Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 5 – program ubezpieczenia.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Wymagania określone przez Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia:

3.1. Zamawiający wymaga, aby Zamawiający (jednostki Zamawiającego) nie byli zobowiązani do pokrywania strat Wykonawcy działającego w formie towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych przez wnoszenie dodatkowej składki, zgodnie z art. 111 ust. 2 ustawy z dnia 11.9.2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej

(Dz.U. z 2019 r. poz. 381 z późn. zm.).

3.2. Wykonawca musi posiadać ogólne (szczególne) warunki ubezpieczenia, zwane dalej OWU, wszystkich ubezpieczeń określonych w przedmiocie zamówienia.

3.3. Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana jako najwyżej oceniona, imienia i nazwiska wraz z danymi kontaktowymi:

— osoby/osób wyznaczonej/ych przez Wykonawcę do współpracy z Zamawiającym w okresie realizacji zamówienia w...

Extended TitleGrupowe ubezpieczenie pracowników, współmałżonków lub partnerów życiowych i pełnoletnich dzieci pracowników Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu
Extended Description

Przedmiot zamówienia obejmuje grupowe ubezpieczenie pracowników, ich współmałżonków lub partnerów życiowych i pełnoletnich dzieci pracowników Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu. Obecnie w szpitalu pracuje 1 386 osób (pracownicy oraz osoby fizyczne pracujące w szpitalu na podstawie umów cywilno-prawnych).

Deadline Date2020-02-26
Publication Date2020-01-22
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeServices
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationSzpital Wielospecjalistyczny im. dr. L. Błażka
Attention OfDział Zamówień Publicznych
Addressul. Poznańska 97
TownInowrocław
Postal Code88-100
Phone+48 523545587
Fax+48 523574667
Class Code66511000
Class DescriptionLife insurance services
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Mar 25, 2020
Zamów. jest realizowane w ramach projektu „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych”.Projekt jest współfinansowany ze środków pochodzących...
View more
Deadline: Mar 25, 2020
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj sieci kanalizacji sanitarnej, grawitacyjno-ciśnieniowej o łącznej długości ok. 17 000 m, w miejscowości Dąbrówka i Stara Wieś: 1) wykonania dokumentacji projektowej...
View more
Deadline: Mar 27, 2020
Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku dydaktycznego Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej przy ul. Głębokiej w Lublinie wraz z parkingiem wewnętrznym i zagospodarowaniem terenu.Szczegółowy opis dotyczący przedmiotu zamówienia zawarty jest w...
View more