Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie torowiska wraz z siecią trakcyjną w Szczecinie od pl. Żołnierza Polskiego do pętli Niebuszewo oraz w ciągu pl. Żołnierza Polskiego – ul. Matejki – ul. Piłsudskiego do pl. Rodła (inwestycja typu „wybuduj”).

Extended TitlePrzebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną od pl. Żołnierza do pętli Niebuszewo oraz w ciągu pl. Żołnierza Polskiego – ul. Matejki – ul. Piłsudskiego (do pl. Rodła)
Extended Description

Przedmiot zamówienia: wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie torowiska wraz z siecią trakcyjną w Szczecinie od pl. Żołnierza Polskiego do pętli Niebuszewo oraz w ciągu pl. Żołnierza Polskiego–ul. Matejki–ul. Piłsudskiego do pl. Rodła (inwestycja typu „wybuduj”). Zakres robót określony jest w dokumentach projektowych opracowanych przez DIM Pracownię Projektową Dróg i Mostów Ryszard Kowalski, ul. Sosnowa 6a, 71-468 Szczecin, pod nazwami: a) Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną w ciągu al. Niepodległości–pl. Żołnierza Polskiego–al. Wyzwolenia–pl. Rodła do pl. Ronda Giedroycia, b) Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną w ciągu ul. Kołłątaja–ul. Asnyka–pętla Niebuszewo, c) Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną na odcinku pl. Żołnierza–pl. Hołdu Pruskiego–ul. Matejki–ul. Piłsudskiego (do pl. Rodła) stanowiące zał. nr 8 do SIWZ oraz postanowienia zawarte we wzorze umowy - zał. nr 3 do SIWZ i dokumenty dodatkowe: Dokumenty środowiskowe – zał. nr 9 do SIWZ, Pozwolenie na budowę – zał. nr 10 do SIWZ i Wzór tablicy informacyjnej o remontach – zał. nr 11 do SIWZ.

KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE:1) Kryterium: Cena (C) – 60 %. Sposób przyznania pkt wg wzoru: cena najniższa ÷ cena oferty ocenianej x 100 pkt x znaczenie kryterium 60 %. Jako cenę służącą do obliczenia punktów w tym kryterium zamawiający przyjmie cenę łączną brutto podaną w ofercie wykonawcy, stanowiącą sumę wynagrodzenia kosztorysowego obliczonego na podstawie TER. 2) Kryterium: Okres obowiązywania rękojmi (R) – 20 %. Sposób przyznania pkt wg wzoru: Okres obowiązywania rękojmi oferty ocenianej ÷ Najdłuższy okres obowiązywania rękojmi (96 m-cy) x 100 pkt x znaczenie kryterium 20 %. Minimalny okres rękojmi na roboty budowlane objęte przedmiotem zamówienia wynosi – 60 miesięcy od daty odbioru końcowego przez zamawiającego. Oferta wykonawcy, który zaproponuje okres rękojmi krótszy niż 60 miesięcy, zostanie odrzucona jako nieodpowiadająca treści SIWZ. Maksymalny okres rękojmi na roboty budowlane objęte przedmiotem zamówienia wynosi – 96 miesięcy od daty odbioru końcowego przez zamawiającego. Jeżeli wykonawca zaproponuje okres rękojmi dłuższy niż 96 miesięcy, do oceny ofert w tym kryterium zostanie mu policzony termin 96 miesięcy, jako maksymalny okres rękojmi na roboty budowlane. 3) Kryterium: Doświadczenie kierownika budowy (D) – 20 %. Sposób przyznania pkt w tym kryterium: - przy realizacji (wykonaniu) 1 roboty w pasie drogowym polegającej na budowie lub przebudowie lub modernizacji lub remoncie torowiska tramwajowego o konstrukcji bezpodsypkowej dłg 2000 mtp. wraz z węzłem rozjazdowym tramwajowym zawierającym min. 3 zwrotnice najazdowe z napędem elektrycznym – 0 pkt; - przy realizacji (wykonaniu) 2 robót w pasie drogowym polegającej na budowie lub przebudowie lub modernizacji lub remoncie torowiska tramwajowego o konstrukcji bezpodsypkowej długości min.2000 mtp. wraz z węzłem rozjazdowym tramwajowym zawierającym min. 3 zwrotnice najazdowe z napędem elektrycznym – dla każdej wykonanej roboty (przy czym każda robota powinna być wykonana w ramach odrębnej umowy) – 10 pkt; - przy realizacji (wykonaniu) 3 i więcej robót w pasie drogowym polegającej na budowie lub przebudowie lub modernizacji lub remoncie torowiska tramwajowego o konstrukcji bezpodsypkowej długości min.2000 mtp. wraz z węzłem rozjazdowym tramwajowym zawierającym min. 3 zwrotnice najazdowe z napędem elektrycznym – dla każdej wykonanej roboty (przy czym każda robota powinna być wykonana w ramach odrębnej umowy) – 20 pkt. Minimalna ilość łącznie realizowanych robót (budów), w których uczestniczył kierownik budowy wynosi - 1. Zamawiający za wykonanie 1 roboty przyzna 0 pkt. W przypadku, gdy wykonawca nie wykaże, iż dysponuje co najmniej 1 osobą przeznaczoną do realizacji przedmiotu zamówienia,która wykazała się udziałem w realizacji min. 1 roboty o cechach zawartych w opisie kryterium – oferta będzie sprzeczna z SIWZ i zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp.).

Deadline Date2020-04-29
Publication Date2020-02-04
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationTramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.
Addressul. Klonowica 5
TownSzczecin
Postal Code71-241
Phone+48 913114147
Fax+48 913114147
Class Code45234121
Class DescriptionTramway works
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Mar 25, 2020
Zamów. jest realizowane w ramach projektu „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych”.Projekt jest współfinansowany ze środków pochodzących...
View more
Deadline: Mar 25, 2020
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj sieci kanalizacji sanitarnej, grawitacyjno-ciśnieniowej o łącznej długości ok. 17 000 m, w miejscowości Dąbrówka i Stara Wieś: 1) wykonania dokumentacji projektowej...
View more
Deadline: Mar 27, 2020
Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku dydaktycznego Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej przy ul. Głębokiej w Lublinie wraz z parkingiem wewnętrznym i zagospodarowaniem terenu.Szczegółowy opis dotyczący przedmiotu zamówienia zawarty jest w...
View more