Rozbudowa Wielkopolskiego Centrum Onkologii w kierunku ul. Strzeleckiej o budynek ambulatoryjny wraz z przebudową i rozbudową istniejącego budynku Centralnego Bloku Operacyjnego i dobudową do istniejącego budynku Zakładu Radioterapii II wiaty na odpady komunalne z wbudowanym budynkiem odpadów medycznych oraz zagospodarowaniem południowo-zachodniej części terenu szpitala i niezbędną infrastrukturą techniczną.

Extended TitleWykonanie robót budowlanych wraz z umeblowaniem pomieszczeń w ramach zadania: Budynek ambulatoryjny – rozbudowa Wielkopolskiego Centrum Onkologii w kierunku ul. Strzeleckiej.
Changes
Section:
IV.2.2
Previous text:
2020-08-18
New text:
2020-08-25
Section:
IV.2.7
Previous text:
2020-08-18
New text:
2020-08-25
Deadline Date2020-08-25
Publication Date2020-08-07
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationWielkopolskie Centrum Onkologii
Addressul. Garbary 15
TownPoznań
Postal Code61-866
Phone+48 618850643
Fax+48 618850698
Class Code45215140
Class DescriptionHospital facilities construction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2020-07-27

Hospital facilities construction work

Rozbudowa Wielkopolskiego Centrum Onkologii w kierunku ul. Strzeleckiej o budynek ambulatoryjny wraz z przebudową i rozbudową istniejącego budynku Centralnego Bloku Operacyjnego i dobudową do istniejącego budynku Zakładu Radioterapii II wiaty na odpady komunalne z wbudowanym budynkiem odpadów medycznych oraz zagospodarowaniem południowo-zachodniej części terenu szpitala i niezbędną infrastrukturą techniczną.

Extended TitleWykonanie robót budowlanych wraz z umeblowaniem pomieszczeń w ramach zadania: Budynek ambulatoryjny – rozbudowa Wielkopolskiego Centrum Onkologii w kierunku ul. Strzeleckiej.
Changes
Section:
VI.3
Previous text:

Stosownie do treści art. 10a ust. 1 Pzp, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami w przedmiotowym postępowaniu odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej o których mowa w art. 2 pkt 17 Pzp. Z uwagi na powyższe złożenie oferty (wraz z JEDZ oraz wymaganymi od Wykonawców dokumentami składanymi wraz z ofertą) jej wycofanie i zmiany odbywają się przy użyciu mniPortalu zamieszczonego na stronie internetowej https: //miniportal.uzp.gov.pl/ oraz ePUAPu zamieszczonego na stronie internetowej https://epuap.gov.pl/wps/portal (służą one wyłącznie do składania/wycofania/zmiany oferty). Uwaga: pozostała komunikacja (korespondencja) między Zamawiającym a Wykonawcami (w tym min. wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ – pytania, wezwania, uzupełniania, wyjaśnienia) będzie odbywała się wyłącznie przy użyciu poczty elektronicznej Wykonawcy i skrzynki emalii Zamawiającego zaopatrzenie@wco.pl

We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (TED lub ID postępowania).

Zgodnie z art. 22 ust. 1 Pzp, o udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12–23 Pzp i spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu.

Zamawiający nie przewiduje podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5.

Wykonawca zobowiązany jest wykazać brak podstaw do wykluczenia wskazanych w jednolitym europejskim dokumencie zamówienia dalej zwanym JEDZ w oparciu o przesłanki określone w art. 24 ust. 1 ustawy. Zaniechanie tego obowiązku będzie stanowiło podstawę wykluczenia Wykonawcy.

Do dnia składania ofert Wykonawca winien złożyć wadium w wysokości 650 000,00 PLN.

Na zawartość oferty składa się:

a. wypełniony formularz ofertowy stanowiący załącznik do SIWZ;

b. wypełniony kosztorys ofertowy;

c. wypełnione tabelki – stanowiące załącznik (5.1 do 5.9 do SIWZ).

