1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: Opracowanie koncepcji architektoniczno-funkcjonalnej oraz pełnobranżowej dokumentacji projektowej dla budynku biurowo-usługowego w Międzynarodowym Porcie Lotniczym im. Jana Pawła II Kraków – Balice Sp. z o.o., wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

2. Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia (dalej: OPZ) został przedstawiony w Załączniku nr 1 do SIWZ i Wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ.

Extended TitleOpracowanie koncepcji architektoniczno-funkcjonalnej oraz pełnobranżowej dokumentacji projektowej dla budynku biurowo-usługowego w MPL Kraków – Balice wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.
Changes
Section:
IV.2.2
Previous text:
2020-03-31
New text:
2020-05-29
Section:
IV.2.7
Previous text:
2020-03-31
New text:
2020-05-29
Deadline Date2020-05-29
Publication Date2020-03-18
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeServices
Award CriteriaLowest price
OrganisationMiędzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków – Balice Sp. z o.o.
Attention OfDział Zakupów
Addressul. kpt. M. Medweckiego 1
TownBalice
Postal Code32-083
Phone+48 126393164
Fax+48 124117977
Class Code71220000
Class DescriptionArchitectural design services
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2020-02-25

Architectural, construction, engineering and inspection services

1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: opracowanie koncepcji architektoniczno-funkcjonalnej oraz pełnobranżowej dokumentacji projektowej dla budynku biurowo-usługowego w Międzynarodowym Porcie Lotniczym im. Jana Pawła II Kraków – Balice Sp. z o.o., wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

2. Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia (dalej: OPZ) został przedstawiony w Załączniku nr 1 do SIWZ i Wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ.

Extended TitleOpracowanie koncepcji architektoniczno-funkcjonalnej oraz pełnobranżowej dokumentacji projektowej dla budynku biurowo-usługowego w MPL Kraków – Balice wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.
Changes
Section:
III.1.3
Previous text:

1. Wykonawca musi posiadać zdolność techniczną lub zawodową niezbędną do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, tj. musi wykazać, że w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 1 zamówienie polegające na sporządzeniu dokumentacji projektowej obejmującej koncepcję, projekt budowlany i projekt wykonawczy dla budynku biurowo-usługowego o powierzchni użytkowej co najmniej 5 000 m2, o najwyższym stopniu skomplikowania (kategoria 6); w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek w całości musi być spełniony co najmniej przez jednego wykonawcę.

2. (...)

1) główny projektant / koordynator zespołu projektowego:

(...)

c. posiada doświadczenie umożliwiające realizacje zamówienia na odpowiednim poziomie jakości, tj. w ciągu ostatnich 5 lat, przed upływem terminu składania ofert pełnił funkcję głównego projektanta (rozumiane w myśl zapisów ustawy Prawo budowlane) przy sporządzaniu co najmniej 1 dokumentacji projektowej obejmującej koncepcję, projekt budowlany i wykonawczy dla budowy budynku biurowo-usługowego o powierzchni użytkowej co najmniej 5 000 m2, o najwyższym stopniu skomplikowania (kategoria 6);

2) projektant branży konstrukcyjno-budowlanej:

(...)

c. posiada doświadczenie umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości, tj. w ciągu ostatnich 5 lat, przed upływem terminu składania ofert pełnił funkcję projektanta (rozumiane w myśl zapisów ustawy Prawo budowlane) przy wykonywaniu, co najmniej 1 projektu w branży konstrukcyjno-budowlanej dla budowy budynku użyteczności publicznej o najwyższym stopniu skomplikowania – kategoria 6*, o powierzchni użytkowej powyżej 5 000 m2;

3) projektant branży elektrycznej:

(...)

c. posiada doświadczenie umożliwiające realizacje zamówienia na odpowiednim poziomie jakości, tj. w ciągu ostatnich 5 lat, przed upływem terminu składania ofert pełnił funkcję projektanta (rozumiane w myśl przepisów ustawy Prawo budowlane) przy wykonywaniu, co najmniej 1 projektu w branży elektrycznej dla budynku użyteczności publicznej o najwyższym stopniu skomplikowania instalacyjnego – kategoria 6*, o powierzchni użytkowej powyżej 5 000 m2;

4) projektant branży sanitarnej:

(...)

c. posiada doświadczenie umożliwiające realizacje zamówienia na odpowiednim poziomie jakości, tj. w ciągu ostatnich 5 lat, przed upływem terminu składania ofert pełnił funkcję projektanta (rozumiane w myśl zapisów ustawy Prawo budowlane) przy wykonywaniu, co najmniej 1 projektu w branży sanitarnej dla budynku użyteczności publicznej* o najwyższym stopniu skomplikowania instalacyjnego – kategoria 6*, o powierzchni użytkowej powyżej 5 000 m2;

5) projektant branży teletechnicznej:

(...)

