1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie naprawy okresowej na 5. poziomie utrzymania wraz z modernizacją i przeglądem na 3. poziomie utrzymania 125 wagonów osobowych.

2. Po wykonanej naprawie wraz z modernizacją wagony osobowe będą wagonami bezprzedziałowymi 2 klasy.

3. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843), zwanej dalej „ustawą Pzp”.

4. Postępowanie prowadzone będzie w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem https://pkpintercity.eb2b.com.pl Korzystanie z platformy zakupowej jest bezpłatne.

Extended TitleWykonanie naprawy okresowej na 5. poziomie utrzymania wraz z modernizacją oraz przeglądu na 3. poziomie utrzymania 125 wagonów osobowych
Changes
Section:
III.1.1
Previous text:

Wykaz i krótki opis warunków:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu w oparciu o podstawy wskazane w ust. 2 poniżej,

2) spełnią warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy Pzp, tj.: posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów (Zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie), znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia (zgodnie z warunkiem określonym w sekcji III.1.2 ogłoszenia); posiadają zdolność techniczną i zawodową (zgodnie z warunkiem określonym w sekcji III.1.3 ogłoszenia).

2. Z postępowania wyklucza się Wykonawcę, który podlega wykluczeniu na podstawie:

1) art. 24 ust. 1 pkt 12, pkt 13 lit. a–c i pkt 15–23 ustawy Pzp,

2) art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy, Pzp z wyjątkiem przypadku, jeżeli osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d ustawy Pzp,

3) art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy Pzp.

3. Więcej informacji o podstawach wykluczenia Zamawiający zawarł w rozdziale VIII SIWZ dostępnej na stronie internetowej od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia: https://pkpintercity.eb2b.com.pl

4. Oprócz oferty każdy Wykonawca zobowiązany jest złożyć przed upływem terminu składania ofert:

1) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca:

a) nie podlega wykluczeniu,

b) spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Ww. oświadczenie Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym KE wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE w zw. z art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE, zwanego dalej „JEDZ”. Szczegółowe instrukcje dotyczące sposobu wypełnienia JEDZ Zamawiający zawarł w rozdziale IX SIWZ. Zamawiający wymaga złożenia JEDZ przez każdego Wykonawcę.

2) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te winny potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

3) Wykonawca, który:

a) powołuje się na zasoby innych podmiotów składa JEDZ dotyczący tych podmiotów trzecich;

b) zamierza powierzyć wykonanie część zamówienia podwykonawcom składa JEDZ dot tych podwykonawców.

5. W przypadku powoływania się na zasoby podmiotu trzeciego na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający żąda, by wraz z ofertą Wykonawca złożył pisemne zobowiązanie (lub inne dokumenty) podmiotu trzeciego, potwierdzające, że Wykonawca realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.

6. W celu potwierdzenia braku podstawy wykluczenia wskazanej art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu (bez odrębnego wezwania) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (w rozumieniu ustawy z dnia 16.2.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2018 r. poz. 798 ze zm.)). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie oświadczenie, o których mowa w zdaniu poprzednim, składa każdy z Wykonawców. 7. Szczegółowe zasady składania oświadczeń i dokumentów, które Wykonawca zobowiązany jest złożyć na żądanie Zamawiającego w trybie art. 26 ust. 1 lub art. 26 ust. 2f ustawy Pzp, Zamawiający zawarł w rozdziale IX SIWZ.

New text:

Wykaz i krótki opis warunków:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu w oparciu o podstawy wskazane w ust. 2 poniżej;

2) spełnią warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy Pzp, tj.: posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów (Zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie), znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia (zgodnie z warunkiem określonym w sekcji III.1.2 ogłoszenia); posiadają zdolność techniczną i zawodową (zgodnie z warunkiem określonym w sekcji III.1.3 ogłoszenia).

2. Z postępowania wyklucza się Wykonawcę, który podlega wykluczeniu na podstawie:

1) art. 24 ust. 1 pkt 12, pkt 13 lit. a–c i pkt 15–23 ustawy Pzp;

2) art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy, Pzp z wyjątkiem przypadku, jeżeli osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d ustawy Pzp;

3) art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy Pzp.

