Termomodernizacja ścian zewnętrznych – elewacji, izolacja termiczna stropu nad ostatnią kondygnacją użytkową budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Mikołowie, os. Mickiewicza 3

Extended TitlePoprawa jakości powietrza atmosferycznego w mieście Mikołów etap III termomodernizacja zasobu komunalnego na terenie Centrum Miasta – budynek przy os. Mickiewicza 3
Extended Description

Zakres robót:

— wykonanie prac przygotowawczych (demontaż elementów zewnętrznych),

— rozbiórka studzienek okien piwnicznych,

— skucie gzymsu nad drzwiami zewnętrznymi,

— demontaż istniejących parapetów,

— demontaż stolarki okiennej piwnic, zamurowanie otworów okiennych, wykonanie nawiewników typu „Z”,

— wymiana drewnianej stolarki okiennej oraz montaż nowych parapetów,

— wymiana stolarki drzwiowej wejścia do klatek schodowych, z wykonaniem poszerzenia otworu drzwiowego z zabudową nowego nadproża,

— wymiana balustrad balkonów,

— remont portfenetr,

— wykonanie izolacji termicznej ścian zewnętrznych budynku zgodnie z audytem,

— wykonanie izolacji termicznej stropu nad ostatnią kondygnacją użytkową,

— wykonanie nowych obróbek blacharskich i parapetów,

— wymiana rynien i rur spustowych,

— przełożenie pionów instalacji odgromowej,

— ponowny montaż elementów zewnętrznych, np. zadaszeń nad drzwiami wejściowymi,

— montaż instalacji domofonowej oraz instalacji anteny zbiorczej,

— wymiana wycieraczek przed wejściem do klatek,

— wymiana skrzynek na elewacji,

— wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku mieszkalnego wielorodzinnego (2 egz.)

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.

Deadline Date2020-04-03
Publication Date2020-02-26
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
Value538912.97
OrganisationGmina Mikołów
Attention OfDaniel Mlicki
AddressRynek 16
TownMikołów
Postal Code43-190
Phone+48 323248500
Fax+48 323248400
Class Code45321000
Class DescriptionThermal insulation work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: May 4, 2020
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, w formule pod klucz, zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa EC sp. z o.o. w Skierniewicach o wysokosprawny blok kogeneracyjny oparty na silnikach gazowych”, w sposób zapewniający osiągnięcie...
View more
Deadline: Apr 21, 2020
Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z wymogami określonymi w podrozdziale 6.5 „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności...
View more
Deadline: May 5, 2020
5.1. Przedmiotem zamówienia jest: „Budowa zbiorników retencyjnych w Nadleśnictwie Syców, leśnictwo Widawa poprzednio Komorów”. W ramach niniejszego zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do wykonania:— odbudowy zbiornika retencyjnego wraz z urządzeniami związanymi...
View more