1. Przedmiotem zamówienia podstawowego jest opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robot budowlanych w trybie „zaprojektuj i zbuduj” (P+B) dla zadania pod nazwą: „Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z parkingiem P&R Bronowice oraz terminalem autobusowym w Krakowie” – ul. Armii Krajowej w Krakowie” w zakresie umożliwiającym uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.

2. Zadanie współfinansowane jest z funduszy UE w ramach Działania 4.5 Niskoemisyjny transport miejski w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa małopolskiego na lata 2014–2020.

3. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na wszystkie zrealizowane roboty i instalacje na okres minimum 60 miesięcy.

4. Zamawiający przewiduje możliwość wzięcia udziału w wizji lokalnej przez potencjalnych Wykonawców. Termin wizji lokalnej: 16.12.2019 r. o godz. 13:00.

Extended TitleBudowa z projektowaniem zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z parkingiem P&R Bronowice oraz terminalem autobusowym w Krakowie
Changes
Section:
IV.2.7
Previous text:

Data: 14/01/2020

Czas lokalny: 13:00

Miejsce:

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w siedzibie Zarządu Dróg Miasta Krakowa, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków w sali nr 07 w dniu 14.01.2020r. o godz. 13:00.

New text:

Data: 21/01/2020

Czas lokalny: 13:00

Miejsce:

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w siedzibie Zarządu Dróg Miasta Krakowa, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, POLSKA w sali nr 07 w dniu 21.1.2020 r. o godz. 13:00.

Section:
IV.2.2
Previous text:
2020-01-14
New text:
2020-01-21
Deadline Date2020-01-21
Publication Date2020-01-15
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationGmina Miejska Kraków z siedzibą w Krakowie (31-004), pl. Wszystkich Świętych 3–4, reprezentowana przez Miejską Infrastrukturę Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, przy ul. W. Reymonta 20, 30-059 Kraków, działającą na podstawie pe
Attention OfJarosław Waśko
Addressul. Centralna 53
TownKrakow
Postal Code31-586
Phone+48 123418661
Class Code30195000
Class DescriptionBoards
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2019-12-09

Construction work for engineering works except bridges, tunnels, shafts and subways

1. Przedmiotem Zamówienia Podstawowego jest opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robot budowlanych w trybie „zaprojektuj i zbuduj” (P+B) dla zadania pod nazwą: „Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego wraz z parkingiem P&R Bronowice oraz terminalem autobusowym w Krakowie” - ul. Armii Krajowej w Krakowie” w zakresie umożliwiającym uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.

2. Zadanie współfinansowane jest z funduszy UE w ramach Działania 4.5 Niskoemisyjny Transport Miejski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

3. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na wszystkie zrealizowane roboty i instalacje na okres minimum 60 miesięcy.

4.Zamawiający przewiduje możliwość wzięcia udziału w wizji lokalnej przez potencjalnych Wykonawców. Termin wizji lokalnej: 16.12.2019r. o godz. 13:00.

Extended TitleBudowa z projektowaniem zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z parkingiem P&R Bronowice oraz terminalem autobusowym w Krakowie
Extended Description

1. Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia Podstawowego zawierają: SIWZ, Istotne dla Stron Postanowienia Umowy - IPU (stanowiące zał. nr 3 do specyfikacji) wraz z załącznikiem nr 4, którym jest Program funkcjonalno-użytkowy.

2. Okres gwarancji jest połączony z koniecznością wykonania w deklarowanym okresie czynności polegających w szczególności na:

• pielęgnacji zieleni

• przeglądach technicznych i eksploatacyjnych

• wymianie i uzupełnianiu materiałów eksploatacyjnych

• naprawie i konserwacji

• utrzymaniu w stanie gotowości systemu zabezpieczeń ppoż.

