Przedmiotem zamówienia jest:

1) dostawa 25 sztuk fabrycznie nowych, wieloczłonowych, całkowicie niskopodłogowych tramwajów jednokierunkowych, wyposażonych w wymaganą infrastrukturę;

2) dostawa dodatkowych elementów wyposażenia obsługowego;

3) dostawa pakietu części zamiennych do napraw tramwajów.

W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca także:

1) przeprowadzi szkolenia pracowników;

2) sporządzi i uzgodni z Zamawiającym niezbędne instrukcje, katalogi, schematy, dokumentacje techniczne oraz inne wymagane opracowania odnoszące się do przedmiotu umowy i dostarczy je wraz z licencjami na korzystanie z tej dokumentacji;

3) dostarczy niezbędne oprogramowania wraz z licencjami oraz dokumentację do tego oprogramowania wraz z licencjami.

Zamawiający, w ramach przedmiotowego zamówienia, przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Extended TitleDostawa 25 sztuk fabrycznie nowych, niskopodłogowych tramwajów jednokierunkowych z niezbędnym wyposażeniem dla MPK Sp. z o.o. we Wrocławiu wraz z prawem opcji.
Changes
Section:
III.1.3
Previous text:

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie należycie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje zamówienia polegające na dostawie co najmniej 20 (dwudziestu) sztuk fabrycznie nowych, elektrycznych pojazdów szynowych.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Warunek zostanie wstępnie zweryfikowany na podstawie przedłożonego jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia. Dodatkowo Wykonawca, którego oferta będzie najwyżej oceniona zostanie wezwany do złożenia nw. dokumentów:

1) Wykazu wykonanych dostaw – a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem zamówień polegających na dostawie co najmniej 20 (dwudziestu) sztuk fabrycznie nowych, elektrycznych pojazdów szynowych, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane – wzór stanowi Załącznik nr 3 do IDW, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

New text:

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie należycie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje zamówienia polegające na dostawie co najmniej 20 (dwudziestu) sztuk fabrycznie nowych, elektrycznych pojazdów szynowych rozumianych jako pojazdy poruszające się wyłącznie po szynach z własnym napędem elektrycznym i bez własnego źródła energii (energia elektryczna pobierana jest z sieci trakcyjnej i zamieniana jest w silnikach elektrycznych na pracę mechaniczną), w tym co najmniej 5 (pięciu) sztuk fabrycznie nowych tramwajów (zdefiniowanych poniżej).

Jako elektryczne pojazdy szynowe spełniający powyższą definicję Zamawiający uzna:

— tramwaj (zgodnie z definicją wskazaną w pkt 9.1 ppkt 3 Instrukcji dla Wykonawców (dalej „IDW”)),

— metro (zgodnie z definicją wskazaną w pkt 9.1 ppkt 3 IDW),

— elektryczny zespół trakcyjny (zgodnie z definicją wskazaną w pkt 9.1 ppkt 3 IDW),

— lokomotywę elektryczną (zgodnie z definicją wskazaną w pkt 9.1 ppkt 3 IDW).

Zamawiający uzna warunek za spełniony w następujących sytuacjach:

— w przypadku gdy Wykonawca w ramach trwającego/trwających kontraktu/ów obejmujących dostawę większej liczby pojazdów dostarczył co najmniej 20 (dwadzieścia) sztuk fabrycznie nowych, elektrycznych pojazdów szynowych, w tym co najmniej 5 (pięć) sztuk fabrycznie nowych tramwajów, zgodnie z opisem warunku, co będzie w stanie potwierdzić stosownymi dokumentami zgodnie z zapisami pkt 11.2 ppkt 1 lit. b IDW,

— w przypadku gdy realizacja dostaw co najmniej 20 (dwudziestu) sztuk fabrycznie nowych, elektrycznych pojazdów szynowych, w tym co najmniej 5 (pięciu) sztuk fabrycznie nowych tramwajów, zgodnie z opisem warunku, w ramach danego/danych kontraktu/ów rozpoczęła się przed okresem ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert ale zakończyła się w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, tj. co najmniej 1 (jeden) elektryczny pojazd szynowy (lub tramwaj) w ramach danego kontraktu został dostarczony w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert,

— w przypadku gdy realizacja dostaw co najmniej 20 (dwudziestu) sztuk fabrycznie nowych, elektrycznych pojazdów szynowych, w tym co najmniej 5 (pięciu) sztuk fabrycznie nowych tramwajów, (zgodnie z opisem warunku) rozpoczęła się i zakończyła w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Warunek zostanie wstępnie zweryfikowany na podstawie przedłożonego jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia. Dodatkowo Wykonawca, którego oferta będzie najwyżej oceniona zostanie wezwany do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie aktualnego na dzień złożenia dokumentu wskazanego przez Zamawiającego w punkcie 11.2 ppkt 1 lit. b IDW, tj. Wykazu wykonanych dostaw sporządzonego zgodnie z wytycznymi i zawierającego informacje wskazane w punkcie 11.2 ppkt 1 lit. b IDW.

