1. Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku Międzywydziałowego Centrum Dydaktyki nr 3 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy placu Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie oraz uzyskanie wymaganych przepisami prawa decyzji administracyjnych, w tym decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

2. Szczegółowy opis, zakres przedmiotu zamówienia i kolejność wykonywania prac określa załączona do SIWZ pełnobranżowa dokumentacja projektowa, zwana „Dokumentacją projektową”, która stanowi jej integralną część.

3. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, a także zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

4. Wszystkie standardy jakościowe związane z realizacją przedmiotu zamówienia zostały opisane w dokumentacji projektowej.

5. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia i opis zamówienia zawiera SIWZ i jej załączniki, w szczególności wzór umowy.

6. Wykonawca po dokonaniu odbioru końcowego ma obowiązek dokonywania przeglądów konserwacyjnych oraz napraw bieżących wynikających z tych przeglądów w zakresie niezbędnym do utrzymania gwarancji przez zaoferowany okres, na zasadach określonych w SIWZ – rozdział XVII pkt 10 i 11 i wzorze umowy.

Extended TitleBudowa budynku Międzywydziałowego Centrum Dydaktyki nr 3 PUM w Szczecinie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy placu Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie
Changes
Section:
II.1.4
Previous text:

5. Wykonawca po dokonaniu odbioru końcowego ma obowiązek dokonywania przeglądów konserwacyjnych oraz napraw bieżących wynikających z tych przeglądów w zakresie niezbędnym do utrzymania gwarancji przez zaoferowany okres, na zasadach określonych w SIWZ – rozdział XVII pkt 10 i 11.

New text:

6. Wykonawca po dokonaniu odbioru końcowego ma obowiązek dokonywania przeglądów konserwacyjnych oraz napraw bieżących wynikających z tych przeglądów w zakresie niezbędnym do utrzymania gwarancji przez zaoferowany okres, na zasadach określonych w SIWZ – rozdział XVII pkt 10 i 11 i wzorze umowy.

Section:
III.1.3
Previous text:

2) wykonał należycie w okresie ostatnich 8 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie minimum 1 robotę budowlaną obejmującą swoim zakresem instalację gruntowych pomp ciepła z dolnym źródłem ciepła w postaci odwiertów pionowych o głębokości odwiertu sięgającego więcej niż 100 m.

New text:

2) Wykonał należycie w okresie ostatnich 8 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum jedną robotę budowlaną obejmującą swoim zakresem wykonanie gruntowego wymiennika ciepła będącego dolnym źródłem ciepła w postaci odwiertów pionowych o głębokości odwiertu sięgającej więcej niż 100 m.

Section:
IV.2.2
Previous text:
2020-07-08
New text:
2020-07-17
Section:
IV.2.6
Previous text:
2020-09-05
New text:
2020-09-14
Section:
IV.2.7
Previous text:
2020-07-08
New text:
2020-07-17
Deadline Date2020-07-17
Publication Date2020-07-03
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationPomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
Attention Ofp. Marzena Kopacka-Biculewicz, p. Wioletta Orzechowska, p. Agnieszka Dobrzyńska
Addressul. Rybacka 1
TownSzczecin
Postal Code70-204
Phone+48 914800778
Class Code45432000
Class DescriptionFloor-laying and covering, wall-covering and wall-papering work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2020-06-26

Works for complete or part construction and civil engineering work

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku Międzywydziałowego Centrum Dydaktyki nr 3 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy Placu Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie oraz uzyskanie wymaganych przepisami prawa decyzji administracyjnych, w tym decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

2. Szczegółowy opis, zakres przedmiotu zamówienia i kolejność wykonywania prac określa załączona do SIWZ pełnobranżowa dokumentacja projektowa, zwana „Dokumentacją Projektową”, która stanowi jej integralną część.

3. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową, a także zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

4. Wszystkie standardy jakościowe związane z realizacją przedmiotu zamówienia zostały opisane w dokumentacji projektowej.

5. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia i opis zamówienia zawiera SIWZ i jej załączniki, w szczególności wzór umowy.

5. Wykonawca po dokonaniu odbioru końcowego ma obowiązek dokonywania przeglądów konserwacyjnych oraz napraw bieżących wynikających z tych przeglądów w zakresie niezbędnym do utrzymania gwarancji przez zaoferowany okres, na zasadach określonych w SIWZ – rozdział XVII pkt 10 i 11.