Elementy podlegające wyżej wymienionym zabiegom podlegają także: windy, urządzenia elektryczne, UPS-y, oświetlenie, czujniki, wentylacje, zieleń, konstrukcje stalowe, system zarządzania parkingiem. Szczegółowe warunki gwarancji zostały określone w złączniku nr 3 do SIWZ (Istotne dla Stron Postanowienia Umowy) oraz w zał. nr 4 (Program Funkcjonalno-Użytkowy).

3. W ramach realizacji całości przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do przeniesienia na Zamawiającego całości autorskich praw majątkowych oraz praw zależnych do dokumentacji projektowej oraz dokumentów i instrukcji dotyczących użytkowania parkingu i jego wyposażenia na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych, zgodnie z §7 Istotnych dla Stron Postanowień Umowy (Załącznik nr 3 do SIWZ).

4. Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom. W przypadku realizacji przedmiotu zamówienia z wykorzystaniem podwykonawców, Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę tych części zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom oraz podania firm podwykonawców (o ile są znane na etapie składania oferty).

5. W przypadku wystąpienia w którymkolwiek załączniku do SIWZ znaków towarowych, norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia produkty można zastąpić je równoważnymi (nie gorszymi). Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne w opisywanym przez Zamawiającego przedmiocie zamówienia obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania równoważne spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

6. Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 5 000 000,00 zł, z rozszerzeniem o odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone przez podwykonawców, (jeżeli Wykonawca będzie korzystał z podwykonawców).

7. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę (w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974r Kodeks pracy (Dz. U. 2018 r poz. 108 t.j.) osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia:

a) pracownicy niższego dozoru technicznego – w zakresie czynności nadzoru i realizacji robót budowlanych,

b) pracownicy fizyczni – wykonujący bezpośrednio roboty budowlane.

Za wyjątkiem osób pełniących tzw. samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy Prawa budowlane. Zamawiający dopuszcza możliwość osobistego realizowania zamówienia przez osoby prowadzące działalność gospodarczą lub wspólników spółki prawa handlowego.

8. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dwóch tablic tj. tablicy informacyjnej i pamiątkowej, wykonanych zgodnie z opisem i wskazówkami zawartymi w Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji.

9. Maksymalny termin wykonania robót budowlanych zakresu prac objętych Zamówieniem Podstawowym, z wyłączeniem zakresu prac objętych prawem opcji wynosi: 82 tygodnie od daty przekazania Wykonawcy terenu budowy przez Zamawiającego, lecz nie później niż do 30.06.2022r.

10. Przystępując do przetargu wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przetargowe w wysokości 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100), zgodnie z zapisami pkt. 10 SIWZ.

Deadline Date2020-01-14
Publication Date2019-12-09
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationGmina Miejska Kraków z siedzibą w Krakowie (31-004), pl. Wszystkich Świętych 3–4, reprezentowana przez Miejską Infrastrukturę Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, przy ul. W. Reymonta 20, 30-059 Kraków, działającą na podstawie pe
Attention OfJarosław Waśko
Addressul. Centralna 53
TownKrakow
Postal Code31-586
Phone+48 123418661
Class Code45222000
Class DescriptionConstruction work for engineering works except bridges, tunnels, shafts and subways
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Feb 19, 2020
Przebudowa sanitariatów dziecięcych w budynku PM Nr 19, ul. Ostrogórska 19 – etap II.
View more
Deadline: Feb 25, 2020
1. Budowa zachodniej obwodnicy Grodziska Mazowieckiego w ciągu DW nr 579 odcinek od km 2+209,60 do km 9+560,51” – przewidziane do dofinansowania ze środków EFRR w ramach RPO WM na...
View more
Deadline: Feb 20, 2020
1. Przedmiotem zamówienia jest remont wnętrza Sali koncertowej w budynku Miejskiego Domu Kultury „Kazimierz” przy ul. Głównej w Sosnowcu w celu poprawy funkcjonalności oraz estetyki i akustyki sali koncertowej.2. Szczegółowy...
View more