Do oferty należy dołączyć:

a. oświadczenia zawarte w pkt. VI SIWZ

b. stosowne pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę (jeżeli dotyczy). Pełnomocnictwo należy sporządzić w postaci elektronicznej i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby, których umocowanie wynika z dokumentów rejestrowych lub elektronicznie poświadczyć notarialnie, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP).

Do oferty zaleca się dołączyć:

a. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do ewidencji lub inny dokument, w celu potwierdzenia umocowania osoby/osób podpisujących ofertę, pełnomocnictwa i pozostałe dokumenty złożone wraz z ofertą;

b. wykaz osób stanowiący załącznik nr 2 do specyfikacji – w celu otrzymania punktów w kryterium doświadczenie kierownictwa robót zaleca się przekazanie załącznika wraz z oferta. W przypadku braku złożenia wraz z oferta załącznika Wykonawca otrzyma w kryterium doświadczenie kierownictwa robót 0 pkt.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej stosuje się paragraf 7 (i następne) rozporządzenia Ministra Rozwoju z 26.7.2016 r.

Wszelkie istotne informacje zawarte zostały w SIWZ udostępnionej na stronie internetowej Zamawiającego www.wco.pl

Ofertę sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Termin związania z ofertą – 60 dni.

New text:

Stosownie do treści art. 10a ust. 1 Pzp, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami w przedmiotowym postępowaniu odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w art. 2 pkt 17 Pzp. Z uwagi na powyższe złożenie oferty (wraz z JEDZ oraz wymaganymi od Wykonawców dokumentami składanymi wraz z ofertą), jej wycofanie i zmiany odbywają się przy użyciu mniPortalu zamieszczonego na stronie internetowej https: //miniportal.uzp.gov.pl/ oraz ePUAPu zamieszczonego na stronie internetowej https://epuap.gov.pl/wps/portal (służą one wyłącznie do składania/wycofania/zmiany oferty). Uwaga: pozostała komunikacja (korespondencja) między Zamawiającym a Wykonawcami (w tym m.in. wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ – pytania, wezwania, uzupełniania, wyjaśnienia) będzie odbywała się wyłącznie przy użyciu poczty elektronicznej Wykonawcy i skrzynki e-mail Zamawiającego: zaopatrzenie@wco.pl

We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (TED lub ID postępowania).

Zgodnie z art. 22 ust. 1 Pzp, o udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12–23 Pzp i spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu.

Zamawiający nie przewiduje podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5.

Wykonawca zobowiązany jest wykazać brak podstaw do wykluczenia wskazanych w jednolitym europejskim dokumencie zamówienia, dalej zwanym „JEDZ”, w oparciu o przesłanki określone w art. 24 ust. 1 ustawy. Zaniechanie tego obowiązku będzie stanowiło podstawę wykluczenia Wykonawcy.

Do dnia składania ofert Wykonawca winien złożyć wadium w wysokości 650 000,00 PLN.

Na zawartość oferty składa się:

a. wypełniony formularz ofertowy stanowiący załącznik do SIWZ;

b. wypełnione tabelki – stanowiące załącznik (5.1 do 5.9 do SIWZ).

Do oferty należy dołączyć:

a. oświadczenia zawarte w pkt VI SIWZ;

b. stosowne pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę (jeżeli dotyczy). Pełnomocnictwo należy sporządzić w postaci elektronicznej i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby, których umocowanie wynika z dokumentów rejestrowych lub elektronicznie poświadczyć notarialnie, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP).

Do oferty zaleca się dołączyć:

a. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do ewidencji lub inny dokument, w celu potwierdzenia umocowania osoby/osób podpisujących ofertę, pełnomocnictwa i pozostałe dokumenty złożone wraz z ofertą;

b. wykaz osób stanowiący załącznik nr 2 do specyfikacji – w celu otrzymania punktów w kryterium doświadczenie kierownictwa robót zaleca się przekazanie załącznika wraz z ofertą. W przypadku braku złożenia wraz z ofertą załącznika Wykonawca otrzyma w kryterium doświadczenie kierownictwa robót 0 pkt.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej stosuje się paragraf 7 (i następne) rozporządzenia Ministra Rozwoju z 26.7.2016.