Extended TitleBudowa budynku Międzywydziałowego Centrum Dydaktyki nr 3 PUM w Szczecinie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy Placu Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie
Changes
Section:
II.1.4
Previous text:

Zamawiający po pkt 4 dodaje pkt 5.

New text:

5. Wykonawca po dokonaniu odbioru końcowego ma obowiązek dokonywania przeglądów konserwacyjnych oraz napraw bieżących wynikających z tych przeglądów w zakresie niezbędnym do utrzymania gwarancji przez zaoferowany okres, na zasadach określonych w SIWZ – rozdział XVII pkt 10 i 11.

Section:
III.1.3
Previous text:

A) posiadanego doświadczenia, jeżeli wykonawca wykaże, że:

1) wykonał należycie w okresie ostatnich 8 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum 1 robotę budowlaną odpowiadającą przedmiotowi zamówienia o wartości nie mniejszej niż 25 000 000,00 PLN brutto (dwadzieścia pięć milionów zł brutto).

Za 1 robotę budowlaną odpowiadającą przedmiotowi zamówienia Zamawiający uzna budowę i/lub rozbudowę i/lub nadbudowę i/lub odbudowę budynku użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 1 000 m2, w zakres, której wchodziły co najmniej roboty ogólnobudowlane oraz instalacyjne: (klimatyzacji, wentylacji mechanicznej, centralnego ogrzewania, ciepła technologicznego, wodno-kanalizacyjne, elektryczne i teletechniczne).

Pod pojęciem „budynek użyteczności publicznej” należy rozumieć budynek zgodnie z definicją w § 3 pkt. 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12.4.2002 (Dz.U. z 2019 poz.1065) w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać co najmniej 1 z wykonawców w całości.

2) wykonał należycie w okresie ostatnich 8 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie minimum 1 robotę budowlaną obejmującą swoim zakresem instalację gruntowych pomp ciepła z dolnym źródłem ciepła w postaci odwiertów pionowych o głębokości odwiertu sięgającego więcej niż 100 m.

— w przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać co najmniej jeden z wykonawców w całości.

Zamawiający dopuszcza wykazanie się w ramach 1 zamówienia (umowy) 1 robotą wymaganą w ust. 1) lit. A i 1 robotą w ust. 2) lit. B);

New text:

A) posiadanego doświadczenia, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

1) wykonał należycie w okresie ostatnich 8 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum 1 robotę budowlaną odpowiadającą przedmiotowi zamówienia o wartości nie mniejszej niż 25 000 000,00 PLN brutto (dwadzieścia pięć milionów zł brutto).

Za 1 robotę budowlaną odpowiadającą przedmiotowi zamówienia Zamawiający uzna budowę i/lub rozbudowę i/lub nadbudowę i/lub odbudowę budynku użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 1 000 m2, w zakres której wchodziły co najmniej roboty ogólnobudowlane oraz instalacyjne (klimatyzacji, wentylacji mechanicznej, centralnego ogrzewania, ciepła technologicznego, wodno-kanalizacyjne, elektryczne i teletechniczne).

Pod pojęciem „budynek użyteczności publicznej” należy rozumieć budynek zgodnie z definicją w § 3 pkt 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12.4.2002 (Dz.U. z 2019 poz. 1065) w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, tj.: „budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny”.

— W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać co najmniej 1 z Wykonawców w całości.

— Nie dopuszcza się sumowania mniejszych, cząstkowych robót objętych odrębnymi umowami Wykonawcy, bądź wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Wykonawców, w celu wykazania spełnienia tego warunku, chyba, że odrębne umowy Wykonawcy dotyczą tego samego budynku użyteczności publicznej i Wykonawca udowodni, że wybudował ten budynek w całości.

— W przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach technicznych i zawodowych podmiotów trzecich na zasadach określonych w art. 22a ustawy powyższe zastrzeżenie dotyczy również tych podmiotów;

2) wykonał należycie w okresie ostatnich 8 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie minimum 1 robotę budowlaną obejmującą swoim zakresem instalację gruntowych pomp ciepła z dolnym źródłem ciepła w postaci odwiertów pionowych o głębokości odwiertu sięgającego więcej niż 100 m.

