertowej w budynku Miejskiego Domu Kultury „Kazimierz” przy ul. Głównej w Sosnowcu w celu poprawy funkcjonalności oraz estetyki i akustyki sali koncertowej.2. Szczegółowy...
View more