Przedmiotem zamówienia jest budowa i wdrożenie systemów dziedzinowych, platformy regionalnej, GCPD i DR.

Szczegółowy przedmiot zamówienia określają zał. nr: 9, od 9.1.1 do 9.1.14, 9.2, 9.3, 10 do SIWZ, pozostałe uregulowania zostały wskazane we wzorach umów (zał. nr 2 oraz 2A do SIWZ).

Przeprowadzono dialog techniczny nr DAZ-ZP.272.35.2017 poprzedzający wszczęcie postępowania: inf. dostępna: https://www.bip.pomorskie.eu/a,57580,ogloszenie-o-dialogu-technicznym-z-dnia-23-czerwca-2017.html

Zamawiający informuje, że:

— przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, w szczególności w zakresie usługi kolokacji, o której mowa w rozdziale 7 OPZ, stanowiącym zał. nr 9 do SIWZ,

— rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w złotych,

— nie dopuszcza dokonywania zaliczek,

— nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w niniejszym postępowaniu,

— nie zastrzega, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy wskazani w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp.

Extended TitleBudowa i wdrożenie systemów dziedzinowych, platformy regionalnej, GCPD i DR
Changes
Section:
IV.2.2
Previous text:
2020-03-20
New text:
2020-05-29
Section:
IV.2.6
Previous text:
2020-06-17
New text:
2020-08-26
Section:
IV.2.7
Previous text:
2020-03-20
New text:
2020-05-29
Deadline Date2020-05-29
Publication Date2020-03-17
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationWojewództwo Pomorskie
Attention OfAleksandra Siemaszko
Addressul. Okopowa 21/27
TownGdansk
Postal Code80-810
Phone+48 583268548
Fax+48 583268557
Class Code30230000
Class DescriptionComputer-related equipment
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2020-01-28

Medical software package

Przedmiotem zamówienia jest budowa i wdrożenie systemów dziedzinowych,platformy regionalnej, GCPD i DR.

Szczegółowy przedmiot zamówienia określają zał. nr: 9, od 9.1.1 do 9.1.14, 9.2, 9.3, 10 do SIWZ, pozostałe uregulowania zostały wskazane we wzorach umów (zał. nr 2 oraz 2A do SIWZ).

Przeprowadzono dialog techniczny nr DAZ-ZP.272.35.2017 poprzedzający wszczęcie postępowania: inf.dostępna: https://www.bip.pomorskie.eu/a,57580,ogloszenie-o-dialogu-technicznym-z-dnia-23-czerwca-2017.html

Zamawiający informuje, że:

— przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, w szczególności w zakresie usługi kolokacji, o której mowa w rozdziale 7 OPZ, stanowiący zał. nr 9 do SIWZ,

— rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w złotych,

— nie dopuszcza dokonywania zaliczek,

— nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w niniejszym postępowaniu,

— nie zastrzega, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy wskazani w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp.

Extended TitleBudowa i wdrożenie systemów dziedzinowych, platformy regionalnej, GCPD i DR
Changes
Section:
III.1.1
Previous text:

ii)zdolności technicznej, tj. Wykonawca wykaże, że posiada wiedzę i doświadczenie,co należycie udokumentuje tj.wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał:

New text:

ii) zdolności technicznej, tj. Wykonawca wykaże, że posiada wiedzę i doświadczenie, co należycie udokumentuje, tj. wykaże, że w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał:

Deadline Date2020-03-20
Publication Date2020-01-28
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationWojewództwo Pomorskie
Attention OfAleksandra Siemaszko
Addressul. Okopowa 21/27
TownGdansk
Postal Code80-810
Phone+48 583268548
Fax+48 583268557
Class Code30230000
Class DescriptionComputer-related equipment
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2020-01-24

Medical software package

Przedmiotem zamówienia jest budowa i wdrożenie systemów dziedzinowych,platformy regionalnej, GCPD i DR.

Szczegółowy przedmiot zamówienia określają zał. nr: 9, od 9.1.1 do 9.1.14, 9.2, 9.3, 10 do SIWZ, pozostałe uregulowania zostały wskazane we wzorach umów (zał. nr 2 oraz 2A do SIWZ).

