Integracja i rozbudowa systemów informatycznych do świadczenia e-usług, w celu zrównoważonego rozwoju e-społeczeństwa miasta Police.

Extended TitleWdrożenie zintegrowanych systemów dziedzinowych oraz niezbędnej infrastruktury w Urzędzie Miejskim i jednostek Gminy Police do świadczenia e-usług publicznych wraz z migracją danych i szkoleniami -
Extended Description

1. Cel zamówienia:

a) podniesienie jakości i efektywności działania administracji samorządowej, dzięki wykorzystaniu zintegrowanych i kompleksowych rozwiązań informatycznych i organizacyjnych,

b) obniżenie kosztów i czasu obsługi klienta,

c) standaryzacja, uproszczenie kontaktów oraz podniesiona dostępność do informacji dla mieszkańców, przedsiębiorców, inwestorów i turystów,

d) dostosowanie systemów do zadań jakie nakładają na urzędy przepisy prawa.

Koncepcja całego przedsięwzięcia zakłada dostawę, wdrożenie kompleksowych i zintegrowanych rozwiązań informatycznych traktowanych jako e-usługi wspomagające realizację zadań pracowników Urzędu Miejskiego, jednostek gminnych oraz zapewniających kontakt i obsługę Klientów JST Police w zakresie określonym w SIWZ.

2. Koncepcja przedsięwzięcia:

Istotę nowego rozwiązania stanowią e-usługi dla pracowników JST oraz Klientów JST, które wykorzystują repozytoria danych, w tym dane referencyjne, i działają w nowej infrastrukturze informatycznej zgodnie ze zdefiniowanymi procesami biznesowymi. Efektywne przygotowanie, wdrożenie i wykorzystywanie tych e-usług wymaga:

Przeprowadzenia szczegółowej analizy przedwdrożeniowej mającej na celu m.in. doszczegółowienie zdefiniowanych procesów biznesowych, zaprojektowania architektury całego rozwiązania w warstwie aplikacji, danych (np. migracja i przepływy ze szczególnym uwzględnieniem danych osobowych,..), komponentów technicznych (np. oprogramowanie, bazy danych, szyna danych, serwery,...) oraz zasad obsługi (np. zarządzania uprawnieniami, użytkownikami, zgłoszeniami, kopie bezpieczeństwa, ...),

Instalacji, konfiguracji, wdrożenia dostarczonych programów, migracji danych oraz przeprowadzenia wdrożeń pilotażowych,

Przeszkolenia pracowników,

Wykonania testów,

Wdrożenia podstawowych procedur obsługi i utrzymania,

Dostarczenia dokumentacji,

Przygotowania zakresu wymaganych zmian organizacyjnych,

Zapewnienie usług asysty technicznej i konserwacji,

Przeprowadzenie procesu wdrożenia w oparciu o przedstawioną i uzgodnioną metodykę.

3. Założenia systemu:

a. projekt zakłada wdrożenie e-usług niezbędnych do:

Wsparcia działalności operacyjnej JST tj. bieżących transakcji i zdarzeń,

Przygotowania i dostarczania informacji zarządczej,

Wsparcia komunikacji, wymiany danych, dokumentów (Portal do komunikacji, elektroniczny obieg dokumentów);

b. całość wdrożenia realizowana będzie na dostarczonej, zainstalowanej i skonfigurowanej przez Wykonawcę do działania infrastrukturze sprzętowej zlokalizowanej w serwerowni wskazanej przez Zamawiającego;

c. dla poszczególnych struktur gminy na poziomie ogólnej koncepcji zdefiniowano zakresy rozwiązań informatycznych.

Rozwiązania informatyczne dotyczą wsparcia procesów:

— dla urzędu miejskiego (UM),

— dla jednostek oświatowych (JOSW),

— dla jednostek gminnych (JG) nie będących jednostkami oświatowymi,

— dla rozwiązań zarządczych i wspomagających integrację i komunikację dla JST.

Publication Date2020-07-15
CountryPoland
Procurement StatusAwarded
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaThe most economic tender
Value5032545.00
OrganisationGmina Police
Attention OfKonrad Midzio
AddressStefana Batorego 3
TownPolice
Postal Code72-010
Phone+48 914311825
Fax+48 914311832
Class Code48000000
Class DescriptionSoftware package and information systems
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Sep 29, 2020
1. Przedmiotem zamówienia są dostawy wyrobów medycznych do hemodynamiki wg wymienionych niżej części: zadania 1–22. Ww. części przedmiotu zam. zostały wykazane i opisane w „Formularzu cenowym” oraz „Kartach parametrów” stanowiącym...
View more
Deadline: Sep 30, 2020
1. Przedmiotem zamówienia jest nadzór nad kompleksową realizacją badań klinicznych (CRO) w ramach realizowanego projektu: „Wczesne leczenie rituximabem dzieci z idiopatycznym zespołem nerczycowym ang. Ericons – Early Rituximab in Childhood...
View more
Deadline: Oct 5, 2020
Przedmiotem zamówienia jest dostawa wody, eksploatacja, obsługa i utrzymanie w gotowości stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowej położonej na terenie gminy Michałowice oraz wymiana legalizacyjna i montaż nowych wodomierzy.
View more