Zadanie nr 1: „Przebudowa drogi gminnej nr 103987R ul. Fabrycznej w Kolbuszowej” realizowane w ramach projektu pn.: „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA: Budowa i modernizacja linii kolejowych oraz infrastruktury przystankowej”

Szczegółowy zakres robót precyzuję materiały do zgłoszenia, projekt wykonawczy oraz przedmiar robót.

Przebudowywana droga gminna nr 103987R ul. Fabryczna w Kolbuszowej znajduje się po wschodniej stronie miasta. Początek robót – od granicy pasa drogowego drogi wojewódzkiej ~km 0+007 do końca istniejącego zjazdu w km ~0+265. Całkowita długość projektowanego odcinka wg Projektu Zagospodarowania Terenu – 258 m.

Zadanie nr 2: „Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej ul. Fabrycznej w Kolbuszowej” realizowane w ramach projektu pn.: „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA: Budowa i modernizacja linii kolejowych oraz infrastruktury przystankowej. Szczegółowy zakres robót precyzuję projekt budowlany oraz przedmiar robót.

Extended TitleZadanie nr 1: „Przebudowa drogi gminnej nr 103987R ul. Fabrycznej w Kolbuszowej”, Zadanie nr 2: „Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej ul. Fabrycznej w Kolbuszowej"
Changes
Section:
III.1.3
Previous text:

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca spełnia ten warunek udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże że dysponuje następującymi osobami w zakresie:

Zadanie nr 1:

a) kierownik budowy – branża drogowa – 1 osoba – wymagania:

Osoba ta musi posiadać uprawnienia budowlane w specjalności drogowej – bez ograniczeń.

Osoba ta musi posiadać minimum 3-letnie doświadczenie. Ilość lat doświadczenia należy liczyć od daty wystawienia uprawnień o specjalności drogowej;

b) kierownik robót – branża sanitarna – 1 osoba – wymagania:

Osoba ta musi posiadać uprawnienia budowlane w specjalności sanitarnej – min. z ogranicz.

Osoba ta musi posiadać minimum 3-letnie doświadczenie. Ilość lat doświadczenia należy liczyć od daty wystawienia uprawnień o specjalności sanitarnej;

Zadanie nr 2:

Kierownik budowy – branża elektryczna – 1 osoba – wymagania:

Osoba ta musi posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych- bez ograniczeń.

Osoba ta musi posiadać minimum 3-letnie doświadczenie. Ilość lat doświadczenia należy liczyć od daty wystawienia uprawnień o specjalności elektrycznej.

Dot. zad 1 i zad 2:

Ww. uprawnienia w zakresie wystarczającym do realizacji niniejszego przedmiotu zamówienia wydane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 831) albo odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydanej na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, które pozwalać będą na pełnienie funkcji Kierownika Budowy w zakresie niniejszego zamówienia.

Zamawiający, określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12 a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, które pozwalać będą na pełnienie funkcji kierownika budowy w zakresie objętym umową.

Ilekroć w opisie warunków udziału w postępowaniu mowa jest o uprawnieniach, to w przypadku osób będących obywatelami krajów członkowskich UE oznacza to decyzję w sprawie uznania wymaganych kwalifikacji do wykonywania w RP samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia – zgodnie z właściwymi przepisami, w szczególności z Ustawą o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich UE oraz ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa.

Doświadczenie Wykonawcy

Wykonawca spełni ten warunek udziału w postępowaniu jeżeli wykaże, że: wykonał w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie):

Zadanie nr 1:

— minimum jedną robotę polegającą na budowie, rozbudowie lub przebudowie drogi publicznej o wartości nie mniejszej niż: 500 000,00 PLN.

Zamawiający wymaga aby ww. zakres wykonany był w ramach jednego zadania/zlecenia/zamówienia/inwestycji.

Zadanie nr 2:

— minimum jedną robotę polegającą na budowie, rozbudowie lub przebudowie oświetlenia ulicznego o wartości nie mniejszej niż: 45 000,00 PLN.

