Stavebné práce ktorých riešením je odvádzanie splaškových odpadových vôd v obciach Horný Bar, Trstená na Ostrove, Jurová a Baka a rekonštrukcia čistiarne odpadových vôd v meste Gabčíkovo na ktorú budú splaškové odpadové vody odvádzané. Obce sa nachádzajú v južnej časti okresu Dunajská Streda západne od mesta Gabčíkovo. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

Extended TitleŽitný ostrov – región Gabčíkovo – odvedenie a čistenie odpadových vôd
Changes
Section:
IV.2.6
Previous text:
2020-12-31
New text:
2021-09-30
Deadline Date2020-11-05
Publication Date2020-10-02
CountrySlovak Republic
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationZápadoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Attention OfIng. Anton Gardian
AddressNábrežie za hydrocentrálou
TownNitra
Postal Code94901
Phone+421 424443891
Class Code45231300
Class DescriptionConstruction work for water and sewage pipelines
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2020-09-30

Construction work for water and sewage pipelines

Stavebné práce ktorých riešením je odvádzanie splaškových odpadových vôd v obciach Horný Bar, Trstená na Ostrove, Jurová a Baka a rekonštrukcia čistiarne odpadových vôd v meste Gabčíkovo na ktorú budú splaškové odpadové vody odvádzané. Obce sa nachádzajú v južnej časti okresu Dunajská Streda západne od mesta Gabčíkovo. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

Extended TitleŽitný ostrov – región Gabčíkovo – odvedenie a čistenie odpadových vôd
Changes
Section:
IV.2.2)
Previous text:
2020-10-01
New text:
2020-11-05
Section:
IV.2.7)
Previous text:
2020-10-02
New text:
2020-11-06
Deadline Date2020-11-05
Publication Date2020-09-30
CountrySlovak Republic
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationZápadoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Attention OfIng. Anton Gardian
AddressNábrežie za hydrocentrálou
TownNitra
Postal Code949 01
Phone+421 424443891
Class Code45231300
Class DescriptionConstruction work for water and sewage pipelines
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2020-08-25

Construction work for water and sewage pipelines

Stavebné práce ktorých riešením je odvádzanie splaškových odpadových vôd v obciach Horný Bar, Trstená na Ostrove, Jurová a Baka a rekonštrukcia čistiarne odpadových vôd v meste Gabčíkovo na ktorú budú splaškové odpadové vody odvádzané. Obce sa nachádzajú v južnej časti okresu Dunajská Streda západne od mesta Gabčíkovo. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

Extended TitleŽitný ostrov – región Gabčíkovo – odvedenie a čistenie odpadových vôd
Changes
Section:
IV.2.2)
Previous text:
2020-08-26
New text:
2020-10-01
Section:
IV.2.7)
Previous text:
2020-08-27
New text:
2020-10-02
Deadline Date2020-10-01
Publication Date2020-08-25
CountrySlovak Republic
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationZápadoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Attention OfIng. Anton Gardian
AddressNábrežie za hydrocentrálou
TownNitra
Postal Code949 01
Phone+421 424443891
Class Code45231300
Class DescriptionConstruction work for water and sewage pipelines
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2020-07-09

Construction work for water and sewage pipelines

Stavebné práce ktorých riešením je odvádzanie splaškových odpadových vôd v obciach Horný Bar, Trstená na Ostrove, Jurová a Baka a rekonštrukcia čistiarne odpadových vôd v meste Gabčíkovo na ktorú budú splaškové odpadové vody odvádzané. Obce sa nachádzajú v južnej časti okresu Dunajská Streda západne od mesta Gabčíkovo. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

Extended TitleŽitný ostrov – región Gabčíkovo – odvedenie a čistenie odpadových vôd
Changes
Section:
IV.2.2)
Previous text:
2020-07-13
New text:
2020-08-26
Section:
IV.2.7)
Previous text:
2020-07-14
New text:
2020-08-27
Deadline Date2020-08-26
Publication Date2020-07-09
CountrySlovak Republic
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationZápadoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Attention OfIng. Anton Gardian
AddressNábrežie za hydrocentrálou
TownNitra
Postal Code949 01
Phone+421 424443891
Class Code45231300
Class DescriptionConstruction work for water and sewage pipelines
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2020-06-19