3. Więcej informacji o podstawach wykluczenia Zamawiający zawarł w rozdziale VIII SIWZ dostępnej na stronie internetowej od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia: https://pkpintercity.eb2b.com.pl

4. Oprócz oferty każdy Wykonawca zobowiązany jest złożyć przed upływem terminu składania ofert:

1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca:

a) nie podlega wykluczeniu;

b) spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Ww. oświadczenie Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym KE wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE w zw. z art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE, zwanego dalej „JEDZ”. Szczegółowe instrukcje dotyczące sposobu wypełnienia JEDZ Zamawiający zawarł w rozdziale IX SIWZ. Zamawiający wymaga złożenia JEDZ przez każdego Wykonawcę;

2) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te winny potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia;

3) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów składa JEDZ dotyczący tych podmiotów trzecich.

5. W przypadku powoływania się na zasoby podmiotu trzeciego na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający żąda, by wraz z ofertą Wykonawca złożył pisemne zobowiązanie (lub inne dokumenty) podmiotu trzeciego, potwierdzające, że Wykonawca realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.

6. W celu potwierdzenia braku podstawy wykluczenia wskazanej art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu (bez odrębnego wezwania) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2018 r. poz. 798 ze zm.)). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie oświadczenie, o których mowa w zdaniu poprzednim, składa każdy z Wykonawców.

7. Szczegółowe zasady składania oświadczeń i dokumentów, które Wykonawca zobowiązany jest złożyć na żądanie Zamawiającego w trybie art. 26 ust. 1 lub art. 26 ust. 2f ustawy Pzp, Zamawiający zawarł w rozdziale IX SIWZ.

Deadline Date2020-07-28
Publication Date2020-07-28
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeServices
Award CriteriaThe most economic tender
Organisation„PKP Intercity” S.A.
Attention Of„PKP Intercity” S.A., Biuro Zakupów, Al. Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa, 6 piętro
AddressAl. Jerozolimskie 142A
TownWarsaw
Postal Code02-305
Class Code50222000
Class DescriptionRepair and maintenance services of rolling stock
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2020-07-23

Repair and maintenance services of rolling stock

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie naprawy okresowej na 5. poziomie utrzymania wraz z modernizacją i przeglądem na 3. poziomie utrzymania 125 wagonów osobowych.

2. Po wykonanej naprawie wraz z modernizacją wagony osobowe będą wagonami bezprzedziałowymi 2 klasy.

3. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843), zwanej dalej „ustawą Pzp”.

4. Postępowanie prowadzone będzie w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem https://pkpintercity.eb2b.com.pl Korzystanie z platformy zakupowej jest bezpłatne.

Extended TitleWykonanie naprawy okresowej na 5. poziomie utrzymania wraz z modernizacją oraz przeglądu na 3. poziomie utrzymania 125 wagonów osobowych
Changes
Section:
IV.2.2
Previous text:
2020-07-27
New text:
2020-07-28
Section:
IV.2.6
Previous text:
2020-10-24
New text:
2020-10-25
Section:
IV.2.7
Previous text:
2020-07-27
New text:
2020-07-28
Deadline Date2020-07-28
Publication Date2020-07-23
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeServices
Award CriteriaThe most economic tender
Organisation„PKP Intercity” S.A.
Attention Of„PKP Intercity” S.A., Biuro Zakupów, Al. Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa, 6 piętro
AddressAl. Jerozolimskie 142A
TownWarsaw
Postal Code02-305
Class Code50222000
Class DescriptionRepair and maintenance services of rolling stock
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2020-07-21

Repair and maintenance services of rolling stock

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie naprawy okresowej na 5. poziomie utrzymania wraz z modernizacją i przeglądem na 3. poziomie utrzymania 125 wagonów osobowych.

2. Po wykonanej naprawie wraz z modernizacją wagony osobowe będą wagonami bezprzedziałowymi 2 klasy.

3. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843), zwanej dalej „Ustawą Pzp”.

4. Postępowanie prowadzone będzie w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem https://pkpintercity.eb2b.com.pl Korzystanie z platformy zakupowej jest bezpłatne.

