Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια (με αγορά) δορυφορικών πομπών για ελάφια (τμήμα 1) και αρπακτικά πουλιά (τμήμα 2), καθώς και η αγορά πακέτων δεδομένων, για τη λειτουργία αυτών.

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 32200000-5 και συμπληρωματικούς CPV: 31440000, 31700000, 30200000 και 64210000-1.

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα:

Τμήμα 1: «Προμήθεια δορυφορικών πομπών για ελάφια», εκτιμώμενης αξίας 47 177,41 EUR πλέον ΦΠΑ 24 % (11 322,59 EUR).

Τμήμα 2: «Προμήθεια δορυφορικών πομπών για αρπακτικά πουλιά», εκτιμώμενης αξίας 35 080,65 EUR πλέον ΦΠΑ 24 % (8 419,35 EUR).

Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή και για τα 2 τα τμήματα. Ο μέγιστος αριθμός τμημάτων που μπορεί να ανατεθεί σε έναν προσφέροντα ορίζεται σε 2.

Η εκτιμώμενη αξία των συμβάσεων ανέρχεται στο ποσό των 102 000,00 EUR συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 82 258,06 EUR, ΦΠΑ: 19 741,94 EUR).

Η διάρκεια της σύμβασης για τ.

Extended TitleΔιακήρυξη για προμήθεια δορυφορικών πομπών.
Extended Description

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια 9 δορυφορικών πομπών (κολάρων), για ελάφια.

Στο πλαίσιο υλοποίησης των δράσεων του ΠΕ 4.2 «Πυρήνας προσαρμογής και απελευθέρωσης ελαφιών», θα πραγματοποιηθεί από το προσωπικό του Φ.Δ. η παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας του υποέργου 3: «Δημιουργία πυρήνα προσαρμογής ελαφιού, για τη βελτίωση ενδιαιτήματος ειδών άγριας πανίδας», στη βελτίωση ενδιαιτήματος άγριας πανίδας, και του βαθμού κατάστασης διατήρησης ειδών και οικοτόπων, καθώς και η λειτουργία του πυρήνα προσαρμογής.

Το υποέργο 3 αφορά στην κατασκευή περίφραξης στην Α2 ζώνη (τοπονύμιο Ρέμα) και τοποθέτηση 2 μονόφυλων για την εισαγωγή των ελαφιών και 3 δίφυλλων θυρών, για την εύκολη απελευθέρωση των ελαφιών στο φυσικό περιβάλλον. Στον πυρήνα προσαρμογής θα μεταφέρονται 7 - 9 ελάφια (1 αρσενικό και 6 - 8 θηλυκά) κάθε έτος από εκτροφείο, για 3 συνεχόμενα έτη. Μετά την αναπαραγωγή τους, θα ανοίγουν οι δίφυλλες θύρες και τα ελάφια με τα μικρά τους θα κινούνται ελεύθερα εκτός της περιφραγμένης έκτασης. Η περίφραξη θα γίνει με τα ελάχιστα απαιτούμενα δομικά υλικά, για την αποφυγή διατάραξης της περιοχής. Το προσωπικό του Φ.Δ. εμπλέκεται στη λειτουργία του πυρήνα προσαρμογής, αλλά και στην παρακολούθηση τής αποτελεσματικότητας τής διαχειριστικής δράσης.

Με τις προβλεπόμενες απελευθερώσεις ελαφιών στο Ε.Π.Δ.Δ.Λ.Σ., αναμένεται να εγκλιματιστεί και να εγκατασταθεί επαρκής αριθμός ελαφιών, ώστε αυτός να είναι βιώσιμος στο διηνεκές και να μην απαιτούνται πρόσθετες φροντίδες για παροχή τροφής. Η εγκατάσταση ενός υγιούς πληθυσμού θα αυξήσει τη βιοποικιλότητα στην περιοχή, με την εμφάνιση 1 επιπλέον είδους. Επιπλέον, ο πληθυσμός των ελαφιών μπορεί να αποτελεί τροφή για τα σαρκοφάγα της περιοχής και έτσι να μειωθεί η πίεση αυτών προς τα λίγα εναπομείναντα κτηνοτροφικά ζώα. Επίσης, από τα νεκρά ελάφια αναμένεται να τρέφονται και τα πτωματοφάγα της περιοχής.

Η ύπαρξη πληθυσμού ελαφιών θα συμβάλλει στη διατήρηση των υπαρχόντων διακένων με τη βόσκηση των αγροστωδών, ποωδών φυτών και των νεαρών αρτίφυτων, αλλά και στη διεύρυνσή τους, ιδιαίτερα στη Ζώνη Α2 του Ε.Π.. Καθώς τα άτομα θα κινούνται σε μεγάλη έκταση του δάσους και προτιμώντας ανοικτές περιοχές λόγω της οικολογίας τους, θα ευνοηθεί η διατήρηση των διακένων σε όλο το Ε.Π..

Για την παρακολούθηση των κινήσεων των ελαφιών, των διατροφικών τους συνηθειών και των αιτιών θνησιμότητας, θα τοποθετηθούν πομποί σε 9 συνολικά άτομα. Η δράση θα ξεκινήσει μόλις ολοκληρωθεί η περίφραξη και γίνει η προσαρμογή της πρώτης 9αδας ελαφιών, δηλαδή από το 2021 και για τα επόμενα 3 έτη του Ε.Π. Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α..

Ο ανάδοχος της παρούσας αναλαμβάνει την προμήθεια των δορυφορικών πομπών, που θα τοποθετηθούν στα παραπάνω είδη, την εγγύηση της καλής λειτουργίας τους για 12 μήνες, την κάλυψη των εξόδων μεταφοράς δεδομένων και την τεχνική υποστήριξη (διά ηλεκτρονικής αλληλογραφίας), κατά τη διάρκεια υλοποίησης τής δράσης.

Publication Date2020-05-29
CountryGreece
Procurement StatusAwarded
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaLowest price
OrganisationΦορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς - Λευκίμης - Σουφλίου
Attention OfΣύλβια Ζακκάκ
AddressΔαδιά Έβρου
TownDadia
Postal Code684 00
Phone+30 2554032202
Fax+30 2554032248
Class Code32200000
Class DescriptionTransmission apparatus for radiotelephony, radiotelegraphy, radio broadcasting and television
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Sep 11, 2020
Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης, για την κάλυψη των αναγκών των Κέντρων Υγείας και της κεντρικής Υπηρεσίας της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης.
View more
Deadline: Sep 22, 2020
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η επιλογή οικονομικού φορέα, για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού, και σάκων απορριμμάτων - κερμάτων, για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου Ζωγράφου και του...
View more
Deadline: Sep 21, 2020
«Προμήθεια και εγκατάσταση μεικτού ψηφιακού συστήματος ψηφιακής καρδιοαγγειογραφίας», με κωδικό ΟΠΣ 5052145 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη 2014 - 2020» (CPV 33111721-1), για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων.
View more