Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w postaci remontu budynków mieszkalnych wielorodzinnych położonych przy ul. Siemianowickiej 14 w Bytomiu na potrzeby utworzenia Centrum Usług Społecznych (Ośrodek Interwencji Kryzysowej) oraz przy ul. Żeromskiego 1 oficyna, celem utworzenia lokali socjalnych zgodnie z Programami funkcjonalno-użytkowymi stanowiącym załączniki nr 1.1 i nr 1.2 do SIWZ.

W okresie realizacji robót budowlanych pełnienie nadzoru autorskiego nad ich wykonaniem.

Extended TitlePrzebudowa i modernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Bytomiu na potrzeby utworzenia Centrum Usług Społecznych (Ośrodek Interwencji Kryzysowej) oraz lokali socjalnych
Changes
Section:
III.1.3
Previous text:

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. Warunek ten, w zakresie wiedzy i doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał należycie i prawidłowo ukończył, co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie lub remoncie budynku mieszkalnego wielorodzinnego lub użytkowego lub mieszkalno-użytkowego, odpowiednio dla części zamówienia:

1) Część 1 - o kubaturze nie mniejszej niż 1 500 m3, a wartość tych robót wyniosła co najmniej 600 000,00 złotych brutto,

2) Część 2 - o kubaturze nie mniejszej niż 1 000 m3, a wartość tych robót wyniosła co najmniej 400 000,00 złotych brutto.

2. Warunek ten, w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować, odpowiednio dla każdej części zamówienia, niżej wymienionymi osobami, które skieruje do realizacji zamówienia:

W zakresie projektowania

1) co najmniej jedną osobą (Projektantem) posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej, posiadającą co najmniej 5 letnie doświadczenie w projektowaniu i w okresie ostatnich 5 lat była uczestnikiem procesu projektowania przebudowy lub remontu lub adaptacji co najmniej jednego obiektu kubaturowego o kubaturze powyżej 1.000 m3;

2) co najmniej jedną osobą (Projektantem) posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,

W zakresie kierowania robotami budowlanymi

3) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, bez ograniczeń, która pełnić będzie funkcje kierownika budowy, posiadającą doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi w okresie ostatnich 3 lat co najmniej 1 budową obejmującą roboty budowlane wykonywane w budynkach o kubaturze powyżej 1 000 m3;

4) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, bez ograniczeń, która pełnić będzie funkcje kierownika robót;

5) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych, bez ograniczeń, która pełnić będzie funkcje kierownika robót.

UWAGA

1. Przez uprawnienia budowlane do projektowania lub kierowania robotami należy rozumieć: uprawnienia, o których mowa w Prawie budowlanym oraz w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2014 poz. 1278). Zamawiający określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów i uprawniają do kierowania robotami będącymi przedmiotem niniejszego postępowania oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów Prawa budowlanego oraz ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U z 2008 r., Nr 63, poz. 394 z późn. zm.).

2. Jeżeli Wykonawca ubiega się o udzielenie zamówienia na dwie części zamówienia to nie może celem wykazania spełnienia warunków udziału wskazać tych samych osób przewidzianych do realizacji zamówienia (za wyjątkiem osób wykonujących prace projektowe).

New text:

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. Warunek ten, w zakresie wiedzy i doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie i prawidłowo ukończył co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie lub remoncie budynku mieszkalnego wielorodzinnego lub użytkowego lub mieszkalno-użytkowego, odpowiednio dla części zamówienia:

1) część 1 – o kubaturze nie mniejszej niż 1 500 m3, a wartość tych robót wyniosła co najmniej 600 000,00 PLN brutto;

2) część 2 – o kubaturze nie mniejszej niż 1 000 m3, a wartość tych robót wyniosła co najmniej 400 000,00 PLN brutto.

2. Warunek ten, w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować, odpowiednio dla każdej części zamówienia, niżej wymienionymi osobami, które skieruje do realizacji zamówienia:

— w zakresie projektowania:

1) co najmniej 1 osobą (projektantem) posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej, posiadającą co najmniej 5-letnie doświadczenie w projektowaniu i która w okresie ostatnich 5 lat była uczestnikiem procesu projektowania, przebudowy lub remontu lub adaptacji co najmniej 1 obiektu kubaturowego o kubaturze powyżej 1 000 m3;

2) co najmniej 1 osobą (projektantem) posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,

— w zakresie kierowania robotami budowlanymi:

3) co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, bez ograniczeń, która pełnić będzie funkcje kierownika budowy, posiadającą doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi w okresie ostatnich 3 lat co najmniej 1 budową obejmującą roboty budowlane wykonywane w budynkach o kubaturze powyżej 1 000 m3;

4) co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, bez ograniczeń, która pełnić będzie funkcje kierownika robót;

5) co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych, bez ograniczeń, która pełnić będzie funkcje kierownika robót.