Extended TitleWykonanie naprawy okresowej na 5. poziomie utrzymania wraz z modernizacją oraz przeglądu na 3. poziomie utrzymania 125 wagonów osobowych
Changes
Section:
IV.2.2
Previous text:
2020-07-23
New text:
2020-07-27
Section:
IV.2.6
Previous text:
2020-10-20
New text:
2020-10-24
Section:
IV.2.7
Previous text:
2020-07-23
New text:
2020-07-27
Deadline Date2020-07-27
Publication Date2020-07-21
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeServices
Award CriteriaThe most economic tender
Organisation„PKP Intercity” S.A.
Attention Of„PKP Intercity” S.A., Biuro Zakupów, Al. Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa, 6 piętro
AddressAl. Jerozolimskie 142A
TownWarsaw
Postal Code02-305
Class Code50222000
Class DescriptionRepair and maintenance services of rolling stock
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2020-07-13

Repair and maintenance services of rolling stock

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie naprawy okresowej na 5. poziomie utrzymania wraz z modernizacją i przeglądem na 3. poziomie utrzymania 125 wagonów osobowych.

2. Po wykonanej naprawie wraz z modernizacją wagony osobowe będą wagonami bezprzedziałowymi 2 klasy.

3. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843), zwanej dalej „Ustawą Pzp”.

4. Postępowanie prowadzone będzie w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem https://pkpintercity.eb2b.com.pl Korzystanie z platformy zakupowej jest bezpłatne.

Extended TitleWykonanie naprawy okresowej na 5. poziomie utrzymania wraz z modernizacją oraz przeglądu na 3. poziomie utrzymania 125 wagonów osobowych
Changes
Section:
IV.2.2
Previous text:
2020-07-15
New text:
2020-07-23
Section:
IV.2.6
Previous text:
2020-10-12
New text:
2020-10-20
Section:
IV.2.7
Previous text:
2020-07-15
New text:
2020-07-23
Deadline Date2020-07-23
Publication Date2020-07-13
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeServices
Award CriteriaThe most economic tender
Organisation„PKP Intercity” S.A.
Attention Of„PKP Intercity” S.A., Biuro Zakupów, Al. Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa, 6 piętro
AddressAl. Jerozolimskie 142A
TownWarsaw
Postal Code02-305
Class Code50222000
Class DescriptionRepair and maintenance services of rolling stock
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2020-06-25

Repair and maintenance services of rolling stock

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie naprawy okresowej na 5 poziomie utrzymania wraz z modernizacją i przeglądem na 3 poziomie utrzymania 125 wagonów osobowych.

2. Po wykonanej naprawie wraz z modernizacją wagony osobowe będą wagonami bezprzedziałowymi 2 klasy.

3. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843), zwanej dalej „Ustawą Pzp”.

4. Postępowanie prowadzone będzie w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem https://pkpintercity.eb2b.com.pl Korzystanie z platformy zakupowej jest bezpłatne.

Extended TitleWykonanie naprawy okresowej na 5 poziomie utrzymania wraz z modernizacją oraz przeglądu na 3 poziomie utrzymania 125 wagonów osobowych
Changes
Section:
II.2.4
Previous text:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie naprawy okresowej na 5-tym poziomie utrzymania wraz z modernizacją i przeglądem na 3-cim poziomie utrzymania 125 wagonów osobowych.typu 141A/111A.

2. Zamawiający wymaga wykonania naprawy wraz z modernizacją wszystkich wagonów objętych przedmiotem zamówienia nie później niż w terminie 48 miesięcy od dnia udzielenia zamówienia, zaś wykonania przeglądu na 3-cim poziomie utrzymania nie później niż w terminie 18 miesięcy od wykonania naprawy na 5-tym poziomie utrzymania wraz z modernizacją wszystkich wagonów.

3. Zamawiający wymaga wykonania naprawy wraz z modernizacją jednego wagonu osobowego (czas postoju wagonu) w terminie nie dłuższym niż 80 dni kalendarzowych, z zastrzeżeniem ust 4.

4. Zamawiający wymaga wykonania naprawy wraz z modernizacją pierwszego wagonu osobowego (czas postoju wagonu w naprawie wraz z modernizacją) w terminie nie dłuższym niż 250 dni kalendarzowych.

5. Zamawiający wymaga wykonania przeglądu na 3-cim poziomie utrzymania każdego z wagonów w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych (czas postoju wagonu w przeglądzie).

6. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji jakości i rękojmi na wagony, wykonaną naprawę wraz z modernizacją, prace i użyte do ich wykonania materiały oraz urządzenia, jak również wszelką dokumentację sporządzoną lub dostarczoną w wykonaniu przedmiotu zamówienia, przez okres minimum 36 miesięcy

New text:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie naprawy okresowej na 5-tym poziomie utrzymania wraz z modernizacją i przeglądem na 3-cim poziomie utrzymania 125 wagonów osobowych typu 141A/111A.