Przeprowadzono dialog techniczny nr DAZ-ZP.272.35.2017 poprzedzający wszczęcie postępowania: inf. dostępna: https://www.bip.pomorskie.eu/a,57580,ogloszenie-o-dialogu-technicznym-z-dnia-23-czerwca-2017.html

Zamawiający informuje, że:

— przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, w szczególności w zakresie usługi kolokacji, o której mowa w rozdziale 7 OPZ, stanowiący zał. nr 9 do SIWZ,

— rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w złotych,

— nie dopuszcza dokonywania zaliczek,

— nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w niniejszym postępowaniu,

— nie zastrzega, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy wskazani w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp.

Extended TitleBudowa i wdrożenie systemów dziedzinowych, platformy regionalnej, GCPD i DR
Changes
Section:
III.1.1
Previous text:

Uwaga! Zamawiający wymaga, aby w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, całość doświadczenia wymaganego niniejszym punktem została wykazana przynajmniej przez jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

New text:
Section:
III.1.2
Previous text:

Uwaga! Zamawiający wymaga,aby w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,całość doświadczenia wymaganego niniejszym punktem została wykazana przynajmniej przez jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

New text:
Section:
III.1.2
Previous text:

(2)Wykonawca wykaże, że zrealizował co najmniej jedno zamówienie(zamówienie rozumiane jest jako dostawa lub usługa)o wartości nie niższej niż 20.000.000,00zł brutto,obejmujące swym zakresem wszystkie(łącznie)wymagane niżej pozycje: a.zaprojektowanie,instalacja i wdrożenie platformy e-usług medycznych, b.dostawę licencji,instalację,wdrożenie i zintegrowanie systemów informatycznych klasy HIS dla co najmniej 5 odrębnych(różnych)podmiotów leczniczych z platformą e-usług medycznych,o której mowa w pkt a.

Przez platformę e-usług medycznych Zamawiający rozumie system informatyczny zbierający dane medyczne i umożliwiający ich wymianę pomiędzy systemami informatycznymi klasy HIS odrębnych podmiotów leczniczych,a także ich przetwarzanie i udostępnianie w postaci elektronicznej. Przez podmioty lecznicze Zamawiający rozumie podmioty funkcjonujące w systemie ochrony zdrowia w rozumieniu art.4 ust.1 ustawy z 15.04.2011r. o działalności leczniczej lub równoważne podmioty zagraniczne działające na tożsamych zasadach wg przepisów właściwych dla danego kraju.

(...)

(1)Kierownik Projektu(1 osoba)-odpowiedzialny za zarządzanie realizacją całego niniejszego zamówienia w imieniu Wykonawcy,koordynację pracy pozostałych członków zespołu oraz współpracę z Zamawiającymi, posiadający:

(a)co najmniej 60–miesięczne doświadczenie w zarządzaniu projektami informatycznymi zdobyte w co najmniej trzech niezależnych projektach, w tym:

(i)łączna wartość 3 spośród wykazanych projektów była nie mniejsza niż 40.000.000zł brutto,a wartość pojedynczego projektu była nie mniejsza niż 5.000.000,00zł brutto,

(ii)co najmniej jeden z projektów,o których mowa w ppkt (i) powyżej obejmował dostawę i wdrożenie systemu informatycznego klasy HIS(ang. Hospital Information System)wraz z infrastrukturą serwerową,

(iii)pełnił funkcję Kierownika Projektu w co najmniej dwóch projektach,o których mowa w ppkt.(i)powyżej;

(b)ważny certyfikat PRINCE2® na poziomie Practitioner lub certyfikat IPMA na poziomie co najmniej C lub certyfikat równoważny w zakresie zarządzania projektami wydany przez akredytowaną instytucję;

(c)certyfikat ITIL lub certyfikat równoważny w zakresie zarządzania cyklem życia systemów informatycznych wydany przez akredytowaną instytucję.

