Autoritatea Contractantă achiziţionează:

— 4 (patru) radare,

— 7 (șapte) echipamente optoelectronice,

— o soluție informatică integrată SCOMAR,

— 10 (zece) link-uri radio,

— o soluție de tip DMZ,

— 10 upgrade-uri sistem securitate perimetrală turnuri comunicații SCOMAR,

— 25 (douăzecișicinci) echipamente de climatizare,

— 3 (trei) sisteme de electroalimentare,

— 10 (zece) servicii de expertiză tehnică pentru turnuri SCOMAR,

— 6 (șase) lucrări de consolidare turnuri de comunicații SCOMAR și anexe,

— o lucrare de proiectare și execuție lucrări de reabilitare sediu SCOMAR.

Termenul de livrare/prestare/executare al produselor/serviciilor/lucrărilor este de 18 (optsprezece) luni de la data semnării contractului de către ultima parte, dar nu mai tarziu de 30.11.2022.

În temeiul art 221 alin. (1), litera a) din Legea nr. 98/2016, actualizată, Autoritatea Contractantă intenţionează să utilizeze în cadrul procedurii de achiziţie clauze de revizuire a contractului, după cum urmează:

A. Clauza de revizuire privind opţiunea de suplimentare:

În situaţia identificării unor surse de finanțare şi alocării bugetului solicitat, Autoritatea Contractantă estimează faptul că va suplimenta contractul într-o perioadă de 24 luni de la data semnării de către ultima parte, cu o cantitate de:

— 4 (patru) radare,

— 3 (trei) echipamente optoelectronice,

— 15 (cincisprezece) link-uri radio,

— 3 (trei) echipamente de climatizare,

— 3 (trei) sisteme de electroalimentare,

— 4 (patru) lucrări de consolidare turnuri de comunicații SCOMAR și anexe.

Preţul unitar al acestora va rămâne ferm pe perioada clauzei de revizuire de 24 de luni.

Astfel, cantităţile maxime pe care autoritatea contractantă estimează că le va achiziţiona sunt:

— 8 (opt) radare,

— 10 (zece) echipamente optoelectronice,

— o soluție informatică integrată SCOMAR,

— 25 (douăzecișicinci) link-uri radio,

— o soluție de tip DMZ,

— 10 upgrade-uri sistem securitate perimetrală turnuri comunicații SCOMAR,

— 28 (douăzecișiopt) echipamente de climatizare,

— 6 (șase) sisteme de electroalimentare,

— 10 (zece) servicii de expertiză tehnică pentru turnuri SCOMAR,

— 10 (zece) lucrări de consolidare turnuri de comunicații SCOMAR și anexe,

— o lucrare de proiectare și execuție lucrări de reabilitare sediu SCOMAR.

B. Clauza de revizuire privind înlocuirea produselor ofertate cu produse de ultimă generaţie

Autoritatea contractantă precizează faptul că va utiliza clauza de revizuire pentru livrarea unor produse de ultimă generaţie în situaţia în care producătorul produselor ofertate iniţial a declarat în perioada de valabilitate a contractului drept end-of-sale/end-of-life/end-of-suport produsele ofertate iniţial. La aplicarea clauzei de revizuire preţurile unitare ofertate nu se vor modifica iar propunerile de înlocuire vor fi analizate de autoritatea contractantă pentru ca specificaţiile tehnice ale produselor nou propuse să fie echivalente sau superioare cu specificaţiile tehnice ale produselor ofertate iniţial.

De asemenea, în cazul aplicării clauzei de revizuire privind suplimentarea de echipamente, termenul de execuție este de 18 luni de la data semnării actului adițional de către ultima parte.

Autoritatea contractantă va răspunde în mod clar si complet tuturor solicitărilor de clarificare / informațiilor suplimentare în a 11-a zi înainte de termenul limita de depunere a ofertelor. Numarul zilelor pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor este de 19 zile.

