Rozbudowa Wielkopolskiego Centrum Onkologii w kierunku ul. Strzeleckiej o budynek ambulatoryjny wraz z przebudową i rozbudową istniejącego budynku Centralnego Bloku Operacyjnego i dobudową do istniejącego budynku Zakładu Radioterapii II wiaty na odpady komunalne z wbudowanym budynkiem odpadów medycznych oraz zagospodarowaniem południowo-zachodniej części terenu szpitala i niezbędną infrastrukturą techniczną.

Extended TitleWykonanie robót budowlanych wraz z umeblowaniem pomieszczeń w ramach zadania: Budynek ambulatoryjny – rozbudowa Wielkopolskiego Centrum Onkologii w kierunku ul. Strzeleckiej.
Changes
Section:
III.1.3
Previous text:

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek, jeśli wykaże, iż

a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, należycie wykonał co najmniej dwie roboty:

• co najmniej jedną kompleksową robotę budowlaną polegającą na budowie, rozbudowie lub przebudowie budynku/ów użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 3 000 m2, o co najmniej czterech kondygnacjach nadziemnych i jednej kondygnacji podziemnej, której wartość wnosiła co najmniej 50 000 000,00 PLN brutto (słownie: pięćdziesiąt milionów złotych),

• co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie, rozbudowie lub przebudowie budynku/ów, której wartość wnosiła co najmniej 20 000 000,00 PLN brutto (słownie: dwadzieścia milionów złotych), a zakres robót obejmował między innymi wykonanie zabezpieczenia ścian wykopu za pomocą palisady z pali wierconych lub ścian szczelinowych;

b) dysponuje co najmniej następującymi osobami skierowanymi do bezpośredniej realizacji zamówienia, o poniżej wymienionych kwalifikacjach i doświadczeniu niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia:

• kierownikiem budowy,

• kierownikiem robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,

• kierownikiem robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

Uwaga: szczegółowe informacje na temat warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania (a także dokumentów, których Zamawiający żąda) znajdują się w dokumentacji postępowania SIWZ dostępnej na stronie internetowej Zamawiającego. Formularz ogłoszenia nie przyjmuje dostatecznej ilości znaków – w zwiazku z czym nie ma możliwości wskazania w ogłoszeniu pełnej treści warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia.

New text:

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek, jeśli wykaże, iż

a) w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, należycie wykonał co najmniej dwie roboty:

— co najmniej jedną kompleksową robotę budowlaną polegającą na budowie, rozbudowie lub przebudowie budynku/ów użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 3 000 m2, o co najmniej dwóch kondygnacjach nadziemnych i jednej kondygnacji podziemnej, której wartość wnosiła co najmniej 50 000 000,00 PLN brutto (słownie: pięćdziesiąt milionów złotych),

— co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie, rozbudowie lub przebudowie budynku/ów, której wartość wnosiła co najmniej 20 000 000,00 PLN brutto (słownie: dwadzieścia milionów złotych), a zakres robót obejmował między innymi wykonanie zabezpieczenia ścian wykopu za pomocą palisady z pali wierconych lub ścian szczelinowych;

b) dysponuje co najmniej następującymi osobami skierowanymi do bezpośredniej realizacji zamówienia, o poniżej wymienionych kwalifikacjach i doświadczeniu niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia:

— kierownikiem budowy,

— kierownikiem robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,

— kierownikiem robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

Uwaga: szczegółowe informacje na temat warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania (a także dokumentów, których Zamawiający żąda) znajdują się w dokumentacji postępowania SIWZ dostępnej na stronie internetowej Zamawiającego. Formularz ogłoszenia nie przyjmuje dostatecznej ilości znaków – w związku z czym nie ma możliwości wskazania w ogłoszeniu pełnej treści warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia.

Section:
IV.2.2
Previous text:
2020-06-08
New text:
2020-07-15
Section:
IV.2.7
Previous text:
2020-06-08
New text:
2020-07-15
Deadline Date2020-07-15
Publication Date2020-05-04
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationWielkopolskie Centrum Onkologii
Addressul. Garbary 15
TownPoznań
Postal Code61-866
Phone+48 618850643
Fax+48 618850698
Class Code45215140
Class DescriptionHospital facilities construction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2020-03-06

Hospital facilities construction work

Rozbudowa Wielkopolskiego Centrum Onkologii w kierunku ul. Strzeleckiej o budynek ambulatoryjny wraz z przebudową i rozbudową istniejącego budynku Centralnego Bloku Operacyjnego i dobudową do istniejącego budynku Zakładu Radioterapii II wiaty na odpady komunalne z wbudowanym budynkiem odpadów medycznych oraz zagospodarowaniem południowo-zachodniej części terenu szpitala i niezbędną infrastrukturą techniczną.

