1. Budowa zachodniej obwodnicy Grodziska Mazowieckiego w ciągu DW nr 579 odcinek od km 2+209,60 do km 9+560,51 – przewidziane do dofinansowania ze środków EFRR w ramach RPO WM na lata 2014–2020.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji projektowej, szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz warunkach i uzgodnieniach (część IV SIWZ).

Zamawiający dodatkowo informuje, że Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia na własny koszt bezpiecznych warunków ruchu drogowego i pieszego w rejonie prowadzonych robót objętych umową na podstawie projektu organizacji ruchu, „na czas budowy” sporządzonego przez i na koszt Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania aktualizacji stałej organizacji ruchu.

3. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osoby odpowiedzialnej za prowadzenie rozliczenia kontraktu oraz pracowników fizycznych wykonujących roboty w branży drogowej.

Extended Title„Budowa zachodniej obwodnicy Grodziska Mazowieckiego w ciągu drogi DW nr 579 odcinek od km 2+209,60 do km 9+560,51” – przewidziane do dofinansowania ze środków EFRR w ramach RPO WM na lata 2014–2020
Changes
Section:
II.2.4
Previous text:

Ciąg dalszy sekcji III.1.3) i sekcji VI.3)

Określenie odnośników do warunków udziału w postępowaniu.

*) Pod pojęciem drogi publicznej, zamawiający rozumie drogi określone w ustawie z dnia 21.3.1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2222, z późn. zm.) lub drogi będące ich odpowiednikami w państwach Unii Europejskiej, państwach będących stronami Porozumienia Światowej Organizacji Handlu w sprawie zamówień rządowych i państwach będącymi stronami umów międzynarodowych, których stroną jest Unia Europejska.

**) wydane na podstawie obecnie obowiązujących przepisów prawa lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa.

***) za udział w czynnościach odbiorowych świadczących o zakończeniu realizacji zamówienia rozumie się:

— udział w przygotowaniu dokumentacji powykonawczej,

— udział w odbiorze końcowym robót branżowych potwierdzony podpisem na protokole,

— udział w odbiorze końcowym robót potwierdzony podpisem na protokole.

Zamawiający dopuszcza łączenie poszczególnych funkcji i sprawowanie ich przez jedną osobę. Powyższe jest możliwe pod warunkiem spełnienia wszystkich stawianych wymagań.

New text:

Ciąg dalszy sekcji III.1.3) i sekcji VI.3)

Określenie odnośników do warunków udziału w postępowaniu.

*) Pod pojęciem drogi publicznej, Zamawiający rozumie drogi określone w ustawie z dnia 21.3.1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2222, z późn. zm.) lub drogi będące ich odpowiednikami w państwach Unii Europejskiej, państwach będących stronami Porozumienia Światowej Organizacji Handlu w sprawie zamówień rządowych i państwach będącymi stronami umów międzynarodowych, których stroną jest Unia Europejska;

**) wydane na podstawie obecnie obowiązujących przepisów prawa lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa;

***) za udział w czynnościach odbiorowych świadczących o zakończeniu realizacji zamówienia rozumie się:

— udział w przygotowaniu dokumentacji powykonawczej,

lub

— udział w odbiorze końcowym robót branżowych potwierdzony podpisem na protokole,

lub

— udział w odbiorze końcowym robót potwierdzony podpisem na protokole.

Zamawiający dopuszcza łączenie poszczególnych funkcji i sprawowanie ich przez 1 osobę. Powyższe jest możliwe pod warunkiem spełnienia wszystkich stawianych wymagań.

Section:
IV.2.2
Previous text:
2020-02-25
New text:
2020-03-05
Section:
IV.2.6
Previous text:
2020-05-24
New text:
2020-06-02
Section:
IV.2.7
Previous text:
2020-02-25
New text:
2020-03-05
Deadline Date2020-03-05
Publication Date2020-02-14
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationMazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
Attention OfAnna Goebel
Addressul. Mazowiecka 14
TownWarsaw
Postal Code00-048
Phone+48 222449000
Fax+48 222449013
Class Code45231300
Class DescriptionConstruction work for water and sewage pipelines
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2020-01-17

Road construction works

1. Budowa zachodniej obwodnicy Grodziska Mazowieckiego w ciągu DW nr 579 odcinek od km 2+209,60 do km 9+560,51” – przewidziane do dofinansowania ze środków EFRR w ramach RPO WM na lata 2014–2020. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji projektowej, szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz Warunkach i uzgodnieniach (część IV SIWZ). Zamawiający dodatkowo informuje, że wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia na własny koszt bezpiecznych warunków ruchu drogowego i pieszego w rejonie prowadzonych robót objętych umową na podstawie projektu organizacji ruchu, „na czas budowy” sporządzonego przez i na koszt wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania aktualizacji stałej organizacji ruchu.

3. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osoby odpowiedzialnej za prowadzenie rozliczenia kontraktu oraz pracowników fizycznych wykonujących roboty w branży drogowej.

