Předmětem plnění této VZ je provedení stavebních prací: Kompl. rekonstrukci a přístavbu budovy C - výstavbu nové centrál. plyn. kotelny, rozšíření budovy o výdejnu jídel a jídelnu, zateplení objektu a výměnu výplní otvorů, kompl. rekonstrukci a modernizaci techn. vybavení budovy, nové úpravy povrchů, podlah a podhledů, Přístavbu spojovací chodby mezi objekty A, B a C vč. bezbariér. výtahu pro objekty B a C, Přístavbu bezbariér. výtahu u objektu A, Půdní vestavbu objektu A vč. rozšíření objektu školy o dvě učebny a kabinet, Výměnu výplní otvorů a zateplení stropní konstrukce pod půdním prostorem pro objekty A, B, D, E, Rekonstrukci podlah objektů A a B, úpravu povrchů, odstranění normalizačních prvků, výměnu a repasi vnitřních výplní otvorů, Kompl. rekonstrukci všech střech vč. nové hromosvodné soustavy, Vybudování nového úspornějšího způsobu vytápění, Kompl. rekonstrukci silnoproudých elektroinstalací a umělého osvětlení. Kompl. rozsah prací je uveden v DPS - příloha ZD.

Extended TitleVyšší odborná škola a Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní, Děčín, p.o. - rekonstrukce objektu na Slovanské
Extended Description

Předmětem plnění této veřejné zakázky je provedení stavebních prací, které zahrnují: Kompletní rekonstrukci a přístavbu budovy C - výstavbu nové centrální plynové kotelny, rozšíření budovy o výdejnu jídel a jídelnu, zateplení objektu a výměnu výplní otvorů, kompletní rekonstrukci a modernizaci technického vybavení budovy, nové úpravy povrchů, podlah a podhledů., Přístavbu spojovací chodby mezi objekty A, B a C, včetně bezbariérového výtahu pro objekty B a C., Přístavbu bezbariérového výtahu u objektu A., Půdní vestavbu objektu A zahrnující rozšíření objektu školy o dvě učebny a kabinet., Výměnu výplní otvorů a zateplení stropní konstrukce pod půdním prostorem pro objekty A, B, D, E., Rekonstrukci podlah objektů A a B, úpravu povrchů, odstranění normalizačních prvků, výměnu a repasi vnitřních výplní otvorů., Kompletní rekonstrukci všech střech (u objektu C kompletní výměnu degradovaných střešních vazníků) včetně nové hromosvodné soustavy., Vybudování nového úspornějšího způsobu vytápění (vytápění a ohřev TUV pomocí zemního plynu)., Kompletní rekonstrukci silnoproudých elektroinstalací a umělého osvětlení., Kompletní rekonstrukci slaboproudých elektroinstalací (EZS, datové rozvody, přístupový systém)., Kompletní úpravy z hlediska splnění požadavků na požární ochranu staveb., Sanaci suterénních zdí budov „A“ a „B“ v části za spojovací chodbou proti zemní vlhkosti., Stavební úpravy dvora, včetně oplocení a vybudování multifunkčního hřiště s tribunou.

Kompletní rozsah prací je uveden v dokumentaci pro provedení stavby, která je přílohou zadávací dokumentace.

Vlastní realizace stavby bude prováděna v dílčích etapách, a to ve vztahu k nutnosti zajištění výuky žáků ve škole. Jednotlivé etapy jsou podrobně rozepsány v plánu ZOV, který je nedílnou součástí PD. Harmonogram bude obsahovat rozdělení do 3 etap:

Etapa č. 1: Budova C + spojovací chodba do A, Páteřní rozvody vytápění pro A, B, Rozvodna NO, Přípojka a přeložka plynu;

Etapa č. 2: Budova B a v souběhu realizace oplocení;

Etapa č. 3: Budova A + výtahová šachta v souběhu s realizací venkovních úprav a hřiště.

Pro zachování provozuschopnosti provozu školy je nutno každou část stavby (jednotlivé etapy) dokončit a předat uživateli k trvalému užívání. Po kompletním dokončení každé etapy bude provedeno dílčí převzetí díla od dodavatele a zároveň bude provedeno protokolární předání dané etapy uživateli k trvalému užívání. Etapy na sebe budou plynule navazovat, to znamená, že 2. etapa se bude realizovat až po ukončení a předání 1. etapy a 3. etapa se bude realizovat až po dokončení 2. etapy.

Zadavatel požaduje, aby účastník předložil v nabídce: harmonogram prací v týdnech, na jehož základě bude dílo realizováno.

Harmonogram bude obsahovat závazné termíny dokončení jednotlivých etap v týdnech od předání staveniště - etapy č. 1 až č. 3, a celkový termín dokončení díla.

Detailní popis předmětu zakázky viz zadávací dokumentace zveřejněná na profilu zadavatele.

Deadline Date2020-06-22
Publication Date2020-05-22
CountryCzechia
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
Value183865785.00
OrganisationÚstecký kraj
Attention OfBc. Petra Honnerová
AddressVelká Hradební 3118/48
TownÚstí nad Labem
Postal Code400 02
Phone+420 475657331
Class Code45214200
Class DescriptionConstruction work for school buildings
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Jul 2, 2020
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy včetně dodávky schodolezů v základních školách ve Zlíně. Plnění bude realizováno v základních školách ve Zlíně v rozsahu níže uvedené projektové dokumentace. Veřejná zakázka...
View more
Deadline: Jun 30, 2020
Předmětem plnění veřejné zakázky je výstavba nového pavilonu Emergency, centrálních operačních sálů, vč. jednotek intenzivní péče a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D Nemocnice Chomutov, o.z. (dále jen „Nový...
View more
Deadline: Jun 30, 2020
Předmětem plnění veřejné zakázky je výstavba nového pavilonu Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. s operačními sály, odděleními JIP a standardními lůžkovými odděleními vč. umístění kardiochirurgie (dále jen „Nový...
View more