Construction work for water and sewage pipelines

Stavebné práce ktorých riešením je odvádzanie splaškových odpadových vôd v obciach Horný Bar, Trstená na Ostrove, Jurová a Baka a rekonštrukcia čistiarne odpadových vôd v meste Gabčíkovo na ktorú budú splaškové odpadové vody odvádzané. Obce sa nachádzajú v južnej časti okresu Dunajská Streda západne od mesta Gabčíkovo. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

Extended TitleŽitný ostrov – región Gabčíkovo – odvedenie a čistenie odpadových vôd
Changes
Section:
IV.2.2
Previous text:
2020-06-19
New text:
2020-07-13
Section:
IV.2.7
Previous text:
2020-06-22
New text:
2020-07-14
Deadline Date2020-07-13
Publication Date2020-06-19
CountrySlovak Republic
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationZápadoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Attention OfIng. Anton Gardian
AddressNábrežie za hydrocentrálou
TownNitra
Postal Code949 01
Phone+421 424443891
Class Code45231300
Class DescriptionConstruction work for water and sewage pipelines
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2020-05-19

Construction work for water and sewage pipelines

Stavebné práce ktorých riešením je odvádzanie splaškových odpadových vôd v obciach Horný Bar, Trstená na Ostrove, Jurová a Baka a rekonštrukcia čistiarne odpadových vôd v meste Gabčíkovo na ktorú budú splaškové odpadové vody odvádzané. Obce sa nachádzajú v južnej časti okresu Dunajská Streda západne od mesta Gabčíkovo. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

Extended TitleŽitný ostrov – región Gabčíkovo – odvedenie a čistenie odpadových vôd
Changes
Section:
III.1.3
Previous text:

K bodu 1.: V zozname stavebných prác musia byť stavby rovnakého alebo podobného predmetu v závislosti od charakteru hlavného predmetu zákazky. Uchádzač preukáže realizáciu stavebných prác v predmete zákazky, pričom minimálna súhrnná hodnota musí byť nad 20 000 000,00 EUR/ bez DPH v EUR pričom z toho uchádzač preukáže:

— Min. 1 stavba ČOV v hodnote min. 2 800 000 EUR bez DPH, alebo ekvivalent tejto hodnoty v inej mene,

— Min. 1 stavba kanalizácie s nákladom min. 7 000 000 EUR bez DPH, alebo ekvivalent tejto hodnoty v inej mene,

— Realizáciu min. 1 ks stavby ČOV s min. 8500 EO

— Realizáciu výstavby sumárne min. 12 čerpacích staníc na kanalizačnom alebo vodovodnom potrubí

— Realizáciu výstavby kanalizácií so sumárnou dĺžkou min. 11 km

— Realizácia stavieb výtlakových potrubí so sumárnou dĺžkou min. 5,5 km.

New text:

K bodu 1.: V zozname stavebných prác musia byť stavby rovnakého alebo podobného predmetu v závislosti od charakteru hlavného predmetu zákazky. Uchádzač preukáže realizáciu stavebných prác obdobných ako je predmet zákazky, pričom minimálna súhrnná hodnota týchto prác musí byť v relevantnom období minimálne 20 000 000,00 EUR bez DPH, pričom z toho uchádzač preukáže nasledovné:

— Realizáciu min. 1 ks výstavby alebo rekonštrukcie ČOV v hodnote min. 2 800 000 EUR bez DPH, alebo ekvivalent tejto hodnoty v inej mene,

— Realizáciu min. 1 ks výstavby alebo rekonštrukcie kanalizácie s nákladom min. 7 000 000 EUR bez DPH, alebo ekvivalent tejto hodnoty v inej mene,

— Realizáciu min. 1 ks výstavby alebo rekonštrukcie ČOV s min. 8500 EO

— Realizáciu výstavby alebo rekonštrukcie, sumárne min. 12 čerpacích staníc na kanalizačnom alebo vodovodnom potrubí

— Realizáciu výstavby alebo rekonštrukcie kanalizácií so sumárnou dĺžkou min. 11 km

— Realizácia výstavby alebo rekonštrukcie výtlakových potrubí so sumárnou dĺžkou min. 5,5 km.

