Предвидените за ремонт елементи, съоръжения и откоси в участъка от км 186+239 до км 187+339 в междугарието Плачковци—Кръстец са в лошо техническо състояние, намалена носимоспособност и нарушаване на строителния габарит, което е констатирано и отразено при извънредни и периодични прегледи. Създадени са условия за разрастване на дефектите което води до намаляване експлоатационния срок на съоръжението и увеличаване на финансовите разходи за неговото поддържане. Има риск от настъпване на произшествия по безопасността на железопътните превози с непредвидими последици.

Extended TitleРемонт на железния път и отводняването му от км 186+239 до км 187+339 и укрепване земно-скални откоси от км 186+670 до км 186+711 в междугарието Плачковци—Кръстец
Extended Description

Предвижда се изпълнение на следните дейности:

Извършване на СМР по приет проект:

Ремонт на 1 100 м железен път (демонтаж, монтаж и др.), земно-скален изкопи (земното платно, канавки и дренаж) — 4 000 м3; доставка и полагане на 597 м бетонови канавки от км 186+239 до км 186+576 дясно и ляво; изграждане на 1 100 м дренаж ф 200 от км 186+239 до км 187+339, вкл. в тунел № 10.

Обезопасяване на земно-скален откос от км 186+670 до км 186+711 (портал № 1 на тунел № 10) — изграждане на 28,1 м подпорни стени с височина от 3 до 3,6 м; доставка и монтаж на 720 м анкер.

Изготвяне на строителна документация и екзекутиви.

Трансбордиране на влакове за 110 дни, изготвяне на екзекутиви и др.

Дейностите се изпълняват при предварително осигурени безопасни условия на труд в условията на влакови (електрически) прозорци и пълно прекъсване движението на влаковете.

Publication Date2020-02-27
CountryBulgaria
Procurement StatusFuture
TypeNot applicable
Contract TypeWorks
Award CriteriaNot applicable
Value941695.00
OrganisationДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“
Attention Ofинж. Цветелина Николова
Addressбул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110
TownSofia
Postal Code1233
Phone+359 2932913
Fax+359 29310663
Class Code45234100
Class DescriptionRailway construction works
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Apr 30, 2020
Описанието на обектите, видовете работи, които ще се изпълняват и начинът на изпълнение е направено в техническа спецификация — описано подробно в отделно приложение.Обособени позиции. Обществената поръчка е разделена на...
View more
Предметът на поръчката е свързан с избор на изпълнител/изпълнители, които да разработят инвестиционни проекти във фаза технически проекти, да извършат СМР и да осъществят авторски надзор по време на строителството...
View more
Deadline: May 8, 2020
„Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия, координатор на балансираща група за ниско и средно напрежение и администриране на разходите за пренос и достъп на структури на МВР, обслужвани...
View more