— W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać co najmniej jeden z Wykonawców w całości.

— Nie dopuszcza się sumowania mniejszych, cząstkowych robót objętych odrębnymi umowami Wykonawcy, bądź wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Wykonawców, w celu wykazania spełnienia tego warunku.

— W przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach technicznych i zawodowych podmiotów trzecich na zasadach określonych w art. 22a ustawy powyższe zastrzeżenie dotyczy również tych podmiotów.

Section:
III.1.3
Previous text:

W miejscu lit. A) pkt 2), po zdaniu ostatnim w powyższym zdaniu

— dodaje się dalszą treść w pkt 3), 4) i 5) (ze względu na limit znaków w formularzu ogłoszenia – dalsza zmiana została dodana poniżej)

New text:

3) Uwaga:

— Zamawiający w ramach warunku określonego w lit. A) pkt 1) – zastrzega, iż przez jedną robotę budowlaną rozumie wykonaną robotę budowlaną w ramach jednego kontraktu, zlecenia lub jednej umowy, z zastrzeżeniem zapisu w lit. A) pkt 1) tiret 2.

— Zamawiający w ramach warunku określonego w rozdziale IX ust. 4 pkt 2 – zastrzega, iż przez jedną robotę budowlaną rozumie wykonaną robotę budowlaną w ramach jednego kontraktu, zlecenia lub jednej umowy.

— Za budynek Zamawiający uzna budynek w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

— Przez wykonanie (zakończenie) należy rozumieć doprowadzenie do wystawienia protokołu odbioru bez uwag lub innego równoważnego dokumentu. Zamawiający uwzględni tylko zamówienia prawidłowo ukończone.

— W przypadku robót, których wartość została wyrażona w umowie w innej walucie niż PLN należy dokonać przeliczenia tej waluty na PLN przy zastosowaniu średniego kursu NBP na dzień zakończenia robót (wg archiwum kursów średnich na stronie NBP). W przypadku braku publikacji kursów walut NBP obowiązujących w dniu, o którym mowa powyżej, zastosowanie ma kurs ostatnio ogłoszony przed tym dniem. Jeżeli w jakimkolwiek dokumencie złożonym przez Wykonawcę wskazane zostaną kwoty wyrażone w walucie nie znajdującej się aktualnie w obrocie, Zamawiający dokona przeliczenia tych kwot na złotówki na podstawie ostatniego średniego miesięcznego kursu złotego w stosunku do tych walut, ujawnionego w tabeli kursów NBP.

4) Zamawiający dopuszcza wykazanie się w ramach jednego zamówienia (umowy) jedną robotą wymaganą w lit. A ust. 1 i lit. A) ust. 2.

5) Jeżeli Wykonawca wykazuje doświadczenie nabyte w ramach zamówienia (umowy) realizowanego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) zobligowany jest do wskazania zakresu prac, które faktycznie wykonywał w danym zamówieniu. Zamawiający nie dopuszcza, by Wykonawca polegał na doświadczeniu grupy Wykonawców, której był członkiem, jeżeli faktycznie i konkretnie nie wykonywał wykazywanego zakresu prac, zgodnie wymaganymi warunkami, które faktyczne wykonywał w danym zamówieniu.

Section:
IV.2.2
Previous text:
2020-06-30
New text:
2020-07-08
Section:
IV.2.6
Previous text:
2020-08-28
New text:
2020-09-05
Section:
IV.2.7
Previous text:
2020-06-30
New text:
2020-07-08
Deadline Date2020-07-08
Publication Date2020-06-26
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationPomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
Attention Ofp. Marzena Kopacka-Biculewicz, p. Wioletta Orzechowska, p. Agnieszka Dobrzyńska
Addressul. Rybacka 1
TownSzczecin
Postal Code70-204
Phone+48 914800778
Class Code45432000
Class DescriptionFloor-laying and covering, wall-covering and wall-papering work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2020-06-03

Works for complete or part construction and civil engineering work

1. Przedmiotem zamówienia budowa budynku Międzywydziałowego Centrum Dydaktyki nr 3 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy Placu Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie oraz uzyskanie wymaganych przepisami prawa decyzji administracyjnych, w tym decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

2. Szczegółowy opis, zakres przedmiotu zamówienia i kolejność wykonywania prac, określa załączona do SIWZ Pełnobranżowa Dokumentacja Projektowa, zwana „Dokumentacją Projektową,” która stanowi jej integralną część.

3. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową a także zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

4. Wszystkie standardy jakościowe związane z realizacją przedmiotu zamówienia zostały opisane w dokumentacji projektowej.

5. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia i opis zamówienia zawiera SIWZ i jej załączniki, w szczególności wzór umowy.

Extended TitleBudowa budynku Międzywydziałowego Centrum Dydaktyki nr 3 PUM w Szczecinie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy Placu Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie
Changes
Section:
II.1.4
Previous text:

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku Międzywydziałowego Centrum Dydaktyki nr 3 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy pl. Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie oraz uzyskanie wymaganych decyzji administracyjnych.

2. (...)

3. (...)

3. Wszystkie standardy jakościowe, związane z realizacją przedmiotu zamówienia, zostały opisane w dokumentacji projektowej.

4. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zawiera i opis zamówienia zawiera SIWZ i jej załączniki, w szczególności wzór umowy.

New text:

1. Przedmiotem zamówienia budowa budynku Międzywydziałowego Centrum Dydaktyki nr 3 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy Placu Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie oraz uzyskanie wymaganych przepisami prawa decyzji administracyjnych, w tym decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

2. (...)

3. (...)

4. Wszystkie standardy jakościowe związane z realizacją przedmiotu zamówienia zostały opisane w dokumentacji projektowej.

5. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia i opis zamówienia zawiera SIWZ i jej załączniki, w szczególności wzór umowy.

Deadline Date2020-06-30
Publication Date2020-06-03
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationPomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
Attention Ofp. Marzena Kopacka-Biculewicz, p. Wioletta Orzechowska, p. Agnieszka Dobrzyńska
Addressul. Rybacka 1
TownSzczecin
Postal Code70-204
Phone+48 914800778
Class Code45432000
Class DescriptionFloor-laying and covering, wall-covering and wall-papering work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2020-05-29

Works for complete or part construction and civil engineering work

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku Międzywydziałowego Centrum Dydaktyki nr 3 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy pl. Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie oraz uzyskanie wymaganych decyzji administracyjnych.

2. Szczegółowy opis, zakres przedmiotu zamówienia i kolejność wykonywania prac, określa załączona do SIWZ pełnobranżowa dokumentacja projektowa, zwana „Dokumentacją projektową,” która stanowi jej integralną część.

3. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową a także zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

3. Wszystkie standardy jakościowe, związane z realizacją przedmiotu zamówienia, zostały opisane w dokumentacji projektowej.

4. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zawiera i opis zamówienia zawiera SIWZ i jej załączniki, w szczególności wzór umowy.

Extended TitleBudowa budynku Międzywydziałowego Centrum Dydaktyki nr 3 PUM w Szczecinie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy pl. Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie
Extended Description

Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku Międzywydziałowego Centrum Dydaktyki nr 3 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy pl. Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie oraz uzyskanie wymaganych decyzji administracyjnych.

Deadline Date2020-06-30
Publication Date2020-05-29
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationPomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
Attention Ofp. Marzena Kopacka-Biculewicz, p. Wioletta Orzechowska, p. Agnieszka Dobrzyńska
Addressul. Rybacka 1
TownSzczecin
Postal Code70-204
Phone+48 914800778
Class Code45200000
Class DescriptionWorks for complete or part construction and civil engineering work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Aug 14, 2020
Przedmiotem zamówienia jest dokończenie robót branży elektrycznej i telekomunikacyjnej, w ramach budowy drogi ekspresowej S5 Poznań–Wrocław, odcinek Poznań–Wronczyn.
View more
Deadline: Aug 12, 2020
Przedmiotem zamówienia jest budowa obejścia m. Trzebiatów o długości 1,7 km, łączącego drogę wojewódzką nr 102 i 103.
View more
Deadline: Aug 11, 2020
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej i kosztorysowej oraz realizacja na jej podstawie robót budowlanych związanych z budową budynku dydaktycznego Instytutu Nauk Medycznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w...
View more