(2)Zastępca Kierownika Projektu(1 osoba)posiadający:

(a)co najmniej 36–miesięczne doświadczenie w zarządzaniu projektami informatycznymi zdobyte w co najmniej dwóch niezależnych projektach,w tym:

(i)łączna wartość 2 spośród wykazanych projektów była nie mniejsza niż 10.000.000,00zł brutto,a wartość pojedynczego projektu była nie mniejsza niż 3.000.000,00zł brutto,

(ii)co najmniej jeden z projektów,o których mowa w ppkt(i)powyżej obejmował dostawę i wdrożenie systemu informatycznego klasy HIS (ang. Hospital Information System) wraz z infrastrukturą serwerową,

(iii)pełnił funkcję Kierownika Projektu lub Zastępcy Kierownika Projektu w co najmniej jednym projekcie,o których mowa w ppkt.(i)powyżej;

(b)ważny certyfikat PRINCE2® na poziomie Practitioner lub certyfikat IPMA na poziomie co najmniej C lub certyfikat równoważny w zakresie zarządzania projektami wydany przez akredytowaną instytucję;

(c)certyfikat ITIL lub certyfikat równoważny w zakresie zarządzania cyklem życia systemów informatycznych wydany przez akredytowaną instytucję.

(...)

(4)Specjalista ds. Rozwiązań Sieciowych(1 osoba)posiadający co najmniej 36–miesięczne doświadczenie w konfigurowaniu infrastruktury sieciowej zdobyte w co najmniej 3 niezależnych projektach o łącznej wartości nie mniejszej niż 10.000.000,00zł brutto,a wartość pojedynczego projektu była nie mniejsza niż 1.000.000,00zł brutto,przy czym co najmniej dwa z tych projektów obejmowały konfigurację infrastruktury sieciowej niezbędnej do procesu wymiany danych medycznych pomiędzy co najmniej trzema odrębnymi podmiotami leczniczymi.

New text:

a. Wykonawca wykaże, że zrealizował co najmniej 1 zamówienie (zamówienie rozumiane jest jako dostawa lub usługa) o wartości nie niższej niż 20 000 000,00 PLN brutto, obejmujące swym zakresem zaprojektowanie, instalację i wdrożenie platformy e-usług medycznych.

b. Wykonawca wykaże, że zrealizował zamówienia (zamówienia rozumiane jest jako dostawy lub usługi) obejmujące swym zakresem dostawę licencji, instalację, wdrożenie i zintegrowanie systemów informatycznych klasy HIS dla co najmniej 5 odrębnych (różnych) podmiotów leczniczych z platformą e-usług medycznych.

Przez platformę e-usług medycznych Zamawiający rozumie system informatyczny zbierający dane medyczne i faktycznie realizujący ich wymianę pomiędzy systemami informatycznymi klasy HIS odrębnych podmiotów leczniczych, a także ich przetwarzanie i udostępnianie w postaci elektronicznej.

Przez podmioty lecznicze Zamawiający rozumie podmioty funkcjonujące w systemie ochrony zdrowia w rozumieniu art. 4 ust. 1 Ustawy z dnia 15.4.2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2018 poz. 2190 ze zm.) lub równoważne podmioty zagraniczne działające na tożsamych zasadach wg przepisów właściwych dla danego kraju.

(...)

(1) Kierownik projektu (1 osoba) – odpowiedzialny za zarządzanie realizacją całego niniejszego zamówienia w imieniu Wykonawcy, koordynację pracy pozostałych członków zespołu oraz współpracę z Zamawiającymi, posiadający:

(a) co najmniej 60-miesięczne doświadczenie w zarządzaniu projektami informatycznymi zdobyte w co najmniej 3 niezależnych projektach, w tym:

(i) łączna wartość 3 spośród wykazanych projektów była nie mniejsza niż 20 000 000 PLN brutto, a wartość pojedynczego projektu była nie mniejsza niż 2 500 000,00 PLN brutto;

(ii) co najmniej jeden z projektów, o których mowa w ppkt (i) powyżej, obejmował dostawę i wdrożenie systemu informatycznego klasy HIS (ang. hospital information system) wraz z infrastrukturą serwerową;

(iii) pełnił funkcję kierownika projektu w co najmniej 2 projektach, o których mowa w ppkt (i) powyżej;

(b) ważny certyfikat Prince2® na poziomie Practitioner lub certyfikat IPMA na poziomie co najmniej C lub certyfikat równoważny w zakresie zarządzania projektami wydany przez akredytowaną instytucję;

(c) certyfikat ITIL lub certyfikat równoważny w zakresie zarządzania cyklem życia systemów informatycznych wydany przez akredytowaną instytucję.