Pentru respectarea principiului tratamentului egal, operatorii economici interesati vor respecta prevederile notificarii ANAP nr. 247 cu privire la modalitatea de transmitere a solicitărilor de clarificări și a informațiilor suplimentare la documentațiile de atribuire / răspunsurile formulate în cazul desfășurării procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție publică prin intermediul mijloacelor electronice (o... detalii pe www.e-licitatie.ro

Extended TitleMentenanţa evolutivă a sistemului Scomar
Extended Description

În activitățile specifice de supraveghere a frontierei, Poliția de Frontieră utilizează la nivelul Gărzii de Coastă, sistemul integrat de supraveghere la Marea Neagra - SCOMAR, care permite detectarea timpurie, urmărirea, recunoașterea şi identificarea navelor care desfășoară activități ilegale de trafic la Marea Neagră.

Din punct de vedere tehnic, sistemul SCOMAR este un sistem complex, rezultat din integrarea mai multor subsisteme formate din mai multe tipuri de senzori şi echipamente de procesare a datelor de interes operativ (subsistemul radiolocație, subsistemul de supraveghere, subsistemul informatic integrat, subsistemul comunicații, subsistemul infrastructura format din sediul CCC, turnurile de comunicații, sheltere, echipamentele de electroalimentare și climatizare, subsistemul securitate perimetrală).

Sistemul SCOMAR a fost dat în exploatare începând cu anul 2009, parte din infrastructura de comunicații fiind implementată în anul 2007. Subsistemele staţiilor de senzori detectează, identifică şi urmăreşte navele suspecte, folosind funcţiile radarului şi ale senzorilor optoelectronici, prin transmiterea imaginilor video sau semnalelor obţinute către Centrul de Comandă şi Control (CCC), unde ameninţarea este analizată şi apreciată, astfel încât să fie dispuse măsurile necesare pentru interceptare şi/sau de salvare, de la caz la caz de către structurile special destinate. Informațiile de interes sunt integrate la nivelul aplicației integrate de supraveghere SCOMAR, disponibilă în CCC SCOMAR, prin intermediul infrastructurii de comunicații și tehnologia informației. Aplicaţia existentă este proiectată astfel încât să asigure interconectarea și cu alte sisteme externe, iar toate acestea furnizează permanent şi în timp real date privind situaţia din teren.

La momentul actual, atât pentru senzorii de supraveghere, cât și pentru infrastructura de comunicații și tehnologia informației (inclusiv pentru aplicației) au fost definite anumite cerințe operaționale care nu pot fi soluționate prin intermediul soluțiilor existente.

Asigurarea funcționării continue a acestui sistem, precum și implementarea cerințelor operaționale noi, presupune un proces de mentenanța evolutivă a soluțiilor tehnice existente, prin implementarea unor tehnologii de ultimă generație în conformitate cu cerințele operaționale.

Prin mentenanța evolutivă a sistemului SCOMAR se va asigura posibilitatea de a răspunde la presiunile imediate şi neprevăzute, exercitate de migraţia ilegală și criminalitatea transfrontalieră, precum şi a riscurilor la adresa securităţii frontierelor externe ale UE.

Se vor asigura următoarele:

— în zona de supraveghere se vor înlocui senzorii de supraveghere existenți (radare, senzori optoelectronici) cu echipamente care integrează progresul tehnologic din ultimii 10 ani,

— calitatea de procesare a informațiilor obținute de la senzorii și camerele instalate pe turnurile de comunicații,

— îmbunătățirea condițiilor de lucru ale personalului Centrului de Comandă și Control.

Mentenanța evolutivă a echipamentelor din cadrul SCOMAR va contribui la asigurarea funcționării continue, făcând posibil răspunsul prompt la presiunile imediate şi neprevăzute, exercitate de migraţia ilegală și criminalitatea transfrontalieră, precum şi a riscurilor la adresa securităţii frontierelor externe ale UE. Prin ”echipament” se înțelege orice echipament/componentă/sistem/soluție/aplicație furnizată în cadrul contractului, conform obiectivelor, ce se doresc a se moderniza.

