Przedmiotem zamówienia jest:

1) dostawa 2 szt. autobusów elektrycznych, fabrycznie nowych, identycznych, wyprodukowanych przez jednego producenta nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą realizacji dostawy, z przebiegiem nie większym niż 500 km;

2) zaprojektowanie, wybudowanie i wyposażenie stacji ładowania autobusów elektrycznych.

Extended TitleDostawa dwóch autobusów elektrycznych oraz zaprojektowanie, wybudowanie i wyposażenie stacji ładowania autobusów elektrycznych
Changes
Section:
II.2.7
Previous text:

Okres w miesiącach: 10

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

New text:

Okres w miesiącach: 12

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

Section:
II.2.14
Previous text:

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie wynikającym z zapisów umowy w terminie do 10 miesięcy od dnia podpisania umowy. Za termin realizacji przedmiotu zamówienia rozumie się datę przekazania Zamawiającemu zgłoszenia gotowości przedmiotu umowy do odbioru końcowego.

New text:

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie wynikającym z zapisów umowy w terminie do 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. Za termin realizacji przedmiotu zamówienia rozumie się datę przekazania Zamawiającemu zgłoszenia gotowości przedmiotu umowy do odbioru końcowego.

Section:
IV.2.7
Previous text:

1. Otwarcia ofert dokona komisja.

2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

3. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

4. Osoby do kontaktu: Marcin Rycko, Arkadiusz Skowroński.

New text:

1. Otwarcia ofert dokona komisja.

2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

3. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie formularza do deszyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu.

4. Osoby do kontaktu: Marcin Rycko, Arkadiusz Skowroński.

Section:
VI.3
Previous text:

4. 1). Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 20 000 PLN (dwadzieścia tysięcy złotych).

2) Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:

a) pieniądzu;

Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego:

Urząd Miejski w Cieszynie, Rynek 1, 43-400 Cieszyn

ING Bank Śląski S.A. – 44 1050 1083 1000 0022 6985 8169

Dla podmiotów zagranicznych

Nr rachunku IBAN: PL 44 1050 1083 1000 0022 6985 8169

Kod BIC Swift: INGBPLPW

Wadium wniesione w formie pieniężnej musi wpłynąć na ww. rachunek bankowy przed terminem składania ofert.

Na poleceniu przelewu należy wpisać:

„Wadium – przetarg na: „dostawę dwóch autobusów elektrycznych oraz zaprojektowanie, wybudowanie i wyposażenie stacji ładowania autobusów elektrycznych”

Oraz wskazać wykonawcę, którego ofertę zabezpiecza.

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

c) gwarancjach bankowych;

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 299).

3) Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli wadium nie zostanie wniesione lub zostanie wniesione w sposób nieprawidłowy.

4) Wadium wniesione w formie poręczeń lub gwarancji będzie akceptowane przez Zamawiającego, jeżeli będzie zawierać wszystkie określone ustawą Pzp przypadki utraty wadium przez Wykonawcę, klauzulę o nieodwołalności oraz zapewnienie bezwarunkowej wypłaty przez gwaranta na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, pełnej kwoty wadium w przypadkach wymienionych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp.

New text:

4. 1). Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 20 000 PLN (dwadzieścia tysięcy złotych).

2) Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:

a) pieniądzu;

Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego:

Urząd Miejski w Cieszynie, Rynek 1, 43-400 Cieszyn

ING Bank Śląski S.A. – 44 1050 1083 1000 0022 6985 8169

Dla podmiotów zagranicznych

Nr rachunku IBAN: PL 44 1050 1083 1000 0022 6985 8169

Kod BIC Swift: INGBPLPW

Wadium wniesione w formie pieniężnej musi wpłynąć na ww. rachunek bankowy przed terminem składania ofert.

Na poleceniu przelewu należy wpisać:

WADIUM_AUTOBUSY_nazwa Wykonawcy

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

c) gwarancjach bankowych;

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 299).

3) Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli wadium nie zostanie wniesione lub zostanie wniesione w sposób nieprawidłowy.

4) Wadium wniesione w formie poręczeń lub gwarancji będzie akceptowane przez Zamawiającego, jeżeli będzie zawierać wszystkie określone ustawą Pzp przypadki utraty wadium przez Wykonawcę, klauzulę o nieodwołalności oraz zapewnienie bezwarunkowej wypłaty przez gwaranta na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, pełnej kwoty wadium w przypadkach wymienionych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp.