Zamawiający wymaga aby ww. zakres wykonany był w ramach jednego zadania/zlecenia/zamówienia/inwestycji.

Jeżeli w dokumentach składanych w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, kwoty będą wyrażane w walucie obcej, kwoty te zostaną przeliczone na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu publikacji ogłoszenia w Dz.U. UE.

Warunki udziału w postępowaniu – pkt 6. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków

New text:

Wykonawca spełnia ten warunek udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże że dysponuje następującymi osobami w zakresie:

Zad nr 1:

a) kierownik budowy – branża drogowa – 1 osoba – wymagania:

Osoba ta musi posiadać upr. Bud. w specjalności drogowej – bez ograniczeń.

Osoba ta musi posiadać minimum 3-letnie dośw. Ilość lat dośw. należy liczyć od daty wystawienia uprawnień o specjalności drogowej;

b) kierownik robót – branża sanitarna – 1 osoba – wymagania:

Osoba ta musi posiadać upr. Bud. w specjalności sanitarnej – min. z ogranicz.

Osoba ta musi posiadać minimum 3-letnie dośw. Ilość lat dośw. należy liczyć od daty wystawienia uprawnień o specjalności sanitarnej;

Zad nr 2:

Kierownik budowy – branża elektryczna – 1 osoba – wymagania:

Osoba ta musi posiadać upr. Bud.do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych- bez ograniczeń.

Osoba ta musi posiadać minimum 3-letnie doświadczenie. Ilość lat doświadczenia należy liczyć od daty wystawienia uprawnień o specjalności elektrycznej.

Dot. zad 1 i zad 2:

Ww. upr. w zakresie wystarczającym do realizacji niniejszego przedmiotu zamówienia wydane zgodnie z ust. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz Rozp. Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kw. 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie albo odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydanej na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, które pozwalać będą na pełnienie funkcji Kier. Bud. w zakresie niniejszego zamówienia.

Zam., określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych upr. bud., dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane obywatelom państw EOG oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12 a oraz innych przepisów ustawy Pr. Bud. oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich UE, które pozwalać będą na pełnienie funkcji kierownika budowy w zakresie objętym umową.

Ilekroć w opisie warunków udziału w postępowaniu mowa jest o uprawnieniach, to w przypadku osób będących obywatelami krajów członkowskich UE oznacza to decyzję w sprawie uznania wymaganych kwalifikacji do wykonywania w RP samodzielnych funkcji technicznych w bud. w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia – zgodnie z właściwymi przepisami, w szczególności z Ustawą o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich UE oraz ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa.

Wykonawca spełni ten warunek udziału w postępowaniu jeżeli wykaże, że: wykonał w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prow. działalności jest krótszy – w tym okresie):

Zad nr 1:

— min. jedną robotę polegającą na budowie, rozbudowie lub przebudowie drogi publicznej o wartości nie mniejszej niż: 500 000,00 PLN.

Zam. wymaga aby ww. zakres wykonany był w ramach jednego zadania/zlecenia/zamówienia/inwestycji.

Zad nr 2:

— min. jedną robotę polegającą na budowie, rozbudowie lub przebudowie oświetlenia ulicznego o wartości nie mniejszej niż: 45 000,00 PLN.

Zam. wymaga aby ww. zakres wykonany był w ramach jednego zadania/zlecenia/zamówienia/inwestycji.

Jeżeli w dok. składanych w celu potw. spełniania warunków udziału w postępowaniu, kwoty będą wyrażane w walucie obcej, kwoty te zostaną przeliczone na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez NBP (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu publikacji ogłoszenia w DUUE.

Warunki udziału w postępowaniu – pkt 6. Dok. potwierdzające spełnienie warunków – pkt 8 Instrukcji dla wyk.

Wykonawca przedkłada wykaz osób skierowanych do realizacji zam., wykaz robót budowlanych (wraz z dok. potwierdzającymi należyte wykonanie (zgodnie z § 2 ust 4 pkt 1 i 10 Rozp. Ministra Rozwoju z 26.7.2016 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zam.