. posiada doświadczenie umożliwiające realizacje zamówienia na odpowiednim poziomie jakości, tj. w ciągu ostatnich 5 lat, przed upływem terminu składania ofert pełnił funkcję projektanta (rozumiane w myśl zapisów ustawy Prawo budowlane) przy wykonywaniu, co najmniej 1 projektu w zakresie branży teletechnicznej dla budynku użyteczności publicznej o najwyższym stopniu skomplikowania instalacyjnego – kategoria 6 (w tym w szczególności wyposażonego w system zarządzania systemami automatycznego sterowania w budynku BMS),

New text:

1. Wykonawca musi posiadać zdolność techniczną lub zawodową niezbędną do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, tj. musi wykazać, że w ciągu ostatnich 5 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał co najmniej 1 zamówienie polegające na sporządzeniu dokumentacji projektowej obejmującej projekt budowlany i projekt wykonawczy dla budynku biurowego o powierzchni użytkowej co najmniej 5000 m2, o stopniu skomplikowania zgodnym z kategorią co najmniej 5. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek w całości musi być spełniony co najmniej przez jednego wykonawcę.

2. (...)

1) główny projektant / koordynator zespołu projektowego:

(...)

c. posiada doświadczenie umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości, tj. w ciągu ostatnich 5 lat, przed upływem terminu składania ofert pełnił funkcję głównego projektanta (rozumiane w myśl zapisów ustawy Prawo budowlane) przy sporządzaniu co najmniej 1 dokumentacji projektowej obejmującej projekt budowlany i wykonawczy dla budowy budynku biurowego o powierzchni użytkowej co najmniej 5 000 m2, o stopniu skomplikowania zgodnym z Kategorią co najmniej 5;

2) projektant branży konstrukcyjno-budowlanej:

(...)

c. posiada doświadczenie umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości tj. w ciągu ostatnich 5 lat, przed upływem terminu składania ofert pełnił funkcję projektanta (rozumiane w myśl zapisów Ustawy Prawo budowlane) przy wykonywaniu, co najmniej 1 projektu w branży konstrukcyjno-budowlanej dla budowy budynku użyteczności publicznej* o stopniu skomplikowania zgodnym z kategorią co najmniej 5*, o powierzchni użytkowej powyżej 5 000 m2;

3) projektant branży elektrycznej:

(...)

c. posiada doświadczenie umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości, tj. w ciągu ostatnich 5 lat, przed upływem terminu składania ofert pełnił funkcję projektanta (rozumiane w myśl przepisów ustawy Prawo budowlane) przy wykonywaniu, co najmniej 1 projektu w branży elektrycznej dla budynku użyteczności publicznej* o stopniu skomplikowania zgodnym z kategorią co najmniej 5*, o powierzchni użytkowej powyżej 5 000 m2;

4) projektant branży sanitarnej:

(...)

c. posiada doświadczenie umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości, tj. w ciągu ostatnich 5 lat, przed upływem terminu składania ofert pełnił funkcję projektanta (rozumiane w myśl zapisów ustawy Prawo budowlane) przy wykonywaniu, co najmniej 1 projektu w branży sanitarnej dla budynku użyteczności publicznej* o stopniu skomplikowania zgodnym z kategorią co najmniej 5*, o powierzchni użytkowej powyżej 5 000 m2;

5) projektant branży teletechnicznej:

(...)

c. posiada doświadczenie umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości, tj. w ciągu ostatnich 5 lat, przed upływem terminu składania ofert pełnił funkcję projektanta (rozumiane w myśl zapisów ustawy Prawo budowlane) przy wykonywaniu, co najmniej 1 projektu w zakresie branży teletechnicznej dla budynku użyteczności publicznej* o stopniu skomplikowania zgodnym z kategorią co najmniej 5* (w tym w szczególności wyposażonego w system zarządzania systemami automatycznego sterowania w budynku BMS),

Deadline Date2020-03-31
Publication Date2020-02-25
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeServices
Award CriteriaLowest price
OrganisationMiędzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków – Balice Sp. z o.o.
Attention OfDział Zakupów
Addressul. kpt. M. Medweckiego 1
TownBalice
Postal Code32-083
Phone+48 126393164
Fax+48 124117977
Class Code71220000
Class DescriptionArchitectural design services
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2020-02-07

Architectural, construction, engineering and inspection services

1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: opracowanie koncepcji architektoniczno-funkcjonalnej oraz pełnobranżowej dokumentacji projektowej dla budynku biurowo-usługowego w Międzynarodowym Porcie Lotniczym im. Jana Pawła II Kraków-Balice Sp. z o.o., wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (dalej: OPZ) został przedstawiony w Załączniku nr 1 do SIWZ i wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ.

