Prin semnarea de către Ministerul Dezvoltării Regionale si Administraţiei Publice, ADR Centru si municipiul Alba Iulia a contractului de finanţare nr. 3953/19.3.2019, cinci blocuri de locuinte din municipiul Alba Iulia, respectiv bloc M1-M6B, bloc M7A-M12, bloc 35, bloc 62 si bloc CH1 din Alba Iulia au fost admise pentru finanţare in cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritara 3, Prioritatea de investiţii 3.1 – „Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor”, Operațiunea A – „Clădiri rezidențiale”. Scopul proiectului este cel de a îmbunătății eficienta energetica a blocurilor de locuințe construite in perioada 1950-1990 astfel încat, prin aceasta, sa se producă reduceri de consumuri energetice, de costuri de întreținere, de emisii CO2 si implicit îmbunătățiri a confortului interior al locuințelor.

Obiectivul general al acestui proiect este de creştere a performantei energetice a cinci construcţii rezidențiale din municipiul Alba Iulia cu 667 de apartamente destinate locuirii, in contextul asigurării unei calități optime de viaţă a locuitorilor acestora. Achizitia este impartită pe loturi dupa cum urmeaza:

— lot 1.1 – „Creșterea eficientei energetice a cladirilor rezidentiale din municipiul Alba Iulia – bloc M1-M6B” – valoare estimată: 6 778 117,26 RON fără TVA;

— lot 1.2 – „Creșterea eficientei energetice a cladirilor rezidentiale din municipiul Alba Iulia – bloc M7A-M12” – valoare estimată: 6 759 652,56 RON fără TVA;

— lot 1.3 – „Creșterea eficientei energetice a cladirilor rezidentiale din municipiul Alba Iulia – bloc 35 și bloc CH1” – valoare estimată: 2 440 473,39 RON fără TVA;

— lot 1.4 – „Creșterea eficientei energetice a cladirilor rezidentiale din municipiul Alba Iulia – bloc 62” – valoare estimată: 1 400 993,15 RON fără TVA.

Valorile C + M sunt alcatuite din cheltuieli pentru investitia de baza si valoarea aferentă organizarii de santier. Valoarea estimată a contractului ce urmează a fi atribuit nu cuprinde suma aferentă cheltuielilor diverse și neprevăzute precizată în bugetul proiectului (devizul general), acestea putând fi accesate, după caz, în funcție de necesități, prin modificarea contractului în condițiile prevăzute la art. 221 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.Valoarea cheltuielilor „diverse si neprevazute” nu au fost incluse în valoarea estimata, iar aceste valori sunt:

— lot 1.1 – 659 245,48 RON fara TVA;

— lot 1.2 – 657 532,56 RON fara TVA;

— lot 1.3 – 239 427,93 RON fara TVA;

— lot 1.4 – 137 769,26 RON fara TVA.

Intrebarile de clarificari se pot solicita până in a 15-a zi anterior termenului-limita de depunere a ofertelor; raspunsul consolidat la solicitarile de clarificari se va publica in ziua 10 anterior datei-limita de depunere a ofertelor.

Extended Title„Creșterea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale din municipiul Alba Iulia: lot 1 – bloc M1-M6B, bloc M7A-M12, bloc 35, bloc 62, bloc CH1” – cod SMIS 2014+:119280 finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020
Changes
Section:
II.1.4)
Previous text:

Intrebarile de clarificari se pot solicita până in a 10-a zi anterior termenului-limita de depunere a ofertelor; raspunsul consolidat la solicitarile de clarificari se va publica in ziua 8 anterior datei-limita de depunere a ofertelor.

New text:

Intrebarile de clarificari se pot solicita până in a 15-a zi anterior termenului-limita de depunere a ofertelor; raspunsul consolidat la solicitarile de clarificari se va publica in ziua 10 anterior datei-limita de depunere a ofertelor.