Section:
IV.2.7
Previous text:

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą „klucza prywatnego”.

Otwarcie ofert nastąpi 30.6.2020 o godz. 12.00 w siedzibie Zamawiającego: ul. Obrońców Pokoju 21, 36-100 Kolbuszowa, POLSKA – pokój nr 1.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

New text:

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą „klucza prywatnego”.

Otwarcie ofert nastąpi 8.7.2020 o godz. 12.30 w siedzibie Zamawiającego: ul. Obrońców Pokoju 21, 36-100 Kolbuszowa, POLSKA – pokój nr 1.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

Section:
IV.2.2
Previous text:
2020-06-30
New text:
2020-07-08
Section:
IV.2.6
Previous text:
2020-08-28
New text:
2020-09-05
Section:
IV.2.7
Previous text:
2020-06-30
New text:
2020-07-08
Deadline Date2020-07-08
Publication Date2020-06-25
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationGmina Kolbuszowa
Attention OfMonika Fryzeł
Addressul. Obrońców Pokoju 21
TownKolbuszowa
Postal Code36-100
Phone+48 172271333
Fax+48 172272939
Class Code45232130
Class DescriptionStorm-water piping construction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2020-05-25

Road construction works

Zadanie nr 1: „Przebudowa drogi gminnej nr 103987R ul. Fabrycznej w Kolbuszowej” realizowane w ramach projektu pn.: „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA: Budowa i modernizacja linii kolejowych oraz infrastruktury przystankowej”.

Szczegółowy zakres robót precyzuję materiały do zgłoszenia, projekt wykonawczy oraz przedmiar robót.

Przebudowywana droga gminna nr 103987R ul. Fabryczna w Kolbuszowej znajduje się po wschodniej stronie miasta. Początek robót – od granicy pasa drogowego drogi wojewódzkiej ~km 0+007 do końca istniejącego zjazdu w km ~0+265. Całkowita długość projektowanego odcinka wg Projektu Zagospodarowania Terenu – 258 m.

Zadanie nr 2: „Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej ul. Fabrycznej w Kolbuszowej” realizowane w ramach projektu pn.: „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA: Budowa i modernizacja linii kolejowych oraz infrastruktury przystankowej”. Szczegółowy zakres robót precyzuję projekt budowlany oraz przedmiar robót.

Extended TitleZadanie nr 1: „Przebudowa drogi gminnej nr 103987R ul. Fabrycznej w Kolbuszowej”, zadanie nr 2: „Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej ul. Fabrycznej w Kolbuszowej"
Extended Description

Zadanie nr 1: „Przebudowa drogi gminnej nr 103987R ul. Fabrycznej w Kolbuszowej” realizowane w ramach projektu pn.: „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA: Budowa i modernizacja linii kolejowych oraz infrastruktury przystankowej”.

Szczegółowy zakres robót precyzuję materiały do zgłoszenia, projekt wykonawczy oraz przedmiar robót.

Planowana inwestycja znajduje się w województwie podkarpackim, w powiecie kolbuszowskim, gmina Kolbuszowa. Przebudowywana droga gminna nr 103987R ul. Fabryczna w Kolbuszowej znajduje się po wschodniej stronie miasta. Początek robót – od granicy pasa drogowego drogi wojewódzkiej ~km 0+007 do końca istniejącego zjazdu w km ~0+265. Całkowita długość projektowanego odcinka wg Projektu zagospodarowania terenu – 258 m.

Zakres robót dotyczących całej inwestycji obejmuje:

— rozebranie istniejącej jezdni z bloczków betonowych, sześciokątnych typu trylinka, rozebranie krawężników,

— wykonanie robót ziemnych (zdjęcie humusu, niwelacja terenu za skrzyżowaniem z ul. Żytnią),

— zabezpieczenie istniejących sieci rurami ochronnymi (sieć wodociągowa, kabel niskiego napięcia, kable teletechniczne),

— wykonanie nowej podbudowy i warstw konstrukcyjnych drogi oraz nawierzchni bitumicznej, o przekroju ulicznym (w krawężnikach) o szerokości 5,5 m, długość 258,0 m (od km 0+007 do km 0+265),