Uwaga

Przez uprawnienia budowlane do projektowania lub kierowania robotami należy rozumieć: uprawnienia, o których mowa w Prawie budowlanym oraz w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.9.2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2014 poz. 1278). Zamawiający określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów i uprawniają do kierowania robotami będącymi przedmiotem niniejszego postępowania oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów Prawa budowlanego oraz Ustawy z dnia 18.3.2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2008 r., nr 63, poz. 394 z późn. zm.).

Section:
IV.2.2
Previous text:
2020-01-22
New text:
2020-01-31
Section:
IV.2.6
Previous text:
2020-03-21
New text:
2020-03-30
Section:
IV.2.7
Previous text:
2020-01-22
New text:
2020-01-31
Deadline Date2020-01-31
Publication Date2020-01-17
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationGmina Bytom – Bytomskie Mieszkania
Attention OfPan Andrzej Bąk
Addressul. Zielna 25b
TownBytom
Postal Code41-907
Class Code45300000
Class DescriptionBuilding installation work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2020-01-07

Construction work

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w postaci remontu budynków mieszkalnych wielorodzinnych położonych przy ul. Siemianowickiej 14 w Bytomiu na potrzeby utworzenia centrum usług społecznych (ośrodek interwencji kryzysowej) oraz przy ul. Żeromskiego 1 oficyna, celem utworzenia lokali socjalnych zgodnie z Programami funkcjonalno-użytkowymi stanowiącym załączniki nr 1.1 i nr 1.2 do SIWZ.

W okresie realizacji robót budowlanych pełnienie nadzoru autorskiego nad ich wykonaniem.

Extended TitlePrzebudowa i modernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Bytomiu na potrzeby utworzenia centrum usług społecznych (ośrodek interwencji kryzysowej) oraz lokali socjalnych
Changes
Section:
IV.2.2
Previous text:
2020-01-10
New text:
2020-01-22
Section:
IV.2.6
Previous text:
2020-03-09
New text:
2020-03-21
Section:
IV.2.7
Previous text:
2020-01-10
New text:
2020-01-22
Deadline Date2020-01-22
Publication Date2020-01-07
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationGmina Bytom – Bytomskie Mieszkania
Attention OfPan Andrzej Bąk
Addressul. Zielna 25b
TownBytom
Postal Code41-907
Class Code45300000
Class DescriptionBuilding installation work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2019-12-13

Construction work

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w postaci remontu budynków mieszkalnych wielorodzinnych położonych przy ul. Siemianowickiej 14 w Bytomiu na potrzeby utworzenia Centrum Usług Społecznych (Ośrodek Interwencji Kryzysowej) oraz przy ul. Żeromskiego 1 oficyna, celem utworzenia lokali socjalnych zgodnie z Programami funkcjonalno-użytkowymi stanowiącym załączniki nr 1.1 i nr 1.2 do SIWZ.

W okresie realizacji robót budowlanych pełnienie nadzoru autorskiego nad ich wykonaniem.

Extended TitlePrzebudowa i modernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Bytomiu na potrzeby utworzenia Centrum Usług Społecznych (Ośrodek Interwencji Kryzysowej) oraz lokali socjalnych
Changes
Section:
I.1)
Previous text:

Osoba do kontaktów: Pani Justyna Gola i Pan Andrzej Bąk

E-mail: zamowienia@bm.bytom.pl

New text:

Osoba do kontaktów: Pan Andrzej Bąk

E-mail: rewitalizacja@bm.bytom.pl

Section:
VI.3)
Previous text:

1. Zgodnie z art. 10a ust. 1 Prawa zamówień publicznych, w przedmiotowym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w art. 2 pkt 17) Prawa zamówień publicznych

2. Wykonawca dołącza do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w postaci Formularza Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienie (dalej JEDZ). Wykonawca składa JEDZ wraz z ofertą za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu, zgodnie z pkt. 7.1.1. SIWZ.