Deadline Date2020-04-30
Publication Date2020-02-19
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationMiejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. we Wrocławiu
Attention OfDział Zamówień
Addressul. Bolesława Prusa 75–79
TownWrocław
Postal Code50-316
Phone+48 713250816
Fax+48 713250802
Class Code34630000
Class DescriptionParts of railway or tramway locomotives or rolling stock; railways traffic-control equipment
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2020-01-29

Tramway passenger coaches

Przedmiotem zamówienia jest:

1) dostawa 25 sztuk fabrycznie nowych, wieloczłonowych, całkowicie niskopodłogowych tramwajów jednokierunkowych, wyposażonych w wymaganą infrastrukturę,

2) dostawa dodatkowych elementów wyposażenia obsługowego,

3) dostawa pakietu części zamiennych do napraw tramwajów.

W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca także:

1) przeprowadzi szkolenia pracowników;

2) sporządzi i uzgodni z Zamawiającym niezbędne instrukcje, katalogi, schematy, dokumentacje techniczne oraz inne wymagane opracowania odnoszące się do przedmiotu umowy i dostarczy je wraz z licencjami na korzystanie z tej dokumentacji;

3) dostarczy niezbędne oprogramowania wraz z licencjami oraz dokumentację do tego oprogramowania wraz z licencjami.

Zamawiający, w ramach przedmiotowego zamówienia, przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Extended TitleDostawa 25 sztuk fabrycznie nowych, niskopodłogowych tramwajów jednokierunkowych z niezbędnym wyposażeniem dla MPK Sp. z o.o. we Wrocławiu wraz z prawem opcji.
Extended Description

Przedmiotem zamówienia jest:

1) dostawa 25 sztuk fabrycznie nowych, wieloczłonowych, całkowicie niskopodłogowych tramwajów jednokierunkowych, wyposażonych w wymaganą infrastrukturę oraz spełniających wymagania określone w umowie i załącznikach do umowy,

2) dostawa dodatkowych elementów wyposażenia obsługowego,

3) dostawa pakietu części zamiennych do napraw tramwajów.

W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca także:

1) przeprowadzi szkolenia pracowników;

2) sporządzi i uzgodni z Zamawiającym niezbędne instrukcje, katalogi, schematy, dokumentacje techniczne oraz inne wymagane opracowania odnoszące się do przedmiotu umowy i dostarczy je wraz z licencjami na korzystanie z tej dokumentacji;

3) dostarczy niezbędne oprogramowania wraz z licencjami oraz dokumentację do tego oprogramowania wraz z licencjami.

W ramach zamówienia Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji w zakresie dostawy dodatkowo do 21 sztuk tramwajów, spełniających wymagania określone w SIWZ oraz dostawy dodatkowych elementów wyposażenia obsługowego wyszczególnionych w załączniku nr 9 do Umowy w ilości określonej przez Zamawiającego w oparciu o zapisy Załącznika nr 9 do umowy w zależności od liczby dostarczonych tramwajów w ramach prawa opcji.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagania i oczekiwania Zamawiającego zawiera:

1) Wzór umowy (WU – część II SIWZ);

2) Opis przedmiotu zamówienia (OPZ – część III SIWZ),

które stanowią integralną część SIWZ.

Deadline Date2020-04-30
Publication Date2020-01-29
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationMiejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. we Wrocławiu
Attention OfDział Zamówień
Addressul. Bolesława Prusa 75-79
TownWrocław
Postal Code50-316
Phone+48 713250816
Fax+48 713250802
Class Code34622100
Class DescriptionTramway passenger coaches
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Mar 25, 2020
Zamów. jest realizowane w ramach projektu „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych”.Projekt jest współfinansowany ze środków pochodzących...
View more
Deadline: Mar 25, 2020
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj sieci kanalizacji sanitarnej, grawitacyjno-ciśnieniowej o łącznej długości ok. 17 000 m, w miejscowości Dąbrówka i Stara Wieś: 1) wykonania dokumentacji projektowej...
View more
Deadline: Mar 27, 2020
Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku dydaktycznego Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej przy ul. Głębokiej w Lublinie wraz z parkingiem wewnętrznym i zagospodarowaniem terenu.Szczegółowy opis dotyczący przedmiotu zamówienia zawarty jest w...
View more