— wykonanie ścieku o szerokości 0,40 m z kostki betonowej gr. 8 cm na jezdni przy krawężniku – lewa strona o długości 154,0 m,

— ustawienie krawężników betonowych 15x30 cm z wykonaniem ławy z oporem z betonu C12/15,

— budowę chodnika o szerokości 2,0 m o nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm – po lewej stronie drogi,

— wykonanie zjazdu o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8,0 cm w km 0+255 drogi lewa strona,

— odwodnienie i odprowadzenie wód z drogi:

Powierzchniowym ściekiem z kostki betonowej gr. 8 cm do kratek ściekowych z przykanalikami 160 mm PVC pod chodnikiem do rowów chłonnych (dren francuski 300 mm – szerokość rowka drenażowego 0,40 m i głębokość 0,60 m), zlokalizowanych po lewej stronie drogi, za chodnikiem, za skrzyżowaniem z ul. Żytnią do kratek ściekowych z przykanalikami 160 PVC do projektowanego kolektora kanalizacji deszczowej 300 mm – od studni D1 (km 0+193), studnie D2 (km 0+200), D3 (km 0+230) do studni D4 (km 0+258),

— wykonanie studzienek ściekowych 500 mm z osadnikiem wraz z wpustami ulicznymi D400 – 8 szt. (Kr1-Kr8),

— przebudowa sieci podziemnych kolidujących z planowaną inwestycją (odcinek KD Dn500 do wymiany L=10,50 m),

— wykonanie studni rewizyjnej o 1 200 mm (studnia D1 na kolektorze Dn500),

— wykonanie studzienek rewizyjnych (D2-D4) PCV 425-630 bez osadnika i syfonu – 3 szt.,

— regulację wysokościowa pokryw i włazów rewizyjnych urządzeń podziemnych,

— przebudowę skrzyżowania z ulicą Żytnią – korekta geometrii skrzyżowania, korekta łuków,

— budowę miejsc parkingowych za skrzyżowaniem z ulicą Żytnia o nawierzchni z płyt betonowych ażurowych o wymierzę 60x40x10 cm,

— wykonanie zadaszonej wiaty rowerowej o wym. ok. 4,0 x 2,5 m (wiata jako obiekt gotowy, zintegrowany ze stojakami rowerowymi, prefebrykowany, o konstrukcji stalowej – słupki oraz konstrukcja zadaszenia, pokrycie płytami poliweglowanymi i opcjonalnie wypełnienie ścian panelami szczelnymi z poliwęglanu) o wraz ze stojakiem na rowery – min. 10 miejsc dla rower,

— odkrzaczenie i oczyszczenie istniejącego rowu odwodnieniowego,

— oznakowanie poziome i pionowe (gwarancja na oznakowanie min. 5 lat),

— wykonanie robót wykończeniowych (plantowanie, obsiew skarp).

Deadline Date2020-06-30
Publication Date2020-05-25
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationGmina Kolbuszowa
Attention OfMonika Fryzeł
Addressul. Obrońców Pokoju 21
TownKolbuszowa
Postal Code36-100
Phone+48 172271333
Fax+48 172272939
Class Code45233120
Class DescriptionRoad construction works
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Aug 11, 2020
Przedmiot zamówienia stanowi realizacja zadania inwestycyjnego polegającego na kompleksowej budowie węzła przesiadkowego wraz z budową lub przebudową układu drogowego, infrastruktury podziemnej i naziemnej oraz zagospodarowaniem terenu i małą architekturą, w...
View more
Deadline: Jul 22, 2020
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Zbiorniki i poldery – zbiornik Jeziorsko – modernizacja jazu”.Inwestycja realizowana jest w ramach osi priorytetowej V. „Ochrona środowiska”; działania V.1...
View more
Deadline: Jul 16, 2020
1. Pełna nazwa zamówienia, która ze względu na ograniczoną liczbę znaków nie zmieściła się w sekcji II.1.1: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 8 przy ul. M. Dragana 2 w Gdańsku...
View more