3. Pozostała komunikacja (m.in. wezwania, uzupełnienia, wyjaśnienia) będą odbywały się przy użyciu poczty elektronicznej wykonawcy i skrzynki: zamowienia@bm.bytom.pl.

4. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej do złożenia w terminie nie krótszym niż 10 dni aktualnych na dzień złożenia n/wym. oświadczeń i dokumentów:

4.1. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Prawa zamówień publicznych,

4.2. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

4.3. zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

4.4. informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Prawa zamówień publicznych wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

4.5. oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności (w odniesieniu do przesłanki wykluczenia opisanej w art. 24 ust. 1 pkt 15 Prawa zamówień publicznych) (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do SIWZ),

4.6. oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (w odniesieniu do przesłanki wykluczenia opisanej w art. 24 ust. 1 pkt 22 Prawa zamówień publicznych) (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do SIWZ),

4.7. oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1445 z późn. zm.) (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do SIWZ).

New text:

1. Zgodnie z art. 10a ust. 1 Prawa zamówień publicznych, w przedmiotowym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w art. 2 pkt 17 Prawa zamówień publicznych.

2. Wykonawca dołącza do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w postaci formularza jednolitego europejskiego dokumentu zamówienie (dalej JEDZ). Wykonawca składa JEDZ wraz z ofertą za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu, zgodnie z pkt 7.1.1. SIWZ.

3. Pozostała komunikacja (m.in. wezwania, uzupełnienia, wyjaśnienia) będą odbywały się przy użyciu poczty elektronicznej wykonawcy i skrzynki: rewitalizacja@bm.bytom.pl.

4. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej do złożenia w terminie nie krótszym niż 10 dni aktualnych na dzień złożenia n/wym. oświadczeń i dokumentów:

4.1. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Prawa zamówień publicznych,

4.2. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

4.3. zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

4.4. informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Prawa zamówień publicznych wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

4.5. oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności (w odniesieniu do przesłanki wykluczenia opisanej w art. 24 ust. 1 pkt 15 Prawa zamówień publicznych) (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do SIWZ),

4.6. oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (w odniesieniu do przesłanki wykluczenia opisanej w art. 24 ust. 1 pkt 22 Prawa zamówień publicznych) (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do SIWZ),

4.7. oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 1445 z późn. zm.) (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do SIWZ).

5. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości odpowiednio:

5.1. w Części 1 – 26 000,00 PLN;

5.2. w Części 2 – 18 000,00 PLN.

Na warunkach określonych w pkt 9 SIWZ.

Deadline Date2020-01-10
Publication Date2019-12-13
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationGmina Bytom – Bytomskie Mieszkania
Attention OfPan Andrzej Bąk
Addressul. Zielna 25b
TownBytom
Postal Code41-907
Class Code45300000
Class DescriptionBuilding installation work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2019-12-10

Construction work

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w postaci remontu budynków mieszkalnych wielorodzinnych położonych przy ul. Siemianowickiej 14 w Bytomiu na potrzeby utworzenia Centrum Usług Społecznych (Ośrodek Interwencji Kryzysowej) oraz przy ul. Żeromskiego 1 oficyna, celem utworzenia lokali socjalnych zgodnie z Programami funkcjonalno–użytkowymi stanowiącym załączniki nr 1.1 i nr 1.2 do SIWZ.

W okresie realizacji robót budowlanych pełnienie nadzoru autorskiego nad ich wykonaniem.

Extended TitlePrzebudowa i modernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Bytomiu na potrzeby utworzenia centrum usług społecznych (ośrodek interwencji kryzysowej) oraz lokali socjalnych
Extended Description