Section:
III.1.3
Previous text:

5. Podľa § 34 ods. 1 písm. l) uvedením podielu plnenia zmluvy, ktorý má uchádzač alebo záujemca v úmysle zabezpečiť subdodávateľom.

New text:

Verejný obstarávateľ odstraňuje podmienku účasti v zmysle § 34 ods. 1 písm. l) ZVO

Section:
III.1.3
Previous text:

K bodu 5: V súlade s § 38 ods. 4 uchádzač nesmie subdodávateľom zadať nasledovné práce/stavebné objekty:

Technologickej časti, ČOV Gabčíkovo, konkrétne stavebné práce na prevádzkových súboroch č.1 až č.6. Zhotoviteľ nesmie zadať Podzhotoviteľom vyhotovenie celého diela. Uvedenú skutočnosť uchádzač preukáže uvedením podielu subdodávok s popisom stavebných prác, ktoré má v úmysle zadať na týchto objektoch subdodávateľom. V prípade neuvedenia žiadnej informácie bude mať verejný obstarávateľ za to, že dané objekty bude uchádzač realizovať výsostne vlastnými kapacitami.

New text:

Verejný obstarávateľ odstraňuje podmienku účasti v zmysle § 34 ods. 1 písm. l) ZVO

Section:
IV.2.2
Previous text:
2020-06-15
New text:
2020-06-19
Section:
IV.2.7
Previous text:
2020-06-16
New text:
2020-06-22
Deadline Date2020-06-19
Publication Date2020-05-19
CountrySlovak Republic
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationZápadoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Attention OfIng. Anton Gardian
AddressNábrežie za hydrocentrálou
TownNitra
Postal Code949 01
Phone+421 424443891
Class Code45231300
Class DescriptionConstruction work for water and sewage pipelines
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2020-04-30

Construction work for water and sewage pipelines

Stavebné práce ktorých riešením je odvádzanie splaškových odpadových vôd v obciach Horný Bar, Trstená na Ostrove, Jurová a Baka a rekonštrukcia čistiarne odpadových vôd v meste Gabčíkovo na ktorú budú splaškové odpadové vody odvádzané. Obce sa nachádzajú v južnej časti okresu Dunajská Streda západne od mesta Gabčíkovo. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

Extended TitleŽitný ostrov – región Gabčíkovo – odvedenie a čistenie odpadových vôd
Changes
Section:
III.1.2)
Previous text:

K bodu 2.: Podľa § 33 ods. 1 písm. d) ZVO uchádzač preukáže prehľad o dosiahnutom obrate v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka, za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti v celkovej výške minimálne 60 000 000,00 EUR bez DPH. Za obrat v oblasti predmetu zákazky sa považuje obrat za činnosti v oblasti realizácie stavebných prác.

New text:

K bodu 2.: Podľa § 33 ods. 1 písm. d) ZVO uchádzač preukáže prehľad o dosiahnutom obrate v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka, za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti v celkovej výške minimálne 50 000 000,00 EUR bez DPH. Za obrat v oblasti predmetu zákazky sa považuje obrat za činnosti v oblasti realizácie stavebných prác.

Section:
III.1.3)
Previous text:

Kľúčový odborník č.8: Zvárač plastov medzinárodný zváračský preukaz, kategória 3.4,3.6,3.8 podľa normy STN ISO 3834 - 2

New text:

Kľúčový odborník č.8: Zvárač plastov medzinárodný zváračský preukaz, kategória 3.4,3.6,3.8 podľa normy STN EN 13067

Section:
IV.2.2)
Previous text:
2020-05-15
New text:
2020-06-15
Section:
IV.2.7)
Previous text:
2020-05-18
New text:
2020-06-16
Deadline Date2020-06-15
Publication Date2020-04-30
CountrySlovak Republic
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationZápadoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Attention OfIng. Anton Gardian
AddressNábrežie za hydrocentrálou
TownNitra
Postal Code949 01
Phone+421 424443891
Class Code45231300
Class DescriptionConstruction work for water and sewage pipelines
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2020-03-19

