Wykonanie dokumentacji projektowo–kosztorysowej przebudowy gazociągów n/c wraz z przyłączami gazu n/c w m. Bydgoszcz ul. Wiśniowa, Podnóże, Morelowa, Daktylowa oraz sprawowanie nadzoru autorskiego.

Extended TitleWykonanie dokumentacji projektowo–kosztorysowej przebudowy gazociągów n/c wraz z przyłączami gazu n/c w m. Bydgoszcz ul. Wiśniowa, Podnóże, Morelowa, Daktylowa oraz sprawowanie nadzoru autorskiego
Extended Description

Wykonanie dokumentacji projektowo–kosztorysowej przebudowy gazociągów n/c wraz z przyłączami gazu n/c w m. Bydgoszcz ul. Wiśniowa, Podnóże, Morelowa, Daktylowa oraz sprawowanie nadzoru autorskiego wg zakresu rzeczowego:

a) gazociągu śr/c dn 90 PE L= ok. 132,5 m ul. Wiśniowa,

b) gazociągu śr/c dn 63 PE L= ok. 497,5 m ul. Podnóże, Morelowa, Daktylowa,

c) przyłącza gazu śr/c dn 32 PE53 szt. L - ok. 713,2 m.

Szczegółowy zakres prac:

1) wykonanie projektu budowlanego, wykonawczego, projektu organizacji ruchu, projektu odtworzenia nawierzchni i przedmiaru robót:

2) uzyskanie wszelkich wymaganych opinii, pozwoleń i decyzji w tym uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego, od właściwego organu, ostatecznej decyzji

o pozwoleniu na budowę,

3) wykonanie kosztorysów inwestorskich,

4) sprawowanie nadzoru autorskiego obejmującego pięć jednorazowych świadczeń nadzoru autorskiego,

5) rejestrację dziennika budowy.

Dokumentacje projektowa winna się składać z:

1) Wersji papierowej składającej się z:

a) projektu budowlanego (bez dokumentów zawartych w pkt.b) – 2 egz. w formie papierowej,

b) projektu budowlanego (część formalna tj. zgody, oświadczenia, umowy właścicieli działek przez teren których przebiega sieć gazowa, wypisy z rejestru gruntów) – 2 egz. w formie papierowej,

c) projektu wykonawczego – 3 egz. w formie papierowej,

d) przedmiaru robót – 1 egz. w formie papierowej,

e) kosztorysu inwestorskiego – 1 egz. w formie papierowej,

f) projektu organizacji ruchu - 2 egz. w formie papierowej,

g) projekt odtworzenia nawierzchni – 2 egz. w formie papierowej. Projekt odtworzenia nawierzchni musi być uzgodniony z zarządcą drogi z dokładnym zakresem niezbędnej powierzchni do odbudowy (m2) i z podziałem na jej rodzaje, tj.: asfalt, kostka brukowa, nawierzchnia z płytek itp.,

2) Wersji elektronicznej na nośniku elektronicznym zawierającym dokumentację: składającej się z:

a) Dokumentacja w wersji nieedytowalnej składająca się z plików zawierających kompletną dokumentację, treścią odzwierciedlającą wersje papierową.

b) Wersja nieedytowalna plików (PDF) dla w/w dokumentacji powinna zostać wykonana w następujący sposób:

— po zatwierdzeniu dokum. projektowej przez właściwy organ administracji budowlanej (z odpowiednimi klauzulami) należy ją zeskanować,

— pliki PDF powinny powstać na bazie plików edytowalnych, zeskanowanych dokumentów papierowych, które występowały tylko w wersji papierowej lub z plików, które już były dokumentami PDF (decyzje, oświadczenia, uzgodnienia, rysunki, atesty, aprobaty, protokoły, instrukcje itp.),

— plik PDF nie może być zabezpieczony przed wydrukiem ani nie może posiadać żadnego hasła,

— zawartość pliku PDF musi być czytelna, zeskanowana w odpowiedniej ostrości, należy zwrócić uwagę na czytelność pieczątek i podpisów.

Uwaga: Część formalna dok. projektowej zawierająca zgody, oświadczenia, umowy właścicieli działek przez teren których przebiega sieć gazowa, wypisy z rejestru gruntów itp. bezwzględnie musi stanowić odrębny katalog/plik.

c) Wersja edytowalna dok. projektowej powinna być sporządzona zgodnie z poniższym podziałem:

— część kosztowa (kosztorys inwestorski, zbiorcze zestawienie kosztów) – pliki *.ath i *.xml dla kosztorysu,

*.doc(x) i *.xls(x) dla ZZKNośnik, przekazany Zamawiającemu, nie może być zabezpieczony przed kopiowaniem.

d) Nośnik musi zostać opisany w sposób trwały i czytelny (np. poprzez nadruki, naklejki, technologie pozwalającą na wypalanie napisów lub obrazów na płytach itp.) z następującymi danymi:

— po zatwierdzeniu dok. projektowej przez właściwy organ administracji budowl. (z odpowiednimi klauzulami) należy ją zeskanować,

— pełna nazwa zadania. — nr umowy zadania wraz z datą podpisania umowy. — Nazwa Wykonawcy dokument. — m-c i rok opracowania dok. — nr kolejnej wersji i data modyfikacji.

Publication Date2020-01-23
CountryPoland
Procurement StatusAwarded
TypeOpen procedure
Contract TypeServices
Award CriteriaLowest price
OrganisationPolska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
Attention OfAgnieszka Luzak
AddressJagiellońska 42
TownBydgoszcz
Postal Code85-097
Phone+48 523285243
Fax+48 523285102
Class Code71320000
Class DescriptionEngineering design services
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Feb 7, 2020
Provision of pre-recruitment medical examination services according to the terms of reference.
View more
Przebudowa ulic: Zajączkowskiego, Rżewskiego, Dworzaczka, Jeziorańskiego, Uzdrowiskowej, Liściastej, Szczęśliwej, Wyścigowej, Finansowej, Granicznej i Beczkowej w systemie zaprojektuj i wybuduj (ISPA) – 3 części.Część 1:— Zajączkowskiego na odcinku od ul. Woskowej...
View more
Deadline: Feb 27, 2020
1. „Poprawa dostępności regionu przygranicznego poprzez przebudowę drogi wojewódzkiej nr 698, wraz z remontem mostu na rzece Toczna w Łosice” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014–2020.2. Szczegółowy opis przedmiotu...
View more