Wszelkie istotne informacje zawarte zostały w SIWZ udostępnionej na stronie internetowej Zamawiającego www.wco.pl

Ofertę sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Termin związania z ofertą – 60 dni.

Section:
IV.2.2
Previous text:
2020-08-14
New text:
2020-08-18
Section:
IV.2.7
Previous text:
2020-08-14
New text:
2020-08-18
Deadline Date2020-08-18
Publication Date2020-07-27
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationWielkopolskie Centrum Onkologii
Addressul. Garbary 15
TownPoznań
Postal Code61-866
Phone+48 618850643
Fax+48 618850698
Class Code45215140
Class DescriptionHospital facilities construction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2020-07-10

Hospital facilities construction work

Rozbudowa Wielkopolskiego Centrum Onkologii w kierunku ul. Strzeleckiej o budynek ambulatoryjny wraz z przebudową i rozbudową istniejącego budynku Centralnego Bloku Operacyjnego i dobudową do istniejącego budynku Zakładu Radioterapii II wiaty na odpady komunalne z wbudowanym budynkiem odpadów medycznych oraz zagospodarowaniem południowo-zachodniej części terenu szpitala i niezbędną infrastrukturą techniczną

Extended TitleWykonanie robót budowlanych wraz z umeblowaniem pomieszczeń w ramach zadania: Budynek ambulatoryjny – Rozbudowa Wielkopolskiego Centrum Onkologii w kierunku ul. Strzeleckiej.
Changes
Section:
IV.2.2
Previous text:
2020-07-31
New text:
2020-08-14
Section:
IV.2.7
Previous text:
2020-07-31
New text:
2020-08-14
Deadline Date2020-08-14
Publication Date2020-07-10
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationWielkopolskie Centrum Onkologii
Addressul. Garbary 15
TownPoznań
Postal Code61-866
Phone+48 618850643
Fax+48 618850698
Class Code45215140
Class DescriptionHospital facilities construction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2020-06-05

Hospital facilities construction work

Rozbudowa Wielkopolskiego Centrum Onkologii w kierunku ul. Strzeleckiej o budynek ambulatoryjny wraz z przebudową i rozbudową istniejącego budynku Centralnego Bloku Operacyjnego i dobudową do istniejącego budynku Zakładu Radioterapii II wiaty na odpady komunalne z wbudowanym budynkiem odpadów medycznych oraz zagospodarowaniem południowo-zachodniej części terenu szpitala i niezbędną infrastrukturą techniczną.

Extended TitleWykonanie robót budowlanych wraz z umeblowaniem pomieszczeń w ramach zadania: Budynek ambulatoryjny – rozbudowa Wielkopolskiego Centrum Onkologii w kierunku ul. Strzeleckiej.
Changes
Section:
IV.2.2
Previous text:
2020-07-15
New text:
2020-07-31
Section:
IV.2.7
Previous text:
2020-07-15
New text:
2020-07-31
Deadline Date2020-07-31
Publication Date2020-06-05
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationWielkopolskie Centrum Onkologii
Addressul. Garbary 15
TownPoznań
Postal Code61-866
Phone+48 618850643
Fax+48 618850698
Class Code45215140
Class DescriptionHospital facilities construction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2020-05-04

Hospital facilities construction work

Rozbudowa Wielkopolskiego Centrum Onkologii w kierunku ul. Strzeleckiej o budynek ambulatoryjny wraz z przebudową i rozbudową istniejącego budynku Centralnego Bloku Operacyjnego i dobudową do istniejącego budynku Zakładu Radioterapii II wiaty na odpady komunalne z wbudowanym budynkiem odpadów medycznych oraz zagospodarowaniem południowo-zachodniej części terenu szpitala i niezbędną infrastrukturą techniczną.