Section:
II.2.4)
Previous text:

Intrebarile de clarificari se pot solicita până in a 10-a zi anterior termenului-limita de depunere a ofertelor; raspunsul consolidat la solicitarile de clarificari se va publica in ziua 8 anterior datei-limita de depunere a ofertelor.

New text:

Intrebarile de clarificari se pot solicita până in a 15-a zi anterior termenului-limita de depunere a ofertelor; raspunsul consolidat la solicitarile de clarificari se va publica in ziua 10 anterior datei-limita de depunere a ofertelor.

Section:
II.2.4)
Previous text:

Intrebarile de clarificari se pot solicita până in a 10-a zi anterior termenului-limita de depunere a ofertelor; raspunsul consolidat la solicitarile de clarificari se va publica in ziua 8 anterior datei-limita de depunere a ofertelor.

New text:

Intrebarile de clarificari se pot solicita până in a 15-a zi anterior termenului-limita de depunere a ofertelor; raspunsul consolidat la solicitarile de clarificari se va publica in ziua 10 anterior datei-limita de depunere a ofertelor.

Section:
VI.3)
Previous text:

Daca forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici căruia i se atribuie contractul va fi asociere conform art. 53 din Legea privind achiziţiile publice nr. 98/2016 se va prezenta acordul de asociere, semnat si stampilat de către fiecare asociat în parte. Acesta trebuie sa fie în concordanta cu oferta si se va constitui în anexa la contractul de achiziţie publica. În cazul în care mai mulţi operatori economici participa în comun la procedura de atribuire, îndeplinirea criteriilor privind capacitatea tehnica si profesionala se demonstrează prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului, iar autoritatea contractanta solicita ca aceştia sa răspundă în mod solidar pentru executarea contractului de achiziţie publica. Se va prezenta DUAE in conformitate cu prevederile art. 193 alin. (1) din Legea 98/2016. Odată cu depunerea DUAE, va fi prezentat si acordul de asociere, semnat cu semnătura electronica extinsa. Documentele justificative care probează cele asumate în Acordul de asociere vor fi prezentate, la solicitarea autorităţii contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor. In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au prețuri egale, autoritatea contractanta va solicita clarificări prin intermediul SICAP, in vederea încărcării electronice de către operatorii economici de documente care conţin noi preturi. Oferta are caracter obligatoriu, din punctul de vedere al conţinutului, pe toata perioada de valabilitate stabilita de către autoritatea contractanta si asumata de ofertant. Comisia de evaluare are obligaţia de a stabili oferta câștigătoare, dintre ofertele admisibile, pe baza aplicării criteriului pentru atribuirea contractului de achiziţie publica. Înainte de atribuirea contractului de achiziţie publica autoritatea contractanta solicita ofertantului clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire sa prezinte fără întârziere documente justificative actualizate prin care sa demonstreze îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare, in conformitate cu informaţiile cuprinse în DUAE. Achizitorul are dreptul de a acorda avans executantului, daca acesta solicita, numai contra unui instrument de garantare si a graficului de returnare a avansului şi numai în limita valorica de 30 % din valoarea contractului. Returnarea avansului se va face in functie de prevederile legale in vigoare. (Hotărârea Nr. 264/2003 – republicată, privind stabilirea acţiunilor şi categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor şi limitelor pentru efectuarea de plăţi în avans din fonduri publice). Arhivele

New text:

Daca forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici căruia i se atribuie contractul va fi asociere conform art. 53 din Legea privind achiziţiile publice nr. 98/2016 se va prezenta acordul de asociere, semnat si stampilat de către fiecare asociat în parte. Acesta trebuie sa fie în concordanta cu oferta si se va constitui în anexa la contractul de achiziţie publica. În cazul în care mai mulţi operatori economici participa în comun la procedura de atribuire, îndeplinirea criteriilor privind capacitatea tehnica si profesionala se demonstrează prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului, iar autoritatea contractanta solicita ca aceştia sa răspundă în mod solidar pentru executarea contractului de achiziţie publica. Se va prezenta DUAE in conformitate cu prevederile art. 193 alin. (1) din Legea 98/2016. Odată cu depunerea DUAE, va fi prezentat si acordul de asociere, semnat cu semnătura electronica extinsa. Documentele justificative care probează cele asumate în Acordul de asociere vor fi prezentate, la solicitarea autorităţii contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor. In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au prețuri egale, autoritatea contractanta va solicita clarificări prin intermediul SICAP, in vederea încărcării electronice de către operatorii economici de documente care conţin noi preturi. Oferta are caracter obligatoriu, din punctul de vedere al conţinutului, pe toata perioada de valabilitate stabilita de către autoritatea contractanta si asumata de ofertant. Comisia de evaluare are obligaţia de a stabili oferta câștigătoare, dintre ofertele admisibile, pe baza aplicării criteriului pentru atribuirea contractului de achiziţie publica. Înainte de atribuirea contractului de achiziţie publica autoritatea contractanta solicita ofertantului clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire sa prezinte fără întârziere documente justificative actualizate prin care sa demonstreze îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare, in conformitate cu informaţiile cuprinse în DUAE. Achizitorul are dreptul de a acorda avans executantului, daca acesta solicita, numai contra unui instrument de garantare si a graficului de returnare a avansului şi numai în limita valorica de 30 % din valoarea contractului. Returnarea avansului se va face in functie de prevederile legale in vigoare. (Hotărârea Nr. 264/2003 – republicată, privind stabilirea acţiunilor şi categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor şi limitelor pentru efectuarea de plăţi în avans din fonduri publice).

Section:
II.2.4)
Previous text:

Intrebarile de clarificari se pot solicita până in a 10-a zi anterior termenului-limita de depunere a ofertelor; raspunsul consolidat la solicitarile de clarificari se va publica in ziua 8 anterior datei-limita de depunere a ofertelor.

New text:

Intrebarile de clarificari se pot solicita până in a 15-a zi anterior termenului-limita de depunere a ofertelor; raspunsul consolidat la solicitarile de clarificari se va publica in ziua 10 anterior datei-limita de depunere a ofertelor.

Section:
II.2.4)
Previous text:

Intrebarile de clarificari se pot solicita până in a 10-a zi anterior termenului-limita de depunere a ofertelor; raspunsul consolidat la solicitarile de clarificari se va publica in ziua 8 anterior datei-limita de depunere a ofertelor.

New text:

Intrebarile de clarificari se pot solicita până in a 15-a zi anterior termenului-limita de depunere a ofertelor; raspunsul consolidat la solicitarile de clarificari se va publica in ziua 10 anterior datei-limita de depunere a ofertelor.

Deadline Date2020-06-17
Publication Date2020-05-22
CountryRomania
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaLowest price
OrganisationMunicipiul Alba Iulia
Attention OfCosmin Buzgure
AddressStr. Moților nr. 5A
TownAlba Iulia
Postal Code510134
Phone+40 258811993
Fax+40 258811993
Class Code45443000
Class DescriptionFacade work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2020-05-15

Thermal insulation work

Prin semnarea de către Ministerul Dezvoltării Regionale si Administraţiei Publice, ADR Centru si Municipiul Alba Iulia a contractului de finanţare nr.3953/19.03.2019, cinci blocuri de locuinte din municipiul Alba Iulia, respectiv bloc M1-M6B, bloc M7A-M12, bloc 35, bloc 62 si bloc CH1 din Alba Iulia au fost admise pentru finanţare in cadrul Programului Operaţional Regional 2014 - 2020, Axa prioritara 3, Prioritatea de investiţii 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea A-Clădiri rezidențiale.Scopul proiectului este cel de a îmbunătății eficienta energetica a blocurilor de locuințe construite in perioada 1950-1990 astfel încat, prin aceasta, sa se producă reduceri de consumuri energetice, de costuri de întreținere, de emisii CO2 si implicit îmbunătățiri a confortului interior al locuințelor.