În continuarea zonei în care este implementat sistemul SCOMAR sunt realizate 13 link-uri radioreleu ce asigură comunicațiile între sediile PFR de la nivelul Gărzii de Coastă (PTF-uri, SPF-uri, Grupuri de nave, sediul Gărzii de Coastă). Atunci când situația operativă de la frontieră impune extinderea zonei de supraveghere a senzorilor de supraveghere, la nivelul Gărzii de Coastă se pun în aplicare soluții de relocare a unor senzori de supraveghere sau de instalare a unor senzori noi, sens în care toată infrastructura de comunicații care asigură transportul datelor de interes operativ la Centrul de Comandă și Control (CCC) de la sediul Gărzii de Coastă trebuie adaptată noilor nevoi operaționale.

În prezent, capacitățile de transport ale link-urilor radioreleu existente la nivelul județului Constanța nu mai asigură în mod optim necesarul de bandă pentru aplicațiile și serviciile IT&C necesare desfășurării în condiții optime a activităților operative, inclusiv pentru transmiterea imaginilor de la sistemele de supraveghere la sediul Gărzii de Coastă. În acest context, se impune creșterea acestor capacități prin înlocuirea echipamentelor de comunicații cu unele mai performante (legături radio-releu).

De asemenea, având în vedere fluctuațiile și întreruperile de energie electrică înregistrate la nivelul județului Constanța, pentru asigurarea funcționării continue a echipamentelor de comunicații este imperios necesară implementarea unor sisteme de electroalimentare (stabilizator și generator) și respectiv a unei soluții de climatizare modernizată pentru a asigura în mod continuu temperatura optimă de funcționare a echipamentelor de comunicații.

Prin înlocuirea acestor link-uri, precum și a infrastructurii de electroalimentare și climatizare aferente se va asigura o disponibilitate continuă pentru transmisia datelor de interes operativ, precum și creșterea capacității de transfer în conformitate cu nevoile operaționale.

Termenul de livrare/prestare/executare al produselor/serviciilor/lucrărilor este de 18 (optsprezece) luni de la data semnării contractului de către ultima parte, dar nu mai tarziu de 30.11.2022.

De asemenea, în cazul aplicării clauzei de revizuire privind suplimentarea de echipamente, termenul de execuție este de 18 luni de la data semnării actului adițional de către ultima parte.

Calendar estimat de derulare:

ETAPE:

a) PRIMA ETAPĂ a procedurii de dialog: DEPUNEREA SOLICITĂRILOR DE PARTICIPARE - 30 zile calendaristice;

Această perioadă cuprinde

— perioada de contestație pe documentația de atribuire si perioada de solicitare a eventualelor clarificări din partea operatorilor economici,

— depunerea candidaturilor,

— evaluarea candidaturilor și a documentelor justificative actualizate prin care se demonstrează îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare și selecție, în conformitate cu informațiile cuprinse în DUAE,

— selecția candidaților care vor participa la etapa a II-a de dialog competitiv.

b) A DOUA ETAPĂ a procedurii de dialog: DIALOGUL - 30 zile calendaristice;

— Dialogul se organizeaza în doua runde succesive. Nu vor fi candidati respinsi in urma rundelor de dialog,

— Etapa dialogului cu candidaţii selectaţi se organizeaza în vederea identificării soluţiei/soluţiilor apte să răspundă necesităţilor autorităţii contractante şi pe baza căreia/cărora se vor depune ofertele finale,

— Candidații selectați sunt invitați să participe la A DOUA ETAPĂ a dialogului competitiv și vor depune propunerea tehnică inițială, la adresa și până la data și ora-limită ce va fi stabilită în invitația de participare la etapa a doua, pe baza căreia se va derula dialogul cu aceștia.

c) A TREIA ETAPĂ a procedurii de dialog: DEPUNEREA OFERTELOR FINALE - 15 zile calendaristice;

Depunerea ofertelor finale de către candidați în urma etapei de dialog.