Construction work for water and sewage pipelines

Stavebné práce ktorých riešením je odvádzanie splaškových odpadových vôd v obciach Horný Bar, Trstená na Ostrove, Jurová a Baka a rekonštrukcia čistiarne odpadových vôd v meste Gabčíkovo na ktorú budú splaškové odpadové vody odvádzané. Obce sa nachádzajú v južnej časti okresu Dunajská Streda západne od mesta Gabčíkovo. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

Extended TitleŽitný ostrov – región Gabčíkovo – odvedenie a čistenie odpadových vôd
Changes
Section:
IV.2.2
Previous text:
2020-03-30
New text:
2020-05-15
Section:
IV.2.7
Previous text:
2020-03-31
New text:
2020-05-18
Deadline Date2020-05-15
Publication Date2020-03-19
CountrySlovak Republic
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationZápadoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Attention OfIng. Anton Gardian
AddressNábrežie za hydrocentrálou
TownNitra
Postal Code949 01
Phone+421 424443891
Class Code45231300
Class DescriptionConstruction work for water and sewage pipelines
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2020-02-05

Construction work for water and sewage pipelines

Stavebné práce ktorých riešením je odvádzanie splaškových odpadových vôd v obciach Horný Bar, Trstená na Ostrove, Jurová a Baka a rekonštrukcia čistiarne odpadových vôd v meste Gabčíkovo na ktorú budú splaškové odpadové vody odvádzané. Obce sa nachádzajú v južnej časti okresu Dunajská Streda západne od mesta Gabčíkovo. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

Extended TitleŽitný ostrov – región Gabčíkovo – odvedenie a čistenie odpadových vôd
Changes
Section:
IV.2.2
Previous text:
2020-02-12
New text:
2020-03-30
Section:
IV.2.7
Previous text:
2020-02-13
New text:
2020-03-31
Deadline Date2020-03-30
Publication Date2020-02-05
CountrySlovak Republic
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationZápadoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Attention OfIng. Anton Gardian
AddressNábrežie za hydrocentrálou
TownNitra
Postal Code94901
Phone+421 424443891
Class Code45231300
Class DescriptionConstruction work for water and sewage pipelines
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2020-01-09

Construction work for water and sewage pipelines

Stavebné práce ktorých riešením je odvádzanie splaškových odpadových vôd v obciach Horný Bar, Trstená na Ostrove, Jurová a Baka a rekonštrukcia čistiarne odpadových vôd v meste Gabčíkovo na ktorú budú splaškové odpadové vody odvádzané. Obce sa nachádzajú v južnej časti okresu Dunajská Streda západne od mesta Gabčíkovo. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

Extended TitleŽitný ostrov – región Gabčíkovo – odvedenie a čistenie odpadových vôd
Changes
Section:
III.1.3)
Previous text:

4. Dokumenty podľa § 34 ods. 1 písm. d) Opisom opatrení na zabezpečenie kvality riadenia kontinuity činností podnikania, osobitne so zameraním na požiadavky zákonov a predpisov, ku ktorým sa zaviazala s ohľadom na kontinuitu svojich činností a služieb rovnako ako na záujmy príslušných zainteresovaných strán a so zameraním na zlyhanie personálu.

5. Podľa § 34 ods. 1 písm. j) údajmi o strojovom, prevádzkovom alebo technickom vybavení, ktoré má uchádzač alebo záujemca k dispozícií na uskutočnenie stavebných prác.

6. Podľa § 34 ods. 1 písm. l) uvedením podielu plnenia zmluvy, ktorý má uchádzač alebo záujemca v úmysle zabezpečiť subdodávateľom.

New text:

4. Podľa § 34 ods. 1 písm. j) údajmi o strojovom, prevádzkovom alebo technickom vybavení, ktoré má uchádzač alebo záujemca k dispozícií na uskutočnenie stavebných prác.