Section:
II.2.13
Previous text:

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

New text:

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak

Numer identyfikacyjny projektu: WND-RPSL.04.05.02-24-0AAA/20-003

Section:
IV.2.2
Previous text:
2021-01-14
New text:
2021-02-05
Section:
IV.2.7
Previous text:
2021-01-14
New text:
2021-02-05
Deadline Date2021-02-05
Publication Date2021-01-08
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationGmina Cieszyn, w imieniu której działa Burmistrz Miasta Cieszyna
Attention OfMarcin Rycko
AddressRynek 1
TownCieszyn
Postal Code43-400
Phone+48 334794350
Fax+48 334794361
Class Code71320000
Class DescriptionEngineering design services
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2020-11-10

Electric buses

Przedmiotem zamówienia jest:

1) dostawa 2 szt. autobusów elektrycznych, fabrycznie nowych, identycznych, wyprodukowanych przez jednego producenta nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą realizacji dostawy, z przebiegiem nie większym niż 500 km;

2) zaprojektowanie, wybudowanie i wyposażenie stacji ładowania autobusów elektrycznych.

Extended TitleDostawa dwóch autobusów elektrycznych oraz zaprojektowanie, wybudowanie i wyposażenie stacji ładowania autobusów elektrycznych
Changes
Section:
IV.2.2
Previous text:
2020-11-16
New text:
2021-01-14
Section:
IV.2.7
Previous text:
2020-11-16
New text:
2021-01-14
Deadline Date2021-01-14
Publication Date2020-11-10
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationGmina Cieszyn, w imieniu której działa Burmistrz Miasta Cieszyna
Attention OfMarcin Rycko
AddressRynek 1
TownCieszyn
Postal Code43-400
Phone+48 334794350
Fax+48 334794361
Class Code71320000
Class DescriptionEngineering design services
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2020-06-25

Electric buses

Przedmiotem zamówienia jest:

1) dostawa 2 szt. autobusów elektrycznych, fabrycznie nowych, identycznych, wyprodukowanych przez jednego producenta nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą realizacji dostawy, z przebiegiem nie większym niż 500 km;

2) zaprojektowanie, wybudowanie i wyposażenie stacji ładowania autobusów elektrycznych.

Extended TitleDostawa dwóch autobusów elektrycznych oraz zaprojektowanie, wybudowanie i wyposażenie stacji ładowania autobusów elektrycznych
Extended Description

1. Przedmiotem zamówienia jest:

1) dostawa 2 szt. autobusów elektrycznych, fabrycznie nowych, identycznych, wyprodukowanych przez jednego producenta nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą realizacji dostawy, z przebiegiem nie większym niż 500 km;

2) zaprojektowanie, wybudowanie i wyposażenie stacji ładowania autobusów elektrycznych.

2. Wszystkie dostarczone autobusy muszą posiadać niezbędne dokumenty zezwalające na ich rejestrację i eksploatację zgodnie z przeznaczeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Przedmiot zamówienia wykonany zostanie przez Wykonawcę zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 9 do SIWZ, przy czym w terminie 105 dni od dnia zawarcia umowy Wykonawca zobowiązany jest sporządzić projekt budowlany dla wykonania robót budowlano-montażowych stacji ładowania autobusów elektrycznych, a następnie uzyskać, w imieniu Zamawiającego i na rzecz Zamawiającego, pozwolenie na budowę.

4. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia według następujących okresów:

1) co najmniej 3 lata gwarancji całopojazdowej na autobusy, bez limitu kilometrów;

2) 5 lat gwarancji na zewnętrzne powłoki lakiernicze autobusów;

3) 10 lat gwarancji na szkielet nadwozia oraz na perforację korozyjną blach poszycia zewnętrznego autobusów;

4) 5 lat gwarancji na pojemność magazynów energii elektrycznej zastosowanych w autobusach;

5) 5 lat gwarancji na stację ładowania, przy czym gwarancja obejmuje obiekt budowlany oraz zamontowaną ładowarkę.

Na podstawie art. 558 Kodeksu Cywilnego, strony zgodnie ustalają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady zostaje rozszerzona na okres równy okresowi udzielonej gwarancji całopojazdowej na autobusy.

5. Wynagrodzenie będzie płatne po zrealizowaniu całego przedmiotu umowy.

6. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zawarte są w projekcie umowy.

Deadline Date2020-11-16
Publication Date2020-06-25
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationGmina Cieszyn, w imieniu której działa Burmistrz Miasta Cieszyna
Attention OfMarcin Rycko
AddressRynek 1
TownCieszyn
Postal Code43-400
Phone+48 334794350
Fax+48 334794361
Class Code34144910
Class DescriptionElectric buses
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Feb 1, 2021
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w rozumieniu z art. 2 pkt 8 uPzp polegające na przebudowie w rozumieniu art. 3 pkt 7a i budowie w rozumieniu art. 3 pkt 6...
View more
Deadline: Feb 15, 2021
1) Planowana inwestycja obejmuje budowę/rozbudowę/przebudowę dróg gminnych położonych na terenie miejscowości Szprotawa i Wiechlice.2) Zakres inwestycji obejmuje wykonanie Etapu II rozbudowy dróg w ramach projektów, tj:a) rozbudowa skrzyżowania ulic: Głogowskiej,...
View more
Deadline: Feb 2, 2021
1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane.2. Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 i następny ustawy Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą Pzp”).3. Postępowanie prowadzone jest przy użyciu...
View more