2. Zamawiający wymaga wykonania naprawy wraz z modernizacją wszystkich wagonów objętych przedmiotem zamówienia nie później niż w terminie 48 miesięcy od dnia udzielenia zamówienia, zaś wykonania przeglądu na 3 poziomie utrzymania nie później niż w terminie 18 miesięcy od wykonania naprawy na 5 poziomie utrzymania wraz z modernizacją wszystkich wagonów.

3. Zamawiający wymaga wykonania naprawy wraz z modernizacją jednego wagonu osobowego (czas postoju wagonu) w terminie nie dłuższym niż 80 dni kalendarzowych, z zastrzeżeniem ust 4.

4. Zamawiający wymaga wykonania naprawy wraz z modernizacją pierwszego wagonu osobowego (czas postoju wagonu w naprawie wraz z modernizacją) w terminie 300 dni kalendarzowych.

5. Zamawiający wymaga wykonania przeglądu na 3 poziomie utrzymania każdego z wagonów w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych (czas postoju wagonu w przeglądzie).

6. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji jakości i rękojmi na wagony, wykonaną naprawę wraz z modernizacją, prace i użyte do ich wykonania materiały oraz urządzenia, jak również wszelką dokumentację sporządzoną lub dostarczoną w wykonaniu przedmiotu zamówienia, przez okres minimum 36 miesięcy.

Section:
III.1.6
Previous text:

1. Wykonawca obowiązany jest do wniesienia wadium w kwocie 2 000 000,00 PLN (dwa miliony złotych 00/100).

2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej z form lub w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp.

3. Wykonawca, który uzyska zamówienie będzie zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % całkowitej ceny brutto oferty.

4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy winno zostać wniesienie w jednej z form lub w formach określonych w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp.

New text:

1.Wykonawca obowiązany jest do wniesienia wadium w kwocie 2 000 000,00 PLN (dwa miliony złotych 00/100).

2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej z form lub w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp.

3. Wykonawca najpóźniej wraz z podpisaniem umowy zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w zakresie naprawy okresowej na 5 poziomie utrzymania wraz z modernizacją 125 wagonów osobowych typu 141A/111A w wysokości 5 % wynagrodzenia umowy określonego za wykonanie naprawy wraz z modernizacją wagonów.

4. Wykonawca najpóźniej wraz z podpisaniem umowy zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w zakresie przeglądu na 3 poziomie utrzymania 125 wagonów osobowych typu 141A/111A w wysokości 5 % wynagrodzenia umowy określonego za wykonanie przeglądu na 3 poziomie utrzymania wagonów.

5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy winno zostać wniesienie w jednej z form lub w formach określonych w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp.

Section:
IV.2.2
Previous text:
2020-07-01
New text:
2020-07-15
Section:
IV.2.6
Previous text:
2020-09-28
New text:
2020-10-12
Section:
IV.2.7
Previous text:
2020-07-01
New text:
2020-07-15
Deadline Date2020-07-15
Publication Date2020-06-25
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeServices
Award CriteriaThe most economic tender
Organisation„PKP Intercity” S.A.
Attention Of„PKP Intercity” S.A., Biuro Zakupów, Aleje Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa, 6 piętro
AddressAl. Jerozolimskie 142A
TownWarsaw
Postal Code02-305
Class Code50222000
Class DescriptionRepair and maintenance services of rolling stock
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2020-05-15

Repair and maintenance services of rolling stock

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie naprawy okresowej na 5-tym poziomie utrzymania wraz z modernizacją i przeglądem na 3-cim poziomie utrzymania 125 wagonów osobowych.

2. Po wykonanej naprawie wraz z modernizacją wagony osobowe będą wagonami bezprzedziałowymi 2 klasy.

3. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843), zwanej dalej „Ustawą Pzp”.

4. Postępowanie prowadzone będzie w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem https://pkpintercity.eb2b.com.pl Korzystanie z platformy zakupowej jest bezpłatne.

