Integracja i rozbudowa systemów informatycznych do świadczenia e-Usług, w celu zrównoważonego rozwoju e-społeczeństwa miasta Police.

Extended TitleWdrożenie zintegrowanych systemów dziedzinowych oraz niezbędnej infrastruktury w Urzędzie Miejskim i jednostek Gminy Police do świadczenia e-usług publicznych wraz z migracją danych i szkoleniami -
Extended Description

1. Cel zamówienia:

a) podniesienie jakości i efektywności działania administracji samorządowej, dzięki wykorzystaniu zintegrowanych i kompleksowych rozwiązań informatycznych i organizacyjnych,

b) obniżenie kosztów i czasu obsługi klienta,

c) standaryzacja, uproszczenie kontaktów oraz podniesiona dostępność do informacji dla mieszkańców, przedsiębiorców, inwestorów i turystów,

d) dostosowanie systemów do zadań jakie nakładają na urzędy przepisy prawa.

Koncepcja całego przedsięwzięcia zakłada dostawę, wdrożenie kompleksowych i zintegrowanych rozwiązań informatycznych traktowanych jako e-usługi wspomagające realizację zadań pracowników Urzędu Miejskiego, jednostek gminnych oraz zapewniających kontakt i obsługę Klientów JST Police w zakresie określonym w SIWZ.

2. Koncepcja przedsięwzięcia:

Istotę nowego rozwiązania stanowią e-usługi dla pracowników JST oraz Klientów JST, które wykorzystują repozytoria danych, w tym dane referencyjne, i działają w nowej infrastrukturze informatycznej zgodnie ze zdefiniowanymi procesami biznesowymi. Efektywne przygotowanie, wdrożenie i wykorzystywanie tych e-usług wymaga:

— przeprowadzenia szczegółowej analizy przedwdrożeniowej mającej na celu m.in. doszczegółowienie zdefiniowanych procesów biznesowych,

— zaprojektowania architektury całego rozwiązania w warstwie aplikacji, danych (np. migracja i przepływy ze szczególnym uwzględnieniem danych osobowych,..), komponentów technicznych (np. oprogramowanie, bazy danych, szyna danych, serwery,...) oraz zasad obsługi (np. zarządzania uprawnieniami, użytkownikami, zgłoszeniami, kopie bezpieczeństwa, ...),

— instalacji, konfiguracji, wdrożenia dostarczonych programów, migracji danych oraz przeprowadzenia wdrożeń pilotażowych,

— przeszkolenia pracowników,

— wykonania testów,

— wdrożenia podstawowych procedur obsługi i utrzymania,

— dostarczenia dokumentacji,

— przygotowania zakresu wymaganych zmian organizacyjnych,

— zapewnienie usług asysty technicznej i konserwacji,

— przeprowadzenie procesu wdrożenia w oparciu o przedstawioną i uzgodnioną metodykę.

3. Założenia systemu:

a. projekt zakłada wdrożenie e-usług niezbędnych do:

— wsparcia działalności operacyjnej JST tj. bieżących transakcji i zdarzeń,

— przygotowania i dostarczania informacji zarządczej,

— wsparcia komunikacji, wymiany danych, dokumentów (Portal do komunikacji, elektroniczny obieg dokumentów);

b. całość wdrożenia realizowana będzie na dostarczonej, zainstalowanej i skonfigurowanej przez Wykonawcę do działania infrastrukturze sprzętowej zlokalizowanej w serwerowni wskazanej przez Zamawiającego;

c. dla poszczególnych struktur gminy na poziomie ogólnej koncepcji zdefiniowano zakresy rozwiązań informatycznych.

Rozwiązania informatyczne dotyczą wsparcia procesów:

— dla Urzędu Miejskiego (UM),

— dla jednostek oświatowych (JOSW),

— dla jednostek gminnych (JG) nie będących jednostkami oświatowymi,

— dla rozwiązań zarządczych i wspomagających integrację i komunikację dla JST.

Deadline Date2020-04-08
Publication Date2020-02-12
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaThe most economic tender
Value933113.00
OrganisationGmina Police
Attention OfKonrad Midzio
AddressStefana Batorego 3
TownPolice
Postal Code72-010
Phone+48 914311825
Fax+48 914311832
Class Code48000000
Class DescriptionSoftware package and information systems
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Mar 25, 2020
Zamów. jest realizowane w ramach projektu „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych”.Projekt jest współfinansowany ze środków pochodzących...
View more
Deadline: Mar 25, 2020
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj sieci kanalizacji sanitarnej, grawitacyjno-ciśnieniowej o łącznej długości ok. 17 000 m, w miejscowości Dąbrówka i Stara Wieś: 1) wykonania dokumentacji projektowej...
View more
Deadline: Mar 27, 2020
Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku dydaktycznego Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej przy ul. Głębokiej w Lublinie wraz z parkingiem wewnętrznym i zagospodarowaniem terenu.Szczegółowy opis dotyczący przedmiotu zamówienia zawarty jest w...
View more