1. Dostawa 3 sztuk mobilnych miejskich/powiatowych stanowisk kierowania – samochodów dowodzenia i łączności. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.

2. Na podstawie art. 93 ust. 1a Pzp Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane

Extended TitleDostawa 3 sztuk mobilnych miejskich/powiatowych stanowisk kierowania - samochodów dowodzenia i łączności
Changes
Section:
II.2.7
Previous text:

Początek: 01/12/2020

Koniec: 14/12/2020

New text:

Początek: 10/09/2021

Koniec: 21/09/2021

Section:
III.1.3
Previous text:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykonali w okresie ostatnich ośmiu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, dostawę samochodu dowodzenia i łączności (lekkiego, średniego lub ciężkiego) w ilości minimum 1 sztuki o wartości tego zamówienia minimum 800 000,00 PLN lub równowartości w walucie obcej przeliczonej wg kursów średnich walut obcych w złotych publikowanych przez Narodowy Bank Polski na dzień wystawienia dokumentu, oraz posiadają dowody, że dostawa ta została wykonana należycie.

New text:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykonali w okresie ostatnich dziesięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, dostawę samochodu dowodzenia i łączności (lekkiego, średniego lub ciężkiego) w ilości minimum 1 sztuki o wartości tego zamówienia minimum 800 000,00 PLN lub równowartości w walucie obcej przeliczonej wg kursów średnich walut obcych w złotych publikowanych przez Narodowy Bank Polski na dzień wystawienia dokumentu, oraz posiadają dowody, że dostawa ta została wykonana należycie.

Section:
III.1.3
Previous text:

W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający żąda następujących dokumentów (dokumenty składane są przez wykonawcę w postępowaniu na wezwanie zamawiającego):

1. Wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 8 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem:

— wartości,

— przedmiotu,

— dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane.

New text:

W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający żąda następujących dokumentów (dokumenty składane są przez wykonawcę w postępowaniu na wezwanie zamawiającego):

1. Wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, dostawę samochodu dowodzenia i łączności (lekkiego, średniego lub ciężkiego) w ilości minimum 1 sztuki o wartości tego zamówienia minimum 800 000,00 PLN lub równowartości w walucie obcej przeliczonej wg kursów średnich walut obcych w PLN publikowanych przez Narodowy Bank Polski na dzień wystawienia dokumentu, oraz posiadają dowody, że dostawa ta została wykonana należycie wraz z podaniem:

— wartości,

— przedmiotu,

— dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane.

Z załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (wg załącznika nr 9).

Section:
IV.2.2
Previous text:
2020-06-30
New text:
2020-08-31
Section:
IV.2.7
Previous text:
2020-06-30
New text:
2020-08-31
Section:
II.1.4
Previous text:

Dostawa 3 sztuk mobilnych miejskich/powiatowych stanowisk kierowania – samochodów dowodzenia i łączności. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.

New text:

1. Dostawa 3 sztuk mobilnych miejskich/powiatowych stanowisk kierowania – samochodów dowodzenia i łączności. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.

2. Na podstawie art. 93 ust. 1a Pzp Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane

Deadline Date2020-08-31
Publication Date2020-06-26
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationKomenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi
Attention OfŁukasz Świerczyński
Addressul. Wólczańska 111/113
TownŁódź
Postal Code90-521
Phone+48 426315146
Fax+48 426315108
Class Code35711000
Class DescriptionCommand, control, communication systems
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2020-04-22

Firefighting vehicles

Dostawa 3 sztuk mobilnych miejskich/powiatowych stanowisk kierowania – samochodów dowodzenia i łączności. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.

Extended TitleDostawa 3 sztuk mobilnych miejskich/powiatowych stanowisk kierowania – samochodów dowodzenia i łączności
Changes
Section:
IV.2.2
Previous text:
2020-05-07
New text:
2020-06-30
Section:
IV.2.7
Previous text:
2020-05-07
New text:
2020-06-30
Deadline Date2020-06-30
Publication Date2020-04-22
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationKomenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi
Attention OfŁukasz Świerczyński
Addressul. Wólczańska 111/113
TownŁódź
Postal Code90-521
Phone+48 426315146
Fax+48 426315108
Class Code35711000
Class DescriptionCommand, control, communication systems
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2020-03-30

Firefighting vehicles

Dostawa 3 sztuk mobilnych miejskich/powiatowych stanowisk kierowania – samochodów dowodzenia i łączności. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.

Extended TitleDostawa 3 sztuk mobilnych miejskich/powiatowych stanowisk kierowania – samochodów dowodzenia i łączności
Changes
Section:
II.2.7
Previous text:

Początek: 16.11.2020

Koniec: 27.11.2020

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

New text:

Początek: 1.12.2020

Koniec: 14.12.2020

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

Section:
IV.2.2
Previous text:
2020-04-15
New text:
2020-05-07
Section:
IV.2.7
Previous text:
2020-04-15
New text:
2020-05-07
Deadline Date2020-05-07
Publication Date2020-03-30
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationKomenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi
Attention OfŁukasz Świerczyński
Addressul. Wólczańska 111/113
TownŁódź
Postal Code90-521
Phone+48 426315146
Fax+48 426315108
Class Code35711000
Class DescriptionCommand, control, communication systems
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2020-03-11

Firefighting vehicles

Dostawa 3 sztuk mobilnych miejskich/powiatowych stanowisk kierowania – samochodów dowodzenia i łączności. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.

Extended TitleDostawa 3 sztuk mobilnych miejskich/powiatowych stanowisk kierowania – samochodów dowodzenia i łączności
Extended Description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 3 sztuk mobilnych miejskich/powiatowych stanowisk kierowania – samochodów dowodzenia i łączności. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ Przedmiot zamówienia obejmuje przeszkolenie osób do obsługi samochodów oraz ich wyposażenie zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia.

Deadline Date2020-04-15
Publication Date2020-03-11
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaThe most economic tender
Value2400000.00
OrganisationKomenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi
Attention OfŁukasz Świerczyński
Addressul. Wólczańska 111/113
TownŁódź
Postal Code90-521
Phone+48 426315146
Fax+48 426315108
Class Code34144210
Class DescriptionFirefighting vehicles
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Aug 10, 2020
Przedmiotem zamówienia jest wybór generalnego Wykonawcy zadania pn. Budowa budynku Małopolskiego Centrum Nauki Cogiteon o funkcji wystawienniczej, laboratoryjno-warsztatowej, biurowo-konferencyjnej, gastronomicznej z wbudowanym garażem podziemnym oraz z wewnętrznymi instalacjami wraz z...
View more
Deadline: Jul 16, 2020
I. c.d.sekcji II.1.1.na terenie gminy Dąbrowa Górnicza” - Etap I, Etap II, Etap III oraz przebudową infrastruktury kolejowej i drogowej w obszarze stacji Dąbrowa Górnicza, w tym likwidacji przejazdu kolejowo-drogowego...
View more
Deadline: Aug 5, 2020
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane wykonywane w istniejącym budynku Szpitala MSWiA w Rzeszowie w celu wykonania sali operacyjnej hybrydowej wraz z dostawą aparatu rentgenowskiego – angiografu, wykonanie dodatkowej sali dwułóżkowej...
View more