Extended TitleWykonanie robót budowlanych wraz z umeblowaniem pomieszczeń w ramach zadania: Budynek ambulatoryjny – rozbudowa Wielkopolskiego Centrum Onkologii w kierunku ul. Strzeleckiej.
Changes
Section:
III.1.3
Previous text:

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek, jeśli wykaże, iż

a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, należycie wykonał co najmniej dwie roboty:

• co najmniej jedną kompleksową robotę budowlaną polegającą na budowie, rozbudowie lub przebudowie budynku/ów użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 3 000 m2, o co najmniej czterech kondygnacjach nadziemnych i jednej kondygnacji podziemnej, której wartość wnosiła co najmniej 50 000 000,00 PLN brutto (słownie: pięćdziesiąt milionów złotych),

• co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie, rozbudowie lub przebudowie budynku/ów, której wartość wnosiła co najmniej 20 000 000,00 PLN brutto (słownie: dwadzieścia milionów złotych), a zakres robót obejmował między innymi wykonanie zabezpieczenia ścian wykopu za pomocą palisady z pali wierconych lub ścian szczelinowych;

b) dysponuje co najmniej następującymi osobami skierowanymi do bezpośredniej realizacji zamówienia, o poniżej wymienionych kwalifikacjach i doświadczeniu niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia:

• kierownikiem budowy,

• kierownikiem robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,

• kierownikiem robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

Uwaga: szczegółowe informacje na temat warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania (a także dokumentów, których Zamawiający żąda) znajdują się w dokumentacji postępowania SIWZ dostępnej na stronie internetowej Zamawiającego. Formularz ogłoszenia nie przyjmuje dostatecznej ilości znaków – w zwiazku z czym nie ma możliwości wskazania w ogłoszeniu pełnej treści warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia.

New text:

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek, jeśli wykaże, iż

a) w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, należycie wykonał co najmniej dwie roboty:

— co najmniej jedną kompleksową robotę budowlaną polegającą na budowie, rozbudowie lub przebudowie budynku/ów użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 3 000 m2, o co najmniej dwóch kondygnacjach nadziemnych i jednej kondygnacji podziemnej, której wartość wnosiła co najmniej 50 000 000,00 PLN brutto (słownie: pięćdziesiąt milionów złotych),

— co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie, rozbudowie lub przebudowie budynku/ów, której wartość wnosiła co najmniej 20 000 000,00 PLN brutto (słownie: dwadzieścia milionów złotych), a zakres robót obejmował między innymi wykonanie zabezpieczenia ścian wykopu za pomocą palisady z pali wierconych lub ścian szczelinowych;

b) dysponuje co najmniej następującymi osobami skierowanymi do bezpośredniej realizacji zamówienia, o poniżej wymienionych kwalifikacjach i doświadczeniu niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia:

— kierownikiem budowy,

— kierownikiem robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,

— kierownikiem robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

Uwaga: szczegółowe informacje na temat warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania (a także dokumentów, których Zamawiający żąda) znajdują się w dokumentacji postępowania SIWZ dostępnej na stronie internetowej Zamawiającego. Formularz ogłoszenia nie przyjmuje dostatecznej ilości znaków – w związku z czym nie ma możliwości wskazania w ogłoszeniu pełnej treści warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia.

Section:
IV.2.2
Previous text:
2020-06-08
New text:
2020-07-15
Section:
IV.2.7
Previous text:
2020-06-08
New text:
2020-07-15
Deadline Date2020-07-15
Publication Date2020-05-04
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationWielkopolskie Centrum Onkologii
Addressul. Garbary 15
TownPoznań
Postal Code61-866
Phone+48 618850643
Fax+48 618850698
Class Code45215140
Class DescriptionHospital facilities construction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2020-03-06

Hospital facilities construction work

Rozbudowa Wielkopolskiego Centrum Onkologii w kierunku ul. Strzeleckiej o budynek ambulatoryjny wraz z przebudową i rozbudową istniejącego budynku Centralnego Bloku Operacyjnego i dobudową do istniejącego budynku Zakładu Radioterapii II wiaty na odpady komunalne z wbudowanym budynkiem odpadów medycznych oraz zagospodarowaniem południowo-zachodniej części terenu szpitala i niezbędną infrastrukturą techniczną.