Extended TitleWykonanie naprawy okresowej na 5-tym poziomie utrzymania wraz z modernizacją oraz przeglądu na 3-cim poziomie utrzymania 125 wagonów osobowych
Changes
Section:
IV.2.2
Previous text:
2020-06-01
New text:
2020-07-01
Section:
IV.2.6
Previous text:
2020-08-29
New text:
2020-09-28
Section:
IV.2.7
Previous text:
2020-06-01
New text:
2020-07-01
Deadline Date2020-07-01
Publication Date2020-05-15
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeServices
Award CriteriaThe most economic tender
Organisation„PKP Intercity” S.A.
Attention Of„PKP Intercity” S.A., Biuro Zakupów, Al. Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa, 6 piętro
AddressAl. Jerozolimskie 142A
TownWarsaw
Postal Code02-305
Class Code50222000
Class DescriptionRepair and maintenance services of rolling stock
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2020-03-19

Repair and maintenance services of rolling stock

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie naprawy okresowej na 5-tym poziomie utrzymania wraz z modernizacją i przeglądem na 3-cim poziomie utrzymania 125 wagonów osobowych.

2. Po wykonanej naprawie wraz z modernizacją wagony osobowe będą wagonami bezprzedziałowymi 2 klasy.

3. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843), zwanej dalej „Ustawą Pzp”.

4. Postępowanie prowadzone będzie w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem https://pkpintercity.eb2b.com.pl Korzystanie z platformy zakupowej jest bezpłatne.

Extended TitleWykonanie naprawy okresowej na 5-tym poziomie utrzymania wraz z modernizacją oraz przeglądu na 3-cim poziomie utrzymania 125 wagonów osobowych
Changes
Section:
IV.2.2
Previous text:
2020-03-20
New text:
2020-06-01
Section:
IV.2.6
Previous text:
2020-06-17
New text:
2020-08-29
Section:
IV.2.7
Previous text:
2020-03-20
New text:
2020-06-01
Deadline Date2020-06-01
Publication Date2020-03-19
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeServices
Award CriteriaThe most economic tender
Organisation„PKP Intercity” S.A.
Attention Of„PKP Intercity” S.A., Biuro Zakupów, Al. Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa, 6 piętro
AddressAl. Jerozolimskie 142A
TownWarsaw
Postal Code02-305
Class Code50222000
Class DescriptionRepair and maintenance services of rolling stock
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2020-03-11

Repair and maintenance services of rolling stock

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie naprawy okresowej na 5-tym poziomie utrzymania wraz z modernizacją i przeglądem na 3-cim poziomie utrzymania 125 wagonów osobowych.

2. Po wykonanej naprawie wraz z modernizacją wagony osobowe będą wagonami bezprzedziałowymi 2 klasy.

3. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843), zwanej dalej „ustawą Pzp”.

4. Postępowanie prowadzone będzie w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem https://pkpintercity.eb2b.com.pl Korzystanie z platformy zakupowej jest bezpłatne.

Extended TitleWykonanie naprawy okresowej na 5-tym poziomie utrzymania wraz z modernizacją oraz przeglądu na 3-cim poziomie utrzymania 125 wagonów osobowych
Changes
Section:
IV.2.2
Previous text:
2020-03-13
New text:
2020-03-20
Section:
IV.2.6
Previous text:
2020-06-10
New text:
2020-06-17
Section:
IV.2.7
Previous text:
2020-03-13
New text:
2020-03-20
Deadline Date2020-03-20
Publication Date2020-03-11
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeServices
Award CriteriaThe most economic tender
Organisation„PKP Intercity” S.A.
Attention Of„PKP Intercity” S.A., Biuro Zakupów, Al. Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa, 6 piętro
AddressAl. Jerozolimskie 142A
TownWarsaw
Postal Code02-305
Class Code50222000
Class DescriptionRepair and maintenance services of rolling stock
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2020-02-27

Repair and maintenance services of rolling stock

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie naprawy okresowej na 5-tym poziomie utrzymania wraz z modernizacją i przeglądem na 3-cim poziomie utrzymania 125 wagonów osobowych.

2. Po wykonanej naprawie wraz z modernizacją wagony osobowe będą wagonami bezprzedziałowymi 2 klasy.

3. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie Ustawy z dnia 29.1.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843), zwanej dalej „Ustawą Pzp”.

4. Postępowanie prowadzone będzie w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem https://pkpintercity.eb2b.com.pl korzystanie z platformy zakupowej jest bezpłatne.

