Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę koncentratu czynnika krzepnięcia IX (dalej „czynnik krzepnięcia”) w ramach programu polityki zdrowotnej Ministra Zdrowia pn. „Narodowy program leczenia chorych na hemofilię i pokrewne skazy krwotoczne na lata 2019–2023”, zwanego w dalszej treści „programem MZ”, a także dostawę zestawów do podawania lub zestawów do infuzji do portów naczyniowych dla określonej liczby pacjentów, organizację dostaw do domu dla wskazanej liczby pacjentów, utylizację sprzętu jednorazowego użytku oraz kontrolę zużycia leków.

Extended TitleKoncentrat czynnika krzepnięcia IX (osoczopochodnego lub rekombinowanego) wraz z dostawą do Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa oraz domów pacjentów; postępowanie znak: ZZP-59/20
Extended Description

I.

Program polityki zdrowotnej Ministra Zdrowia pod nazwą: „Narodowy program leczenia chorych na hemofilię i pokrewne skazy krwotoczne na lata 2019–2023” obejmuje dostawy ww. czynników krzepnięcia do Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa oraz domów pacjentów wraz z zestawami do infuzji do portów naczyniowych dla pacjentów, którzy posiadają założone porty.

Łączna wielkość podstawowego zakupu przedmiotu zamówienia na lata 2020–2021 do leczenia ok. 9 pacjentów wynosi: 4 636 800 j.m.

II.

Wymagania przedmiotowe do oferty (wymagane pozwolenia i/lub świadectwa i/lub certyfikaty)

1. Zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia – Dz.U. z dnia 27 lipca 2016 r., poz. 1126, w związku z rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16 października 2018 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia – Dz.U. z dnia 17 października 2018 r., poz. 1993, w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić właściwym dokumentem, tj. złożyć wraz z ofertą (warunki przedmiotowe):

— ważne pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego na terenie RP wydane przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,

lub

— ważne pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego wydane przez Radę Unii Europejskiej lub Komisję Europejską.

2. Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego musi być ważne i aktualne na dzień składania ofert.

3. Skład preparatu i opakowania musi być zgodny z treścią dokumentów, o których mowa powyżej.

4. W przypadku, gdy ważność dokumentu wygasa, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wraz z dokumentami, o których mowa powyżej, dodatkowy dokument deklarujący złożenie we właściwym czasie wniosku o przedłużenie ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego lub w przypadku jego uzyskania ważne pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego.

5. Ww. dokumenty muszą posiadać termin ważności obejmujący cały okres realizacji zamówienia.

6. Dokumenty, o których mowa powyżej, są składane w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

7. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

Publication Date2020-05-13
CountryPoland
Procurement StatusAwarded
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaThe most economic tender
Value1947456.00
OrganisationZakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia
Attention OfMarcin Górski
AddressAl. Jerozolimskie 155, pok. 115
TownWarsaw
Postal Code02-326
Class Code33621000
Class DescriptionMedicinal products for the blood and blood-forming organs
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Jun 30, 2020
1. Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku Międzywydziałowego Centrum Dydaktyki nr 3 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy pl. Polskiego Czerwonego Krzyża w...
View more
Deadline: Jul 1, 2020
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związanej z termomodernizacją prowadzone w: Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Stanisława Moniuszki w Ciechanowie.Opis przedmiotu zamówienia stanowi, zgodnie z wymogami art. 31 ustawy Pzp...
View more
Deadline: Jul 6, 2020
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych na ośmiu obiektach: obiekt 1 – most – poszerzenie „światła” (przepustowość) mostu, wykonanie nowej nawierzchni mostu, poniżej mostu odbudowanie kaskady z kamieni naturalnych, „odsunięcie”...
View more