(2) Zastępca kierownika projektu (1 osoba) posiadający:

(a) co najmniej 36-miesięczne doświadczenie w zarządzaniu projektami informatycznymi zdobyte w co najmniej 2 niezależnych projektach, w tym:

(i) łączna wartość 3 spośród wykazanych projektów była nie mniejsza niż 10 000 000,00 PLN brutto, a wartość pojedynczego projektu była nie mniejsza niż 1 500 000,00 PLN brutto;

(ii) co najmniej jeden z projektów, o których mowa w ppkt (i) powyżej, obejmował dostawę i wdrożenie systemu informatycznego klasy HIS (ang. hospital information system) wraz z infrastrukturą serwerową;

(iii) pełnił funkcję kierownika projektu lub zastępcy kierownika projektu w co najmniej 1 projekcie, o których mowa w ppkt. (i) powyżej;

(b) ważny certyfikat Prince2® na poziomie Practitioner lub certyfikat IPMA na poziomie co najmniej C lub certyfikat równoważny w zakresie zarządzania projektami wydany przez akredytowaną instytucję;

(c) certyfikat ITIL lub certyfikat równoważny w zakresie zarządzania cyklem życia systemów informatycznych wydany przez akredytowaną instytucję.

(...)

(4) Specjalista ds. rozwiązań sieciowych (1 osoba) posiadający co najmniej 36-miesięczne doświadczenie w konfigurowaniu infrastruktury sieciowej zdobyte w co najmniej 3 niezależnych projektach o łącznej wartości nie mniejszej niż 10 000 000,00 PLN brutto, a wartość pojedynczego projektu była nie mniejsza niż 1 000 000,00 PLN brutto.

Section:
III.1.2
Previous text:

(5)Specjalista ds.Wdrożeń Systemów Informatycznych(1 osoba)-odpowiedzialny za dostawę,instalację,konfigurację i wdrożenie Systemu PeZ,koordynację pracy dedykowanych do w/w zadań członków zespołu oraz współpracę z Zamawiającymi, posiadający co najmniej 36–miesięczne doświadczenie we wdrażaniu systemów informatycznych zdobyte w co najmniej 3 niezależnych projektach o łącznej wartości nie mniejszej niż 10.000.000,00zł brutto,w tym co najmniej jeden z tych projektów obejmował wdrożenie systemu teleinformatycznego HIS(ang.Hospital Information System)wraz z infrastrukturą serwerową umieszczoną w co najmniej dwóch lokalizacjach, których odległość mierzona w linii prostej wynosi nie mniej niż 5km,o wartości projektu nie mniejszej niż 5.000.000,00zł brutto, w tym w jednym podmiocie leczniczym o co najmniej 400 łóżkach

(6)Ekspert ds.systemów medycznych klasy HIS(3 osoby)z czego:

(a)każda osoba posiada co najmniej 36–miesięczne doświadczenie we wdrażaniu systemów klasy HIS(ang.Hospital Information System)zdobyte w co najmniej 3 odrębnych podmiotach leczniczych o liczbie łóżek w każdym nie mniejszej niż 400,o łącznej wartości projektów nie mniejszej niż 10.000.000,00zł brutto,

(b)co najmniej jedna osoba posiada doświadczenie w projekcie,obejmującym dostawę i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego typu platforma e-usług medycznych przeznaczonego dla podmiotów leczniczych,umożliwiającego gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie danych medycznych w postaci elektronicznej związanych z realizacją procesów medycznych,a którego wartość wyniosła co najmniej 10.000.000,00zł brutto,

New text:

(5) Specjalista ds. wdrożeń systemów Informatycznych (1 osoba) – odpowiedzialny za dostawę, instalację, konfigurację i wdrożenie systemu PeZ, koordynację pracy dedykowanych do ww. zadań członków zespołu oraz współpracę z Zamawiającymi, posiadający co najmniej 36-miesięczne doświadczenie we wdrażaniu systemów informatycznych zdobyte w co najmniej 3 niezależnych projektach o łącznej wartości nie mniejszej niż 10 000 000,00 PLN brutto, w tym co najmniej 1 z tych projektów obejmował wdrożenie systemu teleinformatycznego HIS (ang. hospital information system) wraz z infrastrukturą serwerową umieszczoną w co najmniej 2 lokalizacjach połączonych poprzez sieć WAN o wartości projektu nie mniejszej niż 2 500 000,00 PLN brutto, w tym w 1 podmiocie leczniczym o co najmniej 400 łóżkach.

