1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa na rzecz jednostek wojskowych lotnictwa Sił Zbrojnych RP fabrycznie nowych, pochodzących z produkcji w roku dostawy, technicznych środków materiałowych do statków powietrznych w asortymencie i ilościach wyszczególnionych w „Formularzu cenowym” stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.

2. W przypadku wyrobów dla części zamówienia 1–9 nieposiadających ograniczeń w resursie kalendarzowym dopuszcza się dostawę wyrobów fabrycznie nowych wyprodukowanych w latach wcześniejszych.

3. Wyroby powinny być wyprodukowane zgodnie z dokumentacją techniczną producenta.

4. Na dostarczone wyroby Wykonawca winien udzielić gwarancji na poniższych zasadach:

— dla części zamówienia 1–9, Wykonawca winien udzielić gwarancji na zasadach określonych w dokumentacji technicznej, jednak nie mniej niż 200 godzin pracy/24 miesiące licząc od daty odbioru wyrobu,

— dla części zamówienia 10–17, Wykonawca winien udzielić gwarancji na zasadach określonych w dokumentacji technicznej, jednak nie mniej niż 200 godzin pracy/24 miesiące licząc od daty odbioru wyrobu, całkowity okres eksploatacji nie mniej niż 7 lat,

— dla części zamówienia 18÷20, Wykonawca winien udzielić gwarancji na zasadach określonych w dokumentacji technicznej, jednak nie mniej niż 300 godzin pracy/36 miesiące licząc od daty odbioru wyrobu.

Ponadto, dla dostarczonych akumulatorów do statków powietrznych Wykonawca zapewnia:

— nie mniej niż 15 miesięcy minimalnego okresu eksploatacji akumulatorów na statku powietrznym,

— nie mniej niż 3 lata minimalnego okresu przechowywania akumulatorów w magazynach,

— brak ograniczenia w eksploatacji na statkach powietrznych pod działaniem przeciążeń pionowych i poziomych;

— minimalną ilość ogniw (akumulatorów) zapasowych w ilości 2 sztuk – dla każdej pojedynczej sztuki akumulatora. Przedmiotowe ogniwa winny być tożsame z oferowanym akumulatorem.

5. Dla części zamówienia 1–9 oraz 18–20 wyrób powinien być zakonserwowany na okres i na zasadach określonych w normie obronnej NO-16-A800:2007. Dopuszcza się stosowanie innych metod ochrony, niż w normie obronnej NO-16-A800:2007 pod warunkiem, że zapewnią one równorzędną lub lepszą ochronę.

6. Jednocześnie, zgodnie z ustawą z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz.U. z 2018 r. poz. 114) oraz rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowego wykazu wyrobów podlegających ocenie zgodności oraz sposobu i trybu przeprowadzania oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności Państwa (Dz.U. z 2018 r., poz. 1385) przedmiot zamówienia będzie podlegał ocenie w trybie I oceny zgodności.

7. Przedmiot zamówienia podlegał będzie odbiorowi jakościowemu przez Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe w zakresie i na zasadach opisanych w § 9 „wzoru umowy” stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.

8. Udzielenie zamówienia nie wiąże się z udostępnieniem Wykonawcy informacji niejawnych, o których mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 742).

9. Kod CPV – 34731000-0, 34731800-8, 31431000-6.

Publication Date2020-10-06
CountryPoland
Procurement StatusAwarded
TypeRestricted procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaLowest price
Value6 003 322,68
Organisation3. Regionalna Baza Logistyczna Wydział Techniki Lotniczej
Addressul. Bohaterów Walk nad Bzurą
TownKutno
Postal Code99-300
Phone+48 261430150
Fax+48 224587700
Class Code34731000
Class DescriptionParts for aircraft
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Nov 30, 2020
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na wybudowaniu obiektu w stanie surowym zamkniętym (wraz ze stolarką drzwiową i okienną) w ramach inwestycji pn. „Budowa Centrum Sportowego Wzorcownia Ruchu w...
View more
Deadline: Dec 1, 2020
Niniejsze postępowanie stanowi część zamówienia w ramach projektu nr RPDS 03.03.02-02-0001/20-00 o nazwie „Ograniczenie emisji kominowej w zasobie mieszkaniowym Gminy Wrocław poprzez likwidację węglowych źródeł ciepła – etap 3”.
View more
Deadline: Dec 3, 2020
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu remontu przejazdu przez torowisko tramwajowe w rejonie skrzyżowania ul. Powstańców Śląskich z ul. Kutnowską.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagania i oczekiwania Zamawiającego...
View more