Obiectivul general al acestui proiect este de creştere a performantei energetice a cinci construcţii rezidențiale din municipiul Alba Iulia cu 667 de apartamente destinate locuirii, in contextul asigurării unei calități optime de viaţă a locuitorilor acestora. Achizitia este impartită pe loturi dupa cum urmeaza: Lot 1.1„CREȘTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A CLADIRILOR REZIDENTIALE DIN MUNICIPIUL ALBA IULIA - BLOC M1- M6B” - valoare estimată: 6.778.117,26 RON fără TVA; Lot 1.2 „CREȘTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A CLADIRILOR REZIDENTIALE DIN MUNICIPIUL ALBA IULIA - BLOC M7A- M12” - valoare estimată: 6.759.652,56 RON fără TVA;Lot 1.3 „CREȘTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A CLADIRILOR REZIDENTIALE DIN MUNICIPIUL ALBA IULIA - BLOC 35 și BLOC CH1” - valoare estimată: 2.440.473,39 RON fără TVA;Lot 1.4 „CREȘTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A CLADIRILOR REZIDENTIALE DIN MUNICIPIUL ALBA IULIA - BLOC 62”- valoare estimată: 1.400.993,15 RON fără TVA.Valorile C+M sunt alcatuite din Cheltuieli pentru investitia de baza si valoarea aferentă organizarii de santier. Valoarea estimată a contractului ce urmează a fi atribuit nu cuprinde suma aferentă cheltuielilor diverse și neprevăzute precizată în bugetul proiectului (devizul general), acestea putând fi accesate, după caz, în funcție de necesități, prin modificarea contractului în condițiile prevăzute la art. 221 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice.Valoarea cheltuielilor "diverse si neprevazute" nu au fost incluse în valoarea estimata, iar aceste valori sunt: LOT 1.1 – 659.245,48 RON fara TVA, LOT 1.2– 657.532,56 RON fara TVA, LOT 1.3 – 239.427,93 RON fara TVA LOT 1.4 – 137.769,26 RON fara TVA. Intrebarile de clarificari se pot solicita până in a 10-a zi anterior termenului limita de depunere oferte; raspunsul consolidat la solicitarile de clarificari se va publica in ziua 8 anterior datei limita de depunere oferte.

Extended Title„Creșterea eficientei energetice a clădirilor rezidențiale din municipiul Alba Iulia” lot 1 – bloc M-M6B, bloc M7A-M12, bloc 35, bloc 62, bloc CH1” – cod SMIS 2014+:119280 finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020
Extended Description

Creșterea eficientei energetice a clădirilor rezidențiale din municipiul Alba Iulia – bloc 62.

Intrebarile de clarificari se pot solicita până in a 10-a zi anterior termenului-limita de depunere oferte; raspunsul consolidat la solicitarile de clarificari se va publica in ziua opt anterior datei-limita de depunere oferte.

Deadline Date2020-06-17
Publication Date2020-05-15
CountryRomania
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaLowest price
Value1400993.15
OrganisationMunicipiul Alba Iulia
Attention OfCosmin Buzgure
AddressStr. Moţilor nr. 5A
TownAlba Iulia
Postal Code510134
Phone+40 258811993
Fax+40 258811993
Class Code45321000
Class DescriptionThermal insulation work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Jul 8, 2020
Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari in a 10-a zi inainte de termenul-limita stabilit in anuntul de participare pentru depunerea ofertelor. Numarul de...
View more
Deadline: Jul 13, 2020
Executie lucrari + organizare de santier + furnizare dotari + proiectare tehnica si asistenta tehnica in cadrul proiectului „Reabilitare căi de rulare ale transportului public în municipiul Slobozia”, cod SMIS...
View more
Acord-cadru de achizitie publica de materiale sanitare, divizat pe 20 de loturi, pentru 12 luni.
View more