Zamówienie obejmuje dostawę 5 szt. fabrycznie nowych tj. wyprodukowanych najpóźniej na 12 miesięcy przed dostawą, nieeksploatowanych, niskopodłogowych, jednoczłonowych trolejbusów standardowych tj. 11,01–13,5 m, takich samych, tej samej marki, tego samego typu, wyposażonych w kompletacji zgodnej ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami, przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych z zasilaniem opartym na bateriach trakcyjnych.

Extended TitleDostawa 5 szt. fabrycznie nowych – niskopodłogowych trolejbusów jednoczłonowych/standardowych 11,01 – 13,5 m z zasilaniem alternatywnym opartym na bateriach trakcyjnych
Changes
Section:
II.2.7
Previous text:

Okres w miesiącach: 14

New text:

Okres w miesiącach: 16

Section:
III.1.6
Previous text:

2. Wybrany wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie, przed podpisaniem umowy.

New text:

2. Wybrany wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie, przed podpisaniem umowy.

Section:
IV.2.2
Previous text:
2020-04-17
New text:
2020-07-17
Section:
IV.2.6
Previous text:
2020-06-15
New text:
2020-09-14
Section:
IV.2.7
Previous text:
2020-04-17
New text:
2020-07-17
Deadline Date2020-07-17
Publication Date2020-04-14
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationPrzedsiębiorstwo Komunikacji Trolejbusowej Sp. z o.o.
Attention OfDanielewska Małgorzata
Addressul. Zakręt do Oksywia 1
TownGdynia
Postal Code81-244
Phone+48 586694210
Fax+48 586694202
Class Code34622300
Class DescriptionTrolleybuses
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2020-03-17

Trolleybuses

Zamówienie obejmuje dostawę 5 szt. fabrycznie nowych, tj. wyprodukowanych najpóźniej na 12 miesięcy przed dostawą, nieeksploatowanych, niskopodłogowych, jednoczłonowych trolejbusów standardowych, tj. 11,01–13,5 m, takich samych, tej samej marki, tego samego typu, wyposażonych w kompletacji zgodnej ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami, przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych z zasilaniem opartym na bateriach trakcyjnych.

Extended TitleDostawa 5 szt. fabrycznie nowych – niskopodłogowych trolejbusów jednoczłonowych/standardowych 11,01 – 13,5 m z zasilaniem alternatywnym opartym na bateriach trakcyjnych
Extended Description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 5 szt. fabrycznie nowych tj. wyprodukowanych najpóźniej na 12 miesięcy przed dostawą, nieeksploatowanych, niskopodłogowych, jednoczłonowych trolejbusów standardowych, tj. 11,01–13,5 m, takich samych, tej samej marki, tego samego typu, wyposażonych w kompletacji zgodnej ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami, przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych z zasilaniem opartym na bateriach trakcyjnych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w SIWZ.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Działając na podstawie art. 7 ust 1a ustawy Pzp zamawiający informuje, że oferty złożone przez wykonawców z państw innych niż objętych Porozumieniem Światowej Organizacji Handlu w sprawie zamówień rządowych oraz państw, które nie są stroną umowy z Unią Europejską zapewniającej traktowanie nie mniej korzystne niż wykonawców pochodzących z Unii Europejskiej, będą podlegały odrzuceniu.

Zgodnie z art. 138c ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp zamawiający odrzuci oferty, w których udział towarów pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw, z którymi Unia Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców, lub państw, wobec których na mocy decyzji Rady stosuje się przepisy dyrektywy 2014/25/UE, nie przekracza 50 %.

Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania w postępowaniu art. 24aa ustawy Pzp.

W przypadku zastosowania art. 24aa ustawy Pzp, zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Deadline Date2020-04-17
Publication Date2020-03-17
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationPrzedsiębiorstwo Komunikacji Trolejbusowej Sp. z o.o.
Attention OfDanielewska Małgorzata
Addressul. Zakręt do Oksywia 1
TownGdynia
Postal Code81-244
Phone+48 586694210
Fax+48 586694202
Class Code34622300
Class DescriptionTrolleybuses
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Jun 30, 2020
Podstawowym celem inwestycji polegającej na budowie obiektu małej retencji jest powstrzymanie odpływu wód poprzez podniesienie rzędnej piętrzenia wód znajdujących się w rowie melioracyjnym bez nazwy za pomocą projektowanego przepustu z...
View more
Deadline: Jul 3, 2020
Rozbudowa bocznicy kolejowej
View more
Deadline: Jun 22, 2020
Przedmiot zamówienia obejmuje: budowę Gminnego Ośrodka Zdrowia w Siechnicach w standardzie budynku pasywnego z garażem podziemnym, zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną.
View more