5. Podľa § 34 ods. 1 písm. l) uvedením podielu plnenia zmluvy, ktorý má uchádzač alebo záujemca v úmysle zabezpečiť subdodávateľom.

Section:
III.1.3)
Previous text:

K bodu 4: Uchádzač doloží, že je držiteľom platného certifikátu ISO 22301 alebo BS 25 999 pre oblasť rovnakú alebo podobnú ako predmet zákazky.

K bodu 5: Uchádzač musí zoznamom a pripojenými dokladmi preukázať, že disponuje minimálne nasledovnými strojmi a technickými zariadeniami alebo ekvivalentným zariadeniami:

— min. 2x rýpadlo kolesové/pásové/,

— min. 3x nákladné auto - sklápač,

— min. 1x nákladné auto s hydraulickou rukou

— min 1x systém na paženie výkopov

— min 1x autožeriav,

— min. 1x náhradný zdroj, elektrocentrála

— min. 1x súprava na vykonávanie skúšok vodotesnosti kompresor, manometer, tesniace vaky

K bodu 6: V súlade s § 38 ods. 4 uchádzač nesmie subdodávateľom zadať nasledovné práce/stavebné objekty:

Technologickej časti, ČOV Gabčíkovo, konkrétne stavebné práce na prevádzkových súboroch č.1 až č.6. Zhotoviteľ nesmie zadať Podzhotoviteľom vyhotovenie celého diela. Uvedenú skutočnosť uchádzač preukáže uvedením podielu subdodávok s popisom stavebných prác, ktoré má v úmysle zadať na týchto objektoch subdodávateľom. V prípade neuvedenia žiadnej informácie bude mať verejný obstarávateľ za to, že dané objekty bude uchádzač realizovať výsostne vlastnými kapacitami.

Bližšie informácie sú z dôvodu obmedzenosti počtu znakov uvedené v súťažných podkladoch.

New text:

K bodu 4: Uchádzač musí zoznamom a pripojenými dokladmi preukázať, že disponuje minimálne nasledovnými strojmi a technickými zariadeniami alebo ekvivalentným zariadeniami:

— min. 2x rýpadlo kolesové/pásové/,

— min. 3x nákladné auto - sklápač,

— min. 1x nákladné auto s hydraulickou rukou

— min 1x systém na paženie výkopov

— min 1x autožeriav,

— min. 1x náhradný zdroj, elektrocentrála

— min. 1x súprava na vykonávanie skúšok vodotesnosti kompresor, manometer, tesniace vaky

K bodu 5: V súlade s § 38 ods. 4 uchádzač nesmie subdodávateľom zadať nasledovné práce/stavebné objekty:

Technologickej časti, ČOV Gabčíkovo, konkrétne stavebné práce na prevádzkových súboroch č.1 až č.6. Zhotoviteľ nesmie zadať Podzhotoviteľom vyhotovenie celého diela. Uvedenú skutočnosť uchádzač preukáže uvedením podielu subdodávok s popisom stavebných prác, ktoré má v úmysle zadať na týchto objektoch subdodávateľom. V prípade neuvedenia žiadnej informácie bude mať verejný obstarávateľ za to, že dané objekty bude uchádzač realizovať výsostne vlastnými kapacitami.

Bližšie informácie sú z dôvodu obmedzenosti počtu znakov uvedené v súťažných podkladoch.

Section:
IV.2.2)
Previous text:
2020-02-03
New text:
2020-02-12
Section:
IV.2.7)
Previous text:
2020-02-04
New text:
2020-02-13
Deadline Date2020-02-12
Publication Date2020-01-09
CountrySlovak Republic
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationZápadoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Attention OfIng. Anton Gardian
AddressNábrežie za hydrocentrálou
TownNitra
Postal Code949 01
Phone+421 424443891
Class Code45231300
Class DescriptionConstruction work for water and sewage pipelines
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2019-12-27