1) Sporządzenie dokumentacji w tym w szczególności: uzyskanie mapy do celów projektowych, wykonanie projektu budowlanego składającego się z projektów przyłączy do obiektu sporządzonych w sposób zgodny z wymaganiami określonymi w Prawie budowlanym oraz innymi przepisami branżowymi, Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej, projektu architektoniczno – budowlanego, wykonanie projektów wykonawczych m.in.: projektu zagospodarowania terenu, infrastruktury, parkingów oraz organizacji ruchu (na czas budowy i docelowy), zieleni, projekty części obiektu, rozwiązań budowlano – konstrukcyjnych i materiałowych, wnętrz, detali architektonicznych oraz urządzeń budowlanych, instalacji i wyposażenia technologicznego, wykonanie projektu zagospodarowania terenu budowy i organizacji robót, wykonanie wszelkich projektów dotyczących wyposażenia technologicznego obiektu, wraz ze specyfikacjami technicznymi wszelkich maszyn i urządzeń, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, wykonanie wykazów opracowań dokumentacji projektowej, przedmiarów robót budowlanych, wszelkich innych projektów i opracowań wymaganych przepisami prawa m.in. Programu konserwatorskiego, Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, instrukcji. Na podstawie opracowanego projektu budowlanego uzyskanie uzgodnienia/pozwolenia konserwatorskiego, pozwolenia na budowę, pozostałych niezbędnych i wymaganych prawem decyzji, uzgodnień, dokumentów, niezbędnych dla realizacji przedsięwzięcia. Dokumentacja swym zakresem obejmować ma budynek wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą budownictwu mieszkaniowemu zagospodarowanie terenu oraz przyłącza.

2) Na podstawie dokumentacji projektowej w tym projektu budowlanego zatwierdzonego ostateczną decyzją o pozwoleniu na budowę wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy oraz zmiany sposobu użytkowania części budynku w tym przebudowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego, zagospodarowania innych obiektów budowlanych położonych na nieruchomości poprzez ich przebudowę lub ich wyburzenie, zagospodarowania terenu niezabudowanego na działce gruntu o numerze ewidencyjnym 1747/3 obręb Bytom.

3) Planowana inwestycja ma na celu przekształcenie budynku mieszkalnego wielorodzinnego w budynek mieszkalno – usługowy. Część mieszkalna zawierać będzie trzy lokale wspomagane.

4) Budynek przy ul. Siemianowickiej 14 w Bytomiu. Budynek jest obiektem wielorodzinnym położonym na działce gruntu o numerze ewidencyjnym 1747/3 o powierzchni 522 m2, powierzchni zabudowy kubaturowej 173 m2, kubaturze budynku – 2 202,72 m3. Docelowo po przebudowie w budynku ma powstać 1 lokal użytkowy o funkcji społecznej oraz 3 lokale mieszkalne wspomagane, na terenie niezabudowanym mają być przygotowane miejsca postojowe dla czterech samochodów osobowych. Docelowo obiekt wyposażony ma być w następujące instalacje:

− elektryczną 220 V w tym oświetleniową i odgromową;

− wodno – kanalizacyjną;

− centralnego ogrzewania, kotłownia z kotłem gazowym jednofunkcyjnym kondensacyjnym, ciepła woda użytkowa dostępna będzie z wymiennika zabudowanego z kotłowni;

− wentylacji grawitacyjnej w mieszkaniach oraz mechanicznej z opcjonalną klimatyzacją w części biurowej;

− instalację sieci komputerowej i telefonicznej.

5) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1.1. do SIWZ w skład którego wchodzą:

− Załącznik nr 1.1.1 - Program Funkcjonalno-Użytkowy,

− Załącznik nr 1.1.2 - Inwentaryzacja budowlana,

− Załącznik nr 1.1.3 - Ekspertyza budowlana.

Deadline Date2020-01-10
Publication Date2019-12-10
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationGmina Bytom – Bytomskie Mieszkania
Attention OfPani Justyna Gola i Pan Andrzej Bąk
Addressul. Zielna 25b
TownBytom
Postal Code41-907
Class Code45000000
Class DescriptionConstruction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Feb 7, 2020
Provision of pre-recruitment medical examination services according to the terms of reference.
View more
Przebudowa ulic: Zajączkowskiego, Rżewskiego, Dworzaczka, Jeziorańskiego, Uzdrowiskowej, Liściastej, Szczęśliwej, Wyścigowej, Finansowej, Granicznej i Beczkowej w systemie zaprojektuj i wybuduj (ISPA) – 3 części.Część 1:— Zajączkowskiego na odcinku od ul. Woskowej...
View more
Deadline: Feb 27, 2020
1. „Poprawa dostępności regionu przygranicznego poprzez przebudowę drogi wojewódzkiej nr 698, wraz z remontem mostu na rzece Toczna w Łosice” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014–2020.2. Szczegółowy opis przedmiotu...
View more