Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania:

rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 613, 515 i 521 na odcinku Bronowo–Różnowo–Susz. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem inwestycji oraz zakresem stanowi załącznik nr 1.

Extended TitleWykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 613, 515 i 521 na odcinku Bronowo–Różnowo–Susz.
Changes
Section:
IV.2.2
Previous text:
2020-05-11
New text:
2020-08-11
Section:
IV.2.7
Previous text:
2020-05-11
New text:
2020-08-11
Deadline Date2020-08-11
Publication Date2020-04-14
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeServices
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationWojewództwo Warmińsko-Mazurskie – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Attention OfDagmara Ciesielska-Jasińska
Addressul. Pstrowskiego 28b
TownOlsztyn
Postal Code10-602
Phone+48 895261954
Fax+48 895399876
Class Code71322000
Class DescriptionEngineering design services for the construction of civil engineering works
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2020-03-24

Engineering design services for the construction of civil engineering works

Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania:

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 613, 515 i 521 na odcinku Bronowo – Różnowo – Susz. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem inwestycji oraz zakresem stanowi załącznik nr 1.

Extended TitleWykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 613, 515 i 521 na odcinku Bronowo – Różnowo – Susz.
Changes
Section:
IV.2.2
Previous text:
2020-04-10
New text:
2020-05-11
Section:
IV.2.7
Previous text:
2020-04-10
New text:
2020-05-11
Deadline Date2020-05-11
Publication Date2020-03-24
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeServices
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationWojewództwo Warmińsko-Mazurskie – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Attention OfDagmara Ciesielska-Jasińska
Addressul. Pstrowskiego 28 b
TownOlsztyn
Postal Code10-602
Phone+48 895261954
Fax+48 895399876
Class Code71322000
Class DescriptionEngineering design services for the construction of civil engineering works
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2020-03-10

Engineering design services for the construction of civil engineering works

Przedmiotem zamówienia jest:wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 613, 515 i 521 na odcinku Bronowo–Różnowo–Susz. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem inwestycji oraz zakresem stanowi załącznik nr 1.

Extended TitleWykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 613, 515 i 521 na odcinku Bronowo–Różnowo–Susz.
Extended Description

1. Przedmiotem niniejszego opisu są wymagania dotyczące wykonania i odbioru dokumentacji projektowej (wraz z uzyskaniem z upoważnienia Zamawiającego decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej) dla zadania „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 613, 515 i 521 na odcinku Bronowo–Różnowo–Susz”.

2. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie, w szczególności:

— aktualnej mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych,

— dokumentacji geotechnicznej,

— inwentaryzacji stanu istniejącego, w tym działek planowanych do włączenia w pas drogowy, istniejących obiektów inżynierskich, istniejących zjazdów, oznakowania pionowego wraz z jej aktualizacją na zakończenie dokumentacji projektowej, szczegółowej inwentaryzacji zieleni,

— projektu budowlanego wraz z niezbędnymi opiniami, uzgodnieniami i decyzjami administracyjnymi,

— niezbędnych materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) w tym załączników do decyzji ZRID, projektów podziałów nieruchomości, wykazu właścicieli gruntów, ustalenie granic w terenie itp. Zamawiający przewiduje do podziału 40 szt. działek. Rozliczenie za wykonanie podziałów nieruchomości nastąpi za faktyczną ilość podzielonych działek,

— projektu wykonawczego wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), przedmiarem robót, zatwierdzonym projektem stałej organizacji ruchu,

— kosztorysu ofertowego (stanowiącego wzór do wypełnienia przez Wykonawców robót bud.) i kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarem robót,

— audytu BRD wykonanego przez audytora zewnętrznego niezależnego od projektanta,

— elementów niezbędnych (karta informacyjna przedsięwzięcia, raport oddziaływania na środowisko wraz ze szczegółową inwentaryzacją przyrodniczą, zezwolenia na czynności zabronione w stosunku do gatunków roślin lub zwierząt objętych ochroną, zgody właścicieli działek na przenosiny na ich teren gatunków chronionych) do uzyskania decyzji środowiskowej wraz z ostateczną decyzją,

— wyznaczenie granic stanowiących zewnętrzną krawędź pasa drogowego (markowanie granicy w terenie, jednoznaczne – widoczne oznakowanie ma posłużyć do przekazania placu budowy wraz ze szkicem polowym i wykazem współrzędnych).

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem inwestycji oraz zakresem stanowi Załącznik nr 1.

4. Pełna dokumentacja przetargowa pn.: wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 613, 515 i 521 na odcinku Bronowo–Różnowo–Susz znajduje się na platformie przetargowej, pod adresem: https://zdw-olsztyn.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

Deadline Date2020-04-10
Publication Date2020-03-10
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeServices
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationWojewództwo Warmińsko-Mazurskie – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie.
Attention OfDagmara Ciesielska - Jasińska
Addressul. Pstrowskiego 28 b
TownOlsztyn
Postal Code10-602
Phone+48 895261954
Fax+48 895399876
Class Code71322000
Class DescriptionEngineering design services for the construction of civil engineering works
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Jun 30, 2020
Podstawowym celem inwestycji polegającej na budowie obiektu małej retencji jest powstrzymanie odpływu wód poprzez podniesienie rzędnej piętrzenia wód znajdujących się w rowie melioracyjnym bez nazwy za pomocą projektowanego przepustu z...
View more
Deadline: Jul 3, 2020
Rozbudowa bocznicy kolejowej
View more
Deadline: Jun 22, 2020
Przedmiot zamówienia obejmuje: budowę Gminnego Ośrodka Zdrowia w Siechnicach w standardzie budynku pasywnego z garażem podziemnym, zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną.
View more