Obiectul contractului il reprezinta proiectarea si executia lucrarilor pentru drumul de legatura Autostrada A1 Arad - Timișoara - DN 69, in conformitate cu prevederile contractului de proiectare si executie.

In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, termenul limita pana la care orice operator economic interesat de participarea la procedura de achizitie publica are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este cu 25 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.

In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (2) din Legea 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, Autoritatea Contractanta stabileste doua termene limita in care va raspunde tuturor solicitarilor de clarificare/ informatiilor suplimentare, dupa cum urmeaza: primul termen - limita este cu 40 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor; al doilea termen - limita este cu 15 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.

Precizam ca cele doua termene de raspuns la clarificari nu afecteaza dreptul operatorilor economici de a adresa solicitari de clarificare pe parcursul intregii perioade care se scurge de la momentul publicarii Anuntului de Participare si pana la termenul limita cu 25 zile anterior termenului limita de depunere a ofertelor stabilit de Autoritatea Contractanta.

Cu toate acestea, avand in vedere faptul ca Autoritatea Contractanta are obligatia de a raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare, sens in care aceasta trebuie sa isi aloce un termen rezonabil pentru procesarea solicitarilor de clarificarea si formularea raspunsurilor care se impun, la primul termen de raspuns la clarificari Autoritatea Contractanta va raspunde tuturor solicitarilor de clarificare adresate de operatorii economici in intervalul de la publicarea Anuntului de Participare si pana la data la care se implineste termenul cu 50 de zile anterior datei limita de depunere a ofertelor, iar la al doilea termen de raspuns Autoritatea Contractanta va raspunde restului de solicitari de clarificare adresate pana la termenul limita cu 25 zile anterior datei limita de depunere a ofertelor. In functie de complexitatea solicitarilor de clarificare adresate de operatorii economici, pentru care raspunsurile ar trebui publicate la primul termen indicat mai sus, Autoritatea Contractanta isi rezerva dreptul de a publica raspunsurile la clarificarile respective la al doilea termen stabilit in Documentatia de Atribuire.

Termenele de raspuns la clarificari au fost stabilite astfel incat operatorii economici sa aiba o perioada adecvata pentru analizarea documentatiei de atribuire si, ulterior, pentru elaborarea ofertelor prin prisma raspunsurilor oferite de Autoritatea Contractanta.

Extended TitleProiectare și execuție „Drum de legătură autostrada A1 Arad-Timișoara-DN 69”
Extended Description

Ob ctr este proiectarea si executia lucr pt Leg Autostrada A1 Arad - Timișoara - DN 69, lung=10 km.Cf ctr, respv HG1/2018, eventualele modif care pot interveni in per de derulare a ctr se refera la urm fara a se limita la: 1.Modif ale partilor contractante; 2.Schimb den si/sau a formei societatii, schimbari care nu atrag crearea unei persoane juridice noi;3.Modif ce rezulta din adaptarea PTE la realitatea din teren, inclusiv schimbari de sol teh punctuale 4.Modif generate de modif ale terenului,retelei hidrografice supraterane si subterane necunoscute la data elab PTE; 5.Modif ce rezulta din modif ale cotelor, pozitiilor/dim unor lucrari ca urmare a sit din teren; 6.Modif gen de cerinte ale autorit de mediu; 7.Modif generate de includerea de noi subcontr/inlocuirea subcontr initiali, care se vor realiza cf clauzei coresp din Cond Gen; 8.Modif generate de schimb pers cheie/alt personal, ce se vor realiza cf cl coresp din Cond Gen; 9.Modif ale culoarului/coridorului de expropriere care conduc la nec realiz de lucrari suplim/renuntarea realiz unor lucrari din Ctr; 10.Modif generate de acorduri, conventii, intelegeri ale statului/autorit locale cu alte state; 11.Modif legisl sau de norme tehnice/stasuri/normative/standarde, care se vor realiza cf clauzei coresp din Cond Gen, cf 221 din L98/2016; 12.Prelung Duratei de Executie cf Cl 35 din Cond Gen fara a se aduce atingere dr Benef de a aplica Antrepr penalit/sanct prev in ctr; 13.Modif care rezulta din implem solicit provenite de la div institutii/autorit/entitati care au atributii in legatura cu ob de investitie (ex: Ministere, JASPERS, Autoritati/Institutii centrale si/sau locale, Verificatori atestati, organisme de control, etc.). Modif vor fi realiz ulterior semnarii ctr, in cf cu prev contract numai in cond in care acestea nu repr modif subst cf 221(7) din L98/2016. Prelung Duratei de Executie se va realiza in cf Cl 35 din Cond Generale. Mai multe info in Ctr. Text integral in Anexa nr. 1.

Deadline Date2020-06-02
Publication Date2020-03-27
CountryRomania
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
Value199803690.43
OrganisationCompania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A.
Attention OfValentin Florin Trifan, director Direcția achiziții
AddressStr. Golescu Dinicu nr. 38
TownBucharest
Postal Code010873
Phone+40 212643292
Fax+40 213186662
Class Code45233120
Class DescriptionRoad construction works
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Jun 29, 2020
Execuția de lucrari, cum ar fi: lucrari de constructii si instalatii in vederea obtinerii autorizatiei de securitate la incendiu pentru imobilul Sala de Sport si Birouri, lucrari de constuctii si...
View more
Deadline: Jun 30, 2020
Conform caietului de sarcini.Reguli de comunicare și transmitere a datelor: solicitările de clarificări se vor adresa în mod exclusiv în SEAP la secțiunea „Întrebări” din cadrul procedurii de atribuire derulate...
View more
Deadline: May 28, 2020
Servicii de proiectare si executie la obiectivul de investitii „Cresterea eficientei energetice a blocurilor de locuinte din municipiul Cluj-Napoca” – grup 10 (doua loturi), conform descrierilor din caietul de sarcini,...
View more