Обществена поръчка с предмет „Избор на изпълнител за изграждане на подлез към кв. „Грамада“ във връзка с реализацията на проект „Интегриран градски транспорт на гр. Благоевград“, административен договор BG16RFOP001-1.008-0010-C01 по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014—2020“, приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, инвестиционен приоритет „Интегриран градски транспорт“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014—2020 г., изпълнима съгласно условията на документацията за участие и изготвен работен проект.

Extended TitleИзбор на изпълнител за изграждане на подлез към кв. „Грамада“ във вр. с реализацията на проект „Интегриран градски транспорт на гр. Благоевград“, административен договор BG16RFOP001-1.008-0010-C01
Changes
Section:
IV.2.2)
Previous text:
2020-04-30
New text:
2020-05-26
Section:
IV.2.7)
Previous text:
2020-05-04
New text:
2020-05-27
Deadline Date2020-05-26
Publication Date2020-04-22
CountryBulgaria
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationОбщина Благоевград
Attention OfИва Цветанова — главен юрисконсулт ОП
Addressпл. „Георги Измирлиев — Македончето“ № 1
TownBlagoevgrad
Postal Code2700
Phone+359 73867714
Fax+359 73884451
Class Code45000000
Class DescriptionConstruction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2020-03-27

Construction work

Обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за изграждане на подлез към кв. „Грамада“ във връзка с реализацията на проект „Интегриран градски транспорт на гр. Благоевград“, административен договор BG16RFOP001—1.008-0010-C01 по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014—2020“, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, инвестиционен приоритет „Интегриран градски транспорт“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014—2020 г., изпълнима съгласно условията на документацията за участие и изготвен работен проект.

Extended Title„Избор на изпълнител за изграждане на подлез към кв. „Грамада“ във вр. с реализацията на проект „Интегриран градски транспорт на гр. Благоевград“, административен договор BG16RFOP001—1.008-0010-C01
Extended Description

Обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за изграждане на подлез към кв. „Грамада“ във връзка с реализацията на проект „Интегриран градски транспорт на гр. Благоевград“, Административен договор BG16RFOP001—1.008-0010-C01 по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014—2020“, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, инвестиционен приоритет „Интегриран градски транспорт“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014—2020 г., изпълнима при условията на документацията за участие и изготвен работен проект.

Deadline Date2020-04-30
Publication Date2020-03-27
CountryBulgaria
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
Value2496774.85
OrganisationОбщина Благоевград
Attention OfИва Цветанова — главен юрисконсулт ОП
Addressпл. „Георги Измирлиев — Македончето“ № 1
TownBlagoevgrad
Postal Code2700
Phone+359 73867714
Fax+359 73884451
Class Code45000000
Class DescriptionConstruction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Jun 22, 2020
Предметът на обществената поръчка е „Строително-монтажни работи по изграждане на 8 бр. асансьорни уредби клас І за осигуряване на достъпна среда в 4 бр. пешеходни подлези на територията на гр....
View more
Deadline: Jun 30, 2020
Предмет на настоящата обществена поръчка е извършването на ремонтни работи с цел реконструкция и преустройство на център за обучение на населението в Северен централен регион и изграждане на учебно тренировъчен...
View more
Deadline: Jun 25, 2020
Обществената поръчка включва 2 (две) обособени позиции, както следва:Обособена позиция № 1: „Текущи ремонти и свързаните с тях доставки за сградите на БНБ — собствени, под наем и новoпридобити“;Обособена позиция...
View more