(6) Ekspert ds. systemów medycznych klasy HIS (3 osoby), z czego:

(a) każda osoba posiada co najmniej 36-miesięczne doświadczenie we wdrażaniu systemów klasy HIS (ang. hospital information system) zdobyte w co najmniej 3 odrębnych podmiotach leczniczych o liczbie łóżek w każdym nie mniejszej niż 300, o łącznej wartości projektów nie mniejszej niż 5 000 000,00 PLN brutto;

(b) co najmniej 1 osoba posiada doświadczenie w projekcie, obejmującym dostawę i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego typu platforma e-usług medycznych przeznaczonego dla podmiotów leczniczych, umożliwiającego gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie danych medycznych w postaci elektronicznej związanych z realizacją procesów medycznych, a którego wartość wyniosła co najmniej 10 000 000,00 PLN brutto;

Section:
III.1.3
Previous text:

CIĄG DALSZY Z SEKCJI III 1.2)

(c)o najmniej jedna osoba posiada doświadczenie w projekcie, obejmującym system informatyczny realizujący procesy wymiany danych medycznych, zgromadzonych w systemie informatycznym informacji medycznej klasy HIS (ang. Hospital Information System) pomiędzy co najmniej pięcioma podmiotami leczniczymi, którego wartość łącznie z infrastrukturą sprzętową wynosiła co najmniej 20.000.000,00 zł brutto,

(d) co najmniej jedna osoba posiada doświadczenie w konfigurowaniu systemu do rozliczania usług z płatnikiem publicznym w rodzaju świadczeń „leczenie szpitalne”,

(e) co najmniej jedna osoba posiada doświadczenie w realizacji projektu polegającego na wdrożeniu zintegrowanego systemu klasy HIS zawierającego dokumentację sklasyfikowaną jako EDM wraz z archiwum EDM.

(...)

(8) Ekspert ds. Systemów Informatycznych (1 osoba), posiadający:

(a) doświadczenie w administrowaniu, konfiguracji i utrzymywaniu systemu informatycznego zdobyte w projekcie w okresie minimum połowy trwania tego projektu, zawierającym dostawę i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego typu platforma usług medycznych, przeznaczonego dla co najmniej 5 podmiotów leczniczych umożliwiającego rozliczenie usług medycznych oraz gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie danych medycznych w postaci elektronicznej związanych z realizacją procesów medycznych, a którego wartość wyniosła co najmniej 20.000.000,00 zł brutto,

(b) co najmniej 36 - miesięczne doświadczenie w administrowaniu usługami

W centrum przetwarzania danych dla platformy e-usług medycznych, zintegrowanej z systemami HIS (ang. Hospital Information System) wyprodukowanymi i wdrożonymi przez co najmniej dwóch różnych producentów dla co najmniej 5 podmiotów leczniczych.

New text:

Ciąg dalszy z sekcji III.1.2:

(c) o najmniej 1 osoba posiada doświadczenie w projekcie, obejmującym system informatyczny realizujący procesy wymiany danych medycznych, zgromadzonych w systemie informatycznym informacji medycznej klasy HIS (ang. hospital information system) pomiędzy co najmniej 5 podmiotami leczniczymi, którego wartość łącznie z infrastrukturą sprzętową wynosiła co najmniej 10 000 000,00 PLN brutto;

(d) co najmniej 1 osoba posiada doświadczenie w konfigurowaniu systemu do rozliczania usług z płatnikiem publicznym w rodzaju świadczeń „leczenie szpitalne”;

(e) co najmniej 1 osoba posiada doświadczenie w realizacji projektu polegającego na wdrożeniu zintegrowanego systemu klasy HIS zawierającego dokumentację sklasyfikowaną jako EDM wraz z archiwum EDM.

(...)