Extended TitleWykonanie robót budowlanych wraz z umeblowaniem pomieszczeń w ramach zadania: Budynek ambulatoryjny – Rozbudowa Wielkopolskiego Centrum Onkologii w kierunku ul. Strzeleckiej.
Extended Description

Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie pełno-branżowych robót budowlanych wraz z umeblowaniem pomieszczeń w ramach zadania: budynek ambulatoryjny – rozbudowa Wielkopolskiego Centrum Onkologii w kierunku ul. Strzeleckiej.

Zadanie inwestycyjne obejmuje: rozbiórkę dwóch istniejących budynków szpitala przy ul. Strzeleckiej 35 i przy ul. Strzeleckiej 37, budowę nowego budynku ambulatoryjnego przy ul. Strzeleckiej, przebudowę i rozbudowę sąsiadującego z nim bezpośrednio budynku Centralnego Bloku Operacyjnego, budowę wiaty na odpady i wbudowanego w nią budynku odpadów medycznych dobudowanych do istniejącego budynku Zakładu Radioterapii II oraz związane z tym zagospodarowanie południowo-zachodniej części terenu szpitala, w tym budowę nawierzchni utwardzonych, podziemnej i nadziemnej infrastruktury technicznej, kształtowanie terenów zielonych wraz z szata roślinną. Projektem objęta jest południowo-zachodnia część terenu szpitala na działkach ew. 18/5 i 21/6 i na częściach działek nr 17, 18/4, 21/5, 21/7, 21/8 i 23 ark 36 z obrębu Poznań.

Projektuje się rozebranie budynku willi i budynku baraku znajdujących się na objętym projektem terenie. W związku z projektowaną budową budynku ambulatoryjnego zaprojektowano przebudowę i rozbudowę oddanego do eksploatacji w 2005 r. budynku Centralnego Bloku Operacyjnego w taki sposób, by do jego zachodniego skrzydła na poziomach od 1 do 5 piętra można było na szerokości ponad 20 m dobudować bezpośrednio budynek ambulatoryjny, zachowując w poziomie parteru wzdłuż styku budynków prześwit. Budynek ambulatoryjny wypełni zachodnią część terenu szpitala od pierzei ulicy Strzeleckiej do budynku CBO, do którego będzie przylegał z pozostawieniem w przestrzeni pierwszej kondygnacji nadziemnej prześwitu umożliwiającego przejście i przejazd do północnej części terenu szpitala z drogi wewnętrznej prowadzącej z ul. Garbary. Od strony ulicy Strzeleckiej budynek ambulatoryjny będzie miał wysoki i głęboki prześwit – wyżej położone piętra, tworzące zasadniczy korpus budynku, będą od strony ulicy oparte na dwukondygnacyjnych słupach i pas terenu wzdłuż ulicy na szerokości 14 m i na wysokość 7 m nie zostanie wypełniony kubaturą. W tak utworzonym prześwicie projektuje się podjazd i dojście do wejścia głównego do budynku ambulatoryjnego.

Deadline Date2020-06-08
Publication Date2020-03-06
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationWielkopolskie Centrum Onkologii
Addressul. Garbary 15
TownPoznań
Postal Code61-866
Phone+48 618850643
Fax+48 618850698
Class Code45215140
Class DescriptionHospital facilities construction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Sep 9, 2020
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac polegających na usunięciu wad i usterek na czynnej sieci kanalizacyjnej wykonanej w ramach kontraktu 18, na terenie gminy Jeleśnia, w miejscowościach: Mutne, Sopotnia Mała, Pewel...
View more
Deadline: Aug 19, 2020
Zakres zadania obejmuje:wykonanie części północno-wschodniej (NE) dachu nad pałacem w celu zabezpieczenia zabytkowej konstrukcji obiektu oraz zlikwidowania istniejącego zagrożenia bezpieczeństwa bez naruszenia zewnętrznej geometrii dachu. Powierzchnia części północno-wschodniej (NE) dachu...
View more
Deadline: Sep 11, 2020
I. Przedmiotem zamówienia jest realizacja inwestycji pod nazwą „Realizacja obiektu Stadionu Miejskiego w Nowym Sączu przy ul. Kilińskiego wraz z wyposażeniem, infrastrukturą i zagospodarowaniem terenów i otoczenia obiektu – realizacja...
View more