Extended TitleWykonanie robót budowlanych wraz z umeblowaniem pomieszczeń w ramach zadania: Budynek ambulatoryjny – Rozbudowa Wielkopolskiego Centrum Onkologii w kierunku ul. Strzeleckiej.
Extended Description

Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie pełno-branżowych robót budowlanych wraz z umeblowaniem pomieszczeń w ramach zadania: budynek ambulatoryjny – rozbudowa Wielkopolskiego Centrum Onkologii w kierunku ul. Strzeleckiej.

Zadanie inwestycyjne obejmuje: rozbiórkę dwóch istniejących budynków szpitala przy ul. Strzeleckiej 35 i przy ul. Strzeleckiej 37, budowę nowego budynku ambulatoryjnego przy ul. Strzeleckiej, przebudowę i rozbudowę sąsiadującego z nim bezpośrednio budynku Centralnego Bloku Operacyjnego, budowę wiaty na odpady i wbudowanego w nią budynku odpadów medycznych dobudowanych do istniejącego budynku Zakładu Radioterapii II oraz związane z tym zagospodarowanie południowo-zachodniej części terenu szpitala, w tym budowę nawierzchni utwardzonych, podziemnej i nadziemnej infrastruktury technicznej, kształtowanie terenów zielonych wraz z szata roślinną. Projektem objęta jest południowo-zachodnia część terenu szpitala na działkach ew. 18/5 i 21/6 i na częściach działek nr 17, 18/4, 21/5, 21/7, 21/8 i 23 ark 36 z obrębu Poznań.

Projektuje się rozebranie budynku willi i budynku baraku znajdujących się na objętym projektem terenie. W związku z projektowaną budową budynku ambulatoryjnego zaprojektowano przebudowę i rozbudowę oddanego do eksploatacji w 2005 r. budynku Centralnego Bloku Operacyjnego w taki sposób, by do jego zachodniego skrzydła na poziomach od 1 do 5 piętra można było na szerokości ponad 20 m dobudować bezpośrednio budynek ambulatoryjny, zachowując w poziomie parteru wzdłuż styku budynków prześwit. Budynek ambulatoryjny wypełni zachodnią część terenu szpitala od pierzei ulicy Strzeleckiej do budynku CBO, do którego będzie przylegał z pozostawieniem w przestrzeni pierwszej kondygnacji nadziemnej prześwitu umożliwiającego przejście i przejazd do północnej części terenu szpitala z drogi wewnętrznej prowadzącej z ul. Garbary. Od strony ulicy Strzeleckiej budynek ambulatoryjny będzie miał wysoki i głęboki prześwit – wyżej położone piętra, tworzące zasadniczy korpus budynku, będą od strony ulicy oparte na dwukondygnacyjnych słupach i pas terenu wzdłuż ulicy na szerokości 14 m i na wysokość 7 m nie zostanie wypełniony kubaturą. W tak utworzonym prześwicie projektuje się podjazd i dojście do wejścia głównego do budynku ambulatoryjnego.

Deadline Date2020-06-08
Publication Date2020-03-06
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationWielkopolskie Centrum Onkologii
Addressul. Garbary 15
TownPoznań
Postal Code61-866
Phone+48 618850643
Fax+48 618850698
Class Code45215140
Class DescriptionHospital facilities construction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Jun 30, 2020
Podstawowym celem inwestycji polegającej na budowie obiektu małej retencji jest powstrzymanie odpływu wód poprzez podniesienie rzędnej piętrzenia wód znajdujących się w rowie melioracyjnym bez nazwy za pomocą projektowanego przepustu z...
View more
Deadline: Jul 3, 2020
Rozbudowa bocznicy kolejowej
View more
Deadline: Jun 22, 2020
Przedmiot zamówienia obejmuje: budowę Gminnego Ośrodka Zdrowia w Siechnicach w standardzie budynku pasywnego z garażem podziemnym, zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną.
View more