(8) Ekspert ds. systemów informatycznych (1 osoba), posiadający:

(a) doświadczenie w administrowaniu, konfiguracji i utrzymywaniu systemu informatycznego zdobyte w projekcie w okresie minimum połowy trwania tego projektu, zawierającym dostawę i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego typu platforma usług medycznych, przeznaczonego dla co najmniej 5 podmiotów leczniczych umożliwiającego rozliczenie usług medycznych oraz gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie danych medycznych w postaci elektronicznej związanych z realizacją procesów medycznych, a którego wartość wyniosła co najmniej 10 000 000,00 PLN brutto;

(b) co najmniej 36-miesięczne doświadczenie w administrowaniu platformą e-usług medycznych.

Przez platformę e-usług medycznych Zamawiający rozumie system informatyczny zbierający dane medyczne i faktycznie realizujący ich wymianę pomiędzy systemami informatycznymi klasy HIS odrębnych podmiotów leczniczych, a także ich przetwarzanie i udostępnianie w postaci elektronicznej.

Section:
IV.2.2
Previous text:
2020-01-31
New text:
2020-03-20
Section:
IV.2.6
Previous text:
2020-04-29
New text:
2020-06-17
Section:
IV.2.7
Previous text:
2020-01-31
New text:
2020-03-20
Deadline Date2020-03-20
Publication Date2020-01-24
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationWojewództwo Pomorskie
Attention OfAleksandra Siemaszko
Addressul. Okopowa 21/27
TownGdansk
Postal Code80-810
Phone+48 583268548
Fax+48 583268557
Class Code30230000
Class DescriptionComputer-related equipment
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2019-12-23

Medical software package

Przedmiotem zamówienia jest budowa i wdrożenie systemów dziedzinowych,platformy regionalnej,GCPD i DR.

Szczegółowy Przedmiot Zamówienia określają zał.nr:9,od 9.1.1 do 9.1.14,9.2,9.3,10 do SIWZ,pozostałe uregulowania zostały wskazane we wzorach Umów(zał. nr 2 oraz 2A do SIWZ).

Przeprowadzono dialog techniczny nr DAZ-ZP.272.35.2017 poprzedzający wszczęcie postępowania: inf.dostępna: https://www.bip.pomorskie.eu/a,57580,ogloszenie-o-dialogu-technicznym-z-dnia-23-czerwca-2017.html

Zamawiający informuje,że:

— przewiduje udzielenie zamówień,o których mowa w art.67 ust.1 pkt 6 ustawy Pzp w szczególności w zakresie usługi kolokacji,o której mowa w Rozdziale 7OPZ,stanowiący zał.nr 9 do SIWZ,

— rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w złotych,

— nie dopuszcza dokonywania zaliczek,

— nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w niniejszym postępowaniu,

— nie zastrzega, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy wskazani w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp.

Extended TitleBudowa i wdrożenie systemów dziedzinowych, platformy regionalnej, GCPD i DR
Extended Description

Opis Przedmiotu Zamówienia został podzielony na:

a)Podmioty Lecznicze(podmioty,o których mowa w 1.Rozdziale I.ust.1) pkt.a)–n) SIWZ):

i)dostawy,instalacje,konfiguracje i wdrożenia Szpitalnych Systemów Informatycznych SSI opisane w zał.od 9.1.1.do9.1.14do SIWZ,

ii)dostawy,instalacje,konfiguracje i wdrożenia Infrastruktury Sprzętowej i Oprogramowania Standardowego opisane w zał.nr 9.3do SIWZ,w części dot.Podmiotów Leczniczych,

iii)konfigurację i dostosowanie sieci WAN PEZ dla właściwego działania Oprogramowania Warstwy Integracji pomiędzy SSI w PL,a PR,

iv)konfigurację i dostosowanie sieci LAN w PL dla właściwego działania Oprogramowania i Sprzętu,

v)wykonanie Interfejsów Integracji Regionalnej oraz Integracji SSI w PL z Platformą Regionalną,

vi)opracowanie Dokumentacji Przedmiotu Zamówienia w postaci: 1Dokumentacji Analizy Przedwdrożeniowej (DAP), 2Dokumentacji Projektowej, Dokumentacji Powykonawczej oraz Dokumentacji Użytkowej na rzecz poszczególnych Zamawiających,w takim zakresie w jakim Dokumentacje te niezbędne są do zrealizowania oraz korzystania przez danego Zamawiającego z Przedmiotu Zamówienia