EVALUAREA OFERTELOR DEPUSE: – 30 zile calendaristice;

PERIOADA DE DEPUNERE A CONTESTATIILOR: 10 zile calendaristice;

INCHEIEREA CONTRACTULUI – 15 zile calendaristice;

Timpul total estimat: 130 zile calendaristice.

Pe durata dialogului competitiv Autoritatea contractantă va supune discuțiilor, fără a se limita la aspecte ce vizează:

— Cerințele tehnice și operaționale (exemplu: alegerea tipului de echipamente optoelectronice (cu/fără girostabilizare/ cu stabilizare electronică) în funcție de soluțiile optime de instalare a senzorilor de supraveghere (radare și echipamente optoelectronice) în conformitate cu condițiile de disponibilitate a turnurilor de comunicații (consolidare/ construire)),

— Modalitatea de implementare a contractului în ceea ce privește corelarea tipurilor de activități (consolidarea turnurilor, instalare radare și echipamente optoelectronice, implementarea soluției informatice integrate pentru gestionarea datelor de interes operativ de la senzorii de supraveghere, recepții),

— Condițiile de garanție (perioadă, suport dezvoltare software, etc),

— Procedura de notificare, constatare, remediere a tuturor tipurilor de defecțiuni pe perioada de garanție,

— Clauze contractuale.

Deadline Date2020-11-12
Publication Date2020-10-09
CountryRomania
Procurement StatusActive
TypeCompetitive dialogue
Contract TypeSupplies
Award CriteriaThe most economic tender
Value60471509.8
OrganisationInspectoratul General al Poliției de Frontieră
Attention OfMarius-Lucian Gogoi
AddressStr. Geniului nr. 42C
TownBucharest
Postal Code060117
Phone+40 213162598/19360/19368
Fax+40 214087425
Class Code35700000
Class DescriptionMilitary electronic systems
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2020-04-28

Surveillance and security systems and devices

Proiectul își propune modernizarea tuturor componentelor Sistemului integrat de supraveghere la Marea Neagra – SCOMAR, centrului de comanda si control – CCC, statiilor de senzori locale – SSL si solutiilor tehnice existente, prin implementarea unor tehnologii de ultima generatie, in cadrul tuturor subsistemelor acestuia, respectiv radiolocatie, supraveghere, solutie informatica integrata, comunicatii, securitate perimetrala si infrastructura.

Extended TitleMentenanța evolutivă a sistemului SCOMAR
Extended Description

Proiectul își propune achizitia:

— a minimum patru-maximum șapte radare;

— a minimum șapte-maximum 12 senzori optoelectronici;

— a unei aplicatii informatice integrate (SW, HW, videowall etc.)

— a 12 link-uri radioreleu;

— a 10 sisteme de securitate perimetrala (CCC, SSL);

— lucrarilor de reabilitare a centrului de comandă și control si consolidarea turnurilor de supraveghere si comunicatii.

Publication Date2020-04-28
CountryRomania
Procurement StatusFuture
TypeNot applicable
Contract TypeSupplies
Award CriteriaNot applicable
Value11538000
OrganisationInspectoratul General al Poliției de Frontieră
Attention OfMarius Lucian Gogoi
AddressStr. Geniului nr. 42C, sector 6
TownBucharest
Postal Code060117
Phone+40 213162598/19662/19428
Fax+40 214087425
Class Code35120000
Class DescriptionSurveillance and security systems and devices
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Mar 15, 2021
Obiectul contractului il reprezinta proiectarea si executia lucrarilor pentru constructia variantei de ocolire a municipiului Sfantu Gheorghe.In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 cu modificarile...
View more
Vor fi executate lucrările prevăzute în proiectul tehnic realizat de S.C. HVID Consulting Group S.R.L., detaliile de execuție și caietului de sarcini pe specialități, elaborate de proiectantul lucrărilor aferente investiției,...
View more
Valoarea estimata a contractelor este de 1 230 281,63 RON fara TVA, rezultata din insumarea valorilor estimate ale celor două loturi.1. Lotul 1 – furnizare 850 tablete scolare, cu abonament...
View more