Extended TitleWykonanie naprawy okresowej na 5-tym poziomie utrzymania wraz z modernizacją oraz przeglądu na 3-cim poziomie utrzymania 125 wagonów osobowych
Changes
Section:
IV.2.2
Previous text:
2020-03-02
New text:
2020-03-13
Section:
IV.2.6
Previous text:
2020-05-30
New text:
2020-06-10
Section:
IV.2.7
Previous text:
2020-03-02
New text:
2020-03-13
Deadline Date2020-03-13
Publication Date2020-02-27
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeServices
Award CriteriaThe most economic tender
Organisation„PKP Intercity" S.A.
Attention Of„PKP Intercity” S.A., Biuro Zakupów, Al. Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa, 6 piętro
AddressAl. Jerozolimskie 142A
TownWarsaw
Postal Code02-305
Class Code50222000
Class DescriptionRepair and maintenance services of rolling stock
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2020-02-07

Repair and maintenance services of rolling stock

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie naprawy okresowej na 5-tym poziomie utrzymania wraz z modernizacją i przeglądem na 3-cim poziomie utrzymania 125 wagonów osobowych.

2. Po wykonanej naprawie wraz z modernizacją wagony osobowe będą wagonami bezprzedziałowymi 2 klasy.

3. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie Ustawy z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843), zwanej dalej „Ustawą Pzp”.

4. Postępowanie prowadzone będzie w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem https://pkpintercity.eb2b.com.pl. Korzystanie z platformy zakupowej jest bezpłatne.

Extended TitleWykonanie naprawy okresowej na 5-tym poziomie utrzymania wraz z modernizacją oraz przeglądu na 3-cim poziomie utrzymania 125 wagonów osobowych
Changes
Section:
IV.2.2
Previous text:
2020-02-10
New text:
2020-03-02
Section:
IV.2.6
Previous text:
2020-05-09
New text:
2020-05-30
Section:
IV.2.7
Previous text:
2020-02-10
New text:
2020-03-02
Deadline Date2020-03-02
Publication Date2020-02-07
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeServices
Award CriteriaThe most economic tender
Organisation„PKP Intercity” S.A.
Attention Of„PKP Intercity” S.A., Biuro Zakupów, Al. Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa, 6 piętro
AddressAl. Jerozolimskie 142A
TownWarsaw
Postal Code02-305
Class Code50222000
Class DescriptionRepair and maintenance services of rolling stock
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2020-01-31

Repair and maintenance services of rolling stock

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie naprawy okresowej na 5-tym poziomie utrzymania wraz z modernizacją i przeglądem na 3-cim poziomie utrzymania 125 wagonów osobowych.

2. Po wykonanej naprawie wraz z modernizacją wagony osobowe będą wagonami bezprzedziałowymi 2 klasy.

3. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie Ustawy z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843), zwanej dalej „Ustawą Pzp”.

4. Postępowanie prowadzone będzie w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem https://pkpintercity.eb2b.com.pl Korzystanie z platformy zakupowej jest bezpłatne.

Extended TitleWykonanie naprawy okresowej na 5-tym poziomie utrzymania wraz z modernizacją oraz przeglądu na 3-cim poziomie utrzymania 125 wagonów osobowych
Changes
Section:
IV.2.2)
Previous text:
2020-02-03
New text:
2020-02-10
Section:
IV.2.6)
Previous text:
2020-05-02
New text:
2020-05-09
Section:
IV.2.7)
Previous text:
2020-02-03
New text:
2020-02-10
Deadline Date2020-02-10
Publication Date2020-01-31
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeServices
Award CriteriaThe most economic tender
Organisation„PKP Intercity” S.A.
Attention Of„PKP Intercity” S.A., Biuro Zakupów, Al. Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa, 6 piętro
AddressAl. Jerozolimskie 142A
TownWarsaw
Postal Code02-305
Class Code50222000
Class DescriptionRepair and maintenance services of rolling stock
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2020-01-21

Repair and maintenance services of rolling stock

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie naprawy okresowej na 5-tym poziomie utrzymania wraz z modernizacją i przeglądem na 3-cim poziomie utrzymania 125 wagonów osobowych.

2. Po wykonanej naprawie wraz z modernizacją wagony osobowe będą wagonami bezprzedziałowymi 2 klasy.

3. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie Ustawy z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843), zwanej dalej „Ustawą Pzp”.

4. Postępowanie prowadzone będzie w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem https://pkpintercity.eb2b.com.pl.

Korzystanie z platformy zakupowej jest bezpłatne.