b)Województwo Pomorskie

i)Dostawy,instalacje,konfiguracje i wdrożenia Platformy Regionalnej opisanej w zał.nr9.2do SIWZ,

ii)Dostawy,instalacje,konfiguracje i wdrożenia Infrastruktury Sprzętowej i Oprogramowania standardowego opisane w zał.9.3do SIWZ,w części dot.Województwa Pomorskiego,

iii)Konfigurację i dostosowanie sieci WAN PEZ dla właściwego działania Oprogramowania Warstwy Integracji pomiędzy SSI w PL,a PR,

iv)Konfigurację i dostosowanie sieci LAN w GCPD/DR dla właściwego działania Oprogramowania i Sprzętu,

v)Dostawę usługi kolokacji GCPD/DR,

vi)Wykonanie Interfejsów Integracji Regionalnej oraz Integracji SSI w PL z Platformą Regionalną,

vii)Opracowanie Dokumentacji Przedmiotu Zamówienia w postaci:

1Dokumentacji Analizy Przedwdrożeniowej (DAP),

2Dokumentacji Projektowej, Dokumentacji Powykonawczej oraz Dokumentacji Użytkowej na rzecz poszczególnych Zamawiających,w takim zakresie w jakim Dokumentacje te niezbędne są do zrealizowania oraz korzystania przez danego Zamawiającego z Przedmiotu Zamówienia.

c)Część wspólną dla Podmiotów Leczniczych i Województwa Pomorskiego(szczegółowo opisaną w Rozdziale 3 OPZ,stanowiącym zał.nr 9do SIWZ).

Szczegółowy Przedmiot Zamówienia określają zał.nr: 9,od 9.1.1 do 9.1.14, 9.2,9.3,10 do SIWZ,pozostałe uregulowania dot.Przedmiotu Zamówienia zostały wskazane we wzorach Umów stanowiących zał.nr 2 oraz 2A do SIWZ.

Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcom.Zgodnie z art.36b ust.1 ustawy Pzp,Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm Podwykonawców(o ile są znane).

We wszystkich zapisach SIWZ oraz jej załącznikach,w których wskazano lub użyto znaki towarowe, nazwy własne produktów lub nazwy producentów dopuszcza się stosowanie materiałów równoważnych o porównywalnych(nie gorszych) parametrach technicznych,eksploatacyjnych i użytkowych.Dotyczy to również sytuacji, w których Zamawiający odwołuje się do norm,aprobat, specyfikacji technicznych lub systemów odniesienia zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp.W przypadku, gdy w OPZ podano nazwy produktów lub urządzeń konkretnych producentów to należy traktować to jedynie jako określenie pożądanego standardu i jakości.We wszystkich takich sytuacjach przez równoważność produktu rozumie się zaoferowanie produktu, którego parametry techniczne zastosowanych materiałów są co najmniej takie same jak produktów opisanych w SIWZ. W przypadku zaoferowania rozwiązania równoważnego, Wykonawca zobowiązany jest wykazać równoważność zastosowanych rozwiązań.

Postępowanie jest prowadzone w j.polskim

Zamawiający żąda od Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania Umów w wysokości 10 % ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie dla danego Zamawiającego. Szczegółowe informacje zawarto w rozdz. XV SIWZ

Deadline Date2020-01-31
Publication Date2019-12-23
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationWojewództwo Pomorskie
Attention OfAleksandra Siemaszko
Addressul. Okopowa 21/27
TownGdansk
Postal Code80-810
Phone+48 583268548
Fax+48 583268557
Class Code48180000
Class DescriptionMedical software package
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Apr 15, 2020
The main objective of this framework contract is to deliver effective ICT solution (i.e. A2SISII System) that will enable European Border and Coast Guard Agency teams to access to Schengen...
View more
Deadline: May 8, 2020
Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy sieci cieplnych i przyłączyw technologii preizolowanej z instalacją alarmową rezystancyjną oraz w technologii „tradycyjnej” zgodnie z dokumentacją projektową – Efektywna dystrybucja...
View more
Deadline: May 8, 2020
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy przepompowni na magistralnej sieci cieplnej wraz z trafostacją – nadbudowa i rozbudowa komory P7/2 w rejonie ul. Obornickiej w Poznaniu.2....
View more