Construction work for water and sewage pipelines

Stavebné práce ktorých riešením je odvádzanie splaškových odpadových vôd v obciach Horný Bar, Trstená na Ostrove, Jurová a Baka a rekonštrukcia čistiarne odpadových vôd v meste Gabčíkovo na ktorú budú splaškové odpadové vody odvádzané. Obce sa nachádzajú v južnej časti okresu Dunajská Streda západne od mesta Gabčíkovo. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

Extended TitleŽitný ostrov – región Gabčíkovo – odvedenie a čistenie odpadových vôd
Changes
Section:
II.2.5)
Previous text:

Názov: Celková cena stavebných prác v EUR bez DPH

Relatívna váha: 90

Názov: Lehota realizácie

Relatívna váha: 10

New text:

Názov: Celková cena stavebných prác v EUR bez DPH

Relatívna váha: 95

Názov: Lehota realizácie

Relatívna váha: 5

Section:
IV.2.2)
Previous text:
2020-01-29
New text:
2020-02-03
Section:
IV.2.7)
Previous text:
2020-01-30
New text:
2020-02-04
Deadline Date2020-02-03
Publication Date2019-12-27
CountrySlovak Republic
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationZápadoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Attention OfIng. Anton Gardian
AddressNábrežie za hydrocentrálou
TownNitra
Postal Code949 01
Phone+421 424443891
Class Code45231300
Class DescriptionConstruction work for water and sewage pipelines
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2019-12-20

Construction work for water and sewage pipelines

Stavebné práce ktorých riešením je odvádzanie splaškových odpadových vôd v obciach Horný Bar, Trstená na Ostrove, Jurová a Baka a rekonštrukcia čistiarne odpadových vôd v meste Gabčíkovo na ktorú budú splaškové odpadové vody odvádzané. Obce sa nachádzajú v južnej časti okresu Dunajská Streda západne od mesta Gabčíkovo. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

Extended TitleŽitný ostrov – región Gabčíkovo – odvedenie a čistenie odpadových vôd
Extended Description

V rámci projektu sa vybuduje splašková stoková sieť o dĺžke 34,963 km z toho 23,186 km je gravitačná stoková sieť,

Výtlačné potrubie tvorí 11,777 km, vrátane 23 čerpacích staníc (vrátane kanalizačných šachiet) s napojením na jestvujúcu kanalizáciu v meste Gabčíkovo.

Počet kanalizačných odbočení je 1357 ks ukončené kontrolnými plastovými šachtami DN 400 s poklopom s únosnosťou D400. Priemerná dĺžka kanalizačných odbočiek je uvažovaná 8 m.

Stavenisko sa nachádza v intraviláne a extraviláne obcí Horný Bar, Trstená na Ostrove, Jurová, Baka a mesta Gabčíkovo. Potrubia sú vedené v miestnych komunikáciách, štátnych cestách, chodníkoch a nespevnených plochách. Predmetom zákazky je aj rekonštrukcia ČOV Gabčíkovo s projektovanou kapacitou 8500 EO a rekonštrukcia koncovej čerpacej stanice PČS pred čistiarňou odpadových vôd Gabčíkovo.

Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

Deadline Date2020-01-29
Publication Date2019-12-20
CountrySlovak Republic
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
Value21297505.41
OrganisationZápadoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Attention OfIng. Anton Gardian
AddressNábrežie za hydrocentrálou 4
TownNitra
Postal Code949 01
Phone+421 424443891
Class Code45231300
Class DescriptionConstruction work for water and sewage pipelines
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Nov 30, 2020
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác vrátane dodania a zabudovania materiálov, ktorých výsledkom bude vybudovanie dvojkoľajnej električkovej trate Nosný systém MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor Šafárikovo námestie v Bratislave, 2....
View more
Diaľnica D1 Prešov západ - Prešov juh je na začiatku napojená v križovatke Prešov západ na jestvujúcu diaľnicu D1 Svinia Prešov západ, ktorá je v prevádzke od roku 2010. V...
View more
Diaľnica D1 Prešov západ - Prešov juh je na začiatku napojená v križovatke Prešov západ na jestvujúcu diaľnicu D1 Svinia Prešov západ, ktorá je v prevádzke od roku 2010. V...
View more