Extended TitleWykonanie naprawy okresowej na 5-tym poziomie utrzymania wraz z modernizacją oraz przeglądu na 3-cim poziomie utrzymania 125 wagonów osobowych
Changes
Section:
IV.2.2)
Previous text:
2020-01-30
New text:
2020-02-03
Section:
IV.2.6)
Previous text:
2020-04-28
New text:
2020-05-02
Section:
IV.2.7)
Previous text:
2020-01-30
New text:
2020-02-03
Deadline Date2020-02-03
Publication Date2020-01-21
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeServices
Award CriteriaThe most economic tender
Organisation„PKP Intercity” S.A.
Attention Of„PKP Intercity” S.A., Biuro Zakupów, Al. Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa, 6 piętro
AddressAl. Jerozolimskie 142A
TownWarsaw
Postal Code02-305
Class Code50222000
Class DescriptionRepair and maintenance services of rolling stock
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2019-12-30

Repair and maintenance services of rolling stock

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie naprawy okresowej na 5-tym poziomie utrzymania wraz z modernizacją i przeglądem na 3-cim poziomie utrzymania 125 wagonów osobowych.

2. Po wykonanej naprawie wraz z modernizacją wagony osobowe będą wagonami bezprzedziałowymi 2 klasy.

3. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie Ustawy z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843), zwanej dalej „Ustawą Pzp”.

4. Postępowanie prowadzone będzie w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem https://pkpintercity.eb2b.com.pl Korzystanie z platformy zakupowej jest bezpłatne.

Extended TitleWykonanie naprawy okresowej na 5-tym poziomie utrzymania wraz z modernizacją oraz przeglądu na 3-cim poziomie utrzymania 125 wagonów osobowych
Extended Description

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie naprawy okresowej na 5-tym poziomie utrzymania wraz z modernizacją i przeglądem na 3-cim poziomie utrzymania 125 wagonów osobowych.typu 141A/111A.

2. Zamawiający wymaga wykonania naprawy wraz z modernizacją wszystkich wagonów objętych przedmiotem zamówienia nie później niż w terminie 48 miesięcy od dnia udzielenia zamówienia, zaś wykonania przeglądu na 3-cim poziomie utrzymania nie później niż w terminie 18 miesięcy od wykonania naprawy na 5-tym poziomie utrzymania wraz z modernizacją wszystkich wagonów.

3. Zamawiający wymaga wykonania naprawy wraz z modernizacją jednego wagonu osobowego (czas postoju wagonu) w terminie nie dłuższym niż 80 dni kalendarzowych, z zastrzeżeniem ust 4.

4. Zamawiający wymaga wykonania naprawy wraz z modernizacją pierwszego wagonu osobowego (czas postoju wagonu w naprawie wraz z modernizacją) w terminie nie dłuższym niż 250 dni kalendarzowych.

5. Zamawiający wymaga wykonania przeglądu na 3-cim poziomie utrzymania każdego z wagonów w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych (czas postoju wagonu w przeglądzie).

6. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji jakości i rękojmi na wagony, wykonaną naprawę wraz z modernizacją, prace i użyte do ich wykonania materiały oraz urządzenia, jak również wszelką dokumentację sporządzoną lub dostarczoną w wykonaniu przedmiotu zamówienia, przez okres minimum 36 miesięcy

Deadline Date2020-01-30
Publication Date2019-12-30
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeServices
Award CriteriaThe most economic tender
Organisation„PKP Intercity” S.A.
Attention Of„PKP Intercity” S.A., Biuro Zakupów, Al. Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa, 6 piętro
AddressAl. Jerozolimskie 142A
TownWarsaw
Postal Code02-305
Class Code50222000
Class DescriptionRepair and maintenance services of rolling stock
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Sep 9, 2020
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac polegających na usunięciu wad i usterek na czynnej sieci kanalizacyjnej wykonanej w ramach kontraktu 18, na terenie gminy Jeleśnia, w miejscowościach: Mutne, Sopotnia Mała, Pewel...
View more
Deadline: Aug 19, 2020
Zakres zadania obejmuje:wykonanie części północno-wschodniej (NE) dachu nad pałacem w celu zabezpieczenia zabytkowej konstrukcji obiektu oraz zlikwidowania istniejącego zagrożenia bezpieczeństwa bez naruszenia zewnętrznej geometrii dachu. Powierzchnia części północno-wschodniej (NE) dachu...
View more
Deadline: Sep 11, 2020
I. Przedmiotem zamówienia jest realizacja inwestycji pod nazwą „Realizacja obiektu Stadionu Miejskiego w Nowym Sączu przy ul. Kilińskiego wraz z wyposażeniem, infrastrukturą i zagospodarowaniem terenów i otoczenia obiektu – realizacja...
View more