Extended Title„Budowa zachodniej obwodnicy Grodziska Mazowieckiego w ciągu drogi DW nr 579 odcinek od km 2+209,60 do km 9+560,51” – przewidziane do dofinansowania ze środków EFRR w ramach RPO WM na lata 2014–2020
Extended Description

Budowa zachodniej obwodnicy Grodziska Mazowieckiego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 579 odcinek od km 2+209,60 do km 9+560,51” – przewidziane do dofinansowania ze środków EFRR w ramach RPO WM na lata 2014–2020. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkt lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. W przypadku odniesienia się w opisie przedmiotu zamówienia do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. W przypadku odniesienia się w opisie przedmiotu zamówienia do certyfikatów, uprawnień, zaświadczeń zamawiający dopuszcza dokumenty wydane przez równoważne jednostki.

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp do wartości 141 208 433,69 PLN netto. W ramach zamówienia podobnego przewiduje się:

1. Wykonanie robót przygotowawczych;

2. Wykonanie robót ziemnych;

3. Odwodnienie korpusu drogowego;

4. Wykonanie podbudowy;

5. Wykonanie nawierzchni;

6. Wykonanie robót wykończeniowych;

7. Wykonanie oznakowania i urządzeń bezpieczeństwa ruchu;

8. Wykonanie elementów ulic;

9. Wykonanie materaca geosyntetycznego w podstawie nasypu;

10. Wykonanie powierzchniowego ulepszenia podłoża rodzimego;

11. Wykonanie konsolidacji gruntów słabonośnych tymczasowym nasypem przeciążającym;

12. Wykonanie wgłębnego wzmocnienia gruntów słabonośnych kolumnami DMS-wet;

13. Wykonanie wzmocnienia nasypów drogowych wkładkami z geosyntetyków;

14. Wykonanie robót w zakresie obiektów;

15. Wykonanie ekranów akustycznych;

16. Wykonanie sieci kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami oczyszczającymi;

17. Wykonanie przebudowy urządzeń melioracyjnych i sieci drenarskiej;

18. Wykonanie robót na sieci wodociągowej;

19. Wykonanie robót na sieci kanalizacji sanitarnej;

20. Wykonanie robót na sieci gazowej;

21. Wykonanie robót na sieci elektroenergetycznej;

22. Wykonanie przebudowy stacji transformatorowej;

23. Wykonanie oświetlenia drogowego;

24. Wykonanie przepompowni;

25. Wykonanie sygnalizacji świetlnej;

26. Wykonanie robót na sieci teletechnicznych;

27. Wykonanie profilowania sieci trakcyjnej PKP;

28. Wykonanie przebudowy linii SN Własności PKP Energetyka S.A.;

29. Wykonanie zabezpieczenia kabli SRK;

30. Wykonanie przepustów. W/w roboty dotyczą odcinka, na którym będą wykonywanie roboty budowlane.

Z postępowania o zamówienie wyklucza się wykonawców w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 oraz w art. 24 ust. 5 pkt 1 i 4 ustawy Pzp.

Ciąg dalszy sekcji III.1.3) i sekcji VI.3)

Określenie odnośników do warunków udziału w postępowaniu.

*) Pod pojęciem drogi publicznej, zamawiający rozumie drogi określone w ustawie z dnia 21.3.1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2222, z późn. zm.) lub drogi będące ich odpowiednikami w państwach Unii Europejskiej, państwach będących stronami Porozumienia Światowej Organizacji Handlu w sprawie zamówień rządowych i państwach będącymi stronami umów międzynarodowych, których stroną jest Unia Europejska.

**) wydane na podstawie obecnie obowiązujących przepisów prawa lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa.

***) za udział w czynnościach odbiorowych świadczących o zakończeniu realizacji zamówienia rozumie się:

— udział w przygotowaniu dokumentacji powykonawczej,

— udział w odbiorze końcowym robót branżowych potwierdzony podpisem na protokole,

— udział w odbiorze końcowym robót potwierdzony podpisem na protokole.

Zamawiający dopuszcza łączenie poszczególnych funkcji i sprawowanie ich przez jedną osobę. Powyższe jest możliwe pod warunkiem spełnienia wszystkich stawianych wymagań.

Deadline Date2020-02-25
Publication Date2020-01-17
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
Value298106693.35
OrganisationMazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
Attention OfAnna Goebel
Addressul. Mazowiecka 14
TownWarsaw
Postal Code00-048
Phone+48 222449000
Fax+48 222449013
Class Code45233120
Class DescriptionRoad construction works
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Frontex is organising a maritime informative event to gain comprehensive information on products and services available on the market regarding coastal patrol vessels (CPV), in order to perform maritime technical...
View more
Deadline: Mar 23, 2020
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: „Budowa zespołu budynków wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą dla przedsięwzięcia o nazwie: "Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar (ŚKLGUM)" w Kielcach”, zgodnie...
View more
Deadline: Mar 23, 2020
Niniejsze postępowanie dotyczy dwóch budynków użyteczności publicznej (Szkoły Podstawowej nr 12 i Zespołu Szkół Chłodniczych i Elektronicznych) będących częścią projektu „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gdyni”. Ponieważ...
View more