Przedmiotem zamówienia są naprawy i utrzymanie dróg o nawierzchniach nieulepszonych (gruntowych, tłuczniowych, z destruktów asfaltowych) i obejmuje: profilowanie istniejących nawierzchni równiarkami samojezdnymi z wałowaniem, naprawy materiałami rodzimymi lub zamiennie materiałami pozyskanymi z remontów innych dróg (destruktem asfaltowym, tłuczniem kamiennym i gruzem betonowym), naprawy emulsją asfaltową z grysem bazaltowym wykonywane mechanicznie w technologii podciśnieniowego wbudowania mieszanki, powierzchniowe utrwalenie nawierzchni grysem bazaltowym i emulsją modyfikowaną oraz roboty rozbiórkowe i odtworzenia nawierzchni na całej szerokości jezdni.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Formularzach cenowych części 1-4 (Formularze 2a – 2d) – Tom I SIWZ, w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - Tom II SIWZ oraz w Tomie III SIWZ – Formularz aktu umowy.

Extended TitleNaprawy i utrzymanie nawierzchni nieulepszonych dróg publicznych położonych na terenie miasta Łodzi oraz dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez Miasto Łódź w latach 2020-2022
Extended Description

1. Przedmiotem zamówienia są naprawy i utrzymanie dróg o nawierzchniach nieulepszonych (gruntowych, tłuczniowych, z destruktów asfaltowych) i obejmuje: profilowanie istniejących nawierzchni równiarkami samojezdnymi z wałowaniem, naprawy materiałami rodzimymi lub zamiennie materiałami pozyskanymi z remontów innych dróg (destruktem asfaltowym, tłuczniem kamiennym i gruzem betonowym), naprawy emulsją asfaltową z grysem bazaltowym wykonywane mechanicznie w technologii podciśnieniowego wbudowania mieszanki, powierzchniowe utrwalenie nawierzchni grysem bazaltowym i emulsją modyfikowaną oraz roboty rozbiórkowe i odtworzenia nawierzchni na całej szerokości jezdni.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Formularz cenowym (Formularz 2a) Tomu I SIWZ, w STWiORB - Tom II SIWZ oraz w Tomie III SIWZ – Formularz aktu umowy.

2. Zamawiający zastrzega, że wszędzie tam gdzie w treści Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (zwanej w dalszej części SIWZ STWiORB), Formularzach cenowych stanowiących opis przedmiotu zamówienia zostały w opisie tego przedmiotu wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczegółowe procesy, które charakteryzują produkty lub usługi dostarczone przez konkretnego wykonawcę, normy europejskie, oceny techniczne, aprobaty specyfikacji technicznej, systemy referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt.2 i ust. 3 Ustawy, Zamawiający dopuszcza metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. równoważne do przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia. Równoważne do przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia rozumie się wykonane przez dowolnych producentów przy zachowaniu identycznych lub lepszych parametrów technicznych i walorów użytkowych oraz w pełni kompatybilnych z resztą urządzeń pod warunkiem, iż spełniają one te same właściwości techniczne oraz, że na etapie realizacji zamówienia uzyskają akceptację Zamawiającego. Decyzje Zamawiającego w tym zakresie oparte będą na wymaganiach sformułowanych

W dokumentach umowy, a także normach i wytycznych.

Parametry wskazanego standardu określają minimalne warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, jakościowe i funkcjonalne, jakie ma spełniać przedmiot zamówienia. Wskazane znaki towarowe, patenty, marki lub nazwy producenta

Czy źródła lub szczególne procesy wskazujące na pochodzenie określają jedynie klasę produktu, metody, materiałów, urządzeń, systemów, technologii itp. W ofercie można przyjąć metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. innych marek i producentów, jednak o parametrach technicznych, jakościowych i właściwościach użytkowych oraz funkcjonalnych odpowiadających metodom, materiałom, urządzeniom, systemom, technologiom itp. opisanym w SIWZ. Dodatkowo Zamawiający podkreśla, iż równoważne metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. nie mogą stanowić zamienników w stosunku do metod, materiałów, urządzeń, systemów, technologii itp. opisanych w opisie przedmiotu zamówienia za pomocą znaków towarowych, patentów, pochodzenia, źródła lub szczegółowego procesu.

3. Zamawiający, na podstawie art. 29 ust. 3a Ustawy, wymaga, by czynności w zakresie realizacji zamówienia polegające na:

a) operowaniu równiarką samojezdną;

b) operowaniu walcem drogowym;

c) kierowaniu samochodem ciężarowym

Były wykonywane przez co najmniej 3 osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę.

4. Wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, o których mowa w art. 29 ust. 3a Ustawy, osób, wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, zostały określone w pkt 3 powyżej i w Formularzu aktu umowy.

5. Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków w formularzu ogłoszenia Zamawiający informuje, iż szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w pkt 3 Tomu I SIWZ, Formularzu cenowym części 1 (Formularz 2a) – Tom I SIWZ, w STWiORB (Tom II SIWZ) oraz w Formularzu Aktu Umowy (Tom III SIWZ)

Deadline Date2020-03-31
Publication Date2020-02-26
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationMiasto Łódź - Zarząd Dróg i Transportu
Attention OfRenata Woźniak
Addressul. Piotrkowska 173
TownŁódź
Postal Code90-447
Phone+48 422726435
Class Code45233252
Class DescriptionSurface work for streets
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: May 4, 2020
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, w formule pod klucz, zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa EC sp. z o.o. w Skierniewicach o wysokosprawny blok kogeneracyjny oparty na silnikach gazowych”, w sposób zapewniający osiągnięcie...
View more
Deadline: Apr 21, 2020
Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z wymogami określonymi w podrozdziale 6.5 „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności...
View more
Deadline: May 5, 2020
5.1. Przedmiotem zamówienia jest: „Budowa zbiorników retencyjnych w Nadleśnictwie Syców, leśnictwo Widawa poprzednio Komorów”. W ramach niniejszego zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do wykonania:— odbudowy zbiornika retencyjnego wraz z urządzeniami związanymi...
View more