Extended TitleOpracowanie koncepcji architektoniczno-funkcjonalnej oraz pełnobranżowej dokumentacji projektowej dla budynku biurowo-usługowego w MPL Kraków-Balice wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.
Changes
Section:
III.1.3)
Previous text:

1. Wykonawca musi posiadać zdolność techniczną lub zawodową niezbędną do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, tj. musi wykazać, że w ciągu ostatnich 3 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał co najmniej 1 zamówienie polegające na sporządzeniu dokumentacji projektowej obejmującej koncepcję, projekt budowlany i projekt wykonawczy dla budynku biurowo-usługowego o powierzchni użytkowej co najmniej 5 000 m2, o najwyższym stopniu skomplikowania (kategoria 6); w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek w całości musi być spełniony co najmniej przez jednego wykonawcę.

(...)

3. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona zostanie wezwany do złożenia następujących dokumentów:

1) wykazu wykonanych usług w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane;

New text:

1. Wykonawca musi posiadać zdolność techniczną lub zawodową niezbędną do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, tj. musi wykazać, że w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 1 zamówienie polegające na sporządzeniu dokumentacji projektowej obejmującej koncepcję, projekt budowlany i projekt wykonawczy dla budynku biurowo-usługowego o powierzchni użytkowej co najmniej 5 000 m2, o najwyższym stopniu skomplikowania (kategoria 6); w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek w całości musi być spełniony co najmniej przez jednego wykonawcę.

(...)

3. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, zostanie wezwany do złożenia następujących dokumentów:

1) wykazu wykonanych usług w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane;

Section:
IV.2.2)
Previous text:
2020-02-18
New text:
2020-03-31
Section:
IV.2.7)
Previous text:
2020-02-18
New text:
2020-03-31
Deadline Date2020-03-31
Publication Date2020-02-07
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeServices
Award CriteriaLowest price
OrganisationMiędzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków-Balice Sp. z o.o.
Attention OfDział Zakupów
Addressul. kpt. M. Medweckiego 1
TownBalice
Postal Code32-083
Phone+48 126393164
Fax+48 124117977
Class Code71220000
Class DescriptionArchitectural design services
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2019-12-24

Architectural, construction, engineering and inspection services

1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje opracowanie koncepcji architektoniczno-funkcjonalnej oraz pełnobranżowej dokumentacji projektowej dla budynku biurowo- usługowego w Międzynarodowym Porcie Lotniczym im. Jana Pawła II Kraków-Balice Sp. z o.o., wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (dalej: OPZ) został przedstawiony w Załączniku nr 1 do SIWZ i wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ.

Extended TitleOpracowanie koncepcji architektoniczno-funkcjonalnej oraz pełnobranżowej dokumentacji projektowej dla budynku biurowo-usługowego w MPL Kraków-Balice wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.
Extended Description

1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje opracowanie koncepcji architektoniczno-funkcjonalnej oraz pełnobranżowej dokumentacji projektowej dla budynku biurowo-usługowego w Międzynarodowym Porcie Lotniczym im. Jana Pawła II Kraków-Balice Sp. z o.o., wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (dalej: OPZ) został przedstawiony w Załączniku nr 1 do SIWZ i wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ.

Deadline Date2020-02-18
Publication Date2019-12-24
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeServices
Award CriteriaLowest price
OrganisationMiędzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków-Balice Sp. z o.o.
Attention OfDział Zakupów
Addressul. kpt. M. Medweckiego 1
TownBalice
Postal Code32-083
Phone+48 126393164
Fax+48 124117977
Class Code71000000
Class DescriptionArchitectural, construction, engineering and inspection services
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Apr 15, 2020
The main objective of this framework contract is to deliver effective ICT solution (i.e. A2SISII System) that will enable European Border and Coast Guard Agency teams to access to Schengen...
View more
Deadline: May 8, 2020
Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy sieci cieplnych i przyłączyw technologii preizolowanej z instalacją alarmową rezystancyjną oraz w technologii „tradycyjnej” zgodnie z dokumentacją projektową – Efektywna dystrybucja...
View more
Deadline: May 8, 2020
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy przepompowni na magistralnej sieci cieplnej wraz z trafostacją – nadbudowa i rozbudowa komory P7/2 w rejonie ul. Obornickiej w Poznaniu.2....
View more